Postup : 2018/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0142/2019

Predkladané texty :

A8-0142/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.45

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0286

SPRÁVA     
PDF 193kWORD 56k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(11), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017

(2018/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) predstavovala dotácia z Únie do konečného rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 sumu 28 467 648 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 2,13 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uznaním konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2016; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 86,20 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 3,78 %;

2.  berie na vedomie, že agentúra v roku 2017 okrem svojho základného rozpočtu naďalej spravovala vysokú sumu delegovaného rozpočtu v nadväznosti na podpísanie zmien dohody o delegovaní Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) a systému Galileo; konštatuje, že v roku 2017 bolo v rámci delegovaného rozpočtu zaviazaných celkovo 416 000 000 EUR a 638 000 000 EUR bolo prevedených formou platieb;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 270 961 EUR, čo predstavuje 5,30 % celkovej prenesenej sumy, ale takisto mierne zníženie o 1,15 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  víta skutočnosť, že agentúra používa na meranie pridanej hodnoty svojich aktivít a zlepšenie svojho rozpočtového riadenia niektoré kľúčové ukazovatele výkonnosti;

5.  konštatuje, že odovzdanie poskytovania služieb prevádzkovateľovi služieb Galileo bolo dokončené a že prvé stretnutie používateľov služieb Galileo sa uskutočnilo v roku 2017 v Madride;

6.  víta skutočnosť, že agentúra externalizovala svoje účtovnícke služby na Komisiu a že služby týkajúce sa riadenia kontinuity činností a oddelenia vnútorného auditu poskytuje spoločne s inými agentúrami;

7.  upozorňuje, že podľa správy Dvora audítorov bolo v roku 2017 vykonané v mene Komisie hodnotenie v polovici trvania programov Galileo a EGNOS a hodnotenie výkonnosti agentúry v období 2014 – 2016; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch tohto hodnotenia;

Personálna politika

8.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 91,38 %, pričom zo 116 miest dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 113 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 106 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 55 zmluvných zamestnancov a 5 vyslaných národných expertov; konštatuje, že s cieľom podporiť rozšírené právomoci agentúry boli prijatí noví dočasní zamestnanci ako prvý krok smerom k zvýšeniu počtu zamestnancov s cieľom poskytnúť agentúre dodatočné zdroje, ktoré potrebuje na zvládnutie budúcich výziev;

9.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; oceňuje, že ponúka dôverné poradenstvo, ako aj školenia;

10.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi vrcholového manažmentu agentúry, z ktorých 10 sú muži a 2 sú ženy; žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej vyváženosti v rámci svojho vrcholového manažmentu;

11.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad; ďalej konštatuje, že agentúra zaviedla nové nástroje na zverejňovanie informácií o pracovných miestach, pričom intenzívne využíva možnosti inzercie v sociálnych médiách a zlepšuje webovú stránku o pracovných príležitostiach;

Verejné obstarávanie

12.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra 15. decembra 2016 podpísala rámcovú zmluvu o využívaní satelitného systému Galileo v období 2017 až 2027 v hodnote 1 500 000 000 EUR; okrem toho poznamenáva, že zmluva bola uzavretá na základe postupu verejného obstarávania; upozorňuje, že jeden z dotknutých uchádzačov začal súdne konanie, čím spochybnil výsledok postupu verejného obstarávania; konštatuje, že rozsudkom Súdneho dvora sa rozhodne o zákonnosti a riadnosti postupu verejného obstarávania pre rámcovú zmluvu a všetky súvisiace konkrétne zmluvy, ako aj budúce platby; upozorňuje, že agentúra zverejnila a objasnila túto záležitosť v účtovnej závierke za rok 2017 spolu s informáciou, že v roku 2017 bolo na základe rámcovej zmluvy vyplatených 49 000 000 EUR (7 % rozpočtu na rok 2017 vrátane súm prijatých prostredníctvom dohôd o delegovaní). vyzýva agentúru, aby sa pripravila na zmiernenie akýchkoľvek finančných alebo operačných rizík, ktoré by mohli nastať, a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vývoji v rámci tohto procesu;

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra na konci roka 2017 zatiaľ nepoužívala žiadny z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); poznamenáva, že agentúra podniká kroky potrebné na používanie modulu elektronického predkladania ponúk; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.   upozorňuje, že jeden bývalý úradník Komisie má v rámci iniciatívy Aktívni seniori poradnú úlohu bez toho, aby mal nárok na poberanie platu od agentúry;

15.  poznamenáva, že podľa agentúry boli vyhlásenia o záujmoch, ako aj krátke životopisy členov jej vrcholového manažmentu zverejnené na jej webovom sídle; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že životopisy členov riadiacej rady zverejnené nie sú; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach v tejto súvislosti;

16.  poznamenáva, že agentúra po získaní súhlasu Komisie prijala v júni 2018 vnútornú politiku oznamovania protispoločenskej činnosti;

Ďalšie pripomienky

17.  konštatuje, že v nadväznosti na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie bolo v súvislosti so systémom Galileo prijaté dôležité rozhodnutie o presídlení sekundárneho Strediska na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo (GSMC) zo Swanwicku do Madridu a že agentúra zároveň úzko spolupracuje s francúzskymi orgánmi na modernizácii a budúcom rozšírení hlavného strediska GSMC v Saint-Germain-en-Laye;

18.  víta záväzok a spoluprácu agentúry s Komisiou s cieľom minimalizovať akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré by mohli vyplynúť z rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že agentúra v roku 2017 vypracovala zoznam zmlúv a grantov, ktorých sa týka rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, s analýzou možných dôsledkov a v súčasnosti rokuje o zmierňujúcich opatreniach s príslušnými dodávateľmi; vyzýva agentúru, aby priebežne informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledku rokovaní a vykonanej analýze;

o

o o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 84/26, 17.3.2017, s. 127.

(14)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0000.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia