Menettely : 2018/2179(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0143/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0143/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.40

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0281

MIETINTÖ     
PDF 184kWORD 62k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2179(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2179(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(5) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0143/2019),

1.  myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2179(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä säätiön vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(11) ja erityisesti sen 16 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0143/2019),

1.  hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

2018/2179(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0143/2019),

A.  toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 20 480 000 euroa, mikä merkitsee 1,49 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että säätiön talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia eli sama kuin vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 80,7 prosenttia, mikä merkitsee 4,1 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 37 528 euroa eli 1,2 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 3,7 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiö käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita (KPI) myös tuloksellisuuden seurantajärjestelmässään, johon keskeisten tulosindikaattorien lisäksi sisältyy ’parametrejä’ (muita toimintaprosessien indikaattoreita) ja laadullista arviointia, ja toteaa, että niiden avulla arvioidaan toiminnasta saatavaa lisäarvoa sekä tuloksia ja vaikutusta ja parannetaan säätiön talousarviohallintoa;

4.  toteaa, että vuodelle 2017 suunnitellun työohjelman tuotoksista toteutettiin 90 prosenttia (35 tuotosta 39:stä), kun taas neljää tuotosta oli lykättävä ennakoimattomien tapahtumien vuoksi, ja ne suunniteltiin toteutettaviksi vuoden 2018 alussa ja että säätiö osallistui 194:ään toimintapolitiikan kehittämiseen liittyvään unionin tason tapahtumaan (joista 49 prosenttia oli ensisijaisia unionin tason tapahtumia);

5.  arvostaa sitä, että säätiön korkeatasoinen työ tietämyksen laajentamiseksi ja levittämiseksi on edistänyt parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista unionissa; panee merkille säätiön aktiivisen roolin keskeisenä vaikuttajana politiikan kehittämisessä ja tiedon lähteenä käynnissä olevissa unionin aloitteissa, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, työ- ja yksityiselämän tasapainoa, sosiaaliturvan saatavuutta sekä työolojen parantamista koskevissa aloitteissa; panee tyytyväisenä merkille elämänlaatuun liittyviä kehityssuuntauksia koskevat säätiön analyysit ja toimintapoliittisen panoksen, kun otetaan huomioon neljännestä Euroopan elämänlaatututkimuksesta tehdystä tiivistelmäraportista ilmenevä sosiaalisen ja taloudellisen profiilin muuttuminen;

6.  panee merkille, että säätiö on edistynyt nelivuotisen ohjelmansa saattamisessa päätökseen, ja toteaa, että ohjelmassa yksilöitiin neljä erityistä painopistealaa säätiön tulevaa työohjelmaa varten;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiö jatkoi yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa ja toteutti toimia, joista oli sovittu vuotuisissa suunnitelmissa Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Euroopan tasa-arvoinstituutin, Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) kanssa ja jatkoi neljännen Euroopan yritystutkimuksen valmistelujaan yhteistyössä Cedefopin kanssa ja jakoi sen kanssa tutkimuskulut; panee merkille, että säätiö käynnisti uuden virastojen välisen puitesopimuksen arviointi- ja palautepalveluista kahdeksan toimintaan osallistuvan viraston kanssa;

8.  panee merkille, että säätiöstä ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastosta ja Euroopan koulutussäätiöstä tehtiin vuosina 2012–2016 ulkoinen monta virastoa kattava arviointi, jossa keskityttiin arvioimaan virastojen työn merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja unionin tason lisäarvoa sekä kyseisten neljän viraston tulevaisuutta; pyytää säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle loppuraportin tuloksista ja erityisesti säätiön tuottaman unionin tason lisäarvon arvioinnista ja säätiön tulevaisuuden näkymistä;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että komission ehdotukseen uudeksi perustamisasetukseksi sisältyy velvoite suorittaa ulkoinen arviointi viiden vuoden välein;

Henkilöstöpolitiikka

10.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 95,70 prosenttia siten, että 89 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 93 toimesta oli nimitetty virkamies tai väliaikainen toimihenkilö (95 hyväksyttyä tointa vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 säätiössä työskenteli lisäksi kymmenen sopimussuhteista toimihenkilöä ja yksi kansallinen asiantuntija;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että joulukuussa 2017 toteutetun tehtäväkartoituksen tulosten mukaan vakauden taso on ollut suhteellisen hyvä vuodesta toiseen;

12.  panee merkille, että säätiö hyväksyi vuonna 2017 ihmisarvon suojelua ja häirinnän ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet ja että lisäksi sillä on käytössä ihmisarvoon ja kunnioitukseen perustuva ohjelma;

13.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, jonka mukaan säätiö oli raportoinut, että 30:lle henkilöstön jäsenelle oli maksettu vuosina 2005–2014 liian vähän tai liian paljon ja että tämä johtui siirtymisestä unionin uusiin henkilöstösääntöihin vuonna 2005; panee merkille, että säätiö oikaisi kaikki liian pieninä suoritetut määrät, mutta ei peri takaisin liian suurina suoritettuja määriä; toteaa, että palkanlaskentatoiminnosta on tehty kattava arviointi ja että se on johtanut toimenpiteisiin, mutta asian käsittely on edelleen kesken; kehottaa säätiötä jatkamaan ponnistelujaan asian ratkaisemiseksi ja pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla edistymisestä;

Hankinnat

14.  panee merkille, että säätiön hankintoja ja sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea tutki 30:a asiakokonaisuutta vuonna 2017; toteaa lisäksi, että hankintoja ja sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea suoritti vuotuisen jälkitarkastuksen satunnaisesti valituista arvoltaan vähäisistä sopimuksista; panee tyytyväisenä merkille, että hankintoja ja sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea totesi, että säätiö on yleisesti ottaen noudattanut hankintamenettelyjä vuonna 2017;

15.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei säätiö ollut vuoden 2017 loppuun mennessä vielä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköiset hankintamenettelyt); panee säätiön vastauksesta merkille, että joitakin välineitä on jo käytössä; kehottaa säätiötä ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnoinnissa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden käytöstä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille säätiön nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; arvostaa sitä, että säätiö otti vuonna 2017 käyttöön eettiset säännöt ja että se on sitoutunut ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikista väitetyistä tai todennetuista eturistiriitatapauksista;

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tilinpitäjän riippumattomuutta on aiheellista vahvistaa velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan säätiön johtajalle ja hallintoneuvostolle; panee tyytyväisenä merkille tilinpitäjän riippumattomuuden varmistamiseksi jo toteutetut toimet;

Sisäinen valvonta

18.  toteaa, että säätiö mukautti sisäisen valvonnan kehystä siten, että siinä keskitytään sisäisen valvonnan järjestelmän tuloksellisuuden seurantaan, jotta se soveltuisi paremmin säätiön toimintaympäristöön;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että on pantu täytäntöön toimintasuunnitelma, joka koskee komission sisäisen tarkastuksen havaintoja hankehallinnoinnista, ja että kaikki sovitut toimet on otettu käyttöön;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiö ja sisäinen tarkastus ovat sopineet suorittavansa vuonna 2018 toimintojen priorisointiin ja resurssien kohdentamiseen tähtäävän tuloksellisuustarkastuksen; pyytää säätiötä raportoimaan tarkastuksen tuloksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Muita huomautuksia

21.  panee merkille, että säätiö on pyrkinyt alustavasti varmistamaan työpaikan kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden; toteaa kuitenkin, että säätiö ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o

o o

22.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

25.1.2019

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2179(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan säätiön varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2.  arvostaa sitä, että säätiön korkeatasoinen työ tietämyksen laajentamiseksi ja levittämiseksi on edistänyt parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista unionissa; panee merkille säätiön aktiivisen roolin keskeisenä vaikuttajana politiikan kehittämisessä ja tiedon lähteenä käynnissä olevissa EU-aloitteissa, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, työ- ja yksityiselämän tasapainoa, sosiaaliturvan saatavuutta sekä työolojen parantamista koskevissa aloitteissa; panee tyytyväisenä merkille elämänlaatuun liittyviä kehityssuuntauksia koskevat säätiön analyysit ja toimintapoliittisen panoksen, kun otetaan huomioon neljännestä Euroopan työolotutkimuksesta tehdystä tiivistelmäraportista ilmenevä sosiaalisen ja taloudellisen profiilin muuttuminen;

3.  korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän yhteistyön merkitystä ja etenkin säätiön, EU-OSHAn, Cedefopin ja EIGEn yhteistyötä; katsoo lisäksi, että on tärkeää pitää yllä säätiön tiivistä yhteistyötä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa rakentavien ja näyttöön perustuvien keskustelujen jatkamiseksi;

4.  panee merkille, että säätiö on edistynyt nelivuotisen ohjelmansa saattamisessa päätökseen, ja toteaa, että ohjelmassa yksilöitiin neljä erityistä painopistealaa säätiön tulevaa työohjelmaa varten;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiöllä on ollut vuodesta 2017 lähtien eettiset säännöt ja että se on sitoutunut ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikista väitetyistä tai todellisista eturistiriitatapauksista; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että säätiö on sitoutunut arvioimaan mahdollisuuksia perustaa riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin;

6.  pitää myönteisenä, että säätiö on ilmoittanut katsovansa uuden perustamisasetuksen tarjoavan mahdollisuuden arvioida uudelleen tilinpitäjän riippumattomuuden lisäämistä tulevaisuudessa sekä toteuttaa säännöllisesti ulkoisia arviointeja;

7.  pitää myönteisenä, että säätiö arvioi mahdollisuuksia siihen, että myös neuvottelumenettelyn mukaisissa tarjouskilpailuissa voitaisiin käyttää sähköisen hankintamenettelyn järjestelmää; toteaa, että tarjousten sähköisen toimittamisen järjestelmä (e-submission) ja e-prior-järjestelmä eivät ole tällä hetkellä käytössä;

8.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mielestä on tarpeen vahvistaa tilinpitäjän riippumattomuutta niin, että tämä on suoraan vastuussa säätiön johtajalle (hallinto) ja hallintoneuvostolle (toiminta), mutta panee merkille, että hallintoneuvosto ilmaisee olevansa tyytyväinen tilinpitäjän riippumattomuuteen ja kiinnittää huomiota siihen, että tämä on jo velvollinen raportoimaan suoraan puheenjohtajalle; kehottaa säätiötä lisäämään tilinpitäjän riippumattomuutta antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle (hallinnollinen raportointivastuu) ja hallintoelimelle (toiminnallinen raportointivastuu).

9.  muistuttaa, että henkilöstöleikkausten toteuttaminen on ollut hyvin hankalaa, ja toistaa olevansa aidosti huolissaan uusista leikkauksista, joiden se uskoo rajoittavan säätiön valmiuksia hoitaa tehtäviään; korostaa tämän vuoksi, että on tärkeää varmistaa riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta virasto voi hoitaa tehtävänsä; on huolestunut talousarviovaikutuksista, joita aiheutuu Irlantiin sovellettavan korjauskertoimen nostamisesta 119,8:aan vuonna 2017; korostaa, että toimielinten on toteutettava viipymättä toimia talousarviovaikutusten tasapainottamiseksi, kuten talousarvioesitystä koskevassa parlamentin kannassa ilmaistiin;

10.  toistaa, että olisi kiireellisesti perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien mahdollisten väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia tietojensa ilmoittamiseen ja samalla varjella heidän luottamuksellisuuttaan ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa noudattaen unionin lain rikkomisesta ilmoittavia henkilöitä koskevaa direktiiviä, josta käydään parhaillaan toimielinten välisiä neuvotteluja;

11.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) johtajalle myönnetään vastuuvapaus säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 94.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 94.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 94.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 94.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 108/40, 22.3.2018, s. 207.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö