Procedūra : 2018/2179(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0143/2019

Pateikti tekstai :

A8-0143/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.40

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0281

PRANEŠIMAS     
PDF 202kWORD 60k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2179(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(5), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0143/2019),

1.  patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(11), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0143/2019),

1.  pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2179(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0143/2019),

A.  kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine(13), galutinis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) 2017 finansinių metų biudžetas buvo 20 480 000 EUR, t. y. 1,49 proc. mažesnis nei 2016 m.; kadangi Fondo biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., kaip ir 2016 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 80,7 proc., t. y. 4,1 proc. mažesnis nei 2016 m.;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  palankiai vertina tai, kad panaikinti iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai sudarė 37 528 EUR, t. y. 1,2 proc. bendros į kitą laikotarpį perkeltos sumos – 3,7 proc. mažiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Fondas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), įtrauktus į jo veiklos rezultatų stebėsenos sistemą, kurią, be PVRR, sudaro parametrai (kiti veiklos procesų rodikliai) ir kokybinis vertinimas bei vertinimas, siekiant įvertinti pridėtinę vertę, įskaitant jo veiklos rezultatus ir poveikį, ir pagerinti jo biudžeto valdymą;

4.  pripažįsta, kad 2017 m. planuotas darbo našumas pasiekė 90 proc. (35 iš 39 produktų), o keturių produktų pateikimas turėjo būti atidėtas dėl nenumatytų įvykių ir iš naujo suplanuota juos pateikti 2018 m. pradžioje, ir kad Fondas prisidėjo prie 194 Sąjungos lygmens politikos formavimo renginių (49 proc. iš jų yra prioritetiniai Sąjungos lygmens renginiai);

5.  džiaugiasi, kad Fondo aukštos kokybės veikla siekiant plėsti ir skleisti žinias prisidėjo prie geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų Sąjungoje planavimo ir nustatymo; pripažįsta aktyvų Fondo vaidmenį iš esmės padedant formuoti politiką ir jo aktyvų vaidmenį teikiant informaciją apie esamas ES iniciatyvas, pvz., apie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, galimybes naudotis socialine apsauga ir darbo sąlygų gerinimą; palankiai vertina Fondo analizę ir indėlį į politiką gyvenimo kokybės, atsižvelgiant į kintančias socialines ir ekonomines sąlygas, tendencijų srityje, pateikiamus ketvirtojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalginėje ataskaitoje;

6.  pripažįsta Fondo pažangą baigiant įgyvendinti savo ketverių metų programą, pagal kurią nustatytos keturios būsimos Fondo darbo programos konkrečios prioritetinės politikos sritys;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad Fondas ir toliau bendradarbiavo su kitomis ES agentūromis ir įgyvendino veiksmus, dėl kurių buvo susitarta metiniuose planuose su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, Europos lyčių lygybės institutu, Europos mokymo fondu (ETF) ir Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), ir, bendradarbiaudamas su CEDEFOP, tęsė parengiamuosius darbus, susijusius su ketvirtuoju Europos įmonių tyrimu ir dalijimusi tyrimo išlaidomis; pažymi, kad Fondas inicijavo naują agentūrų pagrindų susitarimą su aštuoniomis dalyvaujančiomis agentūromis dėl vertinimo ir grįžtamosios informacijos paslaugų;

8.  pažymi, kad buvo atliktas Fondo, kartu su CEDEFOP, EU-OSHA ir ETF, visoms agentūroms skirtas išorės vertinimas, apimantis 2012–2016 m. laikotarpį, kuriame daugiausia dėmesio skirta agentūrų darbo vertinimui svarbos, veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo ir Sąjungos pridėtinės vertės požiūriu ir keturių agentūrų ateičiai; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinės ataskaitos rezultatus, visų pirma apie Fondo teikiamą pridėtinę vertę Sąjungai ir požiūrį į Fondo ateitį;

9.  su pasitenkinimu pažymi, kad Komisijos pasiūlyme dėl naujo steigimo reglamento įtraukta prievolė atlikti išorės vertinimą kas penkerius metus;

Personalo politika

10.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 95,70 proc.: iš 93 pareigūnų ar laikinųjų darbuotojų, leidžiamų įdarbinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 89 pareigūnai ar laikinieji darbuotojai (2016 m. buvo patvirtinti 95 etatai); taip pat pažymi, kad 2017 m. Fondui dirbo 10 sutartininkų ir vienas deleguotasis nacionalinis ekspertas;

11.  palankiai vertina 2017 m. gruodžio mėn. atlikto darbo tikrinimo rezultatus, atsižvelgiant į juos matyti, kad stabilumas, palyginti su ankstesniais metais, yra santykinai didelis;

12.  pažymi, kad 2017 m. Fondas patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką ir kad jis taip pat turi Orumo ir pagarbos programą;

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Fondas pranešė apie nepriemokas ir permokas trisdešimčiai darbuotojų 2005–2014 m. laikotarpiu, jos susijusios su perėjimu prie naujų ES darbuotojų tarnybos nuostatų 2005 m.; pažymi, kad Fondas ištaisė visas nepriemokas, tačiau permokų susigrąžinti negalės; pažymi, kad buvo atliktas išsamus algalapių tvarkymo funkcijos vertinimas ir buvo imtasi veiksmų, tačiau šis klausimas vis dar neišspręstas; ragina Fondą toliau stengtis išspręsti šį klausimą ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai naujausią informaciją apie padarytą pažangą;

Viešieji pirkimai

14.  pažymi, kad Fondo Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas 2017 m. išnagrinėjo 30 dokumentų rinkinių; be to, pažymi, kad Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas atlieka suteiktų mažos vertės sutarčių, atrinktų atsitiktinės atrankos būdu, kasmetinį ex post patikrinimą; palankiai vertina tai, kad Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas iš esmės įsitikino, kad Fondas 2017 m. laikėsi viešųjų pirkimų procedūrų;

15.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Fondas dar nebuvo įgyvendinęs visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; remdamasis Fondo atsakymu pažymi, kad kai kurios priemonės jau taikomos; ragina Fondą pradėti taikyti visas viešųjų pirkimų procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai jų įgyvendinimo ataskaitas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  atkreipia dėmesį į esamas Fondo priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą ir pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; palankiai vertina tai, kad 2017 m. Fondas įgyvendino etikos kodeksą ir yra įsipareigojęs informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus įtariamus ar patvirtintus interesų konfliktus;

17.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad reikia stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atskaitingas Fondo direktoriui ir valdybai; palankiai vertina veiksmus, kurių jau imtasi siekiant užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą;

Vidaus kontrolė

18.  pripažįsta, kad Fondas pritaikė vidaus kontrolės sistemą, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vidaus kontrolės sistemos veiklos rezultatų stebėsenai, kad ji būtų tinkamesnė Fondo aplinkai;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad užbaigtas veiksmų plano, kuriuo reaguojama į Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) išvadas dėl projektų valdymo, įgyvendinimas ir pradėti taikyti visi sutarti veiksmai;

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2018 m. Fondas ir Vidaus audito tarnyba susitarė atlikti veiklos auditą, susijusį su veiklos prioritetų nustatymu ir išteklių paskirstymu; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio audito rezultatus;

Kitos pastabos

21.  atkreipia dėmesį į preliminarias Fondo pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą, tačiau pažymi, kad Fondas netaiko jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo ar kompensavimo priemonių;

o

o o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.1.2019

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2179(DEC))

Nuomonės referentė: Marian Harkin

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Fondo 2017 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo finansinė padėtis 2017 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2.  džiaugiasi, kad Fondo aukštos kokybės veikla siekiant plėsti ir skleisti žinias prisidėjo prie geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų Sąjungoje planavimo ir nustatymo; pripažįsta aktyvų Fondo vaidmenį iš esmės padedant formuoti politiką ir jo aktyvų vaidmenį teikiant informaciją apie esamas ES iniciatyvas, pvz., apie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, galimybes naudotis socialine apsauga ir darbo sąlygų gerinimą; palankiai vertina Fondo analizę ir indėlį į politiką gyvenimo kokybės, atsižvelgiant į kintančias socialines ir ekonomines sąlygas, tendencijų srityje, pateikiamus ketvirtojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo apžvalginėje ataskaitoje;

3.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma Fondo, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA), Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą; be to, mano, kad svarbu išlaikyti tvirtą Fondo ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimą, kad būtų tęsiamos konstruktyvios ir įrodymais pagrįstos diskusijos;

4.  pripažįsta Fondo pažangą baigiant įgyvendinti savo ketverių metų programą, pagal kurią nustatytos keturios būsimos Fondo darbo programos konkrečios prioritetinės politikos sritys;

5.  palankiai vertina tai, kad nuo 2017 m. galioja Fondo etikos kodeksas ir Fondas yra įsipareigojęs informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus įtariamus ar realius interesų konfliktų atvejus; taip pat palankiai vertina tai, kad Fondas yra įsipareigojęs įvertinti galimybes sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą;

6.  džiaugiasi Fondo pareiškimu, kad, jo nuomone, naujasis steigimo reglamentas yra galimybė iš naujo apsvarstyti didesnio apskaitos pareigūno nepriklausomumo ateityje klausimą, taip pat tai yra proga vykdyti reguliarius išorės vertinimus;

7.  palankiai vertina tai, kad Fondas vertina galimybes deryboms dėl pasiūlymų taip pat pradėti naudoti e. viešųjų pirkimų programinę įrangą; pažymi, kad šiuo metu dar nepradėta naudotis pasiūlymų teikimu elektroninėmis priemonėmis ir prietaika „e-Prior“;

8.  pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, reikia didinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą nustatant, kad jis būtų tiesiogiai atskaitingas EUROFOUND direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdybai (funkciniu požiūriu), tačiau taip pat pažymi, kad valdyba reiškia pasitenkinimą apskaitos pareigūno nepriklausomumu ir atkreipia dėmesį į jau galiojančią teisę atsiskaityti tiesiogiai jos pirmininkui; ragina EUROFOUND stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą jį padarant tiesiogiai pavaldų agentūros direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdybai (funkciniu požiūriu);

9.  primena, kad buvo labai sudėtinga sumažinti darbuotojų skaičių, ir dar kartą pabrėžia, jog yra iš tiesų labai susirūpinęs dėl bet kokio tolesnio šio skaičiaus mažinimo, nes yra tvirtai įsitikinęs, kad taip būtų apribotas EUROFOUND gebėjimas vykdyti savo įgaliojimus; šiuo tikslu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, kad Agentūra galėtų vykdyti savo užduotis; reiškia susirūpinimą dėl 2017 m. iki 119,8 padidėjusio Airijos valstybės koeficiento poveikio biudžetui; pabrėžia, kad institucijos turi imtis veiksmų siekiant toliau nedelsiant kompensuoti šį poveikį biudžetui, kaip nustatyta Parlamento pozicijoje dėl biudžeto projekto;

10.  dar kartą teigia, kad reikia skubiai įgyvendinti nepriklausomus faktų atskleidimo, patariamuosius ir konsultacinius mechanizmus, kuriems būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti pranešėjams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant pranešėjų konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus laikantis Direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, dėl kurios šiuo metu vyksta tarpinstitucinės derybos;

11.  remdamasis turimais faktais, rekomenduoja patvirtinti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) direktoriui, kad Fondo 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 94.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 94.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 94.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 94.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 139, 1975 5 30, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 108/40, 2018 03 22, p. 207.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika