Процедура : 2018/2209(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0145/2019

Внесени текстове :

A8-0145/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.37

Приети текстове :

P8_TA(2019)0278

ДОКЛАД     
PDF 234kWORD 73k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни‑ информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година

(2018/2209(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2017 година

(2018/2209(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0099 /2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(5), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu‑LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011(6), и по-специално член 47 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0145/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) за финансовата 2017 година

(2018/2209(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0099 /2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието(12), и по-специално член 33 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu‑LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011(13), и по-специално член 47 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0145/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2017 година,

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) за финансовата 2017 година

(2018/2209(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението си относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0145/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 155 801 818 EUR, което представлява съществено увеличение с 89,38% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че увеличението беше свързано с допълнителните задачи на Агенцията съгласно Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета(16), който влезе в сила на 11 декември 2018 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява увеличение с 2,1% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 91,53%, което представлява увеличение с 0,68% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва, че съгласно на доклада на Палатата, макар Агенцията да е платила пълната цена за строителните работи за новите си помещения в Страсбург през 2016 г., работата все още не е приключила поради неспособността на изпълнителя да изпълни задължението си, и че само 70% от строителните работи са обхванати от приетите доклади за напредъка на приетите строителни работи; потвърждава, че авансовите плащания към изпълнителя са обезпечени с банкови гаранции, които се освобождават постепенно при приемане на строителни работи; отбелязва, че изпълнителят е предявил финансови претенции и е завел съдебно дело срещу Агенцията; отбелязва, че според Агенцията че тя е внесла писмен отговор на исковата молба пред Административния съд в Страсбург и че предстои съдът да се произнесе; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за решението на Административния съд в Страсбург, когато бъде постановено;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва със съжаление, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 658 000 EUR, което представлява 12,20% от общия размер на пренесената сума и показва значително увеличение със 7,11% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва няколко ключови показателя за ефективност (КПИ) в области като функционирането на системата, сигурността и степента на удовлетвореност на клиентите по отношение на измерването на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и различни други КПЕ с цел подобряване на управлението на бюджета;

5.  приветства трайното сътрудничество на Агенцията с мрежата от агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, по-специално с Европейското звено за съдебно сътрудничество, Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, като Агенцията споделя най-добрите практики;

6.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е преминала през външна оценка, която е стигнала до заключението, че Агенцията изпълнява ефективно мандата си, предложила е конкретни начини за подобряване на операциите си и е установила потенциални възможности за разширяване на нейния мандат; отбелязва, че през 2017 г. Агенцията е изготвила план за действие с оглед на изпълнението на тези препоръки; отбелязва освен това, че Комисията е взела предвид констатациите в своето предложение за реформа на учредителния акт на Агенцията, в резултат на която беше приет Регламент (ЕС) 2018/1726;

7.  подчертава значението на окончателния доклад на експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост и приветства предложенията на Комисията за регламенти относно оперативната съвместимост между информационните системи на Съюза във връзка с полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията, както и с границите и визите;

8.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата понастоящем Агенцията управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни информационни системи, които могат да попречат на Агенцията да постигне икономии от мащаба и полезни взаимодействия между тези три системи, както и че през следващите години се очаква да бъде удължен мандатът на Агенцията за управление на няколко допълнителни ИТ системи; приветства предложението на Палатата Агенцията да изготви подробен анализ на разходите и ползите, за да подкрепи дискусията относно бъдещата стратегия за развитие на информационните системи, които тя управлява; отбелязва, че в отговора си Агенцията е посочила, че е предприето проучване с цел да се получи ясна представа за бъдещата структура на оперативно съвместимите ИТ системи; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от това проучване и относно прилагането на планираните корективни действия;

9.  отбелязва, че през ноември 2017 г. управителният съвет е приел актуализирана дългосрочна стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г., в която се определя насоката за бъдещото ѝ развитие, и очаква изпълнението на тази стратегия да подобри още повече работата на Агенцията;

Политика относно персонала

10.  отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено само на 87,02%, като са били назначени 114 срочно наети служители от общо 131-то свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 118 разрешени длъжности през 2016 г.); признава, че разликата между 114-те бройки, на които са назначени временно наети служители, и разрешените 131 бройки е оправдана от факта, че бяха добавени две щатни бройки в очакване на преработката на Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета(17), и че 14 длъжности бяха предвидени съгласно Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета(18), който влезе в сила на 29 декември 2017 г., което позволи на Агенцията да започне процеса по набиране на персонал от тази дата нататък; отбелязва със задоволство, че предложението за работа на длъжността началник на отдел „Операции и инфраструктура“ беше изпратено и прието до края на 2017 г.; отбелязва, че през 2017 г. за Агенцията са работили и 32 договорно наети служители и седем командировани национални експерти;

11.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и предотвратяване на тормоза; признава, че Агенцията предлага материали за електронно обучение и публикува покани за конфиденциални съветници;

12.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на управителния съвет на Агенцията, като 46 от общо 52 членове са мъже, а 6 са жени; в тази връзка изисква от Комисията, държавите членки и другите заинтересовани страни да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете, когато представят своите кандидати за членове на управителния съвет;

13.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата малкият брой служители създава значителни рискове за непрекъснатостта на дейността на Агенцията, особено като се има предвид, че ръководителят на звеното за управление на заявленията и за поддръжка също е заемал временно длъжностите началник на отдел „Операции“ и началник на отдел „Операции и инфраструктура“ и по този начин е съвместявал трите най-високи ръководни длъжности в отдел „Операции“; отчита успешното изпълнение на мандата на Агенцията през 2017 г., въпреки недостига на ресурси за оперативните и хоризонталните функции в Агенцията; подкрепя усилията, необходими за задържане и развитие на персонала на Агенцията; приветства в това отношение мярката на Агенцията за решаване на този въпрос чрез назначаването на друг служител за временно изпълняващ длъжността началник на отдел „Операции и инфраструктура“; настоятелно призовава Агенцията да запълни незабавно всички щатни бройки с постоянен персонал;

14.  призовава Агенцията да продължи да полага усилия за ограничаване на текучеството и за развитието на персонала в рамките на Агенцията; приветства начина, по който Агенцията се е справила със значително увеличения обем на работа през 2017 г., въпреки голямото текучество на експертен персонал;

15.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията относно разходите за писмен превод;

Обществени поръчки

16.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Агенцията е срещнала затруднения при привличането на достатъчно конкуренция за няколко процедури за възлагане на обществени поръчки със средна стойност, като е получила само една оферта в съответните процедури;

17.  отбелязва със съжаление, че одитът, предприет от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) по отношение на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки, е установил значителни слабости, включително два „много важни проблема“, свързани с оценката на стойностите на договорите и ключовите проверки, и три други констатации, оценени като „важни“; признава, че много от слабостите са свързани с недостатъчния персонал на отдела по финансови и обществени поръчки и по-специално на сектора на обществените поръчки; отбелязва, че Агенцията е въвела план за действие във връзка с констатациите от одита и препоръките на Службата за вътрешен одит на Комисията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за смекчаване на тези слабости;

18.  отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията използва интензивно външни изпълнители и че 90% от работата, свързана с разработването и изпълнението на проекти в областта на информационните технологии, се извършва от Агенцията при съвместни усилия с външните изпълнители; отбелязва със загриженост, че макар ИТ проектите да са под контрола на Агенцията през всички етапи, възлагането на разработването на чувствителни ИТ системи в такава степен създава значителен риск от предоверяване на външните изпълнители и прекомерна зависимост от тях; отбелязва отговора на Агенцията, че цялостното разработване на тези системи само с нейни вътрешни ресурси и намаляването на възлагането на задачи на външни изпълнители ще изисква значително увеличение на бройката на служителите на Агенцията, и че за да се гарантира подходящо разпределение на задълженията, изпълнителите, извършващи контрол на качеството, не участват в предоставянето на външна подкрепа за оперативното управление на широкомащабни информационни системи; поради това призовава Агенцията да ограничи зависимостта си от външни изпълнители чрез по-добро използване на собствените си ресурси и да създаде подходяща политика за ограничаване на използването на външни изпълнители;

19.  изисква от Агенцията да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че изпълнителите, които имат достъп до чувствителна информация относно системите в областта на ИТ или данните, които обработват, са правно обвързани със строги правила за поверителност и притежават официално национално разрешение за достъп до класифицирана информация към момента на получаване на достъп до такава информация; изисква от Агенцията да гарантира, че нейните изпълнители не са обвързани с каквито и да било закони на трети държави, които биха могли да влязат в конфликт с договореностите за поверителност, установени от Агенцията;

20.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата, до края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронен обмен на информация с трети лица, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че същата вече е въвела електронно фактуриране и електронни обществени поръчки за някои процедури, но не и електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и въпросът за прозрачността

21.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва със загриженост, че Агенцията не публикува автобиографиите на членовете на своя управителен съвет, нито на своя ръководен състав като цяло, а единствено на изпълнителния си директор; призовава Агенцията да публикува автобиографиите на всички членове на своя управителен съвет и на ръководните си служители и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите в тази връзка мерки; насърчава Агенцията да използва политиката за независимост, следвана от Европейската агенция по химикали (ECHA), като най-добра практика и образцова система за наблюдение и предотвратяване на всякакви конфликти на интереси;

22.  изразява съжаление, че въпреки предишните призиви Агенцията не публикува декларациите за интереси на членовете на своя управителен съвет, на ръководните си служители като цяло и на изпълнителния си директор; призовава за публикуването на декларациите за интереси, в които да се посочва членството във всякакви други организации; подчертава, че членовете на управителния съвет, ръководният персонал и изпълнителният директор не могат да декларират, че не са в конфликт на интереси, а че преценката относно наличието на конфликт на интереси следва да се прави от неутрален орган;

Вътрешен контрол

23.  приема за сведение, че към 31 декември 2017 г. Агенцията е имала 23 препоръки от открит одит, които са били оценени като „много важни“, включително девет, които са били направени неотдавна, като по три от тях е изтекъл срокът за изпълнение, а четири са все още в процес на изпълнение; отбелязва, че няма неизпълнени „критични“ препоръки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези одитни препоръки;

Други коментари

24.  отбелязва реконструкцията на оперативния обект на Агенцията в Страсбург, Франция и изграждането на новата сграда на централата в Талин, Естония; отбелязва, че Агенцията има и резервен обект в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, и бюро за връзка в Брюксел, Белгия; отбелязва със загриженост, че преместването в нови помещения в Страсбург е забавено значително и че е имало няколко недостатъка, допуснати от отговорния изпълнител;

o

o o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(19) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2017 година

(2018/2209(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („Агенцията“) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  приветства по-нататъшното развитие на вътрешните способности на Агенцията по отношение на планирането на бюджета и проактивното наблюдение на неговото изпълнение с оглед на гарантирането на доброто управление на финансовите ресурси на Агенцията; отбелязва, че общото равнище на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е 100%, при цел от 95%;

3.  изразява съжаление, че Агенцията не е разполагала с необходимите човешки ресурси, за да изпълнява оперативните и хоризонталните си функции, без да прибягва до външни изпълнители; призовава Агенцията да продължи да полага усилия за ограничаване на текучеството и за развитието на персонала в рамките на Агенцията; приветства начина, по който Агенцията се е справила със значително увеличения обем на работа през 2017 г., въпреки голямото текучество на експертен персонал;

4.  приветства факта, че проектите в областта на ИТ са осъществени навреме и в рамките на предвидените разходи и отпуснатия бюджет за 2017 г.; приветства проучването, предприето от Агенцията, с цел да получи представа за структурата на бъдещите си информационни системи; посочва обаче, че Агенцията е трябвало до голяма степен да прибягва, въз основа на три рамкови договора, до външни изпълнители за оперативното управление на поверените ѝ системи поради липса на необходимите длъжности в щатното разписание; подчертава, че дори проектите на Агенцията в областта на ИТ да са под неин контрол, възлагането на външни изпълнители на такава голяма част от дейностите на Агенцията създава риск от прекомерно разчитане на външни изпълнители и прекомерна зависимост от тях; отправя искане поради това към Агенцията да разработи дългосрочна стратегия за намаляване на този риск; признава допълнителните административни разходи, техническите предизвикателства, допълнителните разходи за персонал и допълнителния бюджет, необходими за приемането на такава стратегия, но подчертава, че като се има предвид чувствителността на информационните ѝ системи, прекомерната зависимост от външни изпълнители следва да се избягва; изисква от Агенцията да представи своята стратегия по отношение на доставчиците и изпълнителите на Парламента; изисква от Агенцията да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че изпълнителите, които имат достъп до чувствителна информация относно системите в областта на ИТ или данните, които обработват, са правно обвързани със строги правила за поверителност и притежават официално национално разрешение за достъп до класифицирана информация към момента на получаване на достъп до такава информация; изисква от Агенцията да гарантира, че нейните изпълнители не са обвързани с каквито и да било закони на трети държави, които биха могли да влязат в конфликт с договореностите за поверителност, установени от Агенцията;

5.  изразява съжаление за малкия брой служители в ключови оперативни отдели и припомня значението на осигуряването на достатъчно персонал и на доброто управление на човешките ресурси, по-специално в отдела за управление и поддръжка на заявления; посочва освен това, че през втората половина на 2017 г. ръководителят на отдела за управление и поддръжка на заявления също така временно изпълнява длъжностите „ръководител управление „Операции““ и „ръководител отдел „Операции и инфраструктура““, като по този начин съвместява три от най-високите ръководни длъжности в управление „Операции“; посочва, че това положение представлява не само риск от гледна точка на непрекъснатостта на дейността, но и неправилно разпределение на задълженията, създаващо потенциални оперативни конфликти на интереси; изисква от Агенцията да избягва поемането на ненужни оперативни рискове поради ограничени човешки ресурси и незабавно да реши тези проблеми;

6.  отбелязва, че понастоящем Агенцията управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни информационни системи, като всички те се занимават с данни в областта на политиката на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза; изразява съгласие с Палатата, че Агенцията следва да изготви, в тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки, анализ на разходите и ползите в подкрепа на обсъждането на развитието на Агенцията в дългосрочен план; посочва, че наскоро разширеният мандат на Агенцията не следва да бъде в ущърб на достъпността на системите и на текущата работа и стабилността и сигурността на операциите на настоящите системи на Агенцията, които трябва да останат неин основен приоритет;

7.  приветства поетия от Агенцията ангажимент да изпълни препоръката в доклада на Службата за вътрешен одит относно „Одит на контрола върху процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA“, публикуван през декември 2017 г.; подчертава, че е важно Агенцията да изпълни този ангажимент.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 153.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 153.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.

(6)

OВ L 295, 21.11.2018 г, стр. 99.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 153.

(9)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 153.

(10)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 286, 1.11.2011  г., стр. 1.

(13)

OВ L 295, 21.11.2018 г, стр. 99.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

ОВ C 108/56, 22.3.2018 г., стр. 270.

(16)

Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета на 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 99).

(17)

Регламент (EС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, и за искане на сравнения с данни в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).

(18)

Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ¯ членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017г., стp. 20).

(19)

Приети текстове, P8_TA(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност