Postopek : 2018/2196(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0142/2019

Predložena besedila :

A8-0142/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.45

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0286

POROČILO     
PDF 182kWORD 53k
1.3.2019
PE 626.814v02-00 A8-0142/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017

(2018/2196(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017

(2018/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017

(2018/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave(8) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9)in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(11) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017

(2018/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski globalni satelitski navigacijski sistem(13) (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je subvencija Unije v končnem proračunu agencije v proračunskem letu 2017 znašala 28.467.648 EUR, kar je za 2,13 % manj kot leta 2016; ker proračun agencije v glavnem izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 tako kot leta 2016 znašala 100 %; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 86,20 %, kar je 3,78 % več kot leta 2016;

2.  ugotavlja, da je agencija leta 2017 poleg svojega osnovnega proračuna po podpisu sprememb sporazumov o prenosu pooblastil skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS) in programa Galileo še naprej upravljala precejšen del prenesenega proračuna; ugotavlja, da je leta 2017 odobreni preneseni proračun skupno znašal 416.000.000 EUR, plačil pa je bilo za 638.000.000 EUR;

Razveljavitev prenosov

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je razveljavitev prenosov iz leta 2016 v leto 2017 znašala 270.961 EUR oziroma 5,30 % celotnega prenesenega zneska, vendar ugotavlja, da se je ta stopnja v primerjavi z letom 2016 nekoliko znižala, in sicer za 1,15 %;

Uspešnost

4.  pozdravlja dejstvo, da agencija za merjenje dodane vrednosti, ustvarjene z njenimi dejavnostmi, in boljše upravljanje proračuna uporablja določene ključne kazalnike uspešnosti;

5.  ugotavlja, da je bila leta 2017 zaključena primopredaja zagotavljanja storitev operaterju storitve Galileo in da je v Madridu potekala prva skupščina uporabnikov sistema Galileo;

6.  pozdravlja, da je agencija računovodske storitve prepustila v zunanje izvajanje Komisiji in da si z drugimi agencijami deli zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem neprekinjenega poslovanja, in skupino za notranjo revizijo;

7.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je bila leta 2017 v imenu Komisije opravljena vmesna ocena programov Galileo in EGNOS ter uspešnosti agencije v obdobju 2014–2016; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih tega ocenjevanja;

Kadrovska politika

8.  ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2017 izpolnjenega 91,38 % kadrovskega načrta, pri čemer je agencija zaposlovala 106 začasnih uslužbencev od 116 začasnih delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije (v letu 2016 je bilo odobrenih 113 delovnih mest); ugotavlja, da je leta 2017 v agenciji delalo tudi 55 pogodbenih uslužbencev in 5 napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja, da so bili v podporo razširjenemu področju dela agencije zaposleni novi začasni uslužbenci, da bi povečali število zaposlenih in agenciji tako zagotovili dodatne vire, ki jih potrebuje za spopadanje s prihodnjimi izzivi;

9.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; ugotavlja, da agencija ponuja zaupno svetovanje in usposabljanje;

10.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih agencije, saj je bilo med 12 višjimi vodilnimi uslužbenci 10 moških in ena ženska; poziva agencijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila bolj uravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih;

11.  pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da se obvestila o prostih delovnih mestih objavijo tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšali obveščanje javnosti; razume pomisleke agencije glede stroškov prevajalskih storitev; ugotavlja tudi, da je agencija uvedla nova orodja za objavljanje obvestil o prostih delovnih mest, pri čemer jih dejavno oglašuje na družbenih medijih, prav tako pa je izboljšala spletno mesto o možnostih zaposlitve;

Javna naročila

12.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija 15. decembra 2016 podpisala okvirno pogodbo o uporabi satelitskega sistema Galileo v obdobju 2017–2027 v višini 1.500.000.000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je bilo naročilo oddano v skladu s postopkom javnega naročanja; poudarja, da je eden od ponudnikov sprožil sodni postopek, s katerim izpodbija izid postopka javnega naročanja; ugotavlja, da bo Sodišče Evropske unije v sodbi odločilo o zakonitosti in pravilnosti postopka javnega naročanja za okvirno pogodbo ter za vse povezane posebne pogodbe in prihodnja plačila; poudarja, da je Agencija zadevo razkrila in pojasnila v računovodskih izkazih za leto 2017 skupaj z informacijo, da je bilo leta 2017 49 milijonov EUR (7 % proračuna za leto 2017, vključno z zneski, prejetimi v okviru sporazumov o prenosu pooblastil) plačanih na podlagi okvirne pogodbe; poziva agencijo, naj se pripravi na blažitev morebitnih finančnih oziroma operativnih tveganj ter organu za podelitev razrešnice poroča o poteku dogodkov;

13.  ugotavlja, da glede na poročilo Računskega sodišča agencija ob koncu leta 2017 še ni uporabljala nobenega izmed orodij Komisije za uvedbo enotne rešitve za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi v okviru postopkov javnega naročanja (e-naročanje); ugotavlja, da agencija izvaja potrebne korake za uporabo modula za elektronsko predložitev ponudb; poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnega naročanja ter organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

14.   ugotavlja, da eden nekdanjih uradnikov Komisije opravlja svetovalno vlogo v okviru pobude za dejavne upokojene uradnike, pri čemer od agencije za to ne prejema plačila;

15.  ugotavlja, da so bili po navedbah agencije na njenem spletnem mestu objavljeni izjave o interesih ter kratki življenjepisi vodstva; vendar obžaluje, da niso bili objavljeni življenjepisi članov upravnega odbora; poziva agencijo, naj poroča organu za podelitev razrešnice o sprejetih ukrepih v zvezi s tem;

16.  ugotavlja, da je agencija junija 2018 sprejela notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, po tem, ko je za to prejela dovoljenje Komisije;

Druge pripombe

17.  ugotavlja, da je bila po odločitvi Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, sprejeta pomembna odločitev za program Galileo o preselitvi sekundarnega centra za nadzor varnosti Galileo (GSCM) iz Swanswicka v Madrid, agencija pa obenem tesno sodeluje s francoskimi oblastmi glede nadgradnje in prihodnje širitve glavnega centra za nadzor varnosti Galileo v občini Saint-Germain-en-Laye;

18.  pozdravlja zavezanost agencije zmanjšanju negativnih operativnih in finančnih učinkov, ki bi lahko izhajali iz odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, ter njeno sodelovanje s Komisijo na tem področju; ugotavlja, da je leta 2017 agencija pripravila seznam javnih naročil in dodelitev nepovratnih sredstev, na katere vpliva odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, in analizo morebitnih posledic ter da se z zadevnimi izvajalci pogaja o ukrepih blažitve; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku pogajanj in opravljeni analizi;

o

o o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 98.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 98.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 276, 20.10.2010, str. 11.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 98

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 98

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 276, 20.10.2010, str. 11.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 84/26, 17.3.2017, str. 127.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov