Postup : 2018/2179(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0143/2019

Předložené texty :

A8-0143/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.40

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0281

ZPRÁVA     
PDF 201kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(5), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0143/2019),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí nadace(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(11), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0143/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0143/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 celkem 20 480 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 1,49 %; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace se odvíjí hlavně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky nadace za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, tedy stejná jako v roce 2016; všímá si toho, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 80,7 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 4,1 %;

Zrušení přenosu prostředků

2.  vítá skutečnost, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 37 528 EUR, čili 1,2 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 3,7 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že nadace využívá některé klíčové ukazatele (KPI), mimo jiné ve svém systému sledování výkonnosti, který kromě KPI sestává z metriky (jiných ukazatelů pro operační procesy) a z kvalitativního posuzování a hodnocení, k posuzování přidané hodnoty, včetně výsledků a dopadu své činnosti, a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

4.  bere na vědomí, že pracovní program na rok 2017 byl naplněn z 90 % (bylo dosaženo 35 z 39 cílů), zatímco čtyři cíle musely být kvůli nepředvídaným událostem odloženy na začátek roku 2018, a že nadace přispěla k 194 akcím v oblasti tvorby politiky na úrovni Unie v roce 194 (z nichž 49 % byly prioritní akce na úrovni Unie);

5.  oceňuje skutečnost, že velmi kvalitní práce nadace Eurofound při rozvíjení a šíření poznatků přispěla k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Unii; uznává aktivní roli nadace jako zásadního přispěvatele k vytváření politiky a jako zdroje informací k probíhajícím iniciativám EU, jako je uplatňování evropského pilíře sociálních práv, rovnováha pracovního a soukromého života, přístup k sociální ochraně a zlepšování pracovních podmínek; vítá analýzu a podklady pro tvorbu politik vypracované nadací, pokud jde o trendy v kvalitě života v situaci, kdy se mění sociální a ekonomický profil, v souhrnné zprávě o čtvrtém průzkumu pracovních podmínek v Evropě;

6.  bere na vědomí pokrok nadace při plnění jejího čtyřletého programu, v němž byly vytyčeny čtyři specifické prioritní oblasti politiky pro budoucí pracovní program nadace;

7.  s potěšením bere na vědomí, že nadace pokračovala ve spolupráci s dalšími agenturami EU a uskutečnila akce schválené v ročních plánech s Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA), Agenturou Evropské unie pro základní práva, Evropským institutem pro rovnost žen a mužů, Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a že ve spolupráci s tímto střediskem pokračovala v přípravách čtvrtého evropského průzkumu společností a sdílení nákladů na tento průzkum; bere na vědomí, že nadace iniciovala novou rámcovou smlouvu mezi agenturami, jíž se účastní osm agentur, za účelem poskytování služeb v oblasti hodnocení a zpětné vazby;

8.  poznamenává, že nadace byla hodnocena v externím hodnocení agentur spolu se střediskem Cedefop, agenturou EU-OSHA a nadací ETF, které pokrývalo období 2012–2016 a zaměřovalo se na činnost agentur z hlediska relevantnosti, účinnosti, účelnosti, koherence a evropské přidané hodnoty a na budoucnost těchto čtyř agentur; vyzývá nadaci, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zjištěních závěrečné zprávy, zejména pokud jde o hodnocení evropské přidané hodnoty nadace a závěry týkající se její budoucnosti;

9.  s uspokojením bere na vědomí, že Komise do návrhu nového zakládajícího nařízení zahrnula povinnost provádět externí hodnocení každých pět let;

Zaměstnanecká politika

10.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 95,70 %, přičemž z 93 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie (95 v roce 2016) bylo jmenováno 89 úředníků nebo dočasných zaměstnanců; bere na vědomí, že v roce 2017 pracovalo v nadaci také 10 smluvních zaměstnanců a jeden vyslaný národní odborník;

11.  vítá výsledky prověrky pracovních míst provedené v prosinci 2017, která prokázala relativně vysokou úroveň stability v meziročním srovnání;

12.  bere na vědomí, že nadace přijala v roce 2017 politiku na ochranu důstojnosti osob a pro předcházení obtěžování a dále že uplatňuje program pro důstojnost a respekt;

13.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že nadace vykázala nedoplatky a přeplatky třiceti zaměstnancům v období 2005–2014 související s přechodem na nový služební řád EU v roce 2005; bere na vědomí, že nadace vyrovnala všechny nedoplatky, nicméně přeplatky nebude vymáhat; všímá si, že bylo provedeno kompletní hodnocení mzdového účetnictví a že byla přijata opatření, avšak tato záležitost dosud nebyla uzavřena; vyzývá nadaci, aby pokračovala v úsilí směřujícím k vyřešení tohoto problému a aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informovala o aktuálním vývoji;

Veřejné zakázky

14.  bere na vědomí, že poradní výbor nadace pro zadávání veřejných zakázek (ACPC) prověřil v roce 2017 celkem 30 spisů; mimoto bere na vědomí, že ACPC provádí roční následné ověřování namátkově vybraných zadaných zakázek s nízkou hodnotou; vítá skutečnost, že ACPC byl obecně spokojen s tím, že nadace v roce 2017 dodržela postupy pro zadávání zakázek;

15.  na základě zprávy Účetního dvora zjišťuje, že nadace na konci roku 2017 ještě nepoužívala žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí odpověď nadace, že některé nástroje jsou již zavedeny; vyzývá nadaci, aby zavedla veškeré nezbytné nástroje pro vedení zadávacích řízení a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o jejich uplatňování;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření nadace a její úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; oceňuje, že nadace v roce 2017 zavedla etický kodex a zavázala se informovat orgán příslušný pro udělení absolutoria o jakýchkoli případech údajného nebo potvrzeného střetu zájmů;

17.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli a správní radě nadace; vítá již učiněné kroky k zajištění jeho nezávislosti;

Vnitřní kontroly

18.  bere na vědomí, že nadace upravila rámec vnitřních kontrol tak, aby se zaměřoval na sledování výkonnosti systému vnitřních kontrol a více tak odpovídal prostředí nadace;

19.  s uspokojením bere na vědomí, že bylo dokončeno provádění akčního plánu v reakci na zjištění útvaru interního auditu Komise (IAS) v souvislosti s řízením projektů a že všechna schválená opatření byla zavedena;

20.  s uznáním bere na vědomí, že nadace a IAS se dohodly na provedení auditu výkonnosti v oblasti „prioritizace činností a přidělování zdrojů“ v roce 2018; vyzývá nadaci, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytla výsledky tohoto auditu;

Další připomínky

21.  bere na vědomí určité úsilí nadace o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že nadace nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2;

o

o o

22.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2019

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Zpravodajka: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2017, jsou legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2017;

2.  oceňuje skutečnost, že velmi kvalitní práce nadace Eurofound při rozvíjení a šíření poznatků přispěla k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Unii; uznává aktivní roli nadace jako zásadního přispěvatele k vytváření politiky a jako zdroje informací k probíhajícím iniciativám EU, jako je uplatňování evropského pilíře sociálních práv, rovnováha pracovního a soukromého života, přístup k sociální ochraně a zlepšování pracovních podmínek; vítá analýzu a podklady pro tvorbu politik vypracované nadací, pokud jde o trendy v kvalitě života v situaci, kdy se mění sociální a ekonomický profil, v souhrnné zprávě o čtvrtém průzkumu pracovních podmínek v Evropě;

3.  upozorňuje na důležitost dobré spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména spolupráce mezi touto nadací, agenturou OSHA, střediskem Cedefop a institutem EIGE; považuje dále za důležité udržovat úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci s cílem nadále pokračovat v zapojení do konstruktivních diskusí založených na důkazech;

4.  bere na vědomí pokrok nadace při plnění jejího čtyřletého programu, v němž byly vytyčeny čtyři specifické prioritní oblasti politiky pro budoucí pracovní program nadace;

5.  vítá skutečnost, že nadace Eurofound má od roku 2017 zaveden etický kodex a je odhodlána informovat orgán příslušný pro udělení absolutoria o jakýchkoli případech údajného nebo skutečného střetu zájmů; vítá také skutečnost, že se nadace se zavázala, že posoudí možnosti vytvoření nezávislého orgánu pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání;

6.  vítá skutečnost, že se nadace vyjádřila v tom smyslu, že nové zřizovací nařízení chápe jako příležitost znovu se zabývat otázkou větší nezávislosti účetního v budoucnu a také provést pravidelná externí hodnocení;

7.  vítá skutečnost, že nadace posuzuje možnosti dát software pro elektronické zadávání veřejných zakázek k dispozici také pro vyjednávací nabídková řízení; konstatuje, že elektronické podávání nabídek a modul e-prior nejsou v současné době zavedeny;

8.  bere na vědomí, že Účetní dvůr se domnívá, že je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli nadace (správně) a správní radě (funkčně), správní rada však vyjadřuje svou spokojenost s mírou nezávislosti účetního a upozorňuje na již existující pravidlo, že je přímo odpovědný jejímu předsedovi; vyzývá k tomu, aby nadace Eurofound posílila nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní radě (funkčně).

9.  připomíná, že snižování počtu zaměstnanců doprovázely velké obtíže, a opakuje, že má skutečné obavy, že jakékoli další škrty by podle jeho přesvědčení omezily schopnost nadace Eurofound plnit svůj mandát; zdůrazňuje, že je pro tento účel důležité zajistit odpovídající stav zaměstnanců a finanční zdroje, aby mohla agentura plnit své úkoly; vyjadřuje znepokojení nad dopadem, jaký má na rozpočet zvýšení koeficientu pro Irsko v roce 2017 na 119,8; zdůrazňuje, že instituce musí bez dalšího prodlení učinit kroky ke kompenzaci jeho důsledků pro rozpočet, jak uvedl Parlament ve svém postoji k návrhu rozpočtu;

10.  opakuje, že je naprosto nezbytné vytvořit nezávislé mechanismy pro zveřejňování, poradenství a přezkum vybavené dostatečnými rozpočtovými zdroji, které by oznamovatelům pomáhaly využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie a současně by je chránily před odhalením totožnosti a nabízely jim potřebnou podporu a poradenství v souladu se směrnicí o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která je právě předmětem interinstitucionálních jednání;

11.  na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) uděleno absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angélique Delahaye, Monika Smolková

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 94.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 94.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 94.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 94.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 108/40, 22.3.2018, s. 207

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí