Procedure : 2018/2204(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0141/2019

Indgivne tekster :

A8-0141/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.35

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0276

BETÆNKNING     
PDF 192kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.804v02-00 A8-0141/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017

(2018/2204(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017

(2018/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0141/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017

(2018/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017 med myndighedens svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(11), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0141/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017

(2018/2204(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0141/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("myndigheden") for regnskabsåret 2017 ifølge myndighedens oversigt over indtægter og udgifter(13) var på 42 076 719 EUR, hvilket svarer til en stigning på 6,37 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (11 019 552 EUR, 26,19 %), bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne (18 584 866 EUR, 44 %) samt gebyrer fra enheder, som der føres tilsyn med (EUR 11 831 781, 28,12 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for myndigheden for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er en stigning på 0,03 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 89,76 %, hvilket svarer til en stigning på 2,47 % i forhold til det foregående år;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 164 310 EUR, hvilket svarer til 3,51 % af det samlede fremførte beløb og udgør et fald på 3,65 % i forhold til 2016;

Performance

3.  anerkender, at myndigheden anvender visse foranstaltninger som centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dens aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

4.  bemærker, at myndigheden fuldførte 90 % af aktiviteterne i sit årlige arbejdsprogram;

5.  fremhæver myndighedens rolle med hensyn til at lette og fremme koordineringen mellem de nationale tilsynsmyndigheder og, hvor det er relevant, med de institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn;

6.  anerkender, at myndigheden har til opgave at forbedre funktionen af EU's indre finansielle markeder ved at sikre et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau, at fremme de finansielle systemers integritet og stabilitet og at styrke den internationale koordinering af tilsyn for at sikre det finansielle systems stabilitet og effektivitet;

7.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle sine arbejdsopgaver fuldt ud og inden for tidsfristen, bør holde sig til de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet, og bør holde sig inden for sit mandat for disse opgaver; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

8.  understreger, at myndigheden bør være særlig opmærksom på proportionalitetsprincippet i forbindelse med udførelsen af sit mandat; understreger, at der navnlig i forbindelse med formuleringen af niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør lægges vægt på de konkrete forhold på de nationale finansielle markeder;

9.  noterer sig, at myndighedens budget- og personaleressourcer bør omfordeles i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i håndhævelse og anvendelse af EU-retten; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at sikre en passende prioritering af ressourcefordelingen;

10.  mener, at enhver potentiel forhøjelse af myndighedens midler skal være ledsaget af passende rationaliseringsforanstaltninger;

11.  anmoder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger som f.eks. Cum-Ex med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af de aktører, der deltager i disse ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten national ret eller EU-retten, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende henstillinger om forbedringer og foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

12.  understreger behovet for at afsætte tilstrækkelige ressourcer, gøre brug af de eksisterende kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og sikre en hurtig udveksling med EBA om hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme; anmoder myndigheden om at udarbejde fælles retningslinjer sammen med EBA og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) om, hvordan risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme integreres i tilsynet;

13.  glæder sig over, at myndigheden sammen med EBA og EIOPA er en del af det blandede udvalg, som sigter mod at sikre tværsektoriel sammenhæng og fælles holdninger til tilsyn med finansielle konglomerater og andre tværsektorielle spørgsmål, og at den deler regnskabsfører med Den Europæiske Unions Jernbaneagentur;

14.  bemærker, at der i 2017 blev foretaget en ekstern evaluering af de tre europæiske tilsynsmyndigheder; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet (af myndigheden) for at afhjælpe de mangler, der blev påpeget i den eksterne evaluering;

Personalepolitik

15.  bemærker, at 97,33 % af stillingerne på stillingsfortegnelsen var besatte pr. 31. december 2017 med 146 midlertidigt ansatte ud af de 150 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget, sammenlignet med 140 godkendte stillinger i 2016; bemærker endvidere, at 55 kontraktansatte og 23 udstationerede nationale eksperter arbejdede for myndigheden i 2017;

16.  bemærker, at myndighedens personaleudskiftning var på 6,5 %, hvilket opfyldte myndighedens mål om under 10 % og var et fald på 1,50 % i forhold til det foregående år;

17.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår myndighedens svar vedrørende de høje oversættelsesomkostninger, som følger af en sådan offentliggørelse;

18.  bemærker, at myndigheden har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane;

Udbud

19.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden med succes har ledet en offentlig udbudsprocedure på tværs af EU-agenturerne inden for online-sprogundervisning, der gør en onlinelæringsplatform for europæiske sprog tilgængelig for de ansatte; bemærker, at tredive EU-agenturer tilsluttede sig denne procedure;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

20.  anerkender de foranstaltninger, som myndigheden allerede har iværksat, og dens fortsatte bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte whistleblowere; glæder sig endvidere over, at myndigheden offentliggør et register over personalets møder med eksterne interessenter;

21.  bifalder, at der i forbindelse med myndighedens tilsynsfunktion med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme er blevet vedtaget retningslinjer om whistleblowing, og understreger, at der er behov for, at de nationale tilsynsmyndigheder vedtager lignende politikker;

22.  bemærker, at 28 % af myndighedens budget stammer fra gebyrer, der opkræves af de enheder, som den fører tilsyn med; bemærker med tilfredshed, at der er gennemført foranstaltninger for at mindske eventuelle interessekonflikter, og at disse strukturer og processer er blevet revideret; opfordrer myndigheden til at fortsætte med at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, den har truffet for at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter; bemærker endvidere, at myndigheden mener, at det ville være ineffektivt, hvis Kommissionen opkrævede gebyrerne, da myndigheden allerede har opstillet hensigtsmæssige strukturer og processer for gebyrfastsættelse og -opkrævning, og myndigheden finder, at proceduren kræver specifik ekspertise på grund af dens dynamiske og tekniske karakter;

23.  mener, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesforanstaltninger regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden udviser gennemsigtighed, ikke kun over for Europa-Parlamentet og Rådet, men også i forhold til EU-borgerne;

Interne kontroller

24.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision vedrørende peer reviews af de nationale kompetente myndigheder og konkluderede, at processerne generelt er tilstrækkelige, effektive og virkningsfulde; bemærker, at IAS fremsatte fire anbefalinger, hvoraf ingen blev anset for at være kritiske eller meget vigtige; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at imødekomme disse anbefalinger;

Andre bemærkninger

25.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union ifølge Revisionsrettens beretning vil kunne påvirke myndighedens aktiviteter, idet de vigtigste enheder, som der føres tilsyn med, for øjeblikket befinder sig der; bemærker, at der fremover kan ske et fald i myndighedens indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union; opfordrer myndigheden til fortsat at være opmærksom på den foreliggende situation, til at forberede sig på at afbøde enhver risiko, der måtte opstå, og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne henseende;

o

o o

26.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ...2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

24.1.2019

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017

(2018/2204(DEC))

Ordfører for udtalelse: Doru-Claudian Frunzulică

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender, at Revisionsretten mener, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "myndigheden") for regnskabsåret 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige; bemærker imidlertid, at Revisionsrettens vurdering er meget kort og kun fremsætter få forslag til, hvordan effektiviteten af ESMA's finansielle forvaltning kan forbedres; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

2.  fremhæver myndighedens rolle med hensyn til at lette og fremme koordineringen mellem de nationale tilsynsmyndigheder og, hvor det er relevant, med de institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn;

3.  anerkender, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har til opgave at forbedre funktionen af EU's indre finansielle markeder ved at sikre et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau, at fremme de finansielle systemers integritet og stabilitet og at styrke den internationale koordinering af tilsyn for at sikre det finansielle systems stabilitet og effektivitet;

4.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle sine arbejdsopgaver fuldt ud og inden for tidsfristen, bør holde sig til de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet, og bør holde sig inden for sit mandat for disse opgaver; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

5.  mener, at ESMA i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesforanstaltninger regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden udviser gennemsigtighed, ikke kun i forhold til Europa-Parlamentet og Rådet, men også i forhold EU-borgere;

6.  understreger, at myndigheden bør være særlig opmærksom på proportionalitetsprincippet i forbindelse med udførelsen af sit mandat; understreger, at der navnlig i forbindelse med formuleringen af niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør lægges vægt på de konkrete forhold på de nationale finansielle markeder;

7.  noterer sig, at myndighedens budget- og personaleressourcer bør omfordeles i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i håndhævelse og anvendelse af EU-retten; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at sikre en passende prioritering af ressourcefordelingen;

8.  mener, at enhver potentiel forhøjelse af myndighedens midler skal være ledsaget af passende rationaliseringsforanstaltninger;

9.  anmoder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger som f.eks. cum-ex med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af de aktører, der deltager i disse ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten national ret eller EU-retten, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende henstillinger om reformer og foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

10.  bemærker, at det samlede antal ansatte var 226 ved udgangen af 2017 sammenlignet med 204 ved udgangen af 2016;

11.  understreger behovet for at afsætte tilstrækkelige ressourcer, gøre brug af de eksisterende kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og sikre en hurtig udveksling med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme; anmoder myndigheden om at udarbejde fælles retningslinjer sammen med EBA og EIOPA om, hvordan risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme skal integreres i tilsynet;

12.  bifalder, at der i forbindelse med myndighedens tilsynsfunktion med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme er blevet vedtaget retningslinjer om whistleblowing, og understreger, at der er behov for, at de nationale tilsynsmyndigheder vedtager lignende politikker;

13.  henleder opmærksomheden på, at 27 % af myndighedens budget finansieres med EU-midler, 42 % med direkte bidrag fra EU-medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og 29 % med gebyrer fra tilsynsbelagte enheder (kreditvurderingsbureauer og transaktionsregistre) og 2 % med andre kilder, og at disse blandede finansieringsordninger kan udgøre en trussel mod myndighedens uafhængighed og tilsynsopgaver; noterer sig Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af EU samt denne beslutnings finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser; fremhæver, at myndighedens indtægter vil falde som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen, og understreger behovet for at finde passende ordninger for dens finansiering.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 87.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 87.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 87.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 87.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 154/01 af 2.5.2018, s. 3

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik