Postupak : 2018/2179(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0143/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0143/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.40

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0281

IZVJEŠĆE     
PDF 198kWORD 55k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFUND) za financijsku godinu 2017.

(2018/2179(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.

(2018/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(5), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0143/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.

(2018/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zaklade(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(11), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0143/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.

(2018/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0143/2019),

A.  budući da je u skladu s izvještajem o prihodima i rashodima(13) konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2017. iznosio 20 480 000 EUR, što je smanjenje od 1,49 % u odnosu na 2016.; budući da se proračun Zaklade uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je ista stopa kao 2016.; prima na znanje činjenicu da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 80,7 %, što je smanjenje od 4,1 % u odnosu na 2016.;

Ukidanje prijenosa

2.  pozdravlja činjenicu da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 37 528 EUR, što predstavlja 1,2 % ukupnog prenesenog iznosa, i smanjenje od 3,7 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  napominje sa zadovoljstvom da se Zaklada koristi određenim ključnim pokazateljima uspješnosti, uključenima u njezin sustav za praćenje uspješnosti, koji uz ključne pokazatelje uspješnosti sadržava i „parametre” (ostale pokazatelje za operativne postupke) te kvalitativnu procjenu i evaluaciju, kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti, uključujući rezultate i učinak, te poboljšalo upravljanje proračunom;

4.  prima na znanje da je ostvarenje rezultata programa rada planirano za 2017. doseglo 90 % (ostvareno 35 od 39 rezultata), dok su četiri rezultata odgođena zbog nepredviđenih događaja i njihova se provedba ponovno planirala za početak 2018., te da je Zaklada pridonijela s 194 događaja razvoja politika na razini Unije (od kojih su 49 % bili prioritetni događaji na razini Unije);

5.  cijeni činjenicu da je visokokvalitetan rad Zaklade na povećanju i dijeljenju znanja doprinio planiranju i uspostavi boljih životnih i radnih uvjeta u Uniji; prepoznaje aktivnu ulogu Zaklade kao ključnog subjekta koji doprinosi razvoju politike te izvora informacija za aktualne inicijative na razini EU-a, kao što su provedba europskog stupa socijalnih prava, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, pristup socijalnoj zaštiti i poboljšanje radnih uvjeta; pozdravlja analizu i doprinos Zaklade politici povezanoj s trendovima u kvaliteti života u kontekstu promjene društvenog i gospodarskog profila u sažetom izvješću četvrtog europskog istraživanja kvalitete života;

6.  prima na znanje napredak Zaklade u dovršetku njezina četverogodišnjeg programa u kojemu su utvrđena četiri posebna prioritetna područja za budući program rada Zaklade;

7.  sa zadovoljstvom napominje da je Zaklada nastavila suradnju s drugim agencijama EU-a te je provela mjere dogovorene u okviru godišnjih planova s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Agencijom Europske unije za temeljna prava, Europskim institutom za ravnopravnost spolova, Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) i Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), te je nastavila svoje pripreme u suradnji s Cedefopom u pogledu četvrtog europskog istraživanja o poduzećima te uz dijeljenje troškova istraživanja; prima na znanje činjenicu da je Zaklada pokrenula novi međuagencijski okvirni ugovor s osam agencija za usluge ocjenjivanja i pružanja povratnih informacija;

8.  primjećuje da je Zaklada bila predmetom vanjske „uzajamne” evaluacije, zajedno s Cedefopom, agencijom EU-OSHA i ETF-om, kojom je obuhvaćeno razdoblje od 2012. do 2016., a koja je bila usmjerena na ocjenu rada agencija u pogledu relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti i dodane vrijednosti Unije, kao i budućnosti četiriju agencija; poziva Zakladu da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima završnog izvješća, posebno u pogledu evaluacije dodane vrijednosti Zaklade za Uniju, te o stajalištima o budućnosti Zaklade;

9.  napominje sa zadovoljstvom da prijedlog Komisije o novoj Uredbi o osnivanju sadrži obvezu obavljanja evaluacije svakih pet godina;

Kadrovska politika

10.  napominje da je 31. prosinca 2017. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 95,70 % i da je imenovano 89 dužnosnika ili privremenih djelatnika od 93 odobrenih radnih mjesta u okviru proračuna Unije (u odnosu na 95 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da je 2017. za Zakladu radilo 10 ugovornih djelatnika i jedan upućeni nacionalni stručnjak;

11.  pozdravlja rezultate kadrovske analize provedene u prosincu 2017., koja pokazuje relativno visoku razinu stabilnosti te godine;

12.  napominje da je Zaklada 2017. usvojila politiku zaštite ljudskog dostojanstva i sprečavanja uznemirivanja, a također je uvela Program dostojanstva i poštovanja;

13.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda Zaklada izvijestila o tome da je u razdoblju 2005. – 2014. 30 članova osoblja primilo nedovoljne ili preplaćene isplate, što je bilo povezano s prijelazom na novi Pravilnik o osoblju 2005. godine.; napominje da je Zaklada ispravila sve nedovoljne isplate, ali da neće izvršiti povrat preplaćenih iznosa; napominje da je provedena potpuna evaluacija načina obračunavanja plaća i da su poduzete mjere, međutim, to je pitanje još uvijek aktualno; poziva Zakladu da nastavi ulagati napore u rješavanje tog pitanja i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavješćuje o napretku;

Javna nabava

14.  napominje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade tijekom 2017. ispitao 30 dosjea; osim toga, napominje da Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade provodi godišnju ex post provjeru nasumično odabranih dodijeljenih ugovora niske vrijednosti; pozdravlja činjenicu da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade bio općenito zadovoljan time što se Zaklada 2017. pridržavala postupaka o javnoj nabavi;

15.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Zaklada do kraja 2017. još uvijek nije koristila sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje iz odgovora Zaklade da su neki od alata već uspostavljeni; poziva Zakladu da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o njihovoj provedbi;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  prima na znanje postojeće mjere Zaklade i njezine trajne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; pozdravlja činjenicu da je Zaklada 2017. uvela etički kodeks te je predana tome da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o svim navodnim ili potvrđenim slučajevima sukoba interesa;

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Zaklade; pozdravlja korake koji su već poduzeti kako bi se zajamčila neovisnost računovodstvenog službenika;

Unutarnje kontrole

18.  prima na znanje činjenicu da je Zaklada prilagodila okvir unutarnje kontrole kako bi se više usmjerio na praćenje uspješnosti sustava unutarnje kontrole, čime bi postao prikladniji za okoliš Zaklade;

19.  sa zadovoljstvom napominje da je završena provedba akcijskog plana u pogledu nalaza Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u vezi s upravljanjem projektima te da su uvedene sve dogovorene mjere;

20.  sa zadovoljstvom napominje da su se Zaklada i Služba za unutarnju reviziju dogovorile da će 2018. provesti reviziju uspješnosti na temu „Utvrđivanje prioriteta aktivnosti i raspodjele sredstava;” poziva Zakladu da tijelu nadležno za davanje razrješnice podnese izvješće o rezultatima te revizije;

Druge primjedbe

21.  prepoznaje preliminarne napore Zaklade da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; ističe, međutim, da Zaklada nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

o

o o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Zaklada) za financijsku godinu 2017.

(2018/2179(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Marian Harkin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade za financijsku godinu 2017. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. objektivno prikazano;

2.  cijeni činjenicu da je visokokvalitetan rad Zaklade na povećanju i dijeljenju znanja doprinio planiranju i uspostavi boljih životnih i radnih uvjeta u Uniji; prepoznaje aktivnu ulogu Zaklade kao ključnog subjekta koji doprinosi razvoju politike te izvora informacija za aktualne inicijative na razini EU-a, kao što su provedba europskog stupa socijalnih prava, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, pristup socijalnoj zaštiti i poboljšanje radnih uvjeta; pozdravlja analizu i doprinos Zaklade politici povezanoj s trendovima u kvaliteti života u kontekstu promjene društvenog i gospodarskog profila u sažetom izvješću četvrtog europskog istraživanja kvalitete života;

3.  ističe važnost dobre suradnje između agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a osobito suradnje između Zaklade, Eurofounda, EU-OSHA-e, Cedefopa i EIGE-a; nadalje, smatra da je važno očuvati čvrstu suradnju Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bi se nastavilo djelovati u okviru konstruktivnih rasprava utemeljenih na dokazima;

4.  prima na znanje napredak Zaklade u dovršetku njezina četverogodišnjeg programa u kojemu su utvrđena četiri posebna prioritetna područja za budući program rada Zaklade;

5.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada 2017. uvela etički kodeks te je predana tome da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o navodnim ili dokazanim slučajevima sukoba interesa; osim toga, pozdravlja to što je Zaklada predana tome da ocijeni mogućnost uspostave nezavisnog tijela za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje;

6.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada izjavila da novu uredbu o osnivanju smatra prilikom da se ponovno razmotri pitanje veće neovisnosti računovodstvenog službenika u budućnosti, kao i da se provode redovne vanjske evaluacije;

7.  pozdravlja činjenicu da Zaklada istražuje mogućnost da se softver za e-nabavu primijeni i za ponude o kojima se pregovara; napominje da sustavi e-podnošenja ponuda i e-prior još nisu uvedeni;

8.  napominje da Revizorski sud vidi potrebu za povećanjem neovisnosti računovodstvenog službenika time da ga se učini izravno odgovornim direktoru Eurofounda (administrativno) i upravnom odboru (funkcionalno), ali da upravni odbor izražava zadovoljstvo zbog neovisnosti računovodstvenog službenika i usmjerava pozornost na već postojeće pravo da izravno odgovara predsjedniku odbora; poziva Eurofound da poveća neovisnost računovodstvenog službenika, što se može postići ako bude izravno odgovarao direktoru Zaklade (u administrativnom pogledu) i odboru (u operativnom pogledu);

9.  podsjeća da je broj osoblja smanjen uz znatne poteškoće te ponovno izražava zabrinutost u pogledu daljnjih rezova kojima će se nesumnjivo ograničiti sposobnost Eurofounda da izvršava svoj mandat; u tu svrhu naglašava važnost osiguravanja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava kako bi Zaklada mogla izvršavati svoje zadaće; izražava zabrinutost zbog utjecaja koji na proračun ima povećanje koeficijenta za Irsku na 119,8 u 2017.; ističe da institucije bez odgode moraju poduzeti mjere za nadoknađivanje tih proračunskih posljedica, u skladu sa stajalištem Parlamenta u nacrtu proračuna;

10.  ponavlja da je potrebno hitno uspostaviti nezavisne mehanizme za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo osobama koje pružaju informacije da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti, u skladu s Direktivom o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije o kojoj se trenutačno vode međuinstitucijski pregovori;

11.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Zaklade za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angélique Delahaye, Monika Smolková

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 94.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 108/40, 22.3.2018., str. 207.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti