Процедура : 2018/2196(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0142/2019

Внесени текстове :

A8-0142/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.45

Приети текстове :

P8_TA(2019)0286

ДОКЛАД     
PDF 207kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година

(2018/2196(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година

(2018/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година

(2018/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(11), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година

(2018/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 28 467 648 EUR, което представлява намаление от 2,13% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата, в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява същата степен, както през 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 86,20%, което представлява увеличение с 3,78% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва, че в допълнение към основния си бюджет Агенцията е продължила да управлява голяма част от делегирания бюджет през 2017 г. след подписването на измененията на споразуменията за делегиране относно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“; отбелязва, че през 2017 г. са поети задължения за общо 416 000 000 EUR от делегирания бюджет и са извършени плащания за 638 000 000 EUR;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва с безпокойство, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 270 961 EUR, което представлява 5,30% от общия размер на пренесената сума, което въпреки това представлява леко намаление с 1,15% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  приветства факта, че Агенцията използва някои ключови показатели за ефективност за измерване на добавената стойност от своите дейности и подобряване на управлението на бюджета си;

5.  отбелязва, че предаването на предоставянето на услуги на оператора на услуги „Галилео“ е приключило и че през 2017 г. в Мадрид се е провело първото събрание на ползвателите на „Галилео“;

6.  приветства факта, че Агенцията е делегирала счетоводните си функции на Комисията и че споделя предоставянето на услугите, свързани с управлението на непрекъснатостта на дейността и капацитета за вътрешен одит, с други агенции;

7.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2017 г. от името на Комисията е извършена средносрочна оценка на програмите „Галилео“ и „Европейска геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS)“, както и на резултатите от дейността на Агенцията в периода 2014 – 2016 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази оценка;

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 91,38%, като са били назначени 106 срочно наети служители от общо 116-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 113 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 55 договорно наети служители и 5 командировани национални експерти; отбелязва, че за да подкрепят разширените правомощия на Агенцията, бяха назначени нови срочно наети служители като първа стъпка към увеличаване на броя на служителите с оглед на това Агенцията да разполага с допълнителните ресурси, от които се нуждае, за да посрещне бъдещите предизвикателства;

9.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Агенцията предлага поверителни консултации, както и обучителни сесии;

10.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на висшето ръководство на Агенцията, като 10 от общо 12 членове са мъже, а 2 са жени; изисква от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

11.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията относно разходите за писмен превод; отбелязва освен това, че Агенцията е въвела нови инструменти за публикуване на обяви за работни места, като е рекламирала широко в социалните медии и е внесла подобрения в уебстраницата с възможности за работа;

Обществени поръчки

12.  отбелязва, че според доклада на Палатата на 15 декември 2016 г. Агенцията е подписала рамков договор относно експлоатацията на сателитната система „Галилео“ за периода 2017 – 2027 г. на стойност 1 500 000 000 EUR; отбелязва освен това, че договорът е възложен посредством процедура за обществена поръчка; посочва, че един от оферентите е започнал съдебно производство, като оспорва резултатите от процедурата за възлагане на обществена поръчка; отбелязва, че решението на Съда на Европейския съюз ще определи дали процедурата за възлагане на обществена поръчка е била законосъобразна и редовна по отношение на рамковия договор и всички свързани с него конкретни договори и бъдещи плащания; посочва, че Агенцията е оповестила и обяснила случая в своите финансови отчети за 2017 г. и е добавила информацията, че през 2017 г. по рамковия договор са изплатени 49 000 000 EUR (7% от бюджета за 2017 г., включително получените средства по споразуменията за делегиране); призовава Агенцията да се подготви за смекчаване на възможните финансови или оперативни рискове и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието на процеса;

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не е използвала никой от инструментите, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че Агенцията предприема необходимите стъпки за използването на модула за електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.   отбелязва, че един бивш служител на Комисията изпълнява консултативна роля в рамките на инициативата за активен живот на възрастните хора, без да получава право на възнаграждение от Агенцията;

15.  отбелязва, че според Агенцията както декларациите за интереси, така и кратките автобиографии на висшето ѝ ръководство са публикувани на нейния уебсайт; въпреки това изразява съжаление, че автобиографиите на членовете на управителния съвет не се публикуват; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за действията, предприети в това отношение;

16.  отбелязва, че Агенцията е приела вътрешна политика относно подаването на сигнали за нередности през юни 2018 г., след като е получила одобрение от Комисията;

Други коментари

17.  отбелязва, че вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза беше взето важно решение във връзка с „Галилео“ за преместването на второстепенния център за наблюдение на сигурността на „Галилео“ (ЦНСГ) от Суонуик в Мадрид и че същевременно Агенцията работи в тясно сътрудничество с френските органи по модернизирането и бъдещото разширяване на основния център за наблюдение на сигурността на „Галилео“ в Сен-Жермен-ан-Ле;

18.  приветства ангажираността и сътрудничеството на Агенцията с Комисията с цел свеждане до минимум на евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които биха могли да произтекат от решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; отбелязва, че през 2017 г. Агенцията е създала списък на договорите и безвъзмездните средства, засегнати от решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, с анализ на възможните последици, и понастоящем води преговори за мерки за смекчаване на последиците със съответните изпълнители; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултата от преговорите и извършения анализ;

o

o o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 84/26, 17.3.2017 г., стр. 127.

(14)

Приети текстове, P8_TA(2018)0000.

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност