Förfarande : 2018/2204(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2019

Ingivna texter :

A8-0141/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.35

Antagna texter :

P8_TA(2019)0276

BETÄNKANDE     
PDF 187kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.804v02-00 A8-0141/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers‑ och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017

(2018/2204(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2204(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(5), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0141/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2204(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(11), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0141/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017

(2018/2204(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0141/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten(13) (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2017 till 42 076 719 EUR, vilket innebär en ökning med 6,37 % jämfört med 2016. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (11 019 552 EUR 26,19 %), bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (18 584 866 EUR, 44,17 %) och avgifter som tas ut av de enheter som står under tillsyn (11 831 781 EUR, 28,12 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för myndigheten för budgetåret 2017 förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en ökning med 0,03 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 89,76 %, vilket innebär en ökning med 2,47 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 164 310 EUR, vilket utgör 3,51 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 3,65 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten använder vissa åtgärder som centrala resultatindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamhet ger och för att förbättra sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet noterar att myndigheten fullgjorde 90 % av de verksamheter som ingick i dess årliga arbetsprogram.

5.  Europaparlamentet betonar myndighetens roll när det gäller att underlätta och främja samordningen mellan nationella tillsynsmyndigheter, och när så är lämpligt, mellan institutioner som ansvarar för internationell tillsyn.

6.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens uppgift är att förbättra EU:s inre finansmarknads funktion genom att säkerställa en hög nivå av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn, främja de finansiella systemens integritet och stabilitet och stärka den internationella samordningen av tillsyn för att säkerställa det finansiella systemets stabilitet och effektivitet.

7.  Europaparlamentet betonar att myndigheten, samtidigt som den ser till att alla uppdrag utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, även måste fullgöra de uppgifter och det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet och den bör hålla sig inom mandatet för dessa uppgifter. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

8.  Europaparlamentet betonar att myndigheten bör ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen när den utför sitt uppdrag. Parlamentet understryker att man i synnerhet vid utformningen av åtgärder på nivå 2 och nivå 3 bör uppmärksamma de nationella finansmarknadernas särdrag.

9.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget och personalstyrka bör omfördelas. Parlamentet betonar här behovet av att säkerställa en lämplig prioriteringsnivå när det gäller resursfördelningen.

10.  Parlamentet anser att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste åtföljas av tillräckliga rationaliseringsåtgärder.

11.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten och Europeiska bankmyndigheten (EBA) att göra en undersökning av användningen av utdelningsarbitrage, såsom cum‑ex‑uppläggen, i syfte att bedöma det potentiella hotet mot finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa karaktären och omfattningen av de aktörer som deltar i dessa upplägg, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för reformer och åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

12.  Europaparlamentet betonar behovet av att anslå tillräckligt med resurser för att ta itu med de befintliga befogenheterna för att bekämpa penningtvätt och säkerställa ett effektivt informationsutbyte med EBA när det gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Myndigheten uppmanas att tillsammans med EBA och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) ta fram en gemensam vägledning om hur risker för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan integreras i tillsynen.

13.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten, tillsammans med EBA och Eiopa, utgör en del av den gemensamma kommitté som arbetar för att säkerställa sektorsövergripande konsekvens och gemensamma ståndpunkter när det gäller tillsyn av finansiella konglomerat och andra sektorsövergripande frågor, och att myndigheten delar en räkenskapsförare med Europeiska järnvägsbyrån.

14.  Europaparlamentet noterar att en extern utvärdering av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna utfördes 2017. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits (av myndigheten) för att ta itu med de brister som fastställts i den externa utvärderingen.

Personalpolitik

15.  Europaparlamentet noterar att 97,33 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 150 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 146 tillsatts, jämfört med 140 tillåtna tjänster 2016. Parlamentet noterar dessutom att 55 kontraktsanställda och 23 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

16.  Parlamentet noterar att myndighetens personalomsättning var 6,5 %, vilket motsvarar myndighetens mål på mindre än 10 % och innebär en minskning med 1,50 % jämfört med föregående år.

17.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår myndighetens svar avseende de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande.

18.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier.

Upphandling

19.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att myndigheten framgångsrikt har lett till ett öppet upphandlingsförfarande för e-lärande för språk, vilket gör det möjligt för personalen att få tillgång till en onlineplattform för inlärning av europeiska språk. Parlamentet noterar att 30 EU-byråer har anslutit sig till detta förfarande.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

20.  Europaparlamentet är medvetet om de åtgärder som myndigheten redan har vidtagit och dess pågående insatser för att säkerställa transparens, för att förebygga och hantera intressekonflikter och för att skydda visselblåsare. Parlamentet välkomnar vidare att myndigheten på sin webbplats offentliggör ett register över möten med externa intressenter.

21.  Europaparlamentet välkomnar, i samband med myndighetens övervakningsfunktion avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, antagandet av riktlinjer för visselblåsning och betonar behovet av att nationella tillsynsmyndigheter antar liknande strategier.

22.  Europaparlamentet noterar att 28 % av myndighetens budget kom från avgifter som tas ut av de enheter som den övervakar. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att åtgärder har vidtagits för att minska eventuella intressekonflikter och att dessa strukturer och processer har granskats. Parlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina åtgärder för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår. Parlamentet noterar vidare att myndigheten anser att det skulle bli ineffektivt om kommissionen tog ut avgifterna eftersom myndigheten redan har lämpliga strukturer och processer för avgiftssättning och uppbörd, och att myndigheten anser att förfarandet kräver särskild sakkunskap på grund av dess dynamiska och tekniska karaktär.

23.  Europaparlamentet anser att myndigheten i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandeåtgärder, regelbundet måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna.

Internkontroller

24.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision av de nationella behöriga myndigheternas inbördes granskningar och drog slutsatsen att processerna i allmänhet är adekvata, effektiva och ändamålsenliga. Parlamentet noterar att IAS utfärdade fyra rekommendationer, av vilka ingen ansågs vara kritisk eller mycket viktig. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits för att följa dessa rekommendationer.

Övriga kommentarer

25.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport kan Förenade kungarikets beslut om utträde ur EU påverka myndighetens verksamhet eftersom många betydande enheter som står under tillsyn för närvarande är lokaliserade där. Parlamentet noterar att det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU. Parlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta att vara uppmärksam på och hålla sig à jour med situationen och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av läget.

o

o o

26.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.1.2019

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017

(2018/2204(DEC))

Föredragande av yttrande: Doru-Claudian Frunzulică

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.   Europaparlamentet konstaterar dock att revisionsrättens bedömning är mycket kortfattad och att den inte innehåller många förslag till hur Esmas budgetförvaltning skulle kunna effektiviseras. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

2.  Europaparlamentet betonar myndighetens roll när det gäller att underlätta och främja samordningen mellan nationella tillsynsmyndigheter, och när så är lämpligt, mellan institutioner som ansvarar för internationell tillsyn.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens uppgift är att förbättra EU:s inre finansmarknads funktion genom att säkerställa en hög nivå av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn, främja de finansiella systemens integritet och stabilitet och stärka den internationella samordningen av tillsyn för att säkerställa det finansiella systemets stabilitet och effektivitet.

4.  Europaparlamentet betonar att myndigheten, samtidigt som den ser till att alla uppdrag utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, även måste fullgöra de uppgifter och det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet och den bör hålla sig inom mandatet för dessa uppgifter. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt.

5.  Europaparlamentet anser att Esma i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av genomförandeåtgärder, regelbundet måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna.

6.  Europaparlamentet betonar att myndigheten bör ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen när den utför sitt uppdrag. Parlamentet understryker att man i synnerhet vid utformningen av åtgärder på nivå 2 och nivå 3 bör uppmärksamma de nationella finansmarknadernas särdrag.

7.  Eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten noterar Europaparlamentet att myndighetens budget och personalstyrka bör omfördelas. Parlamentet betonar här behovet av att säkerställa en lämplig prioriteringsnivå när det gäller resursfördelningen.

8.  Parlamentet anser att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste åtföljas av tillräckliga rationaliseringsåtgärder.

9.  Europaparlamentet begär att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten gör en undersökning av användningen av utdelningsarbitrage, såsom cum-ex-uppläggen, i syfte att bedöma det potentiella hotet mot finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa karaktären och omfattningen av de aktörer som deltar i dessa upplägg, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för reformer och åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

10.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet anställda uppgick till 226 i slutet av 2017, jämfört med 204 i slutet av 2016.

11.  Europaparlamentet betonar behovet av att anslå tillräckligt med resurser för att ta itu med de befintliga befogenheterna för att bekämpa penningtvätt och säkerställa ett effektivt informationsutbyte med Europeiska bankmyndigheten när det gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Myndigheten uppmanas att tillsammans med EBA och Eiopa ta fram gemensam vägledning om hur risker för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kan integreras i tillsynen.

12.  Europaparlamentet välkomnar, i samband med myndighetens övervakningsfunktion avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, antagandet av riktlinjer för visselblåsning och betonar behovet av att nationella tillsynsmyndigheter antar liknande strategier.

13.  Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att myndighetens budget till 27 % finansieras av unionsmedel och till 42 % genom direkta bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter samt till 29 % från avgifter som tas ut från enheter som står under tillsyn (kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister) och till 2 % från andra källor, och att dessa blandade finansieringsarrangemang kan utgöra ett hot mot myndighetens oberoende och tillsynsuppgifter. Parlamentet uppmärksammar Förenade kungarikets beslut att lämna EU och de finansiella, administrativa, mänskliga och övriga konsekvenserna av detta beslut. Parlamentet betonar att myndighetens inkomster kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen, och betonar behovet av att hitta lämpliga arrangemang för dess finansiering.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

43

+

ALDE

Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 87.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 87.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 87.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 87.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 154/01, 2.5.2018, s. 3.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy