Procedūra : 2018/2179(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0143/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0143/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.40

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0281

ZIŅOJUMS     
PDF 205kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2179(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2179(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(5) un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0143/2019),

1.  sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2179(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(11) un jo īpaši tās 16. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0143/2019),

1.  apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2179(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0143/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (“Fonds”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 20 480 000 EUR, t. i., par 1,49 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Fonda budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, proti, tāds pats kā 2016. gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 80,7 %, t. i., par 4,1 % zemāks nekā 2016. gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  atzinīgi vērtē to, ka tika atcelti 37 528 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 1,2 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir par 3,7 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka Fonds izmanto konkrētus galvenos snieguma rādītājus, kas ietilpst tā snieguma uzraudzības sistēmā, kuru līdzās šiem rādītājiem veido arī “mērrādītāji” (citi pamatdarbības procesu rādītāji) un kvalitatīvi novērtējumi un izvērtējumi, ar ko novērtēt Fonda darbību pievienoto vērtību, tostarp iznākumus un ietekmi, un uzlabot tā budžeta pārvaldību;

4.  pieņem zināšanai, ka 2017. gadam plānotā darba programmas iznākumu izpilde sasniedza 90 % (35 no 39 iznākumiem), bet neparedzētu notikumu dēļ četri iznākumi bija jāatliek un to izpilde tika ieplānota 2018. gada sākumā, un ka Fonds piedalījās 194 Savienības līmeņa politikas izstrādes pasākumos (no kuriem 49 % bija prioritāri Savienības līmeņa pasākumi);

5.  atzinīgi vērtē to, ka Fonda kvalitatīvais darbs, vairojot un izplatot zināšanas, ir veicinājis labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un nodrošināšanu Savienībā; atzīst Fonda aktīvo lomu būtiska ieguldījuma došanā politikas izstrādē un aktīvo lomu informācijas sniegšanā patlaban īstenotās ES iniciatīvās, tādās kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana, darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana, sociālās aizsardzības pieejamība un darba nosacījumu uzlabošana; atzinīgi vērtē Fonda veikto analīzi un ieguldījumu rīcībpolitikā attiecībā uz dzīves apstākļu kvalitātes tendencēm mainīgā sociālajā un ekonomiskajā vidē, kas iekļauts pārskata ziņojumā par ceturto Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu;

6.  atzīst progresu, ko Fonds guvis, pabeidzot četru gadu programmu, kurā tika noteiktas četras īpašas prioritāras politikas jomas Fonda nākamajai darba programmai;

7.  ar gandarījumu atzīmē, ka Fonds turpināja sadarboties ar citām ES aģentūrām un īstenoja darbības, par kurām gada plānos bija panākta vienošanās ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, Eiropas Izglītības fondu (ETF) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop), kā arī sadarbībā ar Cedefop, paredzot izmaksas segt kopīgi, turpināja gatavoties ceturtajam Eiropas uzņēmumu apsekojumam; pieņem zināšanai, ka Fonds sāka jaunu aģentūru pamatlīgumu par izvērtēšanas un atsauksmju pakalpojumiem, kurā piedalās astoņas aģentūras;

8.  konstatē, ka Fondam tika veikts ārējs aģentūru izvērtējums, kurā tika iekļauts arī Cedefop, EU-OSHA un ETF, kurš attiecās uz 2012.–2016. gadu un kura centrā bija aģentūru darba novērtējums relevances, lietderības, efektivitātes, saskanības un Savienības pievienotās vērtības aspektā, kā arī šo četru aģentūru nākotne; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par galīgā ziņojuma rezultātiem, jo īpaši attiecībā uz Fonda dotās Savienības pievienotās vērtības izvērtējumu un viedokļiem par Fonda nākotni;

9.  ar gandarījumu atzīmē, ka Komisijas priekšlikumā par jaunas izveides regulas izstrādi ir ietverts pienākums šādu ārēju novērtējumu sagatavot reizi piecos gados;

Personāla politika

10.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 95,70 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 89 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 93 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 95 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); atzīmē, ka papildus tam 2017. gadā Fondā strādāja arī 10 līgumdarbinieki un viens norīkotais valsts eksperts;

11.  atzinīgi vērtē 2017. gada decembrī veiktās darba pienākumu pārbaudes rezultātus, kas rāda, ka gadu no gada stabilitātes līmenis ir samērā augsts;

12.  atzīmē, ka Fonds 2017. gadā pieņēma personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku un ka tas ir ieviesis cieņas un respekta programmu;

13.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Fonds ir ziņojis par algu nepilnīgu izmaksu un pārmaksu trīsdesmit darbiniekiem 2005.–2014. gadā, kas saistāms ar pāreju uz jaunajiem ES Civildienesta noteikumiem 2005. gadā; atzīmē, ka Fonds ir izmaksājis visas nepilnīgi izmaksātās summas, bet neatgūs pārmaksas; atzīmē, ka tika veikts pilnīgs algu administrēšanas funkcionālās vienības izvērtējums un ka ir veikti attiecīgi pasākumi, bet problēma vēl nav atrisināta; aicina Fondu turpināt centienus atrisināt šo problēmu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par panākto progresu;

Iepirkums

14.  atzīmē, ka Fonda iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja (ACPC) 2017. gadā izskatīja 30 lietas; atzīmē, ka papildus tam ACPC veic ikgadēju ex post pārbaudi pēc nejaušības atlasītiem piešķirtiem līgumiem ar zemu vērtību; atzinīgi vērtē to, ka ACPC kopumā bija apmierināta ar to, kā Fonds 2017. gadā ievērojis iepirkuma procedūras;

15.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Fonds vēl nebija sācis izmantot visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); atzīmē, ka saskaņā ar Fonda atbildi daļa minēto instrumentu jau ir ieviesti; aicina Fondu ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un par šo procesu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  pieņem zināšanai Fonda pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā un trauksmes cēlēju aizsardzībā; atzinīgi vērtē to, ka Fonds 2017. gadā ieviesa ētikas kodeksu un ir apņēmies informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par visiem iespējamiem vai apstiprinātiem interešu konflikta gadījumiem;

17.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Fonda direktoram un valdei; atzinīgi vērtē pasākumus, kas jau ir veikti, lai nodrošinātu grāmatveža neatkarību;

Iekšējā kontrole

18.  pieņem zināšanai, ka Fonds pieņēma iekšējās kontroles satvaru, kura centrā ir iekšējās kontroles sistēmas snieguma uzraudzība, lai uzlabotu tās piemērotību Fonda apstākļiem;

19.  ar gandarījumu atzīmē, ka pilnībā ir īstenots rīcības plāns, kas tika pieņemts, reaģējot uz Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) konstatējumiem par projektu pārvaldību, un ka visi pasākumi, par kuriem bija panākta vienošanās, ir ieviesti;

20.  ar gandarījumu atzīmē, ka Fonds un IAS vienojās 2018. gadā veikt snieguma revīziju par darbību prioritizēšanu un resursu sadalījumu; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

Citi komentāri

21.  ņem vērā Fonda sākotnējos centienus nodrošināt izmaksefektīvu un videi draudzīgu darba vietu; tomēr norāda, ka Fonds nav ieviesis nekādus papildu pasākumus, kas samazinātu vai kompensētu CO2 emisijas;

o

o o

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

25.1.2019

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2179(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Marian Harkin

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots Fonda finanšu stāvoklis 2017. gada 31. decembrī;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Fonda kvalitatīvais darbs, vairojot un izplatot zināšanas, ir veicinājis labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un nodrošināšanu Savienībā; atzīst Fonda aktīvo lomu būtiska ieguldījuma došanā politikas izstrādē un aktīvo lomu informācijas sniegšanā patlaban īstenotās ES iniciatīvās, tādās kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana, darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana, sociālās aizsardzības pieejamība un darba nosacījumu uzlabošana; atzinīgi vērtē Fonda veikto analīzi un ieguldījumu rīcībpolitikā attiecībā uz dzīves apstākļu kvalitātes tendencēm mainīgā sociālajā un ekonomiskajā vidē, kas iekļauts pārskata ziņojumā par ceturto Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu;

3.  uzsver to, ka ir svarīgi veidot labu sadarbību starp aģentūrām, kuras strādā nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, un jo īpaši starp Fondu, EU-OSHA, Cedefop un EIGE; uzskata, ka ir svarīgi saglabāt ciešu sadarbību starp Fondu un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, lai arī turpmāk notiktu konstruktīvas un uz pierādījumiem balstītas diskusijas;

4.  atzīst progresu, ko Fonds guvis, pabeidzot četru gadu programmu, kurā tika noteiktas četras īpašas prioritāras politikas jomas Fonda nākamajai darba programmai;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds kopš 2017. gada ir ieviesis ētikas kodeksu un ir apņēmies informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par visiem iespējama vai faktiska interešu konflikta gadījumiem; atzinīgi vērtē arī to, ka Fonds ir apņēmies izvērtēt iespējas izveidot neatkarīgu informācijas sniegšanas, konsultāciju un atzinumu izstrādes struktūru;

6.  atzinīgi vērtē Fonda pausto viedokli, proti, to, ka Fonds uzskata jauno izveides regulu par iespēju atkārtoti izskatīt jautājumu, kā turpmāk nodrošināt lielāku grāmatveža neatkarību, kā arī regulāri veikt ārējus novērtējumus;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds izvērtē iespējas arī atvērt e-iepirkuma programmatūru iepirkumiem, kuros izmanto sarunu procedūru; norāda, ka e-iesniegšana un e-prior patlaban netiek ieviesta;

8.  norāda — Revīzijas palāta uzskata, ka grāmatveža neatkarība ir jāstiprina, liekot šim darbiniekam strādāt tiešā Eurofound direktora (administratīvā) un Valdes (funkcionālā) pakļautībā, bet Valde ir apmierināta ar grāmatveža neatkarību un vērš uzmanību uz to, ka jau pastāv tiesības tieši atskaitīties priekšsēdētājam; aicina Eurofound stiprināt grāmatveža neatkarību, liekot viņam strādāt tiešā Aģentūras direktora (administratīvā) un Valdes (funkcionālā) pakļautībā;

9.  atgādina, ka darbinieku skaits ir ticis samazināts ar lielām grūtībām, un atkārtoti pauž nopietnas bažas par jebkādiem turpmākiem samazinājumiem, jo ir pārliecināts, ka tas ierobežotu Eurofound spēju īstenot savas pilnvaras; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstošus cilvēkresursus un finanšu resursus, lai Aģentūra varētu veikt savus uzdevumus; pauž bažas par ietekmi uz budžetu, ko rada Īrijas valsts koeficients, kurš 2017. gadā ir palielinājies līdz 119,8; uzsver, ka iestādēm ir jāveic pasākumi, lai nekavējoties kompensētu ietekmi uz budžetu, kā norādīts Parlamenta nostājā budžeta projektā;

10.  atkārtoti norāda, ka ir steidzami jāievieš neatkarīgi informācijas izpaušanas, padomdošanas un konsultāciju mehānismi un jāpiešķir tiem pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu ziņojošajām personām, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas saskaņā ar direktīvu par personām, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, par kuru patlaban notiek iestāžu sarunas;

11.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) direktoram apstiprinājumu par Fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petra Kammerevert

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 434, 30.11.2018., 94. lpp.

(2)

OV C 434, 30.11.2018., 94. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 434, 30.11.2018., 94. lpp.

(8)

OV C 434, 30.11.2018., 94. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 108/40, 22.3.2018., 207. lpp.

(14)

Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika