Procedure : 2018/2179(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0143/2019

Indgivne tekster :

A8-0143/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.40

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0281

BETÆNKNING     
PDF 194kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017

(2018/2179(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

(2018/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(5), særlig artikel 16,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0143/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

(2018/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(11), særlig artikel 16,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0143/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017

(2018/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0143/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene ("instituttet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(13) var på 20 480 000 EUR, hvilket svarer til et fald på 1,49 % i forhold til 2016; der henviser til, at instituttets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. det samme niveau som i 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 80,7 %, hvilket er et fald på 4,1 % i forhold til 2016;

Bortfald af fremførsler

2.  glæder sig over, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 37 528 EUR, hvilket svarer til 1,2 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 3,7 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer, som indgår i dets resultatovervågningssystem, som ud over de centrale resultatindikatorer består af "parametre" (andre indikatorer for operationelle processer) og kvalitativ vurdering og evaluering, med henblik på at vurdere merværdien, herunder resultatet og indvirkningen, som dets aktiviteter giver, og forbedre dets budgetforvaltning;

4.  anerkender, at leveringen af arbejdsprogrammets resultater, der er planlagt til 2017, nåede op på 90 % af resultaterne (35 ud af 39 resultater), mens fire resultater skulle udsættes som følge af uforudsete begivenheder og skulle gennemføres på ny i begyndelsen af 2018, og at instituttet bidrog til 194 politikudviklende arrangementer på EU-plan (49 % af dem var prioriterede arrangementer på EU-plan);

5.  glæder sig over, at instituttets arbejde af høj kvalitet med at øge og udbrede viden har bidraget til planlægningen og etableringen af bedre leve- og arbejdsvilkår i Unionen; anerkender instituttets aktive rolle som en væsentlig leverandør af oplysninger til politikudvikling og dets aktive rolle som en kilde til information til igangværende EU-initiativer såsom gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, adgangen til social beskyttelse og forbedringen af arbejdsvilkårene; glæder sig over instituttets analyse og politiske input med hensyn til tendenser inden for livskvalitet på baggrund af den skiftende sociale og økonomiske profil i oversigtsrapporten om den fjerde europæiske undersøgelse af livskvalitet;

6.  anerkender de fremskridt, instituttet har gjort i forbindelse med gennemførelsen af sit fireårige program, som fastlagde fire specifikke prioriterede politikområder for instituttets fremtidige arbejdsprogram;

7.  bemærker med tilfredshed, at instituttet fortsatte samarbejdet med andre EU-agenturer og gennemførte foranstaltninger i årlige planer med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), og fortsatte sine forberedelser i samarbejde med Cedefop om den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse og i fordelingen af undersøgelsesomkostningerne; anerkender, at instituttet iværksatte en ny rammeaftale for agenturerne på tværs af agenturerne med otte deltagende agenturer for evaluering og feedback;

8.  bemærker, at instituttet var genstand for den eksterne "tværgående"-evaluering af agenturer sammen med Cedefop, EU-OSHA og ETF, der dækker perioden 2012-2016, og som fokuserede på vurderingen af agenturernes arbejde med hensyn til relevans, effektivitet, sammenhæng og EU-merværdi samt de fire agenturers fremtid; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af den endelige rapport, navnlig om evalueringen af den EU-merværdi, som instituttet har givet, og om instituttets fremtid;

9.  bemærker med tilfredshed, at der i Kommissionens forslag til en ny oprettelsesforordning stilles krav om en ekstern evaluering hvert femte år;

Personalepolitik

10.  bemærker, at 95,70 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var besat, idet 89 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte var udnævnt ud af de 93 midlertidigt ansatte og tjenestemænd, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (95 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 10 kontraktansatte og en udstationeret national ekspert derudover arbejdede for instituttet i 2017;

11.  glæder sig over resultaterne af den jobscreening, der blev gennemført i december 2017, der viste et relativt højt niveau af stabilitet fra år til år;

12.  bemærker, at instituttet har vedtaget en politik om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane i 2017, og at det desuden har indført et program for et værdigt og respektfyldt liv;

13.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet rapporterede under- og overbetaling af 30 ansatte i perioden 2005-2014 i forbindelse med overgangen til den nye EU-personalevedtægt i 2005; bemærker, at instituttet korrigerede alle underbetalinger, men at det ikke vil inddrive for de meget udbetalte beløb; bemærker, at der blev gennemført en fuldstændig evaluering af lønningsfunktionen, og at der blev truffet foranstaltninger, men at der stadig er problemer; opfordrer instituttet til at fortsætte sine bestræbelser på at løse problemet og holde dechargemyndigheden opdateret om fremskridtene;

Udbud

14.  bemærker, at instituttets rådgivende udvalg for indkøb og kontrakter (ACPC) i 2017 behandlede 30 sager; noterer sig desuden, at ACPC i 2016 gennemførte en årlig efterfølgende kontrol af udvalgte kontrakter med lav værdi; glæder sig over, at ACPC generelt var tilfreds med, at instituttet i 2017 havde overholdt udbudsprocedurerne;

15.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af instituttets svar, at nogle af værktøjerne allerede er indført; opfordrer instituttet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om deres gennemførelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; glæder sig over, at instituttet i 2017 indførte en etisk kodeks, og at instituttet har forpligtet sig til at underrette dechargemyndigheden om eventuelle påståede eller bekræftede interessekonflikter;

17.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at der er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham eller hende rapportere direkte til instituttets direktør og bestyrelse; glæder sig over de skridt, der allerede er taget for at sikre regnskabsførerens uafhængighed;

Interne kontroller

18.  anerkender, at instituttet har tilpasset den interne kontrolramme med fokus på overvågning af det interne kontrolsystems resultater med henblik på at gøre det mere egnet til instituttets forhold;

19.  bemærker med tilfredshed, at gennemførelsen af handlingsplanen vedrørende Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i relation til projektforvaltning er afsluttet, og at alle vedtagne foranstaltninger er blevet gennemført;

20.  bemærker med tilfredshed, at instituttet og IAS blev enige om at gennemføre en forvaltningsrevision vedrørende prioritering af aktiviteter og tildeling af ressourcer i 2018; opfordrer instituttet til at rapportere om resultaterne af denne revision til dechargemyndigheden;

Andre bemærkninger

21.  noterer sig instituttets indledende bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger imidlertid, at instituttet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

o

o o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af … 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

25.1.2019

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017

(2018/2179(DEC))

Ordfører for udtalelse: Marian Harkin

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2017;

2.  glæder sig over, at instituttets arbejde af høj kvalitet med at øge og udbrede viden har bidraget til planlægningen og etableringen af bedre leve- og arbejdsvilkår i Unionen; anerkender instituttets aktive rolle som en væsentlig leverandør af oplysninger til politikudvikling og dets aktive rolle som en kilde til information til igangværende EU-initiativer såsom gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, adgangen til social beskyttelse og forbedringen af arbejdsvilkårene; glæder sig over instituttets analyse og politiske input med hensyn til tendenser inden for livskvalitet på baggrund af den skiftende sociale og økonomiske profil i oversigtsrapporten om den fjerde europæiske undersøgelse af livskvalitet;

3.  fremhæver vigtigheden af et godt samarbejde mellem de agenturer, der arbejder på områderne beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og navnlig samarbejdet mellem instituttet, EU-OSHA, Cedefop og EIGE; finder det endvidere vigtigt at opretholde et stærkt samarbejde mellem instituttet og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender med henblik på fortsat at føre konstruktive og evidensbaserede drøftelser;

4.  anerkender de fremskridt, instituttet har gjort i forbindelse med gennemførelsen af sit fireårige program, som fastlagde fire specifikke prioriterede politikområder for instituttets fremtidige arbejdsprogram;

5.  glæder sig over, at instituttet har haft en etisk kodeks siden 2017 og har forpligtet sig til at underrette dechargemyndigheden om eventuelle påståede eller faktiske interessekonflikter; glæder sig også over, at instituttet har forpligtet sig til at vurdere mulighederne for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan;

6.  glæder sig over, at instituttet har givet udtryk for, at det ser den nye oprettelsesforordning som en mulighed for på ny at vurdere spørgsmålet om at styrke regnskabsførerens uafhængighed i fremtiden og foretage regelmæssige eksterne vurderinger;

7.  glæder sig over, at instituttet er i færd med at vurdere mulighederne for også at gøre e-indkøbssoftwaren tilgængelig for udbud med forhandling; bemærker, at elektronisk afgivelse af tilbud og e-prior endnu ikke er blevet indført;

8.  bemærker, at Revisionsretten finder det nødvendigt at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at gøre vedkommende direkte ansvarlig over for Eurofounds direktør (administrativt) og bestyrelse (funktionelt), men at bestyrelsen udtrykker tilfredshed med regnskabsførerens uafhængighed og gør opmærksom på en allerede eksisterende ret til at rapportere direkte til formanden; opfordrer Eurofound til at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets direktør (administrativt) og bestyrelse (funktionelt).

9.  minder om, at personalenedskæringerne er blevet gennemført med store vanskeligheder, og gentager sin alvorlige bekymring over eventuelle yderligere nedskæringer, som ifølge Parlamentets overbevisning ville begrænse Eurofounds evne til at udføre dets opgaver; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige finansielle ressourcer, der sætter agenturet i stand til at udføre sine opgaver; udtrykker bekymring over de budgetmæssige konsekvenser af stigningen i den irske landekoefficient til 119,8 i 2017; understreger, at institutionerne snarest muligt træffer foranstaltninger for at kompensere for de budgetmæssige konsekvenser, således som der er givet udtryk for i Parlamentets holdning til budgetforslaget;

10.  gentager, at der er behov for omgående at etablere uafhængige indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsmekanismer med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe indberettende personer med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning i overensstemmelse med direktivet om personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen, hvilket for øjeblikket forhandles interinstitutionelt;

11.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) meddeles decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/40 af 22.3.2018, s. 207.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik