Förfarande : 2018/2179(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0143/2019

Ingivna texter :

A8-0143/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.40

Antagna texter :

P8_TA(2019)0281

BETÄNKANDE     
PDF 185kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.809v02-00 A8-0143/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017

(2018/2179(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017

(2018/2179(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(5), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0143/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017

(2018/2179(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017, med institutets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(11), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0143/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017

(2018/2179(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0143/2019), och med beaktande av följande:

A.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(13) uppgick den slutliga budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallat institutet) för budgetåret 2017 till 20 480 000 EUR, vilket är en minskning med 1,49 % jämfört med 2016. Stiftelsens budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om institutets årsredovisning för budgetåret 2017 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 80,7 %, vilket innebär en minskning med 4,1 % jämfört med 2016.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet välkomnar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 37 528 EUR, vilket utgör 1,2 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 3,7 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet använder sig av vissa nyckeltal för verksamheten, vilka ingår i institutets resultatövervakningssystem som utöver nyckeltalen består av ”mått” (andra indikatorer för verksamhetsprocesser) och kvalitativ bedömning och utvärdering, för att bedöma verksamhetens mervärde, inklusive utfall och effekt, och för att förbättra sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet konstaterar att arbetsprogrammets planerade resultat för 2017 uppnåtts till 90 % (35 av 39 resultat), samtidigt som fyra resultat fått skjutas upp på grund av oförutsedda händelser och planerades uppnås i början av 2018 i stället, och att stiftelsen bidrog till 194 evenemang på unionsnivå avseende strategiutveckling (av vilka 49 % var prioriterade evenemang på unionsnivå).

5.  Europaparlamentet uppskattar att institutets goda arbete för att öka och sprida kunskap har bidragit till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor inom unionen. Institutet har aktivt bidragit med viktig information för utvecklingen av politiken och haft en aktiv roll som informationskälla för de pågående EU-initiativen, såsom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, balansen mellan arbetsliv och privatliv, tillgången till socialt skydd och förbättrade arbetsvillkor. Parlamentet välkomnar institutets analyser och politiska bidrag i fråga om livskvalitetstendenser mot bakgrund av den föränderliga sociala och ekonomiska profilen i översiktsrapporten om den fjärde europeiska undersökningen om livskvalitet.

6.  Europaparlamentet konstaterar att institutet har gjort framsteg i fråga om genomförandet av sitt fyraåriga program, som fastställde fyra specifika prioriterade politikområden för institutets framtida arbetsprogram.

7.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att stiftelsen fortsatte samarbetet med andra EU-byråer och genomförde åtgärder som överenskommits i årliga planer med Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), och tillsammans med Cedefop fortsatte sina förberedelser av den fjärde europeiska företagsundersökningen samt fortsatte att stå för en del av kostnaderna för undersökningen. Parlamentet konstaterar att stiftelsen inledde ett nytt ramavtal mellan byråer med åtta deltagande byråer för utvärdering och återkoppling.

8.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen var föremål för den externa utvärdering som omfattar flera byråer tillsammans med Cedefop, EU-Osha och ETF, vilken avsåg perioden 2012–2016 och inriktade sig på en bedömning av byråernas arbete avseende relevans, effektivitet, ändamålsenlighet, förenlighet och EU-mervärde liksom de fyra byråernas framtid. Parlamentet uppmanar stiftelsen att meddela den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten resultaten av slutrapporten, i synnerhet med avseende på utvärderingen av stiftelsens EU-mervärde och åsikterna om stiftelsens framtid.

9.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att kommissionens förslag till ny inrättandeförordning innehåller ett krav på att en extern utvärdering ska göras vart femte år.

Personalpolitik

10.  Europaparlamentet noterar att 95,7 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 93 tjänstemän eller tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten hade 89 tillsatts (antalet tillåtna tjänster 2016 var 95). Parlamentet noterar dessutom att 10 kontraktsanställda och en utstationerad nationell expert arbetade för stiftelsen 2017.

11.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av översynen av arbetsuppgifterna, genomförd i december 2017, vilken visar på en relativt hög stabilitet från ett år till ett annat.

12.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen 2017 antog en policy för skydd för den enskildes värdighet och förebyggande av mobbning, och vidare att stiftelsen tillämpar ett program för värdighet och respekt.

13.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att stiftelsen meddelat att trettio anställda hade fått för lite eller för mycket betalt under perioden 2005 till 2014 i samband med övergången till EU:s nya tjänsteföreskrifter 2005. Parlamentet noterar att stiftelsen åtgärdat alla fall av otillräcklig betalning men inte kommer att göra något åt de fall där anställda har fått för mycket betalt. Parlamentet noterar att det gjorts en fullständig utvärdering av löneutbetalningsfunktionen och att åtgärder har vidtagits, men att ärendet ännu inte är avslutat. Stiftelsen uppmanas att fortsätta arbetet med att lösa frågan och att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten underrättad om vilka framsteg som görs.

Upphandling

14.  Europaparlamentet noterar att stiftelsens rådgivande kommitté för offentliga upphandlingskontrakt granskade 30 ärenden under 2017. Parlamentet noterar att kommittén dessutom genomför en årlig efterhandskontroll av några av de tilldelade kontrakten av ringa omfattning, vilka väljs ut slumpvis. Parlamentet välkomnar att kommittén konstaterat att institutet följde upphandlingsförfarandena under 2017.

15.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att stiftelsen i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar av stiftelsens svar att några av verktygen redan har införts. Stiftelsen uppmanas att införa alla verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfarandena och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dem.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar stiftelsens befintliga åtgärder och pågående strävanden för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt dess skydd av visselblåsare. Parlamentet uppskattar att stiftelsen 2017 införde en etisk kod och har åtagit sig att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om alla påstådda eller bekräftade fall av intressekonflikter.

17.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför stiftelsens direktör och styrelse. Parlamentet välkomnar de åtgärder som redan har vidtagits för att säkerställa räkenskapsförarens oberoende.

Internkontroller

18.  Europaparlamentet konstaterar att stiftelsen har anpassat ramen för internkontroll så att den är mer inriktad på övervakning av internkontrollsystemets resultat, i syfte att göra det bättre anpassat till stiftelsens förutsättningar.

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den handlingsplan som tar upp de slutsatser som kommissionens tjänst för internrevision (IAS) har kommit fram till vad gäller projektledning har genomförts och att alla överenskomna åtgärder har införts.

20.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att stiftelsen och IAS har kommit överens om att göra en förvaltningsrevision av ”prioritering av verksamhet och tilldelning av resurser” under 2018. Stiftelsen uppmanas att meddela den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten resultaten av denna revision.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet noterar stiftelsens inledande arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att stiftelsen inte har vidtagit några kompletterande åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o

o o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2019

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017

(2018/2179(DEC))

Föredragande av yttrande: Marian Harkin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för institutets årliga räkenskaper för budgetåret 2017 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet uppskattar att institutets goda arbete för att öka och sprida kunskap har bidragit till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor inom unionen. Institutet har aktivt bidragit med viktig information för utvecklingen av politiken och haft en aktiv roll som informationskälla för de pågående EU-initiativen, såsom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, balansen mellan arbetsliv och privatliv, tillgången till socialt skydd och förbättrade arbetsvillkor. Parlamentet välkomnar institutets analyser och politiska bidrag i fråga om livskvalitetstendenser mot bakgrund av den föränderliga sociala och ekonomiska profilen i översiktsrapporten om den fjärde europeiska undersökningen om livskvalitet.

3.  Europaparlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet mellan Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån, Cedefop och Europeiska jämställdhetsinstitutet. Det är vidare viktigt att upprätthålla ett nära samarbete mellan institutet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor så att man även i fortsättningen ska kunna föra konstruktiva och faktabaserade diskussioner.

4.  Europaparlamentet erkänner de framsteg som institutet gjort med att genomföra sitt fyraåriga program, som fastställde fyra specifika prioriterade politikområden för institutets framtida arbetsprogram.

5.  Europaparlamentet välkomnar att institutet sedan 2017 har en etisk kod och har åtagit sig att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om alla påstådda eller verkliga fall av intressekonflikter. Parlamentet välkomnar också att institutet har åtagit sig att bedöma möjligheterna att inrätta ett oberoende organ som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas.

6.  Europaparlamentet välkomnar att institutet har uttryckt att man ser den nya inrättandeförordningen som en möjlighet att på nytt utvärdera räkenskapsförarens eventuella behov av ökat oberoende i framtiden och att genomföra regelbundna externa utvärderingar.

7.  Europaparlamentet välkomnar att institutet håller på att bedöma möjligheterna att också göra programvaran för e-upphandling tillgänglig för förhandlade anbudsförfaranden. Parlamentet noterar att e-inlämning och e-prior ännu inte har införts.

8.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten ser ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att denne görs direkt ansvarig inför Eurofounds direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt), men att styrelsen uttrycker tillfredsställelse över räkenskapsförarens oberoende och uppmärksammar dennes redan befintliga befogenhet att rapportera direkt till ordföranden. Eurofound uppmanas att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att han eller hon görs direkt ansvarig inför byråns direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt).

9.  Europaparlamentet påminner om att personalnedskärningarna har genomförts med stora svårigheter och upprepar sin allvarliga oro över eventuella ytterligare nedskärningar som skulle begränsa Eurofounds möjligheter att utföra sitt uppdrag. Det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med personal och finansiella resurser så att institutet kan utföra sina uppgifter. Parlamentet uttrycker oro över budgetkonsekvenserna av att den irländska landskoefficienten 2017 ökade till 119,8. Institutionerna måste utan ytterligare dröjsmål vidta åtgärder för att kompensera budgetkonsekvenserna, som parlamentet framhåller i sin ståndpunkt till budgetförslaget.

10.  Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att brådskande införa oberoende mekanismer med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa rapporterande personer att använda de rätta kanalerna för att lämna ut sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd i enlighet med det direktiv om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten som för närvarande är föremål för interinstitutionella förhandlingar.

11.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

1

-

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

ENF

Christelle Lechevalier

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 94.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 94.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 94.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 94.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 108/40, 22.03.2018, s. 207.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy