SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017

1.3.2019 - (2018/2179(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Petri Sarvamaa

Postup : 2018/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0143/2019
Predkladané texty :
A8-0143/2019
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami nadácie[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie[2] o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[4], a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok[5], a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0143/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami nadácie[7],

–  so zreteľom na vyhlásenie[8] o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[10], a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok[11], a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[12], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0143/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0143/2019),

A.  keďže podľa jej výkazu príjmov a výdavkov[13] predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2017 sumu 20 480 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 1,49 %; keďže rozpočet nadácie pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uznaním konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2016; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,7 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 4,1 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  víta, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 37 528 EUR, ktorá predstavuje 1,2 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zníženiu o 3,7 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že nadácia používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré sú súčasťou jej systému monitorovania výkonnosti, ktorý okrem KPI pozostáva z „metrík“ (iné ukazovatele pre operačné procesy) a kvalitatívneho posudzovania a hodnotenia, s cieľom posúdiť pridanú hodnotu vrátane výsledkov a vplyvu, ktoré poskytujú jej činnosti, a zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

4.  vyjadruje uznanie tomu, že plnenie výstupov pracovného programu plánovaných na rok 2017 dosiahlo 90 % (35 zo 39 výstupov), pričom štyri výstupy sa museli odložiť z dôvodu nepredvídaných udalostí a ich dodanie sa plánuje začiatkom roka 2018, a že nadácia prispela k 194 podujatiam na úrovni politického rozvoja na úrovni Únie (49 % z nich bolo prioritných podujatí na úrovni Únie);

5.  oceňuje, že veľmi kvalitná práca nadácie v oblasti prehlbovania a šírenia poznatkov prispela k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Únii; uznáva aktívnu úlohu nadácie ako kľúčového prispievateľa k rozvoju politiky a ako zdroja informácií k prebiehajúcim iniciatívam EÚ, ako je vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, prístup k sociálnej ochrane a zlepšovanie pracovných podmienok; víta analýzu a politický prínos nadácie, pokiaľ ide o trendy v kvalite života na pozadí meniaceho sa sociálneho a hospodárskeho profilu v súhrnnej správe zo štvrtého európskeho prieskumu kvality života;

6.  uznáva pokrok nadácie pri dokončení jej štvorročného programu, v ktorom stanovila štyri konkrétne prioritné oblasti politiky pre budúci pracovný program nadácie;

7.  s uznaním poznamenáva, že nadácia pokračovala v spolupráci s ostatnými agentúrami EÚ a vykonala činnosti dohodnuté v rámci ročných plánov s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF) a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a v spolupráci so strediskom Cedefop pokračovala v prípravách na štvrtom prieskume európskych spoločností a na deľbe nákladov na prieskum; vyjadruje uznanie tomu, že nadácia iniciovala uzavretie nových rámcových zmlúv medzi agentúrami na poskytnutie služieb hodnotenia a spätnej väzby s ôsmimi zúčastnenými agentúrami;

8.  konštatuje, že nadácia bola spolu so strediskom Cedefop, agentúrou EU-OSHA a nadáciou ETF predmetom externých hodnotení „viacerých agentúr“ za roky 2012 až 2016, ktoré boli zamerané na posúdenie práce agentúr z hľadiska ich relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty Únie, ako aj budúcnosti týchto štyroch agentúr; vyzýva nadáciu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch záverečnej správy, najmä pokiaľ ide o hodnotenie pridanej hodnoty Únie, ktorú nadácia poskytuje, a názory na budúcnosť nadácie;

9.  s uspokojením konštatuje, že návrh Komisie na nové nariadenie o zriadení zahŕňa povinnosť vykonávať externé hodnotenie každých päť rokov;

Personálna politika

10.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 95,70 %, pričom z 93 zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 95 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 89 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 nadácia okrem toho zamestnávala 10 zmluvných zamestnancov a jedného vyslaného národného experta;

11.  víta výsledky skríningu pracovných miest, ktorý sa uskutočnili v decembri 2017 a poukázal na relatívne vysokú úroveň medziročnej stability;

12.  berie na vedomie skutočnosť, že nadácia prijala politiku týkajúcu sa ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu v roku 2017 a zaviedla program Dôstojnosť a rešpekt;

13.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že nadácia informovala o podhodnotení a nadhodnotení platov v období 2005 až 2014, ktoré súviselo s prechodom na nový služobný poriadok EÚ v roku 2005; berie na vedomie, že nadácia opravila všetky podhodnotené sumy, ale nevymôže preplatky; konštatuje, že bolo vykonané úplné hodnotenie mzdovej funkcie a že sa prijali opatrenia, ale problém nie je stále vyriešený; vyzýva nadáciu, aby pokračovala vo svojom úsilí o vyriešenie tohto problému a aby o dosiahnutých výsledkoch informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Verejné obstarávanie

14.  konštatuje, že poradný výbor nadácie pre verejné obstarávanie a zákazky (ďalej len „poradný výbor“) v roku 2017 preskúmal 30 spisov; konštatuje, že poradný výbor okrem toho vykonal ročnú kontrolu ex post náhodne vybraných udelených zákaziek s nízkou hodnotou; víta skutočnosť, že poradný výbor bol celkovo spokojný s tým, že nadácia v roku 2017 dodržala postupy verejného obstarávania;

15.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že nadácia do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede nadácie poznamenáva, že niektoré z nástrojov sú už k dispozícii; vyzýva nadáciu, aby zaviedla všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

16.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie nadácie o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; oceňuje skutočnosť, že v roku 2017 nadácia prijala etický kódex a zaviazala sa informovať orgán udeľujúci absolutórium o akýchkoľvek údajných alebo potvrdených prípadoch konfliktu záujmov;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a správnej rade nadácie; víta kroky, ktoré sa už podnikli s cieľom zabezpečiť nezávislosť účtovníka;

Vnútorná kontrola

18.  vyjadruje uznanie tomu, že nadácia upravila rámec vnútornej kontroly zameraný na monitorovanie výkonnosti systému vnútornej kontroly tak, aby bol vhodnejší pre prostredie nadácie;

19.  s uspokojením konštatuje, že bola dokončená realizácia akčného plánu na riešenie zistení Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) v súvislosti s riadením projektov a že boli zavedené všetky dohodnuté opatrenia;

20.  s uznaním poznamenáva, že nadácia a IAS sa dohodli na tom, že v roku 2018 vykonajú audit výkonnosti týkajúci sa „stanovenia prioritných činností a prideľovania zdrojov“; vyzýva nadáciu, aby o výsledkoch tohto auditu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Ďalšie pripomienky

21.  berie na vedomie počiatočné úsilie nadácie o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že nadácia nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o

o o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019[14] o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

25.1.2019

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017

(2018/2179(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marian Harkin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2017 sú zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2017 je náležite vyjadrená;

2.  oceňuje, že vysokokvalitná práca nadácie v oblasti prehlbovania a šírenia poznatkov prispela k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Únii; uznáva aktívnu úlohu nadácie ako kľúčového prispievateľa k rozvoju politiky a ako zdroja informácií k prebiehajúcim iniciatívam EÚ, ako je vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, prístup k sociálnej ochrane a zlepšovanie pracovných podmienok; víta analýzu a politický prínos nadácie, pokiaľ ide o trendy v kvalite života na pozadí meniaceho sa sociálneho a hospodárskeho profilu v súhrnnej správe zo štvrtého európskeho prieskumu kvality života;

3.  zdôrazňuje význam dobrej spolupráce medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začleňovania, a najmä spoluprácu medzi nadáciou, agentúrou EU-OSHA, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE; ďalej považuje za dôležité, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, aby aj naďalej prebiehali konštruktívne diskusie založené na dôkazoch;

4.  uznáva pokrok nadácie pri dokončení svojho štvorročného programu, v ktorom stanovila štyri konkrétne prioritné oblasti politiky pre budúci pracovný program nadácie;

5.  víta skutočnosť, že nadácia má od roku 2017 svoj etický kódex a zaviazala sa informovať orgán udeľujúci absolutórium o akýchkoľvek údajných alebo skutočných prípadoch konfliktu záujmov; víta aj to, že nadácia sa zaviazala posúdiť možnosti zriadenia nezávislého orgánu pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie;

6.  víta vyjadrenie nadácie o tom, že nové nariadenie o zriadení vníma ako príležitosť opätovne sa zamyslieť nad možnosťou udeliť účtovníkovi v budúcnosti väčšiu nezávislosť, ako aj uskutočňovať pravidelné externé hodnotenia;

7.  víta skutočnosť, že nadácia posudzuje možnosť využívania softvéru pre elektronické obstarávanie aj v prípade rokovacích konaní; konštatuje, že nadácia doposiaľ nezaviedla elektronické predkladanie ponúk ani aplikáciu e-prior;

8.  berie na vedomie, že Dvor audítorov považuje za potrebné posilniť nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi nadácie (administratívne) a správnej rade (funkčne); správna rada však vyjadruje spokojnosť s nezávislosťou účtovníka a upozorňuje na to, že už existuje pravidlo, že môže byť priamo podriadený predsedovi; žiada nadáciu Eurofound, aby posilnila nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi úradu (administratívne) a správnej rade (funkčne);

9.  pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti, a opätovne vyjadruje skutočné obavy v súvislosti s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by podľa jeho presvedčenia obmedzilo schopnosť nadácie vykonávať svoju činnosť; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré agentúre umožnia plniť si úlohy; vyjadruje znepokojenie nad tým, aký vplyv na rozpočet bude mať zvýšenie koeficientu Írska na 119,8 v roku 2017; zdôrazňuje, že inštitúcie musia prijať bezodkladné opatrenia na zmiernenie rozpočtových dôsledkov, ako sa uvádza v pozícii Parlamentu v návrhu rozpočtu;

10.  pripomína potrebu urýchlene zaviesť nezávislý mechanizmus pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať nahlasujúcim osobám využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo v súlade so smernicou o osobách nahlasujúcich porušenia práva Únie, ktorá je v súčasnosti predmetom medziinštitucionálnych rokovaní;

11.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

 • [1]  Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
 • [5]  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
 • [8]  Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
 • [11]  Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  Ú. v. EÚ C 108/40, 22.3.2018, s. 207.
 • [14]  Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.
Posledná úprava: 19. marca 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia