Postup : 2018/2196(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0142/2019

Předložené texty :

A8-0142/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.45

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0286

ZPRÁVA     
PDF 189kWORD 59k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(11), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0142/2019),

A.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie ke konečnému rozpočtu Agentury pro evropský GNSS (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2017 podle jejího výkazu příjmů a výdajů(13) činil 28 467 648 EUR, což představuje pokles o 2,13 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, tedy stejná jako v roce 2016; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 86,20 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 3,78 %;

2.  konstatuje, že kromě svého základního rozpočtu agentura v roce 2017 nadále spravovala velký objem svěřeného rozpočtu v návaznosti na podpis změn v pověřovacích dohodách, a to o evropské službě pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a o systému Galileo; bere na vědomí, že v roce 2017 bylo celkem přiděleno 416 000 000 EUR v rámci svěřeného rozpočtu a 638 000 000 EUR bylo provedeno formou plateb;

Zrušení přenesených prostředků

3.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 270 961 EUR, čili 5,30 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nicméně mírný pokles, a to o 1,15 %;

Výkonnost

4.  vítá skutečnost, že agentura používá některé klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a ke zlepšování řízení rozpočtu;

5.  konstatuje, že bylo dokončeno předání poskytování služby provozovateli služby Galileo a že v roce 2017 se v Madridu konalo první setkání uživatelů služby Galileo;

6.  oceňuje fakt, že agentura pověřila svými účetními službami Komisi a že poskytování služeb spojených s řízením kontinuity činností a interní audit sdílí s jinými agenturami;

7.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora bylo v roce 2017 jménem Komise provedeno hodnocení v polovině období programů Galileo a EGNOS a výkonnosti agentury v letech 2014–2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích tohoto hodnocení;

Personální otázky

8.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 91,38 %, přičemž ze 116 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 113 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 106; vedle toho konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 55 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků; konstatuje, že s cílem podpořit rozšíření působnosti agentury byli přijati noví dočasní zaměstnanci, což bylo prvním krokem ke zvýšení počtu zaměstnanců, a tedy k zajištění dalších zdrojů, které agentura potřebuje k plnění budoucích náročných úkolů;

9.  oceňuje, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování a šikaně; oceňuje, že nabízí důvěrné poradenství i školení;

10.  lituje genderové nerovnováhy v nejvyšším vedení agentury, kde je z 12 členů vedení 10 mužů a 2 ženy; žádá agenturu, aby přijala opatření k zajištění genderově vyrovnanějšího složení svého nejvyššího vedení;

11.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad; dále konstatuje, že agentura začala používat nové nástroje ke zveřejňování informací o neobsazených pracovních místech, intenzivně využívá sociální média a zdokonaluje internetové stránky věnované volným pracovním místům;

Veřejné zakázky

12.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora agentura podepsala dne 15. prosince 2016 rámcovou dohodu o využívání satelitního systému Galileo v období 2017–2027 v hodnotě 1 500 000 000 EUR; kromě toho konstatuje, že zakázka byla udělena po veřejném zadávacím řízení; poukazuje na to, že jeden z účastníků zadávacího řízení zahájil proti agentuře soudní řízení, v němž napadl výsledek tohoto zadávacího řízení; bere na vědomí, že o legalitě a správnosti zadávacího řízení na rámcovou smlouvu a všech souvisejících konkrétních zakázek a budoucích plateb rozhodne rozsudek Soudního dvora Evropské unie; poukazuje na to, že agentura tuto skutečnost uvedla a vysvětlila ve finančních výkazech za rok 2017 spolu s informací, že v roce 2017 bylo na základě rámcové dohody vyplaceno 49 milionů EUR (7 % rozpočtu na rok 2017, včetně částek získaných na základě pověřovacích dohod); vyzývá agenturu, aby se připravila na zmírňování jakýchkoli finančních a provozních rizik, která by mohla vyvstat, a orgán příslušný pro udělení absolutoria informovala o vývoji tohoto procesu;

13.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 ještě nepoužila žádný z nástrojů poskytnutých Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); konstatuje, že agentura podniká kroky nezbytné k využití modulu elektronického podávání nabídek; vyzývá agenturu, aby zavedla veškeré nezbytné nástroje pro vedení zadávacích řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.   konstatuje, že v rámci iniciativy Aktivní senioři zastává jeden z bývalých úředníků Komise poradní funkci bez nároku na pobírání mzdy od agentury;

15.  konstatuje, že podle agentury byly na jejích internetových stránkách zveřejněny jak prohlášení o zájmech, tak stručné životopisy jejího nejvyššího vedení; lituje však skutečnosti, že nebyly zveřejněny životopisy členů správní rady; žádá agenturu, aby o krocích podniknutých v této souvislosti informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

16.  bere na vědomí, že agentura zavedla vnitřní politiku pro whistleblowing v červnu 2018 poté, co ji schválila Komise;

Další připomínky

17.  bere na vědomí, že v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie bylo přijato důležité rozhodnutí o přemístění sekundárního kontrolního střediska systému Galileo ze Swanwicku do Madridu a že agentura současně úzce spolupracovala s francouzskými orgány na modernizaci a budoucím rozšíření hlavního kontrolního střediska zmíněného systému v Saint-Germain-en-Laye;

18.  vítá závazek agentury minimalizovat nepříznivé provozní a finanční dopady, které mohou vyplynout z rozhodnutí Spojeného království odejít z Unie, a rovněž vítá spolupráci agentury s Komisí v tomto ohledu; konstatuje, že agentura v roce 2017 vypracovala seznam smluv a grantů, na něž bude mít vliv rozhodnutí Spojeného království o odchodu z Unie, a analýzu případných důsledků a nyní jedná s příslušnými smluvními stranami o zmírňujících opatřeních; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovala o závěru těchto jednání a o provedené analýze;

o

o o

19.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 98

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 98.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 98.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 98.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 84/26, 17.3.2017, s. 127

(14)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí