Procedure : 2018/2196(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0142/2019

Indgivne tekster :

A8-0142/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.45

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0286

BETÆNKNING     
PDF 178kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017

(2018/2196(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2017

(2018/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(5), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0142/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2017

(2018/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(11), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0142/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-Agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2017

(2018/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0142/2019),

A.  der henviser til, at EU-tilskuddet til det endelige budget for Det Europæiske GNSS-Agentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 28 467 648 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,13 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at agenturets budget primært stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, hvilket er det samme som i 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 86,2 %, hvilket er en stigning på 3,78 % sammenlignet med 2016;

2.  noterer sig, at agenturet i 2017 ud over dets centrale budget fortsatte med at forvalte et stort beløb under det delegerede budget, der fulgte efter undertegnelsen af den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (Egnos) og ændringerne i Galileo-delegationsaftalen; bemærker, at der i 2017 blev forpligtet et samlet beløb på 416 000 000 EUR på det delegerede budget, og at der blev foretaget betalinger for i alt 638 000 000 EUR;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 270 961 EUR, hvilket svarer til 5,30 % af det samlede overførte beløb og udgør en lille stigning på 1,15 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bifalder, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dens aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

5.  bemærker, at overdragelsen af tjenesteydelsen til en operatør til Galileosatellitsystemet blev afsluttet, og at Galileos første brugerforsamling blev afholdt i 2017 i Madrid;

6.  glæder sig over, at agenturet har uddelegeret sine regnskabstjenester til Kommissionen, og at det deler leveringen af tjenesteydelser i forbindelse med forretningskontinuitet og den interne revisionskapacitet med andre agenturer;

7.  bemærker, at der ifølge Revisionsrettens beretning i 2017 på vegne af Kommissionen blev foretaget en midtvejsevaluering af Galileo- og Egnosprogrammerne og af agenturets performance i perioden 2014-2016; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne evaluering;

Personalepolitik

8.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 91,38 %, med 106 midlertidigt ansatte ud af de 116 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 113 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at yderligere 55 kontraktansatte og 5 udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017; bemærker, at der for at understøtte agenturets udvidede ansvarsområder blev ansat nye midlertidigt ansatte som et første skridt i retning af at øge antallet af ansatte med henblik på at give agenturet de ekstra ressourcer, det har brug for til at klare de kommende udfordringer;

9.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det tilbyder fortrolig rådgivning samt uddannelseskurser;

10.  beklager den skæve kønsfordeling i agenturets øverste ledelse, hvor 10 ud af 12 er mænd, og 2 er kvinder; anmoder agenturet om at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre en bedre balance mellem kønnene i den øverste ledelse;

11.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets bekymring for så vidt angår oversættelsesudgifter; bemærker endvidere, at agenturet har indført nye værktøjer til jobopslag, og at det i vidt omfang reklamerer på de sociale medier og har forbedret webstedet med jobmuligheder;

Udbud

12.  noterer sig, at agenturet i henhold til Revisionsrettens beretning den 15. december 2016 underskrev en rammeaftale vedrørende udnyttelse af Galileosatellitsystemet i perioden 2017-2027 til en værdi af 1 500 000 000 EUR; bemærker endvidere, at kontrakten blev tildelt på grundlag af et offentligt udbud; påpeger, at en af de involverede tilbudsgivere har indledt en retssag og gjort indsigelse mod resultatet af udbudsproceduren; bemærker, at EU-Domstolens dom vil fastslå, om udbudsproceduren vedrørende rammekontrakten og alle dertil knyttede specifikke kontrakter og fremtidige betalinger er lovlige og formelt rigtige; påpeger, at agenturet oplyste om og forklarede forholdet i årsregnskaberne for 2017, hvor det samtidig gjorde samtidig opmærksom på, at der i 2017 var udbetalt 49 000 000 EUR (7 % af 2017-budgettet, herunder beløb modtaget via delegationsaftaler) under rammekontrakten; opfordrer agenturet til at forberede sig på at afbøde enhver finansiel eller operationel risiko, der måtte opstå, og aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i sagen;

13.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt nogen af de værktøjer, som Kommissionen havde introduceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, som deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-procurement); bemærker, at agenturet er i færd med at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at anvende e-submission-modulet; opfordrer agenturet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.   bemærker, at en forhenværende tjenestemand i Kommissionen spiller en rådgivende rolle inden for rammerne af det aktive seniorinitiativ uden at modtage løn fra agenturet;

15.  bemærker, at ifølge agenturet er både interesseerklæringer og korte CV'er for topledelsen blevet offentliggjort på agenturets websted; beklager imidlertid, at CV'erne for den administrerende direktør ikke offentliggøres; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne henseende;

16.  bemærker, at agenturet i juni 2018 vedtog en intern politik for whistleblowing efter at have modtaget godkendelse fra Kommissionen;

Andre bemærkninger

17.  bemærker, at der efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen blev truffet en vigtig beslutning om at flytte det sekundære Galileo-sikkerhedsovervågningscenter (GSMC) fra Swanwick til Madrid, og at agenturet samtidig har arbejdet tæt sammen med de franske myndigheder om opgraderingen og den fremtidige udvidelse af GSMC i Saint-Germain-en-Laye;

18.  glæder sig over agenturets engagement i og samarbejde med Kommissionen med henblik på at minimere eventuelle negative operationelle eller finansielle konsekvenser af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen; bemærker, at agenturet i 2017 etablerede en fortegnelse over kontrakter og tilskud, der var berørt af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen, med en analyse af de potentielle konsekvenser, og at det i øjeblikket forhandler om afhjælpende foranstaltninger med relevante kontrahenter; opfordrer agenturet til at holde dechargemyndigheden underrettet om resultatet af disse forhandlinger og den gennemførte analyse;

o

o o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 98.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 98.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 98.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 98.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84/26 af 17.3.2017, s. 127.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik