Procedure : 2018/2196(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0142/2019

Ingediende teksten :

A8-0142/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.45

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0286

VERSLAG     
PDF 180kWORD 53k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2196(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Petri Sarvamaa

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2196(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad(5), en met name artikel 14,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0142/2019),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2196(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(7),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(8) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(9), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad(11), en met name artikel 14,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(12), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0142/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees GNSS-Agentschap, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2196(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0142/2019),

A.  overwegende dat de subsidie van de Unie aan de definitieve begroting van het Europees GNSS-Agentschap (hierna: "het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2017 volgens zijn staat van ontvangsten en uitgaven(13) 28 467 648 EUR bedroeg, hetgeen een toename van 2,13 % ten opzichte van 2016 betekent; overwegende dat de begroting van het Agentschap voornamelijk afkomstig is uit de begroting van de Unie;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2017 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  merkt met waardering op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 100 %, hetzelfde percentage als in 2016; stelt voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 86,20 % bedroeg, een daling van 3,78 % ten opzichte van 2016;

2.  merkt op dat het Agentschap in 2017 naast zijn kernbegroting ook een groot bedrag aan gedelegeerde begroting beheerde, na de ondertekening van de amendementen op de delegatieovereenkomsten inzake het Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie (Egnos) en Galileo; merkt op dat in 2017 een totaal van 416 000 000 EUR aan gedelegeerde begroting werd vastgelegd en dat er voor 638 000 000 EUR aan betalingen werden gedaan;

Annulering van overdrachten

3.  stelt met bezorgdheid vast dat de annuleringen van overdrachten van 2016 naar 2017 270 961 EUR bedroegen, d.w.z. 5,30 % van het totale overgedragen bedrag, maar een lichte daling met 1,15 % ten opzichte van 2016;

Prestaties

4.  is verheugd dat het Agentschap bepaalde kernprestatie-indicatoren gebruikt om de toegevoegde waarde van zijn activiteiten te bepalen en zijn begrotingsbeheer te verbeteren;

5.  merkt op dat de overdracht van de dienstverlening aan de exploitant van Galileo is voltooid en dat de eerste bijeenkomst voor gebruikers van Galileo in 2017 heeft plaatsgevonden in Madrid;

6.  is ingenomen met het feit dat het Agentschap zijn boekhoudkundige diensten heeft uitbesteed aan de Commissie en de verlening van de diensten die verband houden met continuïteitsmanagement evenals de dienst Interne audit deelt met andere agentschappen;

7.  merkt op dat in 2017 volgens het verslag van de Rekenkamer namens de Commissie een tussentijdse evaluatie van het Galileo- en het Egnos-programma werd verricht, alsmede van de prestaties van het Agentschap in de periode 2014-2016; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit in te lichten over de uitkomsten van deze evaluatie;

Personeelsbeleid

8.  stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2017 voor 91,38 % ingevuld was, aangezien 106 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 116 tijdelijke functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 113 toegestane posten in 2016); stelt vast dat in 2017 verder nog 55 contractanten en 5 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Agentschap werkten; merkt op dat de aanwerving van nieuwe tijdelijke werknemers, ter ondersteuning van de verruimde bevoegdheden van het Agentschap, de eerste stap vormt naar de vergroting van het personeelsbestand teneinde het Agentschap te voorzien van de extra middelen die het nodig heeft om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden;

9.  merkt op dat het Agentschap beleidsmaatregelen heeft vastgesteld ter bescherming van de persoonlijke waardigheid en ter voorkoming van intimidatie; stelt vast dat het Agentschap vertrouwelijke begeleiding en opleidingen aanbiedt;

10.  betreurt het genderonevenwicht in het hoger management van het Agentschap, waar tien van de twaalf personen man zijn en twee vrouw; verzoekt het Agentschap maatregelen te nemen om voor een beter genderevenwicht te zorgen binnen zijn hoger management;

11.  is ingenomen met de suggestie van de Rekenkamer om vacatures ook op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie te plaatsen om er zo meer de aandacht op te vestigen; begrijpt de bezorgdheid van het Agentschap over de vertaalkosten; stelt daarnaast vast dat het Agentschap nieuwe instrumenten voor het plaatsen van vacatures heeft ingevoerd en momenteel uitgebreid adverteert op sociale-mediaplatforms en werkt aan de verbetering van de vacaturewebsite;

Aanbestedingen

12.  verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat het Agentschap op 15 december 2016 een raamovereenkomst heeft ondertekend inzake de exploitatie van het Galileo-satellietsysteem voor de periode 2017-2027, ter waarde van 1 500 000 000 EUR; neemt er daarnaast nota van dat de opdracht werd gegund op basis van een openbare aanbestedingsprocedure; wijst erop dat een van de betrokken inschrijvers een proces heeft aangespannen, waarin de inschrijver de uitkomst van de aanbestedingsprocedure aanvecht; merkt op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak zal doen over de wettigheid en regelmatigheid van de aanbestedingsprocedure voor de raamovereenkomst en alle bijbehorende specifieke overeenkomsten en toekomstige bepalingen; wijst erop dat het Agentschap deze kwestie heeft gemeld en toegelicht in de financiële staten van 2017, samen met de mededeling dat in 2017 49 000 000 EUR (7 % van de begroting voor 2017, met inbegrip van bedragen die in het kader van delegatieovereenkomsten werden ontvangen) werd betaald uit hoofde van de kaderovereenkomst. verzoekt het Agentschap zich voor te bereiden teneinde eventuele financiële of operationele risico's te beperken en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in verband met het proces;

13.  stelt vast dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer eind 2017 nog geen gebruik maakte van instrumenten die de Commissie heeft ingezet met het oog op de invoering van één oplossing voor de elektronische uitwisseling van informatie met derden die deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures (e‑aanbesteding); merkt op dat het Agentschap momenteel de nodige stappen onderneemt om de module voor elektronische inschrijving (e-inschrijving) te gebruiken; verzoekt het Agentschap alle nodige instrumenten voor het beheer van aanbestedingsprocedures in te voeren en bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de uitvoering daarvan;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

14.   stelt vast dat één voormalige ambtenaar van de Commissie een adviserende rol vervult in het kader van het initiatief voor actieve senioren en dus geen salaris ontvangt van het Agentschap;

15.  merkt op dat zowel de belangenverklaringen als de beknopte cv's van het hoger management volgens het Agentschap op zijn website zijn geplaatst; betreurt echter dat de cv's van de leden van de raad van bestuur niet op de website zijn geplaatst; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit mee te delen welke maatregelen in dit verband zijn genomen;

16.  stelt vast dat het Agentschap in juni 2018, na goedkeuring door de Commissie, intern beleid inzake klokkenluiden heeft vastgesteld;

Overige opmerkingen

17.  merkt op dat na het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Unie te verlaten, de belangrijke beslissing werd genomen om het secundaire Galileo-centrum voor beveiligingscontrole (GSMC) van Swanwick naar Madrid te verplaatsen, en stelt bovendien vast dat het Agentschap nauw met de Franse autoriteiten heeft samengewerkt aan de verbetering en de toekomstige uitbreiding van het hoofdcentrum in Saint-Germain-en-Laye;

18.  is ingenomen met de toezegging van het Agentschap en zijn samenwerking met de Commissie om eventuele negatieve operationele of financiële gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie tot een minimum te beperken; stelt vast dat het Agentschap in 2017 een inventaris van opdrachten en subsidies heeft opgesteld waarvoor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk gevolgen zou kunnen hebben, vergezeld van een analyse van de mogelijke gevolgen, en momenteel met de betrokken contractanten onderhandelt over beperkende maatregelen; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de uitkomst van de onderhandelingen en de uitgevoerde analyse;

o

o o

19.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van … 2019(14) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karin Kadenbach

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Petra Kammerevert

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 98.

(2)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 98.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(5)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(7)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 98.

(8)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 98.

(9)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(10)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(11)

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11.

(12)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(13)

PB C 84/26 van 17.3.2017, blz. 127.

(14)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0000.

Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid