Procedūra : 2018/2196(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0142/2019

Pateikti tekstai :

A8-0142/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.45

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0286

PRANEŠIMAS     
PDF 190kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

dėl Europos GNSS agentūros (GNSS) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2196(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(5), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0142/2019),

1.  patvirtina Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(11), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0142/2019),

1.  pritaria Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos GNSS agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos GNSS agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0142/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos GNSS agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(13), galutinį jos 2017 finansinių metų biudžetą sudarė 28 467 648 EUR subsidija, kuri buvo 2,13 proc. didesnė negu 2016 m.; kadangi lėšos į Agentūros biudžetą daugiausia skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, o jose nurodytos operacijos – teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. toks pat kaip 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 86,20 proc., t. y. 3,78 proc. didesnis negu 2016 m.;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, be savo pagrindinio biudžeto, 2017 m. Agentūra, patvirtinus Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS) ir pakeitimus dėl „Galileo“ įgaliojimo susitarimo, toliau valdė didelę dalį deleguotojo biudžeto; pažymi, kad 416 000 000 EUR deleguotojo biudžeto lėšų panaudota įsipareigojimams įvykdyti, o 638 000 000 EUR panaudota mokėjimams;

Panaikinti perkėlimai

3.  susirūpinęs pažymi, kad panaikintų perkėlimų iš 2016 į 2017 m. suma sudarė 270 961 EUR, t. y. 5,30 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, nors tai ir yra 1,15 proc. mažiau nei 2016 m.;

Veikla

4.  džiaugiasi dėl to, kad Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad įvertintų savo veiklos pridėtinę vertę ir sustiprintų biudžeto valdymą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad užbaigtas paslaugų teikimo Galileo paslaugos operatoriui perdavimas ir kad 2017 m. Madride įvyko pirmoji „Galileo“ naudotojų asamblėja;

6.  palankiai vertina tai, kad Agentūra savo apskaitos paslaugas perdavė Komisijai ir kad ji kartu su kitomis agentūromis dalijasi su veiklos tęstinumo valdymu ir su kitomis agentūromis susijusių paslaugų teikimu;

7.  pastebi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2017 m. Komisijos vardu buvo atliktas programų „Galileo“ ir „EGNOS“ bei Agentūros veiksmingumo 2014–2016 m. laikotarpiu laikotarpio vidurio vertinimas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo rezultatus;

Personalo politika

8.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 91,38 proc., o iš 116 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, (palyginti su 2016 m. patvirtintais 113 etatais) buvo paskirti 106 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 55 sutartininkai ir 5 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad siekiant paremti Agentūros kompetencijos srities išplėtimą, priimta naujų laikinųjų darbuotojų – tai pirmas žingsnis didinant darbuotojų skaičių ir siekiant suteikti Agentūrai papildomų išteklių būsimiems uždaviniams spręsti;

9.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pripažįsta, kad ji teikia konfidencialias konsultacijas, taip pat rengia mokymus;

10.  apgailestauja dėl Agentūros vyresniosios vadovybės narių lyčių disbalanso: 10 iš 12 narių yra vyrai ir tik dvi narės yra moterys; prašo Agentūros imtis priemonių siekiant užtikrinti geresnę jos vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyrą;

11.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą viešumo sumetimais skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo raštu išlaidų; be to, pažymi, kad Agentūra pradėjo taikyti naujas skelbimo apie laisvas darbo vietas priemones, plačiai skelbia informaciją socialinėje žiniasklaidoje ir tobulina darbo galimybių tinklalapį;

Viešasis pirkimas

12.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą 2016 m. gruodžio 15 d. Agentūra pasirašė 1 500 000 000 EUR vertės preliminariąją sutartį dėl palydovų sistemos „Galileo“ eksploatavimo 2017–2027 m. laikotarpiu; be to, pažymi, kad sutartis pasirašyta atlikus viešojo pirkimo procedūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš susijusių konkurso dalyvių pradėjo teismo procesą, siekdamas užginčyti viešojo pirkimo procedūros rezultatus; pažymi, kad Europos Sąjungos Teisingumas Teismas spręs, ar viešojo pirkimo procedūra, susijusi su preliminariąja sutartimi ir visomis susijusiomis konkrečiomis sutartimis ir būsimais mokėjimais, buvo teisėta ir tvarkinga; nurodo, kad Agentūra šį dalyką atskleidė ir paaiškino 2017 m. finansinės būklės ataskaitose kartu su informacija, kad 2017 m. 49 000 000 EUR (7 proc. 2017 m. biudžeto, įskaitant sumas, gautas per įgaliojimo susitarimus) buvo sumokėti pagal bendrąją sutartį; ragina Agentūrą nuodugniai pasirengti švelninti bet kokią galinčią kilti finansinę ar veiklos riziką ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokius pokyčius šioje srityje;

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti Komisijos numatytų priemonių, skirtų bendram keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e. pirkimo) procedūrose, sprendimui nustatyti; pažymi, kad Agentūra imasi reikiamų veiksmų, siekdama pradėti naudoti sistemą „e-submission“; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešojo pirkimo procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai jų įgyvendinimo ataskaitas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

14.   pažymi, kad vienas buvęs Komisijos pareigūnas vykdo patariamąją funkciją pagal Aktyvių senjorų iniciatyvą, negaudamas iš Agentūros jokio atlyginimo;

15.  pažymi, kad, pasak Agentūros, jos interneto svetainėje paskelbtos aukščiausiosios vadovybės interesų deklaracijos ir gyvenimo aprašymai; tačiau apgailestauja dėl to, kad nėra skelbiami Administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymai; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

16.  pažymi, kad Agentūra, gavusi Komisijos pritarimą, 2018 m. birželio mėn. patvirtino informavimo apie pažeidimus vidaus politiką;

Kitos pastabos

17.  pažymi, kad Jungtinei Karalystei priėmus sprendimą išstoti iš Sąjungos buvo priimtas svarbus sprendimas dėl „Galileo“, pagal kurį antrinis „Galileo“ saugumo stebėjimo centras (GSMC) buvo perkeltas iš Svonviko į Madridą; tuo pat metu Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su Prancūzijos valdžios institucijomis dėl pagrindinio „Galileo“ saugumo stebėjimo centro atnaujinimo ir būsimo išplėtimo Sen Žermene prie L;

18.  palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą ir bendradarbiavimą su Komisija, kad būtų sumažintas bet koks neigiamas veiklos ar finansinis poveikis, kuris gali atsirasti dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos; pažymi, kad 2017 m. Agentūra sudarė sutarčių ir dotacijų, kurioms daro poveikį Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos, sąrašą ir pateikė galimų pasekmių analizę, o šiuo metu su atitinkamais rangovais derasi dėl rizikos mažinimo priemonių; ragina Agentūrą nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų rezultatus ir atliktą analizę;

o

o o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 98.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 98.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 276, 2010 10 20, p. 11.

(6)

OL L 328, 2013 12 07, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 98.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 98.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 276, 2010 10 20, p. 11.

(12)

OL L 328, 2013 12 07, p. 42.

(13)

OL C 84/26, 2017 03 17, p. 127.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika