Menettely : 2018/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0142/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0142/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.45

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0286

MIETINTÖ     
PDF 174kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2196(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0142/2019),

1.  myöntää Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(11) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0142/2019),

1.  hyväksyy Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0142/2019),

A.  toteaa, että Euroopan GNSS-viraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan unionin avustus sen lopulliseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2017 oli 28 467 648 euroa, mikä merkitsee 2,13 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia eli sama kuin vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 86,20 prosenttia, mikä merkitsee 3,78 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  ottaa huomioon, että ydintalousarvionsa lisäksi virasto hallinnoi vuonna 2017 edelleen suurta määrää valtuutuksella siirrettyjä määrärahoja Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän (EGNOS) ja Galileon muutettujen valtuutussopimusten allekirjoittamisen johdosta; toteaa, että vuonna 2017 valtuutuksella siirretyistä määrärahoista sidottiin 416 000 000 euroa ja maksuja suoritettiin 638 000 000 euroa;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 270 961 euroa eli 5,30 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mutta toteaa osuuden pienentyneen hienoiset 1,15 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  pitää myönteisenä, että virasto käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa toimintojensa tuottamaa lisäarvoa ja parantaa talousarviohallintoaan;

5.  panee merkille, että vuonna 2017 saatettiin päätökseen palvelun tarjoamisen siirto Galileo-palveluoperaattorille ja järjestettiin ensimmäinen Galileon käyttäjien kokous Madridissa;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on ulkoistanut tilinpitopalvelunsa komissiolle ja että se jakaa toiminnan jatkuvuuden hallintaan ja sisäisen tarkastuksen valmiuteen liittyvien palvelujen tuottamisen muiden virastojen kanssa;

7.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komissio teetti vuonna 2017 väliarvioinnin, joka kohdistui Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin sekä viraston tuloksellisuuteen vuosina 2014–2016; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista;

Henkilöstöpolitiikka

8.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 91,38 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 116 väliaikaisesta toimesta 106 oli täytettynä (verrattuna 113 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 55 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 5 kansallista asiantuntijaa; panee merkille, että viraston laajennetun toimeksiannon tukemiseksi palvelukseen otettiin uusia väliaikaisia työntekijöitä ensimmäisenä toimena henkilöstön määrän lisäämiseksi, jotta virastolle voidaan antaa lisäresursseja, joita se tarvitsee vastatakseen tuleviin haasteisiin;

9.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa sen tarjoavan luottamuksellista neuvontaa sekä koulutustilaisuuksia;

10.  pitää valitettavana viraston ylimmän johdon jäsenten sukupuolten epätasapainoa, sillä 10 jäsentä 12:sta on miehiä ja kaksi naisia; kehottaa virastoa toteuttamaan toimia sukupuolten tasapuolisen edustuksen parantamiseksi viraston ylimmässä johdossa;

11.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää, että virasto on huolissaan käännöskustannuksista; toteaa lisäksi, että virasto on ottanut työpaikoista ilmoittamiseksi käyttöön uusia välineitä, joiden avulla laajentanut sosiaalisen median käyttöä työpaikoista tiedottamiseen ja parantanut työllistymismahdollisuuksia koskevaa verkkosivustoa;

Hankinnat

12.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että 15. joulukuuta 2016 virasto allekirjoitti 1 500 000 000 euron arvoisen puitesopimuksen Galileo-satelliittijärjestelmän käytöstä vuosina 2017–2027; toteaa lisäksi, että sopimus tehtiin julkisen hankintamenettelyn perusteella; huomauttaa, että yksi osallistuneista tarjoajista on nostanut kanteen, jossa se kyseenalaistaa hankintamenettelyn tuloksen; toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuin päättää antamassaan tuomiossa puitesopimusta koskevan hankintamenettelyn sekä kaikkien siihen liittyvien erityisten sopimusten ja tulevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; panee merkille, että virasto ilmoitti asiasta ja selitti sitä varainhoitovuoden 2017 tilinpäätöksessä, jossa se mainitsi myös, että puitesopimuksen nojalla maksettiin 49 000 000 euroa vuonna 2017 (seitsemän prosenttia varainhoitovuoden 2017 talousarviosta, kun valtuutussopimusten perusteella saadut määrät otetaan huomioon); kehottaa virastoa valmistautumaan mahdollisesti aiheutuvien taloudellisten tai toiminnallisten riskien lieventämiseen ja ilmoittamaan prosessin etenemisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

13.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto vielä vuoden 2017 lopussa käyttänyt yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena on tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköiset hankintamenettelyt); panee merkille, että virasto toteuttaa parhaillaan tarvittavia toimia voidakseen käyttää sähköisen toimittamisen moduulia; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnoinnissa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden soveltamisesta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

14.   panee merkille, että entinen komission virkamies toimii neuvoa-antavassa tehtävässä Active Senior Initiative -aloitteessa mutta ei saa virastolta palkkaa;

15.  toteaa, että viraston mukaan sekä sen ylimmän johdon sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset että lyhyet ansioluettelot on julkistettu viraston verkkosivustolla; pitää kuitenkin valitettavana, ettei hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloita ei ole julkistettu; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

16.  panee merkille, että virasto hyväksyi kesäkuussa 2018 väärinkäytösten paljastamista koskevat sisäiset toimintaperiaatteet saatuaan niille komission hyväksynnän;

Muita huomautuksia

17.  toteaa, että sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta päätti erota unionista, tehtiin tärkeä Galileoa koskeva päätös siirtää toinen Galileon turvallisuuden valvontakeskus Swanwickista Madridiin, ja että samaan aikaan virasto on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ranskan viranomaisten kanssa Saint-Germain-en-Layessa sijaitsevan pääasiallisen turvallisuuden valvontakeskuksen ajanmukaistamista ja tulevaa laajentamista varten;

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto on sitoutunut minimoimaan mahdolliset kielteiset toiminnalliset tai taloudelliset vaikutukset, joita voi aiheutua Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota unionista, ja tekee asiassa yhteistyötä komission kanssa; panee merkille, että virasto laati vuonna 2017 luettelon sopimuksista ja avustuksista, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista vaikuttaa, sekä analyysin mahdollisista seurauksista ja että se neuvottelee parhaillaan lieventävistä toimista asianomaisten toimeksisaajien kanssa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle neuvottelujen ja analyysin tuloksista;

o

o o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 98.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 98.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 98.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 98.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84/26, 17.3.2017, s. 127.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö