Διαδικασία : 2019/0801(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0213

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 323kWORD 96k
1.3.2019
PE 636.090v02-00 A8-0144/2019

σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(05940/2019 – C8‑0050/2019 – 2019/0801(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. PHILIP R. LANE
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. PHILIP R. LANE ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(05940/2019 – C8‑0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2019 (05940/2019)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0050/2019),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0144/2019),

Α.  λαμβάνοντας ότι, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του κ. Philip R. Lane ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Ιουνίου 2019·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία ακρόαση του υποψηφίου στις 26 Φεβρουαρίου 2019, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο με τις οποίες ζητείται να επανεξεταστεί η έλλειψης ισορροπίας των φύλων εντός της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό, ζητεί δε να γίνει σεβαστό το αίτημα αυτό για τον επόμενο διορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του κ. Philip R. Lane ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. PHILIP R. LANE

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: PHILIP RICHARD LANE, Ιανουάριος 2019

Προσωπικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης:  27 Αυγούστου 1969

Ιθαγένεια:      Ιρλανδία

Εκπαίδευση

Διδακτορικό στα οικονομικά, Πανεπιστήμιο Harvard, 1995

Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά, Πανεπιστήμιο Harvard, 1993

Πτυχίο B.A. (Mod.) (Econ.), Έπαινος πρώτης τάξεως και χρυσό μετάλλιο, Trinity College, Δουβλίνο, 1991.

Σταδιοδρομία

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, 2015-.

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στην έδρα Whately, Trinity College,

Δουβλίνο, 2012-2015.

Καθηγητής Διεθνούς Μακροοικονομικής, Trinity College,

Δουβλίνο, 2004-2012.

Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών, Trinity College, Δουβλίνο,

2000-2004.

Λέκτορας Οικονομικών, Trinity College, Δουβλίνο, 1997-2000.

Επίκουρος καθηγητής Οικονομικών και Διεθνών Υποθέσεων,

Πανεπιστήμιο Columbia, 1995-1997.

Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής (ATC) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), 2017-.

Board (ESRB), 2017-.

Πρόεδρος της Ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου του ΕΣΣΚ για τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, 2016-2018.

Πρόεδρος της Ομάδας εξέτασης των οικονομικών στατιστικών της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας,

2016.

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής (ASC) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), 2015.

Board (ESRB), 2015.

Συμπρόεδρος της Μικτής ειδικής ομάδας ATC-ASC-FSC του ΕΣΣΚ σχετικά με ζητήματα μακροπροληπτικής εποπτείας και

τις διαρθρωτικές αλλαγές σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων 2015.

Διευθυντής του Διεθνούς Προγράμματος Μακροοικονομίας και Οικονομικών, Κέντρο Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική (CEPR), 2015· Ερευνητικός εταίρος στο CEPR, 2002-· Ερευνητικός συνεργάτης στο CEPR, 1997-2001.

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιρλανδών Οικονομολόγων, 2012-2014.

Μέλος της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας, 2007-.

Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής και Μεταρρύθμισης (CIEPR),

2012-2015.

Μέλος της Ομάδας Bellagio, 2010-2015.

Μέλος του Συμβουλίου του ESRI, 2010-2016.

Ιδρυτής του Ιστολογίου για την Ιρλανδική Οικονομία, 2008-.

Μέλος της Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Σλοβακικού Συμβουλίου Προϋπολογισμού, 2013-2015.

Μέλος του Εθνικού Στατιστικού Συμβουλίου, 2009-2013.

Μέλος του Σκιώδους Συμβουλίου της ΕΚΤ, Handelsblatt, 2005-2007.

Διεθνής Ερευνητικός Εταίρος, Ινστιτούτο Παγκόσμιων Οικονομικών του Κιέλου, 2005-.

Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικού Ελέγχου (Τράπεζα της Φινλανδίας 2004, Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα 2010/2011, Κεντρική Τράπεζα Ιρλανδίας 2011/2012, Τράπεζα του Ισραήλ 2012)

Ακαδημαϊκός σύμβουλος (πρωτεύουσες δραστηριότητες):

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006-2007, 2014-2016)· Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (2015)· Τράπεζα της Πορτογαλίας (2015)· Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2014)· Παγκόσμια Τράπεζα (2006-2007, 2011, 2014-2015)· Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (2013)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012-2013)· Συμβούλιο του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ (2013)· Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Ζηλανδίας (2010-2011)· Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (2009-2011)·

Μεικτή επιτροπή του Oireachtas για τα οικονομικά και τις δημόσιες υπηρεσίες (2010)· ΟΟΣΑ (2009-2010)· SIEPS (2009-2010)· NESC (2009)· ESRI-Ιαπωνία (2007-2009)·

Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας (2005-2006)· Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για την ανταγωνιστικότητα των τιμών και των μισθών (2004)· Γραφείο του Taoiseach (2002).

Περιστασιακά άσκησε καθήκοντα νομικού συμβούλου· περιστασιακός ομιλητής σε επαγγελματικά συνέδρια.

Επιλεγμένες διακρίσεις, έπαινοι και βραβεύσεις

Βασιλική Ακαδημία της Ιρλανδίας: Χρυσό μετάλλιο στις Κοινωνικές Επιστήμες, 2015.

Βραβείο Bhagwati (από κοινού με τον Gian Maria Milesi-Ferretti), 2010.

Υποτροφία Lamfalussy στην ΕΚΤ, 2004-2005.

Βραβείο German Bernacer στη Νομισματική Οικονομική, 2001.

Βραβείο Barrington 1997-1998.

Υποτροφία στη Θετική Πολιτική Οικονομία στην Ομάδα Ασκούμενων Ερευνητών Harvard-MIT υπό την αιγίδα του NSF, 1994-1995.

Political Economy Fellowship, 1994-1995.

John F. Υποτροφία του Ταμείου John F. Kennedy, 1994.

Μεταπτυχιακή υποτροφία, Harvard 1991-1995.

Χρυσό μετάλλιο, βραβεία Whateley και Bastable στα Οικονομικά, Trinity College, Δουβλίνο, 1991.

College Dublin, 1991. Πτυχίο πρώτης τάξεως και διάκριση στις εξετάσεις για το πτυχίο των οικονομικών.

Βασική υποτροφία, Trinity College Δουβλίνο, 1989. Διάκριση στις εξετάσεις της υποτροφίας.

Εισαγωγική διάκριση, Trinity College Δουβλίνο, 1987.

Επιχορηγήσεις: Ιρλανδικό Συμβούλιο Έρευνας, Ινστιτούτο Νέας Οικονομικής Σκέψης, Ίδρυμα Τράπεζας της Γαλλίας, NORFACE, Βασιλική Ιρλανδική Ακαδημία

Ακαδημαϊκό προφίλ

Κύριοι τομείς έρευνας: διεθνής μακροοικονομική· ευρωπαϊκή νομισματική οικονομική· χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση· κυκλική συμπεριφορά της δημοσιονομικής πολιτικής, ιρλανδική οικονομία.

Δημοσιεύσεις στα: Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, Journal of International Economics, Pacific Economic Review, Fiscal Studies, Scandinavian Journal of Economics, International Journal of Central Banking, National Institute Economic Review, World Economics, Economic and Social Review, Open Economies Review, Journal of International Money and Finance, New Zealand Economic Papers, European Economic Review, Moneda y Credito, World Economy, Journal of Economic Perspectives, International Finance, IMF Economic Review, Nordic Economic Policy Review, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of the Japanese and International Economies, Review of Economics and Statistics, Economic Policy, ,The Economic Journal, Journal of Public Economics, NEER Macroeconomics Annual, Oxford Economic Papers, Canadian Journal of Economics, Journal of Development Economics.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. PHILIP R. LANE ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α.  Προσωπική και επαγγελματική διαδρομή

1.  Παρακαλούμε να επισημάνετε τις κύριες πτυχές των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων σε νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και επιχειρηματικά θέματα και τις κύριες πτυχές της ευρωπαϊκής και διεθνούς πείρας σας.

Είμαι Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας από τα τέλη του 2015. Πέραν του ρόλου μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ηγούμαι ενός οργανισμού περίπου 2000 ατόμων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για εθνικές κεντρικές τραπεζικές λειτουργίες και ενεργεί ως εθνική αρμόδια αρχή για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα είναι και ο ρυθμιστής των κινητών αξιών και των αγορών και η εθνική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας είναι επίσης η εθνική αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας, η εθνική αρχή εξυγίανσης και ο φορέας διαχείρισης του εθνικού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων. Αυτή η ευρεία εντολή σημαίνει ότι είχα άμεση συμμετοχή σε ευρύ φάσμα ρυθμιστικών θεμάτων, πέραν των κεντρικών τραπεζικών καθηκόντων μου.

Από το 1995 έως το 2015, ήμουν πανεπιστημιακός οικονομολόγος, με ερευνητική έμφαση την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση. Ο εμπειρικός χαρακτήρας και το επίκεντρο της πολιτικής της έρευνάς μου παρήγαγαν πολλές συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις με ιδρύματα χάραξης πολιτικής από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, μεταξύ των οποίων η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΟΣΑ και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ). Το 2001, είχα την τιμή να είμαι ο εναρκτήριος αποδέκτης του βραβείου German Bernacer για «εξαιρετική συμβολή στην ευρωπαϊκή νομισματική οικονομική».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, συνέβαλα ουσιαστικά στη μελέτη των μακροοικονομικών επιπτώσεων της νομισματικής ένωσης. Η συμβολή μου περιλαμβάνει μια σειρά άρθρων της περιόδου 1996-1998 σχετικά με τις μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ιρλανδία στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης· πολλά άρθρα σχετικά με τον αντίκτυπο της νομισματικής ένωσης στην αύξηση των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ροών και των εξωτερικών ανισορροπιών· και δύο σημαντικά άρθρα επισκόπησης (2006, 2012) σχετικά με τη ζώνη του ευρώ για την Journal of Economic Perspectives, το εμβληματικό περιοδικό πολιτικής της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης. Το άρθρο του 2006 περιέγραφε τους κινδύνους που απέρρεαν για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ από μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας και καθόρισε τους τύπους παρεμβάσεων που θα απαιτούνταν σε ένα τέτοιο σενάριο.

2.  Έχετε επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα και υπάρχουν κάποιοι άλλοι σημαντικοί προσωπικοί ή άλλης φύσεως παράγοντες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από το Κοινοβούλιο σε σχέση με το διορισμό σας;

Όχι.

3.  Ποιοι θα είναι οι κατευθυντήριοι στόχοι που θα επιδιώξετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

Ακράδαντη πεποίθησή μου είναι ότι η νομισματική ένωση μπορεί να προσφέρει μια ισχυρή πλατφόρμα για τη σταθερότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την εκπλήρωση της εντολής της, η ΕΚΤ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της επιτυχίας της νομισματικής ένωσης. Ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, πρωταρχικός στόχος μου θα είναι να εξασφαλίσω ότι η ΕΚΤ εκπληρώνει την εντολή της, όπως ορίζεται στις Συνθήκες της ΕΕ. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής να δημιουργούν τη γενική εμπιστοσύνη προς την ΕΚΤ ως θεσμικό όργανο που υπηρετεί το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον. Εσωτερικά, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να διατηρούν μια οργανωσιακή νοοτροπία που προάγει την αριστεία και εξασφαλίζει ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό του οργανισμού.

Β.  Νομισματική πολιτική της ΕΚΤ

4.  Πώς πρέπει να ασκεί τη νομισματική της πολιτική η ΕΚΤ κατά τις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες; Πώς βλέπετε τις επιδόσεις της ΕΚΤ όσον αφορά την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών;

Η ΕΚΤ θα πρέπει να ασκεί τη νομισματική της πολιτική στις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες σύμφωνα με την πρωταρχική εντολή της για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, αυτό ορίζεται ως διατήρηση «του ποσοστού πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2 % μεσοπρόθεσμα». Εκπληρώνοντας την εντολή αυτή, η ΕΚΤ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρώπης να καταρτίζουν οικονομικά και χρηματοδοτικά σχέδια σε ένα σταθερό νομισματικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές θα μπορούν να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των βασικών επιχειρηματικών προκλήσεων χωρίς να εκτρέπουν πόρους για τη διαχείριση της νομισματικής αστάθειας.

Η ΕΚΤ ήταν σε γενικές γραμμές επιτυχής όσον αφορά την εκπλήρωση της εντολής της για σταθερότητα των τιμών έως τη χρηματοπιστωτική κρίση, χρησιμοποιώντας τα συνήθη μέσα νομισματικής πολιτικής της. Έκτοτε, η επιδίωξη αυτού του στόχου απαίτησε τη λήψη μη συμβατικών μέτρων. Κατά την εκτίμησή μου, η τρέχουσα στρατηγική, η οποία συνδυάζει: (α) το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων σε μείον 40 μονάδες βάσης· (β) το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)· (γ) τον προσανατολισμό προσδοκιών σχετικά με τα επιτόκια και τις επανεπενδύσεις· και (δ) πράξεις όπως οι στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO), υπήρξε αποτελεσματική όσον αφορά την παροχή της νομισματικής διευκόλυνσης που απαιτείται για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης, την παγίωση των προσδοκιών σχετικά με τον πληθωρισμό, την εξάλειψη του κινδύνου αποπληθωρισμού και, με την πάροδο του χρόνου, τη διασφάλιση ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την επιστροφή στον στόχο της ΕΚΤ.

Οι αποφάσεις για την αναβαθμονόμηση των μετρήσεων του Δεκεμβρίου 2015, του Μαρτίου 2016, του Δεκεμβρίου 2016, του Οκτωβρίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2018 βασίστηκαν σε ανάλυση των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων (σε σχέση τόσο με τη ζώνη του ευρώ όσο και με την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία), σε συνδυασμό με εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας και των περιορισμών των διαφόρων πιθανών μέσων νομισματικής πολιτικής. Αυτό το μείγμα ποσοτικής ανάλυσης και η ανάπτυξη των οικονομικών μοντέλων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών πολιτικής έδωσε στο διοικητικό συμβούλιο τη δυνατότητα να λαμβάνει τις αποφάσεις του με αυστηρό και βασιζόμενο στα δεδομένα τρόπο που είναι επίσης κατανοητός από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί νομισματική πολιτική κατά τον ίδιο τρόπο.

5.   Πώς θα απαντούσατε στις επικρίσεις για τα χαμηλά επιτόκια και τα αποτελέσματά τους; Πώς βλέπετε την ισορροπία μεταξύ των ακούσιων συνεπειών της πολιτικής επιτοκίων της ΕΚΤ και της σύγκλισης προς το προβλεπόμενο μεσοπρόθεσμο ποσοστό πληθωρισμού;

Η ΕΚΤ επιδιώκει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα. Με τη σειρά της, η μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, καθώς μειώνει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η τρέχουσα δέσμη μέτρων πολιτικής αποτελεί μια δέουσα απάντηση στις μετακρισιακές συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, στις οποίες προέκυψαν αποπληθωριστικές πιέσεις ενώ η έκταση της κρίσης είχε ήδη ωθήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα. Είναι σαφώς σημαντικό να παρακολουθούνται οι πιθανές παρενέργειες από τις διευκολυντικές νομισματικές συνθήκες σε σχέση με τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η εργαλειοθήκη μακροπροληπτικής πολιτικής για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στην κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντική η θετική συμβολή της νομισματικής διευκόλυνσης στη μείωση της ανεργίας (και σε υψηλότερους μισθούς). Επιπλέον, όπως ακριβώς η νομισματική διευκόλυνση αυξάνει τις τιμές των στοιχείων ενεργητικού, παρατηρείται μια αντιστάθμιση κατά τις φάσεις της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τη διαφορά ανάμεσα σε προσωρινές και σε μόνιμες μετατοπίσεις της κατανομής.

6.  Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ανομοιογένεια των νομισματικών συνθηκών και της πρόσβασης στην πίστη στην ευρωζώνη και τον αντίκτυπο που αυτή έχει στην ενιαία νομισματική πολιτική της ΕΚΤ;

Τα επιτόκια δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2014. Η ανομοιογένεια των επιτοκίων δανεισμού μεταξύ των χωρών έχει μειωθεί αισθητά. Οι όροι δανεισμού εξακολουθούν να βελτιώνονται: από την έρευνα σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση (SAFE) προκύπτει ότι οι ΜΜΕ συνέχισαν να σημειώνουν βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης προθυμίας των τραπεζών να προσφέρουν πίστωση(1).

Αυτές οι πιο διευκολυντικές συνθήκες χρηματοδότησης στήριξαν με τη σειρά τους την ανάκαμψη της αύξησης των δανειοδοτήσεων από το 2014, η οποία συνεχίστηκε πρόσφατα. Η αύξηση των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες (ΜΧΕ) (4 % σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο 2018) και προς τα νοικοκυριά (3,3 % σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο 2018) αντανακλούν την επίδραση των μέτρων νομισματικής πολιτικής(2). Η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνέχισε επίσης να αυξάνεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και παρέχει συνεχή στήριξη για την ανάκαμψη της αύξησης του δανεισμού(3). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων, των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης, στη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, στις ευνοϊκές προοπτικές της αγοράς στέγης και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια, η συγκρατημένη αύξηση της χρηματοδότησης του χρέους, η σταθερή οικονομική ανάπτυξη και η διαδικασία ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων, που και αυτή στηρίχτηκε από την προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής, έχουν διευκολύνει την αναγκαία απομόχλευση του τομέα των επιχειρήσεων σε επίπεδο ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, η διαδικασία απομόχλευσης των ΜΧΕ διεκόπη το 2018, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε μικρή αύξηση της μόχλευσης των ΜΧΕ, και έτσι μεγάλο συσσωρευμένο χρέος εξακολουθεί να επιβαρύνει τον τομέα.(4)

Σε γενικότερο επίπεδο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι μια κοινή νομισματική πολιτική δεν εγγυάται πανομοιότυπες πιστωτικές συνθήκες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αντιθέτως, οι πιστωτικοί όροι εξαρτώνται επίσης από τα τοπικά ασφάλιστρα κινδύνου, το τοπικό επίπεδο ανταγωνιστικής πίεσης στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και από θεσμικούς παράγοντες, όπως η ικανότητα του νομικού συστήματος να αντιμετωπίζει προβληματικά δάνεια.

7.  Η ανισομέρεια στις οικονομικές επιδόσεις μεταξύ του πυρήνα και της περιφέρειας της ΟΝΕ έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προετοιμάζονται να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ. Πώς προσδοκάτε να αποφευχθούν περαιτέρω αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά υποψήφια κράτη έχουν ασθενέστερες οικονομίες; Ποιο είναι το προτιμώμενο οικονομικό σενάριο για τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο οικονομικό σενάριο για τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ρήτρα εξαίρεσης αναμένεται να υιοθετήσουν το ευρώ αργά ή γρήγορα. Το πότε θα συμβεί αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες: πρώτον, τις εθνικές στρατηγικές υιοθέτησης του ευρώ και, δεύτερον, την ετοιμότητα υιοθέτησης του ευρώ, όπως αξιολογείται βάσει των κριτηρίων σύγκλισης που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ

Η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογούν τακτικά την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε κράτος μέλος εκτός της ζώνης του ευρώ ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων που απορρέουν από τη Συνθήκη και τα οποία απαιτούνται για την υιοθέτηση του ευρώ, σύμφωνα με τις εκθέσεις σύγκλισης. Ένα κριτήριο αφορά τη συμμετοχή ενός κράτους μέλους για τουλάχιστον δύο έτη στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ), τον ΜΣΙ ΙΙ, χωρίς υποτίμηση έναντι του ευρώ. Υπάρχει πλέον η συναίνεση ότι, για κάθε κράτος μέλος που υποβάλλει αίτηση, η εν λόγω συμμετοχή θα πρέπει να αποφασίζεται με βάση τρεις παράγοντες: πρώτον, τη δέουσα συνεκτίμηση των διδαγμάτων από την κρίση στη ζώνη του ευρώ· δεύτερον, τη δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι η εισαγωγή του ευρώ συνεπάγεται πλέον και την ένταξη στην τραπεζική ένωση· και τρίτον, την υλοποίηση όλων των ειδικών ανά χώρα μέτρων πολιτικής που επιτρέπουν την ομαλή συμμετοχή στον ΜΣΙ ΙΙ και, αργότερα, στη ζώνη του ευρώ.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αντλήσει πολλά διδάγματα από τις κυκλικές διακυμάνσεις που σημειώθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του ευρώ. Ειδικότερα, είναι σημαντικό οι εθνικές δημοσιονομικές και μακροπροληπτικές πολιτικές να συγκρατούν τις αποκλίσεις στους χρηματοπιστωτικούς κύκλους μεταξύ των χωρών.

8.  Πώς βλέπετε την αλληλουχία και το χρονοδιάγραμμα ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, λαμβανομένου επίσης υπόψη του διεθνούς πλαισίου; Ποιο αποτέλεσμα αναμένετε να έχει στις αγορές η στρατηγική επανεπένδυσης του προγράμματος APP; Πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη την εργαλειοθήκη των νομισματικών μέσων εάν επιδεινωθούν οι γενικές συνθήκες;

Όσον αφορά τα μελλοντικά βήματα στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, ο προσανατολισμός προσδοκιών μας τόσο για τα επιτόκια πολιτικής όσο και για την επανεπένδυση είναι πολύ σαφής. Η πολιτική μας εξαρτάται από τα δεδομένα και θα εξαρτηθεί από τις προοπτικές του πληθωρισμού. Από την άποψη αυτή, ο βαθμός προσαρμογής θα καθοριστεί από το τι είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεχής και σταθερή σύγκλιση του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον, του 2 % μεσοπρόθεσμα. Η εκτίμησή μας για την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των μέσων πολιτικής λαμβάνει υπόψη την ερμηνεία που δίνουμε τόσο στα εγχώρια όσο και τα διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα.

Η επανεπένδυση του σημαντικού αποθέματος στοιχείων ενεργητικού ενισχύει τη συνεχιζόμενη παροχή σημαντικής στήριξης της νομισματικής πολιτικής μέσω του προσανατολισμού προσδοκιών μας για τα επιτόκια. Θα συνεχίσουμε την πολιτική επανεπενδύσεων για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να συγκλίνει με βιώσιμο τρόπο προς τον στόχο μας.

Διαθέτουμε αρκετές επιλογές στην εργαλειοθήκη μας της νομισματικής πολιτικής για να αντιδράσουμε με το κατάλληλο οικονομικό ερέθισμα σε περίπτωση που θα ήταν απαραίτητο.

9.  Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσετε τη διαφάνεια σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων; Συμφωνείτε ότι θα μπορούσε να παρασχεθεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα προγράμματα ABSPP και CBPP3;

Κατά τον σχεδιασμό μέσων νομισματικής πολιτικής ή της στρατηγικής για την εφαρμογή τους, πρέπει πάντα να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Στις περιπτώσεις των ABSPP και CBPP3, η ΕΚΤ διαθέτει ήδη υψηλό επίπεδο διαφάνειας και δημοσιεύει σημαντικό αριθμό πληροφοριών, μεταξύ των οποίων: μηνιαίες συμμετοχές του Ευρωσυστήματος, καθαρές αγορές και διαχωρισμός μεταξύ αγορών πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς.

Η γνωστοποίηση λεπτομερών στοιχείων για τους τίτλους που διακρατούνται στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων πρέπει να σταθμίζεται έναντι των αρνητικών συνεπειών που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Για ορισμένα προγράμματα APP, μπορούμε να αναμένουμε ότι τούτο θα συνεχιστεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο για τα CSPP και PSPP ο βαθμός διαφάνειας είναι επί του παρόντος πολύ υψηλός, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι τίτλοι που αγοράζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων είναι διαθέσιμοι για σκοπούς δανεισμού τίτλων. Για άλλα προγράμματα, η πρόσθετη γνωστοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά να συναγάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις συμμετοχές του Ευρωσυστήματος, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με βάση τις εν λόγω πληροφορίες. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δημοσίευση επιπλέον δεδομένων θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού και να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της αγοράς.

10.  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διαχείριση μιας αύξησης των επιτοκίων χωρίς να υπάρξουν διαταραχές στο δημόσιο χρέος και τις αγορές; Ποιες από αυτές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΚΤ και πού βλέπετε την ευθύνη των κρατών μελών και των συμμετεχόντων στην αγορά;

Εξακολουθούμε να προσδοκούμε τα επιτόκια της ΕΚΤ να παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2019, και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεχής και σταθερή σύγκλιση του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον, του 2 % μεσοπρόθεσμα. Είναι αλήθεια ότι οι εισερχόμενες πληροφορίες εξακολουθούν να είναι ασθενέστερες από τις αναμενόμενες λόγω της χαλαρότερης εξωτερικής ζήτησης και ορισμένων παραγόντων ειδικών ανά χώρα και ανά τομέα. Ωστόσο, η νομισματική πολιτική μας παραμένει κατάλληλη για δύο λόγους. Πρώτον, οι πολύ διευκολυντικές συνθήκες χρηματοδότησης, η ευνοϊκή δυναμική της αγοράς εργασίας και η τροχιά αύξησης των μισθών εξακολουθούν να στηρίζουν την τρέχουσα οικονομική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, την εμπιστοσύνη μας στη συνεχιζόμενη σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο μας. Δεύτερον, η νομισματική μας πολιτική παραμένει σε μεγάλο βαθμό διευκολυντική μέσω του προσανατολισμού προσδοκιών μας σχετικά με τα επιτόκια πολιτικής και τις επανεπενδύσεις.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, η προσέγγισή μας είναι διττή. Χρησιμοποιούμε μια συνιστώσα με χρονολογική βάση — «ως το τέλος του καλοκαιριού» — και έχουμε επίσης ένα στοιχείο που εξαρτάται από το κράτος — «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η συνεχής και σταθερή σύγκλιση του πληθωρισμού».

Όσον αφορά τον ρόλο των συμμετεχόντων στην αγορά, το βασιζόμενο στα κράτη σκέλος του προσανατολισμού προσδοκιών μας για τα επιτόκια προβλέπει ότι οι αγορές διαβάζουν την οικονομία και προσαρμόζουν αναλόγως τις προσδοκίες τους σχετικά με τα επιτόκια πολιτικής. Αυτή η προσαρμογή των προσδοκιών για τα επιτόκια ευθυγραμμίζει τα επιτόκια της αγοράς με τον τρόπο με τον οποίο η αγορά διαβάζει την αντίδρασή μας. Η συνιστώσα που βασίζεται στα κράτη διασφαλίζει επίσης ότι μια επιδείνωση των προοπτικών αντικατοπτρίζεται σε πιο ευνοϊκά μελλοντικά επιτόκια και, ως εκ τούτου, σε ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης. Ο προσανατολισμός προσδοκιών μας σχετικά με τα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει τον σκοπούμενο ορίζοντα επανεπένδυσης με τη χρονική στιγμή της αύξησης των επιτοκίων. Αυτό ενισχύει τον αντίκτυπο που έχουν οι προσδοκίες μας για τα επιτόκια στις χρηματοοικονομικές συνθήκες, καθώς οι προσδοκίες της αγοράς για τον ορίζοντα επανεπένδυσης εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες για την ημερομηνία αύξησης των επιτοκίων.

Τα κράτη μέλη έχουν σαφείς αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, η συνετή διαχείριση των οποίων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα σταθεροποίησης σε περίπτωση ύφεσης, καθώς και σχετικά με τη δέσμευσή τους έναντι του ευρώ και την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, που εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη στο νόμισμα και καθιστούν τη ζώνη του ευρώ συνολικά πιο ανθεκτική στους κλυδωνισμούς.

11.  Πώς μπορεί κατά την άποψή σας η ΕΚΤ να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση, σε πλήρη συμμόρφωση με τον πρωταρχικό στόχο της να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών; Ποια είναι, κατά την άποψή σας, πρόσθετα μέτρα νομισματικής πολιτικής που θα βελτίωναν τον θετικό αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία; Ποιον ρόλο διαδραματίζουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη για τις νομισματικές πολιτικές και αντίστροφα;

Ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος και της ενιαίας νομισματικής πολιτικής είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 127 παράγραφος 1. Η νομισματική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την πραγματική δραστηριότητα βραχυπρόθεσμα. Ενώ η πλημμελής εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής μπορεί να βλάψει τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις προκαλώντας υπερβολική αστάθεια, το μακροπρόθεσμο βιοτικό επίπεδο εξαρτάται τελικά από μη νομισματικούς παράγοντες, όπως η παραγωγικότητα.

Τούτου λεχθέντος, η εντολή μας είναι να επιτευχθεί σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα και η διάρκεια του μεσοπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα ποικίλλει ανάλογα με τους κλυδωνισμούς που μπορεί να πλήξουν την οικονομία με την πάροδο του χρόνου. Όταν ένας κλυδωνισμός πλήξει τη συνολική ζήτηση, με αποτέλεσμα ο αρνητικός κλυδωνισμός να προκαλεί τόσο οικονομική ύφεση όσο και υποχώρηση του πληθωρισμού, ο ορίζοντας αυτός είναι μικρότερος και η στρατηγική μας μάς ωθεί σε μια πιο δυναμική αντίδραση της νομισματικής πολιτικής. Η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών στην περίπτωση αυτή συμβάλλει επίσης στην κάλυψη του κενού παραγωγής. Όταν ένας κλυδωνισμός πλήξει την προσφορά — για παράδειγμα, ένας κλυδωνισμός ως προς τις τιμές της ενέργειας που οδηγεί στον πληθωρισμό σε άνοδο πάνω από το αναμενόμενο και την παραγωγή σε πτώση — συμβαίνει συμψηφισμός ανάμεσα στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή, ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας που αφορά την πολιτική είναι μακρότερος και η στρατηγική μας απαιτεί υπομονή. Ως εκ τούτου, κατά τη διόρθωση της απόκρισης της νομισματικής πολιτικής μας στη μεταβαλλόμενη κατάσταση της οικονομίας λαμβάνουμε υπόψη τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την ανεργία, παρά το γεγονός ότι ο πρωταρχικός μας στόχος εκφράζεται μόνο με όρους σταθερότητας των τιμών.

Οι πολιτικές που προωθούν την καινοτομία και τις επενδύσεις, ενισχύουν την οικονομική ανθεκτικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και του μακροπρόθεσμου συντελεστή απόδοσης. Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας και του κατάλληλου μεσοπρόθεσμου επιπέδου των επιτοκίων.

Κατά την άλλη κατεύθυνση, η επιτυχής επίτευξη της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα μειώνει την αβεβαιότητα και επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά να πραγματοποιήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού, με υποστήριξη από κατάλληλα και προσανατολισμένα στην ανάπτυξη πλαίσια πολιτικής.

12.  Ποια είναι η άποψή σας για τους κινδύνους που συνδέονται με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP); Θα βλέπατε κάποιες στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό εντός της Ενιαίας Αγοράς; Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες στρεβλωτικές συνέπειες του CSPP;

Το πρόγραμμα CSPP έχει ενισχύσει τη μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας στη χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των περιθωρίων των εταιρικών ομολόγων, της βελτίωσης των συνθηκών προσφοράς στην πρωτογενή αγορά εταιρικών ομολόγων και, μέσω ενός μηχανισμού υποκατάστασης, της αύξησης του τραπεζικού δανεισμού σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με βάση ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Επιδιώκοντας τον στόχο της για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ έχει εντολή να ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, η οποία ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Κατά συνέπεια, η ΕΚΤ έχει ως στόχο την ουδέτερη ως προς την αγορά εφαρμογή του προγράμματος APP και, ως εκ τούτου, οι αγορές του προγράμματος CSPP πραγματοποιούνται σύμφωνα με δείκτη αναφοράς που αντικατοπτρίζει κατ’ αναλογία την αγοραία αξία των επιλέξιμων ομολόγων.

Η ελεύθερη διασπορά της αγοράς εταιρικών ομολόγων εξακολουθεί να είναι σχετικά σημαντική, γεγονός που μετριάζει τις ανησυχίες σχετικά με αρνητικό αντίκτυπο του προγράμματος στη λειτουργία της αγοράς. Η συνεχιζόμενη αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς αντικατοπτρίζεται επίσης στις γενικώς συνεπείς μετακινήσεις των περιθωρίων σε παραδοσιακά συνδεδεμένες αγορές λόγω του διαύλου της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων. Η συνεχής στενή παρακολούθηση της δυναμικής της αγοράς θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι μπορούν να ελαχιστοποιούνται οι οποιεσδήποτε δυνητικές στρεβλωτικές επιπτώσεις.

13.  Πιστεύετε ότι πρέπει να ενσωματώσει τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους των ΣΒΑ και ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εντολή και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της ΕΚΤ; Τι θα πρέπει να κάνει η ΕΚΤ για να ευθυγραμμίσει τις συμμετοχές της με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα;

Είναι σημαντικό όλα τα θεσμικά όργανα — δημόσια και ιδιωτικά — να αναγνωρίζουν πλήρως την πρόκληση που θέτει η αλλαγή του κλίματος και να ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και της εντολής τους υποστηρίζοντας πολιτικές για την αντιμετώπισή της. Με την επιφύλαξη της εντολής της για σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ μπορεί να λαμβάνει υπόψη και άλλους στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από την εντολή της για σταθερότητα των τιμών. Η υλοποίηση του προγράμματος APP διέπεται από την αρχή της ουδετερότητας της αγοράς και δεν εισάγει θετική ή αρνητική διάκριση βάσει περιβαλλοντικών ή άλλων κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το APP ορίζονται σκόπιμα με ευρύτητα προκειμένου να παρέχεται ευρύ φάσμα επιλέξιμων τίτλων για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του προγράμματος και την αποφυγή στρεβλώσεων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Παρά την έλλειψη ενός ρητού περιβαλλοντικού στόχου στη νομισματική πολιτική της, η ΕΚΤ κατέχει σημαντική ποσότητα πράσινων ομολόγων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του επιχειρηματικού κλάδου.

Επιπλέον, εκτός του χαρτοφυλακίου της νομισματικής πολιτικής, υπάρχει περιθώριο για την ενσωμάτωση του προβληματισμού για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήταν θετικό που η ΕΚΤ προσχώρησε πέρυσι στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο οικονομικό σύστημα. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές αρχές να αναπτύξουν κοινές εποπτικές και μακροπροληπτικές πρακτικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κοινής ταξινόμησης των βιώσιμων στοιχείων ενεργητικού έχει μεγάλη σημασία. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό είναι ευπρόσδεκτη, καθώς και οι προτάσεις για την ενίσχυση της γνωστοποίησης της βιωσιμότητας, οι οποίες θα πρέπει να συμβάλουν στην καλύτερη τιμολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

14.  Δώσατε πρόσφατα μια διάλεξη με θέμα «Κλιματική αλλαγή και το ιρλανδικό χρηματοπιστωτικό σύστημα», στην οποία δηλώσατε ότι «οι κεντρικές τράπεζες έχουν ηγετικό ρόλο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του». Πώς θα εξασφαλίζατε ότι η ΕΚΤ θα σταθεί άξια αυτού του ηγετικού ρόλου γενικά και πώς θα προσπαθήσετε να μετριάσετε τους κλιματικούς κινδύνους που περιγράψατε στην ομιλία σας, ιδίως στον ισολογισμό της ΕΚΤ;

Οι κεντρικές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές ευρύτερα έχουν ηγετικό ρόλο στον εντοπισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από την αλλαγή του κλίματος και την παροχή ενός σαφούς πλαισίου για την υποστήριξη του αναπροσανατολισμού των χρηματοδοτικών ροών και τη μείωση των εν λόγω κινδύνων. Ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας μας, καθώς και για την επέκταση της χρήσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτηρίων από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν προσεκτική ανάλυση και έρευνα σχετικά με αυτές τις διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος αυτός εμπίπτει σαφώς στην εντολή των κεντρικών τραπεζών, δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να επηρεάσει την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, επηρεάζοντας τη συχνότητα και τις κατανομές των οικονομικών κλυδωνισμών και επιδρώντας δυνητικά στις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό: (1) οι συχνότεροι κλυδωνισμοί που οφείλονται στο κλίμα ενδέχεται να καθιστούν ολοένα και περισσότερο ασαφή την ανάλυση των μεσοπρόθεσμων πληθωριστικών πιέσεων· (2) η αύξηση κλυδωνισμών με τεράστιο αντίκτυπο ενδέχεται να οδηγήσουν συχνότερα τα επιτόκια προς το κατώτερο όριο στο μέλλον· και (3) οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν την ταχύτητα και το πεδίο της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από την εντολή της για σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, για τα μη χρηματικά χαρτοφυλάκια πολιτικής, θα πρέπει να εξεταστεί η ενσωμάτωση προτύπων ΠΚΔ.

15.  Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το μερίδιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα στην πρωτογενή αγορά αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το μερίδιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα στη δευτερογενή αγορά;

Το τέλος του προγράμματος APP δεν σημαίνει ότι παύουμε να είμαστε διευκολυντικοί: ο προσανατολισμός προσδοκιών μας σχετικά με τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, που ενισχύονται από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, εξακολουθούν να παρέχουν τον αναγκαίο βαθμό νομισματικής διευκόλυνσης , ώστε να εξασφαλίζεται διατηρήσιμη σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο μας. Κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου 2018, ξεκινήσαμε την εκ περιτροπής εναλλαγή των μέσων πολιτικής μας από το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων προς περισσότερο συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής — τα επιτόκια πολιτικής και τον προσανατολισμό προσδοκιών σχετικά με την πιθανή μελλοντική εξέλιξή τους. Η εν λόγω εναλλαγή υπογραμμίζει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ο σχετικός προσανατολισμός προσδοκιών σχετικά με την πιθανή μελλοντική εξέλιξή τους αποτελούν το κύριο εργαλείο για την προσαρμογή της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Αυτό ενισχύεται από τον προσανατολισμό προσδοκιών μας σχετικά με την επανεπένδυση, μέσω του οποίου έχουμε συνδέσει τον ορίζοντα επανεπένδυσης με τη χρονική στιγμή της αύξησης των επιτοκίων. Αυτός ο «αλυσιδωτός προσανατολισμός» ενισχύει τον αντίκτυπο που έχουν οι προσδοκίες μας για τα επιτόκια στις χρηματοοικονομικές συνθήκες, καθώς οι προσδοκίες της αγοράς για τον ορίζοντα επανεπένδυσης θα εξελιχθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες για την ημερομηνία αύξησης των επιτοκίων. Η ελεύθερη διασπορά της αγοράς εταιρικών ομολόγων εξακολουθεί να είναι σχετικά σημαντική, γεγονός που μετριάζει τις ανησυχίες σχετικά με αρνητικό αντίκτυπο του προγράμματος στη λειτουργία της αγοράς.

16.  Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος Επείγουσας Στήριξης της Ρευστότητας (ELA); Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση ELA;

Επί του παρόντος, η ευθύνη για την παροχή ELA, συμπεριλαμβανομένων των συναφών εξόδων και των κινδύνων που απορρέουν από τη διάταξη αυτή, βρίσκεται σε εθνικό επίπεδο με τις οικείες εθνικές κεντρικές τράπεζες, αντικατοπτρίζοντας την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Συνεπώς, ο ρόλος της ΕΚΤ, βάσει του άρθρου 14.4 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, περιορίζεται στο να διασφαλίζει ότι η παροχή ELA δεν επηρεάζει τα καθήκοντα και τους στόχους του ΕΣΚΤ. Όσον αφορά το μέλλον, η λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση ELA θα πρέπει να εξελιχθεί σύμφωνα με τον ρυθμό προόδου προς την οικοδόμηση μιας πλήρους τραπεζικής ένωσης.

17.  Πρέπει μήπως να ανησυχούμε για τα σημερινά επίπεδα ανισορροπιών του Target2;

Από πολλές τεχνικές αναλύσεις προκύπτει σαφώς ότι το σημερινό επίπεδο των ανισορροπιών του Target2 αντανακλά κυρίως τους μηχανισμούς των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής σημαίνει ότι οι αγορές και οι επανεπενδύσεις του APP εκτελούνται από όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ). Πολύ συχνά, οι αγορές αυτές πραγματοποιούνται με αντισυμβαλλομένους που βρίσκονται εκτός της χώρας της ΕθνΚΤ. Όταν οι πληρωμές από τις κεντρικές τράπεζες για τους αποκτηθέντες τίτλους διακανονίζονται σε διασυνοριακό επίπεδο, μπορεί να επηρεαστούν τα ισοζύγια του TARGET2. Καθώς οι καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων τερματίστηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους, τα ισοζύγια του TARGET2 είναι λιγότερο πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται σημαντικά, αν και θα μπορούσαν να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι θα εξακολουθήσουμε να επανεπενδύουμε τις πληρωμές κεφαλαίου των τίτλων που ωριμάζουν. Τα ενδοσυστημικά ισοζύγια είναι εγγενές χαρακτηριστικό κάθε αποκεντρωμένης νομισματικής ένωσης. Συνολικά, δεν σημαίνουν αύξηση των πιέσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αύξηση του κατακερματισμού ή μη διατηρήσιμες εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

18.  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη νομισματική σταθερότητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εικονικών νομισμάτων όπως το Bitcoin; Ποιο ρόλο νομίζετε ότι θα πρέπει να διαδραματίσει η ΕΚΤ στην αντιμετώπιση των εικονικών νομισμάτων;

Συμμερίζομαι την επικρατούσα κοινώς αποδεκτή άποψη ότι ο ρόλος των ιδιωτικών εικονικών νομισμάτων είναι πολύ περιορισμένος. Τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία γενικότερα δεν αποτελούν επί του παρόντος σημαντικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ ή για τη νομισματική σταθερότητα. Ωστόσο, η συνεχής παρακολούθηση των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκαλέσουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και των ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων στη χρήση του ευρώ, στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής και στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των υποδομών της αγοράς και των πληρωμών.

Η τεχνολογική καινοτομία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, τόσο οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας όσο και οι τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επαγρυπνούμε επίσης για την ανάγκη εναρμόνισης προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός με την υιοθέτηση διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας. Όσον αφορά τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει η ΕΚΤ, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν πολλές πτυχές του έργου της ΕΚΤ και, ως εκ τούτου, απαιτείται στενή παρακολούθηση των εξελίξεων ώστε να συμβαδίζουμε με τις σχετικές εξελίξεις και να αναλύουμε τις πιθανές επιπτώσεις για τη νομισματική πολιτική και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγονται για την ομαλή λειτουργία των υποδομών της αγοράς και των πληρωμών, καθώς και για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

19.  Πώς εκτιμάτε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστημάτων πληρωμών και της νομισματικής πολιτικής; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΚΤ, ως κεντρικής τράπεζας έκδοσης, σχετικά με την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP); Ποιες νομικές διατάξεις θα πρέπει να περιέχει η τροποποίηση του άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ στο πλαίσιο αυτό;

Η κεντρική εκκαθάριση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τη βελτίωση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ταυτόχρονα, ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η ρυθμιστική εποπτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού ρόλου για τις κεντρικές τράπεζες. Η προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού EMIR και του καταστατικού συνάδει πλήρως με τον στόχο της ενίσχυσης του ρόλου των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ και της παροχής των κατάλληλων μέσων για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την εκπλήρωση των εντολών τους στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Είναι επίσης ουσιώδες για τις κεντρικές τράπεζες να διαθέτουν ελάχιστες εγγυήσεις όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στους οποίους ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουν ρευστότητα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εάν εγκριθεί από τους νομοθέτες της ΕΕ, η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ θα επέτρεπε στην ΕΚΤ να εκπληρώνει τον ρόλο της όσον αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να ενέχουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για τα καθήκοντά της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Επίσης, διατηρεί την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και την ευρεία διακριτική της ευχέρεια να καθορίζει το πεδίο της νομισματικής της πολιτικής Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε καθήκοντα που αναλαμβάνει η ΕΚΤ, τα καθήκοντα που εκτελούνται έναντι των κεντρικών αντισυμβαλλομένων θα υπόκεινται σε πλήρη δικαστικό έλεγχο, η δε ΕΚΤ θα πρέπει να ενεργεί κατ’ αναλογία και εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της βάσει της Συνθήκης.

20.  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη νομισματική σταθερότητα που σχετίζονται με το Μπρέξιτ;

Πολλά έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των ακραίων κινδύνων που συνδέονται με ένα Μπρέξιτ χωρίς συμφωνία. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται η πίεση που άσκησαν οι ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν λάβει τα αναγκαία νομικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες της ΕΕ μπορούν να εξυπηρετούνται μετά το Μπρέξιτ. Περιλάμβανε επίσης τα διάφορα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προσωρινής αναγνώρισης των υποδομών της αγοράς που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η μετάβαση σε ενωσιακές εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμα.

Κατά συνέπεια, εκτιμώ ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι συνδέονται με τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του Μπρέξιτ όσον αφορά τις συνέπειές του για τον οικονομικό κύκλο του Ηνωμένου Βασιλείου, τη συναλλαγματική ισοτιμία στερλίνας-ευρώ, τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου και τον παρεπόμενο αντίκτυπο στις περιφέρειες της ΕΕ που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μολονότι οι εν λόγω επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές σε τοπικό επίπεδο, ο μακροοικονομικός αντίκτυπος του Μπρέξιτ στο επίπεδο της ΕΕ των 27 αναμένεται να έχει περιορισμένες διαστάσεις, λόγω του περιορισμένου μεγέθους του Ηνωμένου Βασιλείου σε σύγκριση με την ΕΕ-27.

21.  Πώς βλέπετε τον ρόλο της ΕΚΤ στο πλαίσιο μιας πιθανής επιβράδυνσης της ανάπτυξης κατά τα επόμενα τρίμηνα;

Οι εισερχόμενες πληροφορίες εξακολουθούν να είναι ασθενέστερες από τις αναμενόμενες λόγω της χαλαρότερης εξωτερικής ζήτησης και ορισμένων παραγόντων ειδικών ανά χώρα και ανά τομέα. Η πλέον πρόσφατη αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ επισήμανε ότι παραμένουν απαραίτητα τα σημαντικά ερεθίσματα νομισματικής πολιτικής για να στηριχθεί η περαιτέρω συσσώρευση πιέσεων στις εγχώριες τιμές και η ανάπτυξη του ονομαστικού πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμη βάση. Αυτά θα προκύψουν από τον προσανατολισμό των προσδοκιών μας σχετικά με τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, που ενισχύονται από τις επανεπενδύσεις του σημαντικού αποθέματος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα του, όπως αρμόζει, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται με διατηρήσιμο τρόπο προς την κατεύθυνση του στόχου που έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο για τον πληθωρισμό. Η πλήρης αντίδραση σε μια ύφεση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την κατάλληλη αντίδραση όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές και άλλες πολιτικές τόνωσης.

22.  Πιστεύετε ότι η ΕΚΤ «έχει μείνει χωρίς πυρομαχικά» σε περίπτωση που συμβεί κάποια άλλη σημαντική ύφεση; Θα μπορούσε η ΕΚΤ να σχεδιάσει νέα μη συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής;

Όπως καθιστούμε πάντοτε σαφές στις ανακοινώσεις πολιτικής μας, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανταποκριθεί σε μια σημαντική ύφεση μέσω μιας δέσμης μέτρων που βασίζεται σε διαφορετικά στοιχεία της εργαλειοθήκης χάραξης πολιτικής. Όπως ακριβώς η τρέχουσα στρατηγική επωφελείται από τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων στοιχείων της δέσμης μέτρων πολιτικής, ο σχεδιασμός της κατάλληλης απόκρισης σε μια σημαντική ύφεση μπορεί να βασιστεί σε μια σειρά επιλογών.

23.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και ειδικότερα η εφαρμογή του; Τι θα χρειαζόταν για να εμβαθυνθεί η ΟΝΕ; Πιστεύετε ότι το λεγόμενο «ενάρετο τρίγωνο» επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημόσιων οικονομικών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την αποκατάσταση των ανισορροπιών που προκαλούνται από τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα των κρατών μελών;

Τα τελευταία χρόνια, το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΟΝΕ έχει εξελιχθεί σε πολλαπλές διαστάσεις. Σε ένα επίπεδο, υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση της κοινής κυριαρχίας μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η ισορροπία μεταξύ της κοινοτικής μεθόδου και των διακυβερνητικών προσεγγίσεων στη διακυβέρνηση των κοινών θεσμών θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα με τη βαθμιαία μείωση των οικονομικών ασυμμετριών μεταξύ των κρατών μελών και την ανοικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Όσον αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ, η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της νομισματικής ένωσης, με την περαιτέρω ενίσχυση μέσω της ένωσης κεφαλαιαγορών. Είναι επίσης σαφές ότι, με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί η απαιτούμενη πολιτική συναίνεση για τη διασφάλιση της νομιμότητάς της, οι μηχανισμοί επιμερισμού του φορολογικού κινδύνου θα ήταν επίσης χρήσιμοι για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, ιδίως σε σχέση με μεγάλους κλυδωνισμούς. Στον σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων επιμερισμού του δημοσιονομικού κινδύνου υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τις συνέπειες για τα εθνικά συστήματα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική και τη σημασία της για την ΟΝΕ, υπάρχουν πάντα συμβιβασμοί όσον αφορά την αποκέντρωση της φορολογικής πολιτικής. Αυτό ισχύει σε περιφερειακό επίπεδο στα ομοσπονδιακά συστήματα και σε εθνικό επίπεδο, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Ενώ υφίστανται αυτές οι εντάσεις για τη φορολογία των εργαζομένων και των αγαθών και υπηρεσιών, η πιο έντονη συζήτηση αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων παγκόσμιας κλίμακας, ιδίως με δεδομένη τη διττή σημασία των άυλων (και κινητών) τύπων κεφαλαίου και της ψηφιοποίησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς των εταιρειών-κολοσσών. Αυτό το φαινόμενο αφορά διάφορες νομισματικές ζώνες και η επίλυσή του απόκειται στους πολιτικούς ηγέτες και όχι στους αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών.

24.  Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά σχετικά με τη συνεχιζόμενη συζήτηση για τα επίμονα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους στη ζώνη του ευρώ;

Είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των τομεακών ισολογισμών. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός ενός υπερχρεωμένου κράτους και μιας ισχυρής καθαρής θέσης εξωτερικού πιστωτή (για παράδειγμα, η Ιαπωνία) είναι σαφώς διαφορετική περίπτωση όσον αφορά το προφίλ κινδύνου απ’ ό,τι μια κατάσταση «δίδυμου χρέους» κατά την οποία τόσο το κράτος όσο και η χώρα είναι καθαροί οφειλέτες.

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστούν οι βρόχοι ανάδρασης μεταξύ των επιπέδων χρέους και των επιδόσεων της ανάπτυξης. Από τη μία πλευρά, η υπερβολική ταχύτητα της δημόσιας ή ιδιωτικής απομόχλευσης μπορεί να είναι υπερβολικά επαχθής ως προς τον αρνητικό της αντίκτυπο στις μακροοικονομικές επιδόσεις. Από την άλλη, ωστόσο, τα ασφάλιστρα κινδύνων που ποικίλλουν ανάλογα με το χρόνο και το κράτος, τα οποία μπορούν να συνοδεύουν το υψηλό χρέος, σημαίνουν ότι είναι σημαντικό, ιδίως κατά τη διάρκεια των ευνοϊκών φάσεων, να μειωθούν τα υπερβολικά επίπεδα χρέους σε σταθερή βάση. Συνολικά, επιβάλλεται μια διαφοροποιημένη ανάλυση της κοινής δυναμικής των επιπέδων του χρέους και της παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη της βέλτιστης ταχύτητας απομόχλευσης.

25.  Ποιες είναι οι απόψεις σας για την κριτική που ασκείται ότι το πλαίσιο ασφάλειας της ΕΚΤ δεν είναι αρκετά σταδιακό και βασίζεται υπερβολικά σε εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας; Πιστεύετε ότι η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει τον δικό της δημόσιο οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού;

Το Ευρωσύστημα έχει την καταστατική υποχρέωση να φροντίζει ότι οι πράξεις του εξασφαλίζονται με επαρκή ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να υπάρχουν ορθοί μηχανισμοί ελέγχου των κινδύνων, ώστε να μετριάζονται οι οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις δραστηριότητές του. Εν προκειμένω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωσύστημα δεν βασίζεται αποκλειστικά σε οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας όταν αξιολογεί την ασφάλεια που αποδέχεται στις πιστοδοτικές του πράξεις, αλλά βασίζεται σε τέσσερις διαφορετικές πηγές: τους εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικών αξιολογήσεων· τα εσωτερικά συστήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης ικανότητας των εθνικών κεντρικών τραπεζών· τα συστήματα εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) των αντισυμβαλλομένων· και τα εργαλεία αξιολόγησης τρίτων παρόχων.

Ανεξάρτητα από την ταυτότητα ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η κυκλικότητα αποτελεί αναπόφευκτο στοιχείο των αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου: ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον σαφώς αντανακλάται σε επιδείνωση της πιστοληπτικής προοπτικής. Ο κίνδυνος ιδιόρρυθμων αξιολογήσεων από μεμονωμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μετριάζεται από την ποικιλομορφία της ομάδας των ΟΑΠΙ η οποία θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά. Γενικότερα, οι κανόνες επιλεξιμότητας των ασφαλειών της ΕΚΤ είναι αρκετά γενικοί ώστε να επιτρέπουν την παρουσίαση ενός ευρέος φάσματος περιουσιακών στοιχείων, με κατάλληλες διαφορές στα ποσοστά περικοπής.

26.  Πιστεύετε ότι τα ελληνικά ομόλογα θα πρέπει και θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη φάση επανεπένδυσης των PSPP και CSPP;

Επί του παρόντος, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου δεν είναι επιλέξιμα για αγορά δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες πιστωτικές απαιτήσεις και δεν υπόκειται πλέον σε πρόγραμμα προσαρμογής. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η επιλεξιμότητα των ελληνικών κρατικών ομολόγων ενώ διενεργούνται ακόμη επανεπενδύσεις από το Ευρωσύστημα, θα μπορούσε να εξεταστεί μια λελογισμένη απόκτηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

27.  Πώς αποτιμάτε την πρόσφατη εξέλιξη στη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ;

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έχει υποχωρήσει έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από το πρώτο τρίμηνο του 2018, κάτι το οποίο σε κάποιο βαθμό αντικατοπτρίζει το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον στις ΗΠΑ και τον κύκλο σύσφιξης της πολιτικής που ξεκίνησε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή έναντι των νομισμάτων άλλων σημαντικών εμπορικών εταίρων. Αυτό σημαίνει ότι η υποτίμηση του ευρώ σε ονομαστικούς πραγματικούς όρους ήταν πολύ πιο συγκρατημένη. Συνολικά, αυτό συνάδει με την ιδέα ότι οι εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ από τον Μάρτιο του 2018 αντανακλούσαν κυρίως παράγοντες στις ΗΠΑ.

28.  Πώς αξιολογείτε τα επιτεύγματα της G20; Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με το τρέχον επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κυριότερων κεντρικών τραπεζών;

Η G20 αποτελεί σημαντικό φόρουμ για τον πολυμερή διάλογο και την αναζήτηση λύσεων συνεργασίας: το αυξανόμενο μερίδιο των αναδυόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία σημαίνει ότι επιβάλλεται να υπάρχει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα συναντιούνται οι κυβερνήσεις των σημαντικότερων προηγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Η καθοδήγηση που παρέχεται από την G20 στο έργο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει αποδειχθεί σημαντική για τη διασφάλιση μιας ευρείας προσέγγισης όσον αφορά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως αποδείχθηκε κατά την περίοδο 2009-2010, η G20 μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό φόρουμ για τη διατύπωση κοινών απαντήσεων σε περίπτωση σοβαρού παγκόσμιου κλυδωνισμού.

Οι κύριες κεντρικές τράπεζες διατηρούν ισχυρές πολυμερείς και διμερείς σχέσεις μέσω πλαισίων όπως η ΤΔΔ, η G20, η G7, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ. Η αυξανόμενη ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος σημαίνει ότι όλες οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δευτερογενείς αμφίπλευρες επιπτώσεις μεταξύ εθνικών και διεθνών μέτρων πολιτικής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να παραμένουν επικεντρωμένες στην επίτευξη των επιμέρους εντολών τους. Η ερευνητική βιβλιογραφία δείχνει ότι αυτή η μεικτή προσέγγιση της λήψης ανεξάρτητων πολιτικών αποφάσεων αλλά μέσα στο πλαίσιο ισχυρών πολυμερών σχέσεων αναμένεται να αποδειχθεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματική.

29.  Πρέπει η ΕΚΤ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχύσει το ευρώ ως διεθνές νόμισμα;

Ο διεθνής ρόλος του ευρώ ενισχύεται από την εφαρμογή υγιών οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ και από μια βαθύτερη και πληρέστερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της προώθησης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Υπό την έννοια αυτή, η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ με το να γίνει η ζώνη του ευρώ πιο ανθεκτική θα συμβάλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της χρήσης του ευρώ. Οι πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος για τις υποδομές της αγοράς και τις πληρωμές, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών στη ζώνη του ευρώ, μπορούν επίσης να συμβάλουν θετικά. Η αύξηση της προσφοράς περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου σε ευρώ είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου οι παγκόσμιοι επενδυτές να βασίζονται στο ευρώ ως ασφαλές καταφύγιο.

30.  Πόσο ρεαλιστικό πιστεύετε ότι είναι το ενδεχόμενο το ιαπωνικό γιεν ή το κινεζικό ρεμίνμπι να αμφισβητήσουν το ευρώ ως το δεύτερο σημαντικότερο διεθνές νόμισμα;

Μακροπρόθεσμα, είναι δυνατόν να προβλέψουμε ένα πολυπολικό διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο κανένα νόμισμα δεν θα έχει ηγεμονικό ρόλο. Δεδομένου ότι υπάρχουν ισχυροί βαρυτικοί παράγοντες τόσο στις ανταλλαγές εμπορευμάτων όσο και στις ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων, είναι εύλογο ότι ένα ή περισσότερα ασιατικά νομίσματα θα αναλάβουν πιο εξέχοντα διασυνοριακό ρόλο τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό εξαρτάται από την περαιτέρω πρόοδο στην ανάπτυξη των εγχώριων χρηματοπιστωτικών συστημάτων στις χώρες αυτές, την πλήρη ελευθέρωση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών και τα εγχώρια προσανατολισμένα καθεστώτα νομισματικής πολιτικής.

31.  Ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που περιμένουν το ευρώ;

Οι μετακρισιακές θεσμικές μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα της ζώνης του ευρώ. Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την τραπεζική ένωση, την ένωση κεφαλαιαγορών και την ενίσχυση του επιμερισμού των κινδύνων (σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών) θα βελτιώσει περαιτέρω τη συνοχή της. Κατά συνέπεια, ιδίως εκτός ενός περιβάλλοντος κρίσης, η ευκαιρία που αντιμετωπίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής είναι να υπάρξει θεσμική πρόοδος σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο περιοχής. Αντίθετα, πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου είναι η επιδίωξη εναλλακτικών επιλογών πολιτικής που αυξάνουν την αστάθεια και θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση για μια ανθεκτική ζώνη του ευρώ

32.  Θα πρέπει η ΕΚΤ να ανησυχεί για τον κίνδυνο ενδεχόμενου «νομισματικού πολέμου» με τις ΗΠΑ; Θα πρέπει η ΕΚΤ να εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας πιο σαφούς επικοινωνιακής πολιτικής σχετικά με την πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ;

Η ζώνη του ευρώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγάλες νομισματικές ζώνες που είναι σε θέση να εφαρμόζουν νομισματικές στρατηγικές με εγχώριο προσανατολισμό, λαμβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο ρόλο του ευρώ και του δολαρίου αντίστοιχα στη λειτουργία αυτών των οικονομιών και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Κατά συνέπεια, ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μηχανισμό μετάδοσης για τη νομισματική πολιτική, ούτε η ΕΚΤ ούτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα χρειάζεται να στοχεύσουν το επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας προκειμένου να επιτύχουν σταθερότητα των τιμών. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες και αιφνίδιες διακυμάνσεις του νομίσματος μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές, και έτσι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες διατηρούν την επιλογή να παρεμβαίνουν στις νομισματικές αγορές σε άτυπη βάση.

33.  Θα πρέπει, κατά την προσωπική σας άποψη, να αγοράσει η ΕΚΤ περισσότερα ομόλογα της ΕΤΕπ για να συμβάλει στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επενδύσεων σύμφωνα με τους πρωταρχικούς και δευτερεύοντες στόχους της ΕΚΤ;

Τα υπερεθνικά ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων της ΕΤΕπ) αποτελούν σημαντικό μέρος της αγοράς ομολόγων σε ευρώ και το Ευρωσύστημα είναι σημαντικός κάτοχος τέτοιων ομολόγων βάσει του προγράμματος PSPP. Ταυτόχρονα, το σύνολο των υπερεθνικών ομολόγων είναι υπερβολικά μικρό προκειμένου τα ομόλογα αυτά να αποτελέσουν τον πρωταρχικό στόχο των πράξεων του Ευρωσυστήματος στην αγορά και, ως εκ τούτου, να επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου της νομισματικής πολιτικής του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 123 της Συνθήκης το Ευρωσύστημα απαγορεύεται να αγοράζει ομόλογα που εκδίδονται από την ΕΤΕπ στην πρωτογενή αγορά. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω ομόλογα μπορούν να αγοραστούν μόνο στη δευτερογενή αγορά και με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κριτηρίων επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων έκδοσης και εκδότη.

34.  Πιστεύετε ότι τα νεοεισερχόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να πληρούν πρόσθετους όρους προτού γίνουν νέα μέλη της ζώνης του ευρώ, όπως η προσχώρηση στην Τραπεζική Ένωση μέσω του ΕΕΜ, ο αποτελεσματικός έλεγχος των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η επίδειξη συγκριτικά σταθερών αγορών ακινήτων, ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαφθοράς;

Είναι σημαντικό κάθε χώρα που προτίθεται να υιοθετήσει το ευρώ να ακολουθήσει ορθή πορεία, τρόπους και χρονοδιάγραμμα, κάτι που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στον ΜΣΙ ΙΙ χωρίς δυσκολία για τουλάχιστον δύο έτη.

Τούτου λεχθέντος, μετά τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης, κάθε χώρα που θα υιοθετεί το ευρώ θα εισέρχεται ταυτόχρονα στην τραπεζική ένωση. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, ζητείται από τα κράτη μέλη να καθιερώσουν στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, απαιτείται συνολική αξιολόγηση των τραπεζών των χωρών από την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ.

35.  Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα του Καναδά ανακοίνωσαν πρόσφατα την επανεξέταση του πλαισίου νομισματικής πολιτικής τους. Είκοσι χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ, πιστεύετε ότι έχει έρθει η ώρα να διεξαχθεί παρόμοια επανεξέταση στην ΕΚΤ;

Όπως φαίνεται από τα παραδείγματα αυτά, είναι καλή ιδέα να πραγματοποιούνται περιοδικές αναθεωρήσεις των πλαισίων της νομισματικής πολιτικής. Είμαι βέβαιος ότι το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα αυτό εν ευθέτω χρόνω.

36.  Ποιον ρόλο βλέπετε για τις συναλλαγές σε μετρητά σε σύγκριση με τις ψηφιακές συναλλαγές στο μέλλον;

Υπάρχουν σαφώς σημαντικά πλεονεκτήματα στις ψηφιακές συναλλαγές. Ταυτόχρονα, ορισμένα ζητήματα παραμένουν να επιλυθούν (συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της ανωνυμίας και της ιχνηλασιμότητας στις ψηφιακές συναλλαγές), προτού μπορέσουμε να είμαστε απόλυτα άνετοι όσον αφορά τη στροφή προς τις ψηφιακές συναλλαγές. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορους βαθμούς ψηφιοποίησης και η παγκόσμια κεντρική τραπεζική κοινότητα μελετά προσεκτικά αυτές τις τάσεις.

37.  Πώς βλέπετε τον περιορισμό ορισμένων χαρτονομισμάτων υψηλής ονομαστικής αξίας;

Συνέβαλα και υποστήριξα την επισκόπηση του διοικητικού συμβουλίου του Μαΐου 2016 και την απόφαση της διάρθρωσης των ονομαστικών αξιών της σειράς χαρτονομισμάτων «Ευρώπη». Με την ευκαιρία εκείνη, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να σταματήσει να παράγει το τραπεζογραμμάτιο των 500 EUR, εξαιτίας των ανησυχιών ότι θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, το τραπεζογραμμάτιο των 500 EUR θα παραμείνει νόμιμο χρήμα και θα μπορεί πάντοτε να ανταλλάσσεται στις ΕθνΚΤ και να διατηρεί την αξία του.

Γ.  Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

38.  Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κληρονομιά που μας άφησε η κρίση, με το συσσωρευμένο υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και τους κινδύνους στη ροή των μη εξυπηρετούμενων δανείων; Πώς εκτιμάτε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς μεσαίων και μικρών πιστωτικών ιδρυμάτων; Ποια μέτρα θα πρέπει να λάβουν η ΕΚΤ/ο ΕΕΜ για να διασφαλίσουν ότι όλες οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ και όχι μόνο οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν κατάλληλες πρόνοιες για τα επισφαλή δάνεια;

Είναι σαφές ότι επιβάλλεται η αποφασιστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Ειδικότερα, τα μη αντιμετωπιζόμενα ΜΕΔ αυξάνουν τον εύθραυστο χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος σε περίπτωση μελλοντικής ύφεσης, σε βαθμό που είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό σε περιόδους θετικής οικονομικής απόδοσης. Οι εποπτικές πρωτοβουλίες της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Τα επίπεδα των ΜΕΔ έχουν μειωθεί για σημαντικά ιδρύματα από περίπου 7,5 % στις αρχές του 2015 σε 4,2 % το τέταρτο τρίμηνο του  2018(5). Οι κατευθυντήριες γραμμές της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ τον Μάρτιο του 2017 αναφέρουν ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές ΜΕΔ για την αντιμετώπιση του αποθέματος ΜΕΔ. Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για όλα τα σημαντικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ και συμπληρώθηκαν περαιτέρω με την προσθήκη του Μαρτίου 2018. Η νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ΝΕΔ στο πλαίσιο του πυλώνα 1 αποτελεί ένα περαιτέρω αναγκαίο στοιχείο για τη θέσπιση ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού ασφαλείας για την κάλυψη και για την ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες της ΕΕ θα αντιμετωπίζουν τα ΜΕΔ στο μέλλον.

Ενώ τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε μεγαλύτερες τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης χαρτοφυλακίων ΜΕΔ σε μη τραπεζικούς επενδυτές) δεν είναι εξίσου διαθέσιμα σε μικρότερες τράπεζες, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα το συνολικό απόθεμα ΜΕΔ, έτσι ώστε οι εθνικές εποπτικές αρχές μικρότερων τραπεζών να λάβουν επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.

39.  Πώς εκτιμάτε το υψηλό ποσοστό στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2 και επιπέδου 3 στους ισολογισμούς πολλών τραπεζών; Τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού λαμβάνονται δεόντως υπόψη από το ισχύον εποπτικό πλαίσιο;

Ο ΕΕΜ αξιολογεί την ορθότητα των πρακτικών αποτίμησης των τραπεζών με σκοπό την προώθηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους εγγενείς κινδύνους και την εφαρμογή συνετής αποτίμησης και συνετών προσεγγίσεων διαχείρισης κινδύνου με τη χρήση συνδυασμού εποπτικών εργαλείων. Ο ΕΕΜ έχει εφαρμόσει την πλήρη δέσμη των εποπτικών του μέσων για να διασφαλίσει την ορθότητα των πρακτικών αποτίμησης των τραπεζών και έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για το θέμα αυτό από την έναρξη λειτουργίας του ΕΕΜ, ξεκινώντας με την επανεξέταση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ως μέρος της συνολικής αξιολόγησης του 2014. Η προσέγγιση του ΕΕΜ για τον κίνδυνο αποτίμησης των πολύπλοκων στοιχείων ενεργητικού βασίζεται σε ένα συνδυασμό ενισχυμένης παρακολούθησης, «βαθιών καταδύσεων» και επιτόπιων επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις αυτές αξιολογούν την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου αποτίμησης και των ελέγχων σχετικά με τα μοντέλα τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εύλογων αξιών. Οι αποστολές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή κατάταξη των θέσεων στην ιεραρχία εύλογης αξίας (δηλαδή στην ορθή κατάταξη) και περιλαμβάνουν τον έλεγχο συγκεκριμένων συναλλαγών. Τέλος, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η σχετική σημασία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας (1, 2 και 3 μαζί) μειώθηκε σημαντικά για τις τράπεζες του ΕΕΜ κατά τα τελευταία έτη.

40.  Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη ρύθμιση των οντοτήτων σκιώδους τραπεζικής; Θα πρέπει να ανατεθεί στον ΕΕΜ να εποπτεύει το σκιώδες τραπεζικό σύστημα; Ποια είναι τα ρυθμιστικά και εποπτικά παραθυράκια που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε βραχυπρόθεσμα; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ΕΕΜ όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική τεχνολογία;

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ενίσχυση του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου της ΕΕ για τους μη τραπεζικούς οργανισμούς Ειδικότερα, τα μετακρισιακά ρυθμιστικά πλαίσια για την τιτλοποίηση, τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς και τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τον περιορισμό των κινδύνων στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, το μερίδιο της μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης αυξάνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που έχει δυνητικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ο τομέας των επενδυτικών κεφαλαίων επεκτάθηκε γρήγορα στη ζώνη του ευρώ κατά την τελευταία δεκαετία, με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων να αυξάνεται από 4,5 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2008 σε 12,2 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2018.(6) Τα ομολογιακά κεφάλαια της ΕΕ αύξησαν τον μετασχηματισμό της ρευστότητας, αναλαμβάνοντας περαιτέρω τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου. Για την αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων κινδύνων από μη τραπεζική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τον τομέα και να αναπτύξουμε τη μακροπροληπτική εργαλειοθήκη για τα επενδυτικά κεφάλαια και γενικότερα για την εξωτραπεζική χρηματοδότηση. Για τις επενδυτικές επιχειρήσεις που είναι μεγάλες, πολύπλοκες, διασυνδεδεμένες και ασκούν οιονεί τραπεζικές δραστηριότητες, και οι οποίες ενδέχεται να ενέχουν συστημικούς κινδύνους, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ρύθμιση και η εποπτεία τους εναρμονίζονται με εκείνες των συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, θα ήταν σκόπιμο να εποπτεύει ο ΕΕΜ τις μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη τις στενές συνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των χρηματιστών-διαπραγματευτών και του τραπεζικού συστήματος.

Ο ανταγωνισμός από εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και μη τραπεζικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να αμφισβητήσει την ικανότητα κερδοφορίας των τραπεζών, αλλά επίσης να προσφέρει ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος και τη μείωση του κόστους. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εποπτικές αρχές (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΜ) θα πρέπει να είναι ουδέτερες μεταξύ των παραδοσιακών επιχειρήσεων και των εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, με τις ίδιες ρυθμιστικές προσδοκίες και για τις δύο ομάδες.

41.  Ποιες είναι οι απόψεις σας για τα πιθανά βήματα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, με ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και με δημοσιονομικό μηχανισμό προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί τραπεζικής ένωσης και των εν εξελίξει εργασιών σχετικά με τον επιμερισμό του κινδύνου και τη μείωση των κινδύνων;

Η συμφωνία σχετικά με τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής ένωσης. Ταυτόχρονα, τα πιθανά οφέλη από την πλήρη τραπεζική ένωση μπορούν να πραγματωθούν μόνο με μια ακόμη βαθύτερη κοινή δέσμευση σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και με ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Με τη σειρά του, ένας τέτοιος υψηλός βαθμός επιμερισμού του κινδύνου συμβαδίζει φυσιολογικά με τη μείωση των ασύμμετρων κινδύνων μεταξύ των χωρών. Εκτός από τα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα, η ευαισθησία των εθνικών τραπεζικών συστημάτων στις εθνικές κυβερνήσεις εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη τραπεζική ένωση. Ένα στοιχείο στην αποδυνάμωση αυτού του ενδεχόμενου φαύλου κύκλου είναι να μειωθεί η εγχώρια μεροληψία στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων που διακρατούνται από τις τράπεζες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω καινοτομιών όπως η διευκόλυνση τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα (SBBS).

42.  Ποιους κινδύνους διακρίνετε στα δάνεια με μόχλευση όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα;

Η επέκταση των αγορών μοχλευμένων δανείων τα τελευταία χρόνια μελετάται εκ του σύνεγγυς από τις κεντρικές τράπεζες και τις ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ενώ υπάρχουν προφανείς ανησυχίες για αυτή την πιστωτική κατηγορία, είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου το περιορισμένο σχετικό μέγεθος της αγοράς αυτής και την κατανομή των κινδύνων στους διάφορους τύπους τελικών επενδυτών.

43.  Ποιες προκλήσεις προβλέπετε για την ΕΚΤ εάν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ);

Η συμφωνία για την ενίσχυση του ΕΜΣ και τον εξοπλισμό του με τα χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του αποτελεί θετική εξέλιξη. Όσον αφορά την επακολούθηση, ξεχωρίζουν δύο προτεραιότητες. Πρώτον, είναι σημαντικό η συμφωνία να σέβεται τους ρόλους που έχουν ανατεθεί στους διάφορους θεσμούς από τις Συνθήκες της ΕΕ και από το παράγωγο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ΕΕΜ. Δεύτερον, η έναρξη λειτουργίας της Συνθήκης ΕΜΣ αποτελεί καλή ευκαιρία για την ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης του ΕΜΣ. Για παράδειγμα, η σαφής δομή για την ανεξαρτησία του προσωπικού του ΔΝΤ παρέχει ένα καλό υπόδειγμα για τον ΕΜΣ. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούνται λεπτομερέστερα σε πρόσφατη γνωμοδότηση της ΕΚΤ επί του θέματος.(7)

44.  Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής; Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η δυνητική συμμετοχή της ΕΚΤ στα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής και στην εποπτεία μετά το πρόγραμμα;

Η ΕΚΤ συμμετείχε σε προγράμματα προσαρμογής κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, προκειμένου να συμπληρώσει την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής. Ο σαφής στόχος της συμμετοχής της ΕΚΤ θα πρέπει να είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ζητήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τη μακροοικονομική διάσταση της δημοσιονομικής πολιτικής. Από πλευράς εντολής, είναι σκόπιμο η ΕΚΤ να μην συμμετέχει σε μικροοικονομικά ζητήματα όπως τα κονδύλια του προϋπολογισμού, ο σχεδιασμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας και προϊόντων.

45.  Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των τραπεζών και ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύσουν και θα προωθήσουν αυτή την διάσταση;

Υποστηρίζω την αρχή του διαχωρισμού η οποία λειτουργεί καλά στην πράξη όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΕΜ. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι υπάρχουν σημαντικά αμοιβαία οφέλη για τους εποπτικούς φορείς και τους αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών μέσω της συμμετοχής τους στον ίδιο οργανισμό. Από τη μία πλευρά, η έκθεση στην μακροοικονομική εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού των κεντρικών τραπεζών της ΕΚΤ θα πρέπει να βοηθήσει τους εποπτικούς φορείς στην αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων· από την άλλη πλευρά, η ανάλυση συγκεντρωτικών τραπεζικών δεδομένων βοηθά τα στελέχη της νομισματικής πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα τον δίαυλο της χρηματοοικονομικής μετάδοσης.

46.  Πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ΕΕΜ και ΕΣΕ;

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης, η συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΣΕ εξακολουθεί να βελτιώνεται, με την ανταλλαγή πληροφοριών να συνεχίζεται σε τακτική και σε ad hoc βάση. Αυτό ισχύει τόσο για τις καθημερινές δραστηριότητες όσο και για τις καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων (π.χ. αποφάσεις FOLTF). Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει ενεργός συνεργασία μεταξύ των διοικητικών συμβουλίων και στενή συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Όσο θα ωριμάζουν θεσμικά, τόσο ο ΕΕΜ όσο και το ΕΣΕ, είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα γίνει ακόμα ισχυρότερη.

47.  Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την τρέχουσα θεσμική διάρθρωση του ΕΣΣΚ υπό τη σκέπη της ΕΚΤ όσον αφορά τα συγκεκριμένα επιτεύγματά του στη μακροπροληπτική εποπτεία;

Η μακροπροληπτική και η νομισματική πολιτική είναι συμπληρωματικές. Όταν οι μακροπροληπτικές πολιτικές μετριάζουν τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης, παρέχεται στη νομισματική πολιτική πλήρης ελευθερία για να επιδιώξει τον δικό της διακριτό στόχο, που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα όργανα του ΕΣΣΚ (Γενικό συμβούλιο) και της ΕΚΤ (Διοικητικό συμβούλιο) διαχωρίζονται σαφώς από το δίκαιο της ΕΕ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ΕΣΣΚ και της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Επιπλέον, δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού της ΕΚΤ, θα ήταν αναποτελεσματική και δαπανηρή η παρεμπόδιση της συνεργασίας μεταξύ της γραμματείας του ΕΣΣΚ και της ΕΚΤ.

48.  Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα όσον αφορά τα «υπερβολικά μεγάλα ή διασυνδεδεμένα για να χρεοκοπήσουν» ιδρύματα, τη διάσωση τραπεζών, το συνολικό ζήτημα της κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ και τη μελλοντική πορεία προκειμένου η αρχιτεκτονική της να εκπληρώνει τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης;

Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, όσον αφορά τόσο τα κυκλικά όσο και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Μολονότι ορισμένες από τις κυκλικές προκλήσεις για την τραπεζική κερδοφορία έχουν αμβλυνθεί, ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές και εξακολουθούν να μειώνουν τις προοπτικές κερδοφορίας. Δεν υπάρχει μια γενικής ισχύος διαρθρωτική αλλαγή που πρέπει να αναλάβουν οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το τραπεζικό σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Η βέλτιστη στρατηγική θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους, όπως ο εξορθολογισμός των διαύλων διανομής, η μείωση των δαπανών και η βελτίωση των συστημάτων ΤΠ, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στην επέκταση των εισοδηματικών ροών που βασίζονται σε υπηρεσίες με αμοιβή. Πολλά επιχειρηματικά μοντέλα τραπεζών έχουν ανάγκη επανασχεδιασμού για τη δημιουργία βιώσιμων τρόπων παραγωγής κερδών σε ένα μετακρισιακό περιβάλλον. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και ο κατακερματισμός σε εθνικό επίπεδο παρεμποδίζουν σε κάποιο βαθμό την κερδοφορία ορισμένων τραπεζικών τομέων της ζώνης του ευρώ. Για την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα απαιτείται διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών με συγχωνεύσεις και εξαγορές στη ζώνη του ευρώ, σε συνδυασμό με μείωση του μεγέθους εν μέσω μιας εξελισσόμενης τραπεζικής ένωσης.

49.  Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την τραπεζική ένωση; Ποιον ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν η ΕΚΤ/ο ΕΕΜ σε αυτό;

Η συμμετοχή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για μια τράπεζα, ακόμη και για τη βιωσιμότητά της τελικά. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο των εποπτικών της καθηκόντων, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις προληπτικές επιπτώσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν είναι υπεύθυνη για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Το καθήκον αυτό απόκειται στις εθνικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ). Τα ζητήματα αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με την έγκαιρη και αξιόπιστη λήψη πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τις παραβιάσεις των απαιτήσεων ΚΞΧ/ΧΤ από εποπτευόμενες οντότητες.

50.  Σε μια πρόσφατη υπόθεση που αφορούσε την τράπεζα Pilatus Bank της Μάλτας, η ΕΚΤ αντιμετώπισε νομικά εμπόδια για την ανάκληση της άδειας δανειστή. μετά τη σύλληψη του προέδρου της τον Μάρτιο στις Ηνωμένες Πολιτείες για εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τραπεζική απάτη. Λέγεται ότι η καθυστέρηση αυτή προκλήθηκε από ασαφείς κανόνες και υπερβολικές διακριτικές εξουσίες για τις εθνικές εποπτικές αρχές. Πώς εκτιμάτε την ικανότητα της ΕΚΤ να αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ενεργεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις όπως αυτή στο μέλλον με βάση τις τρέχουσες εποπτικές εξουσίες της;

Η ΕΚΤ εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές αρχές ΚΞΧ/ΧΤ (απευθείας ή έμμεσα μέσω των εθνικών εποπτικών αρχών εποπτείας). Σκοπός της συμφωνίας μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών ΚΞΧ/ΧΤ είναι να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ΚΞΧ/ΧΤ μεταξύ των συμμετεχουσών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία τόσο για την αίτηση όσο και για την παροχή των πληροφοριών (κατόπιν αιτήματος και με ιδία πρωτοβουλία), και προβλέπει τα σημεία επαφής που αναμένεται να διατηρούν διαθέσιμα οι υπογράφοντες ανά πάσα στιγμή.

51.  Ύστερα από πρόσφατα σκάνδαλα στην ΕΕ, πώς πιστεύετε ότι θα ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν η ΕΚΤ αξιολογεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των τραπεζών; Συμφωνείτε με την ανάγκη κεντρικής εποπτείας της ΚΞΧ στην ΕΕ σε έναν ενιαίο οργανισμό και, στο μεταξύ, να επιτραπεί στις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιούν φορολογικά δεδομένα για σκοπούς ΚΞΧ;

Απαιτείται μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεδομένου ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι συχνά διασυνοριακό φαινόμενο, το ισχύον πλαίσιο δεν μπορεί να είναι παρά τόσο αποτελεσματικό όσο και η ασθενέστερη εθνική υλοποίηση στα διάφορα κράτη μέλη. Η τελευταία επανεξέταση της οδηγίας ΝΕΠΔ ενδέχεται να μην επαρκεί για τη διασφάλιση ομαλής και σφαιρικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του επιπέδου εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων. Ωστόσο, η διενέργεια των απαραίτητων εκτιμήσεων και η πρόταση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω το πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ στην ΕΕ αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

52.  Σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ, οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν πιο ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό τομέα, στοιχείο που έχει καθοριστική σημασία για την εξομάλυνση των επιπτώσεων των δυσμενών διαταραχών (ανθεκτικότητα). Ωστόσο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε τον ανθεκτικό αλλά ταυτόχρονα ευάλωτο χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών δικτύων: τα ίδια χαρακτηριστικά που καθιστούν το σύστημα πιο ανθεκτικό υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικές πηγές συστημικού κινδύνου και αστάθειας υπό κάποιες άλλες συνθήκες. Είναι η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση βαθύτερη πάντα συνεπής με τον στόχο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας; Ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι της Ένωσης Κεφαλαιαγορών;

Το πλαίσιο του «χρηματοπιστωτικού τριλήμματος» επισημαίνει μια βασική απαίτηση για την επιτυχή συμφιλίωση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ειδικότερα, απαιτεί ένα κοινό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, από κοινού με τις κεντρικές τράπεζες που μπορούν να ενεργούν για τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια κρισιακών επεισοδίων. Η τραγωδία της πρώτης δεκαετίας της νομισματικής ένωσης ήταν ότι η ταχεία επέκταση της διασυνοριακής πίστης δεν συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Στον απόηχο της κρίσης, διαθέτουμε πλέον τον ΕΕΜ και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΑΤ, ΕΑΚΑΑ, ΕΑΑΕΣ) που βοηθούν στην ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την εποπτεία εντός του κοινού νομικού πλαισίου που ορίζεται στον ΚΚΑ και στην ΟΚΑ. Η ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνδυάστηκε επίσης με τη θέσπιση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και του ΕΜΣ. Επιπλέον, η ενεργός χρήση μακροπροληπτικών πολιτικών μπορεί επίσης να συμβάλει στον περιορισμό των δυνητικών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προκύπτουν από τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση.

Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου τα πιθανά οφέλη από τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Εκτός από την ενίσχυση της κλίμακας που απαιτείται για την τόνωση του ανταγωνισμού και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας σε εκείνα τα τμήματα της αγοράς που έχουν υψηλό πάγιο κόστος, η γεωγραφική διαφοροποίηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προστασία επενδυτών και καταναλωτών από τα ειδικά για κάθε χώρα ανοίγματα σε κίνδυνο. Κατά συνέπεια, η περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα όλων των κρατών μελών.

Δ.  Λειτουργία της ΕΚΤ και δημοκρατική λογοδοσία και διαφάνεια

53.  Ποια θα είναι η προσωπική σας προσέγγιση σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο στην ΕΚΤ;

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Τόσο σε επίπεδο ΕΚΤ όσο και σε επίπεδο ΕΣΚΤ, είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ της ηγεσίας και των εκπροσώπων του προσωπικού. Στην ΕΚΤ, κατανοώ ότι έχει σημειωθεί πρόσφατα πρόοδος όσον αφορά τον φόρτο εργασίας, τον χρόνο εργασίας και την ευελιξία. Προσωπικά, πιστεύω ότι η διεξοδική συνεργασία και η συζήτηση με τους εκπροσώπους του προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις ακούγονται πλήρως και γίνονται κατανοητές, είναι σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

54.  Το ΕΚ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λογοδοσία της ΕΚΤ. Ποια συμπεράσματα συνάγονται από τη σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες; (π.χ. Κογκρέσο των ΗΠΑ/Fed σε σύγκριση με ΕΚ/ΕΚΤ σε σύγκριση με Ηνωμένο Βασίλειο/Τράπεζα της Αγγλίας)

Συνοδευτικό της ανεξαρτησίας είναι η λογοδοσία. Εάν θέλουμε οι κεντρικές τράπεζες να έχουν υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας, είναι σημαντικό να αποδεικνύεται ότι η ανεξαρτησία αυτή έχει αναπτυχθεί σωστά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αντιπροσωπευτικό θεσμικό όργανο των πολιτών της ΕΕ, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΚΤ. Αυτό συμβαίνει μέσω των τακτικών εμφανίσεων του προέδρου της ΕΚΤ στην επιτροπή ECON, καθώς και σε άλλες συζητήσεις στην Ολομέλεια, με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης στην επιτροπή ECON, με τις γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτουν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — οι οποίες δημοσιεύονται — και με άλλους μηχανισμούς. Είναι προς το συμφέρον της ΕΚΤ να ανταποκρίνεται πλήρως και εγκαίρως στα ερωτήματα που θέτουν οι βουλευτές του ΕΚ μέσω των διαφόρων αυτών φόρουμ, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν κατά κανόνα τις ανησυχίες του ευρύτερου κοινού στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, η βελτίωση της γενικής κατανόησης των πολιτικών της ΕΚΤ βελτιώνει επίσης την αποτελεσματικότητα των εν λόγω πολιτικών, οι οποίες βασίζονται κατά κανόνα στην ανταπόκριση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και συμμετεχόντων στην αγορά σε αυτά τα μέτρα πολιτικής.

Η ΕΚΤ έχει αντλήσει διδάγματα από άλλες δικαιοδοσίες (καθώς και από την ευρύτερη εξέλιξη στον τρόπο σκέψης σχετικά με τη λογοδοσία των ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων) και ανταποκρίθηκε αναλόγως, αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας της. Για παράδειγμα, η δημοσίευση των πρακτικών των συζητήσεων που διεξάγονται στο διοικητικό συμβούλιο επιτρέπει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης μας. Ο μεγάλος όγκος εκδόσεων που εκδίδει η ΕΚΤ αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής μας, διαφάνεια η οποία ενισχύεται περαιτέρω με τη συμμετοχή στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρακτική της ΕΚΤ να διοργανώνει συνέντευξη τύπου μετά από κάθε καθεστώς νομισματικής πολιτικής ακολουθείται πλέον και από άλλους.

Σημαντικό είναι ότι κατά την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων — για παράδειγμα, της εποπτείας — τέθηκε σε εφαρμογή ένα αναθεωρημένο πλαίσιο λογοδοσίας. Η ΕΚΤ λειτουργεί σε ένα μοναδικό θεσμικό περιβάλλον και έχει ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για μεγαλύτερο έλεγχο, διαφάνεια και λογοδοσία. Γενικότερα, είμαι βέβαιος ότι η επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΚΤ θα συνεχίσει να εξελίσσεται κατά τα προσεχή έτη.

55.  Ποια μέτρα και ποιες μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα ενίσχυαν, κατά τη γνώμη σας, τη δημοκρατική λογοδοσία της ΕΚΤ έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι να διασφαλιστεί ότι το ισχύον πρότυπο αλληλεπίδρασης μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως περιγράφεται ανωτέρω) λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Για παράδειγμα, η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι πάντα ανοικτή σε αναπληροφόρηση από βουλευτές του ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των απαντήσεων που δίνονται στις ερωτήσεις. Η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή σε νέα είδη επαφών, δεδομένων των εξελίξεων και των καινοτομιών στα μέσα επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, η λογοδοσία και η διαφάνεια αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Τράπεζας, αντικατοπτρίζοντας το όραμά μας να απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και τον σεβασμό των ομολόγων μας. Πράγματι, η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας κέρδισε το βραβείο διαφάνειας κατά την απονομή των Βραβείων Κεντρικών Τραπεζών, σε αναγνώριση των υψηλών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας μας. Σε αυτό συνέβαλε το έργο μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώσαμε τις αιτήσεις με βάση τον νόμο περί ελευθερίας των πληροφοριών, η δημοσίευση των πρακτικών της Επιτροπής (Συμβούλιο) της Τράπεζας και των πεπραγμένων βασικών συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και η διαφάνεια σε θέματα όπως τα έξοδα ταξιδίου, οι οργανωτικές πολιτικές και οι μισθολογικές κλίμακες. Θα πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί στη μάθηση, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

56.  Τι θα μπορούσε να κάνει συγκεκριμένα η ΕΚΤ ώστε να έχει γυναίκες υποψήφιες για ανώτερες θέσεις της ΕΚΤ στο μέλλον και να βελτιώσει τη συνολική πολυμορφία ως προς το φύλο στην ΕΚΤ; Πώς προτίθεστε προσωπικά για τη βελτιώσετε την ισορροπία των φύλων στην ΕΚΤ;

Η πολυμορφία ως προς το φύλο (ιδίως σε ανώτατα επίπεδα) δεν αποτελεί μόνο ζήτημα για την ΕΚΤ, αλλά για το Ευρωσύστημα, για την κεντρική τραπεζική παγκοσμίως, και επίσης για τους κλάδους της μακροοικονομικής και των οικονομικών. Στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, τις τέσσερις ανώτατες θέσεις άσκησης πολιτικής (κυβερνήτης, δύο αναπληρωτές διοικητές, γενικός διευθυντής οικονομικής πολιτικής) κατέχουν δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Γενικότερα, το 40 % των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και το 46 % των προϊσταμένων των τμημάτων μας είναι γυναίκες. Βλέπω σε καθημερινή βάση την αξία της πολυμορφίας των φύλων στη χάραξη πολιτικής και στην οργανωτική ανάπτυξη.

Μια σημαντική αρχή για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, προοδευτικού χώρου εργασίας είναι η προώθηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό ωφελεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και διευκολύνει τον συγκερασμό των απαιτήσεων των ανώτερων θέσεων και της οικογενειακής ζωής.

Μια δεύτερη σημαντική αρχή είναι να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια για τις προαγωγές επικεντρώνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και όχι στην έκταση του βιογραφικού τους σημειώματος. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει την προσαρμογή σε πιο διαφοροποιημένα μοτίβα σταδιοδρομίας.

Μια τρίτη αρχή είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης χαρτοφυλακίου για την πραγματοποίηση διορισμών σε διάφορα επίπεδα σε έναν οργανισμό, έτσι ώστε το συλλογικό προφίλ κάθε επιπέδου να εξισορροπείται καταλλήλως.

57.  Πώς βλέπετε τις πιθανές βελτιώσεις για τη λογοδοσία της ΕΚΤ έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της;

Η Συνθήκη ορίζει ότι η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εξετάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της διοίκησης της ΕΚΤ. Κατά τα τελευταία έτη, η ΕΚΤ συνεργάστηκε με το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτίμησε το έργο του και τη συμβολή του στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ.

Είμαι ανοικτός στην περαιτέρω συνεργασία και δέσμευση σχετικά με τους όρους πιθανών διοργανικών ρυθμίσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ελεγκτικό Συνέδριο, εντός των ορίων της Συνθήκης. Είναι προς το συμφέρον της ΕΚΤ να διασφαλίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

58.  Ποια είναι η άποψή σας για το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατά το παρελθόν αγνόησε μία φορά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου;

Είναι σκόπιμο ο σχεδιασμός της διαδικασίας διορισμού των μελών της εκτελεστικής επιτροπής να επαφίεται στους νομοθέτες της ΕΕ.

59.  Θα αποδεχτείτε τον διορισμό σας στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ εάν το ΕΚ ψηφίσει εναντίον του;

Έχω την τιμή να έχω οριστεί από την κυβέρνησή μου και να προταθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκδώσει επίσης ευνοϊκή γνωμοδότηση επί της συστάσεως του Συμβουλίου.

60.  Πώς αξιολογείτε τη συμμετοχή του Προέδρου της ΕΚΤ Mario Draghi στην Ομάδα των 30 (G30); Συμφωνείτε με το αίτημα του Διαμεσολαβητή της ΕΕ σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα πρέπει να παύσει να είναι μέλος της G30 για να διατηρήσει την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο σύνολό τους;

Είναι ζωτικής σημασίας τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ να τηρούν την αυστηρή διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση.

Η ΕΚΤ απαντώντας στην απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή υποστηρίζει ότι τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεών της πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε φόρουμ που περιλαμβάνουν συμμετέχοντες, όπως εκπροσώπους εποπτευόμενων οντοτήτων, και να παρίστανται σε σχετικές συνεδριάσεις, όταν οι εν λόγω συνεδριάσεις θεωρούνται σχετικές και χρήσιμες για τους κεντρικούς τραπεζίτες κατά την εκτέλεση των εντολών τους, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους στο φόρουμ είναι συμβατή με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Συμφωνώ με αυτή τη θέση. Επιπλέον, χαιρετίζω τις πρόσφατες κινήσεις της G30 για βελτίωση της διαφάνειας, με δημοσίευση των ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεών της και με άλλα μέτρα.

(1)

Βλ. “Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area: April to September 2018,” ΕΚΤ, Νοέμβριος 2018.

(2)

Βλ. “Monetary Developments in the Euro Area: December 2018,” EKT, Ιανουάριος 2019.

(3)

Βλ. “The euro area bank lending survey: Fourth quarter of 2018,” EKT, Ιανουάριος 2019.

(4)

Βλ. “Financial Stability Review, November 2018,” ΕΚΤ, Νοέμβριος 2018.

(5)

Βλ. “Supervisory Banking Statistics: Third Quarter 2018,” ECB Banking Supervision, Ιανουάριος 2019.

(6)

Πηγή: Πίνακας ισολογισμού των επενδυτικών ταμείων, ECB Statistical Data Warehouse (Αποθήκη στατιστικών δεδομένων της ΕΚΤ).

(7)

Βλ. Γνωμοδότηση της ΕΚΤ (CON/2018/20).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διορισμός μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Έγγραφα αναφοράς

05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.2.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

 

 

 

Εισηγητές:

       Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

11.2.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

8

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Babette Winter, Σωτήριος Ζαριανόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Ημερομηνία κατάθεσης

1.3.2019

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου