Procedūra : 2018/2204(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0141/2019

Pateikti tekstai :

A8-0141/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.35

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0276

PRANEŠIMAS     
PDF 206kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.804v02-00 A8-0141/2019

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2204(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(5), ypač į jo 64 straipsnio 9 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0141/2019),

1.  patvirtina Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(11), ypač į jo 64 straipsnio 9 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0141/2019),

1.  pritaria Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0141/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 42 076 719 EUR, t. y. 6,37 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (11 019 552 EUR – 26,19 proc.), valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų ir stebėtojų įnašais (18 584 866 EUR – 44,17 proc.) ir iš prižiūrimų subjektų surinktais mokesčiais (11 831 781 EUR – 28,12 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Institucijos metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 0,03 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 89,76 proc., t. y. padidėjo 2,47 proc., palyginti su praėjusiais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 164 310 EUR, t. y. 3,51 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 3,65 proc. mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  pripažįsta, kad Institucija tam tikras priemones naudoja kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad būtų galima įvertinti jos veiklos teikiamą pridėtinę vertę ir pagerinti jos biudžeto valdymą;

4.  pažymi, kad Institucija įvykdė 90 proc. į savo metinę darbo programą įtrauktų užduočių;

5.  atkreipia dėmesį į Institucijos vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas nacionalinių priežiūros institucijų ir, kai tinkama, institucijų, atsakingų už tarptautinę priežiūrą, veiksmų koordinavimui ir skatinant tai daryti;

6.  pripažįsta, kad Institucijos tikslas – gerinti ES vidaus finansų rinkos veikimą užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reglamentavimo ir priežiūros lygį, skatinant finansų sistemų vientisumą ir stabilumą ir stiprinant tarptautinės priežiūros koordinavimą, kad būtų užtikrintas finansų sistemos stabilumas ir veiksmingumas;

7.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir įgaliojimus ir neturėtų peržengti šių įgaliojimų ribų; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

8.  pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija turėtų skirti ypatingą dėmesį proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

9.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimu ir jų taikymu, reikėtų perskirstyti Institucijos biudžeto ir darbuotojų išteklius; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų nustatymo lygį;

10.  mano, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti vykdomas kartu įgyvendinant tinkamas racionalizavimo priemones;

11.  prašo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos bankininkystės institucijos (toliau – EBI) atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė ar Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat pateikti deramas rekomendacijas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų veiksmų;

12.  pabrėžia, jog reikia skirti pakankamai išteklių, kad būtų vykdomi esami kovos su pinigų plovimu įgaliojimai, ir užtikrinti greitą keitimąsi informacija su EBI dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su EBI ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (toliau – EIOPA), parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą;

13.  palankiai vertina tai, kad Institucija kartu su EBI ir EIOPA priklauso Jungtiniam komitetui, kuris siekia užtikrinti tarpsektorinį nuoseklumą ir bendras pozicijas finansinių konglomeratų priežiūros srityje ir kitais įvairius sektorius apimančiais klausimais, taip pat tai, kad Institucija ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūra naudojasi vieno apskaitos pareigūno paslaugomis;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad trijų ES priežiūros institucijų išorės vertinimas buvo atliktas 2017 m.; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių ėmėsi (Institucija) siekdama pašalinti atliekant išorės vertinimą nustatytus trūkumus;

Personalo politika

15.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,33 proc.: iš 150 laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 140 etatų), buvo paskirti 146 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad, be to, 2017 m. Institucijoje dirbo 55 sutartininkai ir 23 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

16.  pažymi, kad Institucijos darbuotojų kaita siekė 6,5 proc., t. y atitiko Institucijos tikslą (mažesnė kaip 10 proc. darbuotojų kaita), ir sumažėjo 1,50 proc., palyginti su praėjusiais metais;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Institucijos atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidas;

18.  palankiai vertina tai, kad Institucija jau patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką;

Viešieji pirkimai

19.  džiaugdamasis pažymi, kad Institucija sėkmingai vadovavo bendrai ES agentūrų vykdomai atvirai viešojo pirkimo procedūrai dėl kalbų e. mokymosi, sudarydama galimybes darbuotojams naudotis Europos kalbų mokymosi internetu platforma; pažymi, kad prie šios procedūros prisijungė 30 ES agentūrų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

20.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti informatorius; be to, palankiai vertina tai, kad Institucija skelbia darbuotojų susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registrą;

21.  atsižvelgdamas į Institucijos vykdomą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros funkciją, palankiai vertina tai, kad buvo priimtos informavimo apie pažeidimą gairės, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

22.  pažymi, kad 28 proc. Institucijos biudžeto sudarė mokesčiai, kuriuos moka jos prižiūrimi subjektai; džiaugdamasis pažymi, kad buvo įgyvendintos priemonės siekiant sušvelninti bet kokius interesų konfliktus ir kad buvo atliktas šių struktūrų ir procesų auditas; ragina Instituciją ir toliau teikti informaciją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurias ji taiko interesų konfliktų prevencijos srityje; be to, pažymi, jog Institucija mano, kad jeigu mokesčius rinktų Komisija, tai būtų neveiksminga, nes Institucija jau turi tinkamas mokesčių nustatymo ir surinkimo struktūras ir procesus, be to, ji mano, kad dėl procedūros dinaminio ir techninio pobūdžio tam reikia specialių žinių;

23.  pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, Institucija turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

Vidaus kontrolė

24.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko nacionalinių kompetentingų institucijų kolegialios peržiūros auditą ir padarė išvadą, kad procesai iš esmės tinkami, efektyvūs ir veiksmingi; pažymi, kad VAT pateikė keturias rekomendacijas ir kad nė viena iš jų nebuvo įvardyta kaip ypatingai svarbi arba labai svarbi; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, taikytas įgyvendinant šias rekomendacijas;

Kitos pastabos

25.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Sąjungos gali padaryti poveikį Institucijos veiklai, kadangi dauguma jos prižiūrimų svarbių subjektų įsikūrę Jungtinėje Karalystėje; pažymi, kad dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos ateityje gali sumažėti Institucijos pajamos; ragina Instituciją nuodugniai sekti esamą padėtį, pasirengti susidoroti su bet kokia galinčia kilti rizika ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokius pokyčius šioje srityje;

o

o o

26.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

24.1.2019

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2204(DEC))

Nuomonės referentas: Doru-Claudian Frunzulică

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   pripažįsta, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – Institucija) 2017 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; vis dėlto pažymi, kad, Audito Rūmų vertinimas yra labai trumpas ir jame pateikiama keletas pasiūlymų, kaip padidinti ESMA finansų valdymo veiksmingumą; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

2.  atkreipia dėmesį į Institucijos vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas nacionalinių priežiūros institucijų ir, prireikus, institucijų, atsakingų už tarptautinę priežiūrą, veiksmų koordinavimui ir skatinant tai daryti;

3.  pripažįsta, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos tikslas – gerinti ES vidaus finansų rinkos veikimą užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reglamentavimo ir priežiūros lygį, skatinant finansų sistemų vientisumą ir stabilumą ir stiprinant tarptautinės priežiūros koordinavimą, kad būtų užtikrintas finansų sistemos stabilumas ir veiksmingumas;

4.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir įgaliojimus ir neturėtų peržengti šių įgaliojimų ribų; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

5.  pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, ESMA turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

6.  pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija turėtų skirti ypatingą dėmesį proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

7.  pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės aktų vykdymo užtikrinimu ir jų taikymu, reikėtų perskirstyti Institucijos biudžeto ir darbuotojų išteklius; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų nustatymo lygį;

8.  mano, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti vykdomas kartu įgyvendinant tinkamas racionalizavimo priemones;

9.  prašo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos bankininkystės institucijos atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė ar Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat pateikti deramas rekomendacijas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų veiksmų;

10.  pažymi, kad 2017 m. pabaigoje bendras darbuotojų skaičius buvo 226, palyginti su 204 darbuotojais 2016 m. pabaigoje;

11.  pabrėžia, kad reikia skirti pakankamai išteklių, kad būtų vykdomi esami kovos su pinigų plovimu įgaliojimai, ir užtikrinti greitą keitimąsi informacija su Europos bankininkystės institucija dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su EBI ir EIOPA, parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą;

12.  atsižvelgdamas į Institucijos su kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusią priežiūros funkciją, palankiai vertina tai, kad buvo priimtos informavimo apie pažeidimą gairės, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad 27 proc. Institucijos biudžeto finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir 42 proc. biudžeto – tiesioginiais valstybių narių priežiūros institucijų įnašais bei 29 proc. – mokesčiais, gautais ir prižiūrimų subjektų (kredito reitingų agentūrų ir sandorių duomenų saugyklų), ir kad ši mišraus finansavimo tvarka gali kelti grėsmę jos nepriklausomumui ir priežiūros užduotims; atkreipia dėmesį į JK sprendimą išstoti iš ES ir į šio sprendimo finansines, administracines, žmogiškąsias ir kitas pasekmes; atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos Institucijos pajamos sumažės, ir pabrėžia, kad reikia rasti tinkamą sprendimą dėl jos finansavimo.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 87.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 87.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 87.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 87.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 154/01, 2018 5 2, p. 3.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika