Procedura : 2018/2179(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0143/2019

Teksty złożone :

A8-0143/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.40

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0281

SPRAWOZDANIE     
PDF 210kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017

(2018/2179(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017

(2018/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(5), w szczególności jego art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0143/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017

(2018/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Fundacji(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(11), w szczególności jego art. 16,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0143/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017

(2018/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0143/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (zwanej dalej „Fundacją”) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 20 480 000 EUR, co stanowi spadek o 1,49 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Fundacji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  odnotowuje z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2016 r.; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 80,7 %, co oznacza spadek o 4,1 % w porównaniu z rokiem 2016;

Anulowane środki przeniesione

2.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 37 528 EUR, co stanowi 1,2 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 3,7 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem stwierdza, że Fundacja wykorzystuje niektóre kluczowe wskaźniki efektywności zawarte w swoim systemie monitorowania wyników, który oprócz wspomnianych wskaźników obejmuje także mierniki (inne wskaźniki dotyczące procesów operacyjnych) oraz analizę i ocenę jakościową pozwalające oszacować wartość dodaną, w tym wynik i skutki jej działań, a także poprawić zarządzanie budżetem;

4.  przyjmuje do wiadomości, że osiągnięto 90 % wyników programów prac zaplanowanych na 2017 r. (35 z 39 wyników), natomiast osiągnięcie czterech wyników musiało zostać opóźnione ze względu na nieprzewidziane zdarzenia i zostały one ponownie zaplanowane, aby mogły zostać zrealizowane na początku 2018 r., a także że Fundacja wniosła wkład w organizację 194 wydarzeń kształtujących politykę na poziomie Unii (49 % z nich stanowi priorytet na szczeblu Unii);

5.  docenia fakt, że wysokiej jakości działania Fundacji na rzecz szerzenia i rozpowszechniania wiedzy przyczyniły się do planowania i tworzenia lepszych warunków życia i pracy w Unii; uznaje aktywny i istotny udział Fundacji w kształtowaniu polityki oraz w przekazywaniu informacji na potrzeby bieżących inicjatyw UE, takich jak wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, dostęp do ochrony socjalnej i poprawa warunków pracy; z zadowoleniem przyjmuje analizę i wkład polityczny Fundacji w odniesieniu do tendencji w zakresie jakości życia w kontekście zmieniającego się profilu społecznego i gospodarczego, zawarte w sprawozdaniu przeglądowym w sprawie czwartego europejskiego badania jakości życia;

6.  przyjmuje do wiadomości, że Fundacja poczyniła postępy w realizacji swojego czteroletniego programu, w którym określono cztery szczegółowe priorytetowe obszary polityki dla przyszłego programu prac Fundacji;

7.  z zadowoleniem stwierdza, że Fundacja kontynuowała współpracę z innymi agencjami UE i wdrożyła działania uzgodnione w planach rocznych z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Europejską Fundacją Kształcenia (ETF) i Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), a także kontynuowała, we współpracy z Cedefop, przygotowania do czwartego europejskiego badania przedsiębiorstw, współuczestnicząc w kosztach badania; przyjmuje do wiadomości fakt, że Fundacja zainicjowała nową międzyagencyjną umowę ramową z ośmioma uczestniczącymi agencjami zajmującymi się usługami z zakresu oceny i obsługi informacji zwrotnych;

8.  odnotowuje, że Fundacja została poddana zewnętrznym ocenom przekrojowym prowadzonym jednocześnie w innych agencjach, tj. w Cedefop, EU-OSHA i ETF, obejmującym okres od 2012 r. do 2016 r., które koncentrowały się na ocenie pracy agencji pod względem adekwatności, skuteczności, efektywności, spójności i unijnej wartości dodanej, a także przyszłości czterech agencji; wzywa Fundację do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach sprawozdania końcowego, w szczególności w kwestii oceny unijnej wartości dodanej, jaką wnosi Fundacja, a także opinii na temat przyszłości Fundacji;

9.  z satysfakcją odnotowuje, że wniosek Komisji w sprawie nowego rozporządzenia ustanawiającego zawiera wymóg przeprowadzania oceny zewnętrznej raz na pięć lat;

Polityka kadrowa

10.  zwraca uwagę, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 95,70 % i zatrudniono 89 urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 93 stanowiska (w 2016 r. – 95 zatwierdzonych stanowisk); zwraca ponadto uwagę, że w 2017 r. w Fundacji pracowało 10 pracowników kontraktowych i jeden oddelegowany ekspert krajowy;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki przeglądu stanu zatrudnienia przeprowadzonego w grudniu 2017 r., które wskazują na stosunkowo wysoki poziom stabilności z roku na rok;

12.  odnotowuje fakt, że w 2017 r. Fundacja przyjęła politykę ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu, a ponadto realizuje program „Godność i szacunek”;

13.  zwraca uwagę, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż Fundacja poinformowała o zaniżonych i zawyżonych wynagrodzeniach wypłaconych trzydziestu pracownikom w okresie od 2005 do 2014 r. w związku z wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego UE w 2005 r.; odnotowuje, że Fundacja skorygowała wszystkie zaniżone wynagrodzenia, ale nie odzyska nadpłaconych kwot; zwraca uwagę, że przeprowadzono pełną ocenę wypłacanych wynagrodzeń oraz że podjęto działania, ale kwestia ta jest nadal w toku; wzywa Fundację do kontynuowania wysiłków na rzecz rozwiązania tej kwestii oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach;

Zamówienia

14.  zwraca uwagę, że Komitet Doradczy Fundacji ds. Zamówień Publicznych i Umów zbadał w 2017 r. 30 spraw; odnotowuje, że ponadto komitet ten prowadzi coroczną weryfikację ex post wybranych losowo zamówień o niskiej wartości udzielonych w 2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że komitet wyraził ogólnie satysfakcję, iż w 2017 r. Fundacja przestrzegała procedur udzielania zamówień;

15.  zwraca uwagę, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Fundacja nie wykorzystała jeszcze wszystkich narzędzi oferowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); przyjmuje do wiadomości, że, jak wynika z odpowiedzi Fundacji, niektóre z tych narzędzi zostały już wprowadzone; wzywa Fundację, aby wprowadziła wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania procedurami udzielania zamówień i by poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Fundacji pozwalające zapewnić przejrzystość, zapobiegać konfliktom interesów i zarządzać nimi oraz chronić sygnalistów; docenia fakt, że od 2017 r. Fundacja stosuje kodeks etyczny i że zobowiązuje się do informowania organu udzielającego absolutorium o wszelkich podejrzeniach dotyczących konfliktów interesów lub o potwierdzonych konfliktach interesów;

17.  zwraca uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Fundacji; z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte dotychczas w celu zapewnienia niezależności księgowego;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

18.  przyjmuje do wiadomości, że Fundacja dostosowała ramy kontroli wewnętrznej, koncentrując się na monitorowaniu wyników systemu kontroli wewnętrznej w celu jego lepszego dostosowania do warunków działalności Fundacji;

19.  z zadowoleniem odnotowuje, że zakończono realizację planu działania przyjętego w odpowiedzi na uwagi Służby Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) dotyczące zarządzania projektami oraz wprowadzono wszystkie uzgodnione działania;

20.  odnotowuje z uznaniem, że Fundacja i IAS uzgodniły przeprowadzenie w 2018 r. kontroli wykonania zadań dotyczącej ustalenia priorytetów w działaniach i alokacji zasobów; wzywa Fundację do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej kontroli;

Inne uwagi

21.  zwraca uwagę na wstępne działania podjęte przez Fundację w celu stworzenia miejsca pracy racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska; zwraca jednak uwagę, że Fundacja nie wdrożyła żadnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

o

o o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.1.2019

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017

(2018/2179(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marian Harkin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. została przedstawiona rzetelnie;

2.  docenia fakt, że wysokiej jakości działania Fundacji na rzecz poszerzania i rozpowszechniania wiedzy przyczyniły się do planowania i tworzenia lepszych warunków życia i pracy w Unii; uznaje aktywny i istotny udział Fundacji w kształtowaniu polityki oraz w przekazywaniu informacji na potrzeby bieżących inicjatyw UE, takich jak wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, dostęp do ochrony socjalnej i poprawa warunków pracy; z zadowoleniem przyjmuje analizę i wkład polityczny Fundacji w odniesieniu do tendencji w zakresie jakości życia w kontekście zmieniającego się profilu społecznego i gospodarczego w sprawozdaniu przeglądowym w sprawie czwartego europejskiego badania jakości życia;

3.  podkreśla, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy agencjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, w szczególności współpraca pomiędzy Fundacją, EU-OSHA, Cedefop i EIGE; uważa ponadto, że należy utrzymać ścisłą współpracę między Fundacją a Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu dalszego zaangażowania w konstruktywne dyskusje w oparciu o dowody;

4.  przyjmuje do wiadomości, że Fundacja poczyniła postępy w realizacji swojego czteroletniego programu, w którym określono cztery szczegółowe priorytetowe obszary polityki dla przyszłego programu prac Fundacji;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od 2017 r. Fundacja stosuje kodeks etyczny i zobowiązuje się do informowania organu udzielającego absolutorium o wszelkich domniemanych lub rzeczywistych konfliktach interesów; z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie się Eurofound do oceny możliwości ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według Fundacji nowe rozporządzenie ustanawiające jest szansą na ponowną ocenę kwestii większej niezależności księgowego w przyszłości, a także na przeprowadzanie regularnych ocen zewnętrznych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja ocenia możliwości uruchomienia oprogramowania do elektronicznych zamówień publicznych również dla ofert negocjowanych; zauważa, że nie wprowadzono na razie elektronicznego składania ofert i modułu e-prior;

8.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy widzi potrzebę wzmocnienia niezależności księgowego poprzez przesunięcie tego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora (w kwestiach administracyjnych) i Rady Zarządzającej (w kwestiach związanych z funkcjonowaniem) Eurofound, ale że Rada Zarządzająca wyraża zadowolenie z niezależności księgowego i zwraca uwagę na istniejące już uprawnienia do składania sprawozdań bezpośrednio przewodniczącemu; wzywa Eurofound do wzmocnienia niezależności księgowego poprzez przesunięcie tego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora (w kwestiach administracyjnych) i Rady Zarządzającej (w kwestiach związanych z funkcjonowaniem) Fundacji;

9.  przypomina, że z wielkim trudem dokonano cięć kadrowych, i ponownie wyraża poważne zaniepokojenie wszelkimi dalszymi cięciami, które jego zdaniem ograniczyłyby zdolność Eurofound do wypełniania mandatu; podkreśla w związku z tym, jak ważne jest zapewnienie Fundacji odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych umożliwiających wykonywanie powierzonych jej zadań; wyraża zaniepokojenie wpływem, jaki ma na budżet zwiększenie w 2017 r. współczynnika krajowego Irlandii do 119,8; podkreśla, że konieczne jest podjęcie przez instytucje działań mających na celu niezwłoczne skompensowanie konsekwencji budżetowych, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu wyrażonym w projekcie budżetu;

10.  ponownie podkreśla potrzebę pilnego wdrożenia niezależnych mechanizmów ujawniania, doradztwa i zgłaszania, wraz z wystarczającymi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom w wykorzystywaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porad zgodnie z dyrektywą dotyczącą osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, która jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych;

11.  na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angélique Delahaye, Monika Smolková

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 94.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 94.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 94.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 94.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 108/40 z 22.3.2018, s. 207.

(14)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności