Процедура : 2018/2179(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0143/2019

Внесени текстове :

A8-0143/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.40

Приети текстове :

P8_TA(2019)0281

ДОКЛАД     
PDF 226kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година

(2018/2179(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година

(2018/2179(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(5), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0143/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година

(2018/2179(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Фондацията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(11), и по-специално член 16 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0143/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година

(2018/2179(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0143/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 20 480 000 EUR, което представлява намаление с 1,49% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% – същата степен, както през 2016 г.; отбелязва факта, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 80,7%, което представлява намаление с 4,1% в сравнение с 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  приветства факта, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 37 528 EUR, което представлява 1,2% от общия размер на пренесените суми и е намаление с 3,7% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Фондацията използва определени ключови показатели за ефективност (КПЕ), включени в нейната система за мониторинг на изпълнението, която освен КПЕ включва и други показатели за оперативни процеси и качествена оценка, с цел оценяване на добавената стойност, включително резултатите и въздействието, предоставени от нейните дейности, и подобряване на управлението на бюджета;

4.  отчита факта, че резултатите от изпълнението на работната програма, планирана за 2017 г., са постигнати на 90% (35 от 39 крайни продукта), а четири крайни продукта е трябвало да бъдат отложени поради непредвидени събития и са планирани за началото на 2018 г., както и че Фондацията е допринесла за 194 събития на равнището на Съюза (49% от тях са приоритетни събития на равнището на Съюза);

5.  оценява факта, че висококачествената работа на Фондацията за разширяване и разпространение на знанията е допринесла за планирането и установяването на по-добри условия на живот и труд в Съюза; признава активната роля на Фондацията във връзка със съществения ѝ принос за развитието на политиките и като източник на информация за текущите инициативи на ЕС, като например прилагането на Европейския стълб на социалните права, равновесието между професионалния и личния живот, достъпа до социална закрила и подобряването на условията на труд; приветства анализа на Фондацията и нейния политически принос по отношение на тенденциите в качеството на живота на фона на променящия се социален и икономически профил в обобщаващия доклад на четвъртото европейско проучване на качеството на живот;

6.  признава напредъка в работата на Фондацията по завършването на четиригодишната ѝ програма, която определи четири конкретни приоритетни области на политиката за бъдещата работна програма на Фондацията;

7.  отбелязва със задоволство, че Фондацията е продължила сътрудничеството с други агенции на ЕС и е осъществила дейности, договорени в годишните планове с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейския институт за равенство между половете, Европейската фондация за обучение (ETF) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), и е продължила подготовката си, в сътрудничество със Cedefop, във връзка с четвъртото проучване на европейските дружества, при споделяне на разходите за проучването; отчита факта, че Фондацията е инициирала нов рамков договор между агенциите с осем участващи агенции за оценка и предоставяне на услуги за обратна връзка;

8.  отбелязва, че Фондацията беше предмет на външна оценка между агенциите, заедно със Cedefop, EU-OSHA и ETF, обхващаща периода 2012 – 2016 г., която беше съсредоточена върху оценката на работата на агенциите от гледна точка на важността, ефективността, ефикасността, съгласуваността и добавената стойност за Съюза, както и бъдещето на четирите агенции; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от окончателния доклад, особено по отношение на оценката на добавената стойност за Съюза, предоставена от Фондацията, както и становищата относно бъдещето на Фондацията;

9.  отбелязва със задоволство, че в предложението на Комисията за нов учредителен регламент се предвижда задължително извършване на външна оценка на всеки пет години;

Политика относно персонала

10.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 95,70%, като са били назначени 89 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 93 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза (95 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Фондацията са работили 10 договорно наети служители и един командирован национален експерт;

11.  приветства резултатите от оценката на работните места, проведена през декември 2017 г., която показва относително високо равнище на стабилност всяка година;

12.  отбелязва факта, че през 2017 г. Фондацията е приела политика за защита на личното достойнство и предотвратяване на тормоза и че освен това има програма за достойнство и зачитане;

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Фондацията е съобщила за занижени и завишени плащания на тридесет служители в периода 2005 – 2014 г. във връзка с прехода към новия Правилник за длъжностните лица на ЕС през 2005 г.; отбелязва, че Фондацията е коригирала всички занижени плащания, но няма да си възстанови сумите по завишените плащания; отбелязва, че е била извършена пълна оценка на функцията за изплащане на възнагражденията и че са предприети действия, но въпросът все още е отбелязан като „текущ“; призовава Фондацията да продължи усилията си за решаване на въпроса и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка;

Обществени поръчки

14.  отбелязва, че консултативният комитет на Фондацията по обществените поръчки и договорите (ККОПД) е прегледал 30 досиета през 2017 г.; отбелязва, че освен това ККОПД извършва ежегодна последваща проверка на произволно избрани възложени договори с ниска стойност; приветства факта, че ККОПД е изразил удовлетворение като цяло по отношение на спазването от Фондацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки през 2017 г.;

15.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Фондацията все още не е използвала всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Фондацията, че някои от инструментите вече са въведени; призовава Фондацията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Фондацията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; оценява факта, че през 2017 г. Фондацията въведе етичен кодекс и че тя е ангажирана да информира органа по освобождаване от отговорност за всеки предполагаем или действителен случай на конфликт на интереси;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на Фондацията; приветства вече предприетите стъпки, за да се гарантира независимостта на счетоводителя;

Вътрешен контрол

18.  отчита факта, че Фондацията е адаптирала рамката за вътрешен контрол с акцент върху наблюдението на ефективността на системата за вътрешен контрол, за да я направи по-подходяща за средата на Фондацията;

19.  отбелязва със задоволство, че изпълнението на плана за действие по констатациите на службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) във връзка с управлението на проекти е финализирано и всички договорени действия са били въведени;

20.  отбелязва със задоволство, че Фондацията и IAS са се договорили да проведат одит на изпълнението относно „Приоритизиране на дейностите и разпределение на ресурсите“ през 2018 г.; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

Други коментари

21.  отбелязва предварителните усилия на Фондацията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; при все това посочва, че Фондацията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o

o o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година

(2018/2179(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2017 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. е вярно представено;

2.  оценява факта, че висококачествената работа на Фондацията за разширяване и разпространение на знанията е допринесла за планирането и установяването на по-добри условия на живот и труд в Съюза; признава активната роля на Фондацията във връзка със съществения ѝ принос за развитието на политиките и като източник на информация за текущите инициативи на ЕС, като например прилагането на Европейския стълб на социалните права, равновесието между професионалния и личния живот, достъпа до социална закрила и подобряването на условията на труд; приветства анализа на Фондацията и нейния политически принос по отношение на тенденциите в качеството на живот на фона на променящия се социален и икономически профил в обобщаващия доклад на четвъртото европейско проучване на качеството на живот;

3.  подчертава значението на доброто сътрудничество между агенциите, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Фондацията, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейския институт за равенство между половете; освен това счита, че е важно да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел продължаване на участието в конструктивни и основани на факти обсъждания;

4.  признава напредъка в работата на Фондацията по завършването на четиригодишната ѝ програма, която определи четири конкретни приоритетни области на политиката за бъдещата работна програма на Фондацията;

5.  приветства факта, че от 2017 г. Фондацията въведе етичен кодекс и се ангажира да информира органа по освобождаване от отговорност за всички предполагаеми или действителни случаи на конфликт на интереси; също така приветства факта, че Фондацията се ангажира да оцени възможностите за създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране;

6.  приветства изразеното от Фондацията мнение, че новият учредителен регламент представлява възможност за преоценка на въпроса за по-голямата независимост на счетоводителя в бъдеще, както и за извършване на редовни външни оценки;

7.  приветства факта, че Фондацията оценява възможностите също така да направи достъпен софтуера за електронни обществени поръчки и за процедури на договаряне; отбелязва, че понастоящем не са въведени електронно подаване на документи и електронно фактуриране;

8.  отбелязва, че според Сметната палата е необходимо да се засили независимостта на счетоводителя, като той/тя носи пряка отговорност пред директора на Eurofound (в административно отношение) и пред управителния съвет на Eurofound (във функционално отношение), но че управителният съвет изразява удовлетворението си от независимостта на счетоводителя и обръща внимание на вече съществуващото право да докладва пряко на председателя; призовава Eurofound да увеличи независимостта на счетоводителя, като той се постави на пряко подчинение на директора на Агенцията (в административно отношение) и на управителния съвет (във функционално отношение).

9.  припомня, че съкращенията на персонала бяха осъществени много трудно, и отново изразява действителната си загриженост относно евентуални допълнителни съкращения, за които е убеден, че биха ограничили способността на Eurofound да изпълнява своя мандат; във връзка с това подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно персонал и финансови ресурси, които да позволяват на Агенцията да изпълнява своите задачи; изразява загриженост относно отражението върху бюджета на увеличаването на корекционния коефициент на Ирландия до 119,8 през 2017 г.; подчертава, че институциите трябва да предприемат действия за компенсиране на последиците за бюджета без по-нататъшно забавяне, както е изразено в позицията на Парламента в проектобюджета;

10.  отново заявява необходимостта от спешно прилагане на независими инструменти за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащи с достатъчно финансови ресурси, за да се помогне на сигнализиращите лица да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно се защитава тяхната поверителност и се предоставят необходимите подкрепа и съвети, в съответствие с директивата относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, която понастоящем е в процес на междуинституционални преговори;

11.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 94.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 108/40, 22.3.2018 г., стр. 207.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност