Postup : 2018/2209(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0145/2019

Předložené texty :

A8-0145/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.37

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0278

ZPRÁVA     
PDF 213kWORD 67k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(5), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011(6), zejména na článek 47 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0145/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(12), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011(13), zejména na článek 47 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0145/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nyní Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0145/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(15) Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet za rozpočtový rok 2017 155 801 818 EUR, což představuje výrazné zvýšení o 89,38 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že toto zvýšení bylo způsobeno rozšířením úkolů agentury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726(16), které vstoupilo v platnost dne 11. prosince 2018; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  oceňuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2016 znamená navýšení o 2,1 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 91,53 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 0,68 %;

2.  konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že ačkoli agentura zaplatila v roce 2016 plnou cenu za stavební práce na svých nových budovách ve Štrasburku, tyto práce nebyly na konci roku 2017 stále dokončeny v důsledku neschopnosti dodavatele realizovat dodávku a pouze k asi 70 % z nich existovaly schválené zprávy o pokroku stavebních prací; vítá, že zálohy poskytnuté dodavateli jsou kryty i bankovními zárukami, které jsou uvolňovány postupně po převzetí prací; poukazuje na to, že dodavatel předložil agentuře finanční nárok a podal na agenturu žalobu; konstatuje, že podle informací poskytnutých agenturou podala agentura u správního soudu ve Štrasburku žalobní odpověď a že nyní se očekává rozhodnutí soudu; vyzývá agenturu, aby o rozhodnutí správního soudu ve Štrasburku informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Zrušení přenesených prostředků

3.  vyjadřuje politování nad tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 358 000 EUR, což představuje 12,20 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 znatelný nárůst o 7,11 %;

Výkonnost

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá několik klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), jimiž měří přidanou hodnotu svých činností v oblastech, jako je výkonnost systému, bezpečnost a spokojenosti zákazníků, a různé další KPI ke zlepšení svého rozpočtového řízení;

5.  vítá, že agentura soustavně spolupracuje se sítí agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména s jednotkou EU pro justiční spolupráci, Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, které všechny sdílejí osvědčené postupy agentury;

6.  všímá si toho, že agentura prošla v roce 2016 externím hodnocením, které dospělo k závěru, že agentura plní svůj mandát efektivně, navrhlo konkrétní způsoby zlepšení její činnosti a identifikovalo potenciální příležitosti k rozšíření jejího mandátu; bere na vědomí informaci agentury, že pro splnění těchto doporučení provedla v roce 2017 akční plán; dále konstatuje, než Komise k závěrům hodnocení přihlédla při přípravě svého návrhu na novelizaci zakládajícího aktu agentury, kterým je nyní nařízení (EU) 2018/1726;

7.  poukazuje na význam závěrečné zprávy skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a vítá návrhy nařízení o interoperabilitě mezi informačními systémy Unie ve vztahu k policejní a justiční spolupráci, azylu, migraci, ochraně hranic a vízovému systému, které předložila Komise;

8.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora agentura v současné době spravuje tři rozsáhlé samostatné počítačové systémy, které však nejsou vzájemně integrovány, což může bránit agentuře dosahovat úspor z rozsahu a vzájemných synergií mezi nimi, a že se v příštích letech očekává, že mandát agentury bude rozšířen na řízení několika dalších IT systémů; vítá návrh Účetního dvora, aby agentura připravila podrobnou analýzu nákladů a přínosů jako podklad k diskusi o budoucí strategii vývoje IT systémů, jež řídí; konstatuje, že podle odpovědi agentury byla vypracována studie, která by měla poskytnout jasnou představu o budoucí architektuře interoperabilních informačních systémů; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledku této studie a plánovaných nápravných opatřeních;

9.  konstatuje, že v listopadu 2017 přijala správní rada agentury dlouhodobou strategii pro agenturu zahrnující období 2018–2022 a stanovící směr budoucího rozvoje agentury, a očekává, že tato strategie budou provedena, aby se dále zlepšila výkonnost agentury;

Personální politika

10.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 87,02 %, přičemž z 131 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 118 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 114; bere na vědomí, že rozdíl mezi 114 jmenovanými a 131 povolenými dočasnými zaměstnanci agentury je odůvodněn skutečností, že byla předem přidána dvě místa s ohledem na chystané přepracování nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 603/2013(17) a že 14 míst bylo poskytnuto na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226(18), jež vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2017, což umožnilo agentuře zahájit proces přijímání zaměstnanců až po tomto datu; s uspokojením konstatuje, že do konce roku 2017 byla zaslána a přijata nabídka zaměstnání na pozici vedoucího oddělení operačních informací; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 32 smluvních zaměstnanců a 7 vyslaných národních odborníků;

11.  bere na vědomí, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování; bere na vědomí, že agentura nabízí elektronické vzdělávací materiály a zahájila výběrová řízení na důvěrné poradce;

12.  lituje genderové nerovnováhy ve správní radě úřadu, kde je z 52 členů 46 mužů a 6 žen; žádá v této souvislosti Komisi, členské státy a další zúčastněné strany, aby při předkládání svých nominací do správní rady přihlížely k významu zajištění rovnováhy mezi ženami a muži;

13.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora představuje nízký počet zaměstnanců významné riziko pro kontinuitu činnosti agentury, zejména s ohledem na to, že vedoucí odboru pro správu a údržbu aplikací rovněž dočasně zastával funkci vedoucí oboru pro operace a odboru pro operace a infrastrukturu, takže se tři nejvyšší manažerské funkce v operačním oddělení nacházely v rukou jediné osoby; bere na vědomí, že agentura po celý rok úspěšně plnila svůj mandát navzdory nedostatku zdrojů v oblasti jejích operačních a horizontálních úkolů; podporuje stálé úsilí o udržení zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci agentury; vítá proto, že agentura přijala opatření spočívající včasném jmenování jiné osoby do funkce vedoucího oboru operací a infrastruktury; naléhavě vyzývá agenturu, aby bez dalších odkladů naplnila všechna místa stálými zaměstnanci;

14.  vyzývá agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o udržení zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci agentury; vítá způsob, jakým agentura čelila výraznému nárůstu v objemu práce v roce 2017 navzdory velké fluktuaci odborných pracovníků;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad;

Veřejné zakázky

16.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se agentura potýkala s obtížemi, pokud jde o zajištění dostatečné soutěže v několika zadávacích řízeních střední hodnoty, v nichž obdržela pouze jedinou nabídku;

17.  s politováním konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl kontrolu průběhu zadávání zakázek v agentuře, v nichž nalezl závažné nedostatky, mezi nimiž byly i dvě „velmi důležitá“ zjištění týkající se odhadů hodnoty smluv a hlavních kontrol a tři další zjištění označená za „důležitá“; uznává, že mnohé z těchto nedostatků jsou spojeny s nedostatečným personálním zajištěním finančního a zadávacího oddělení, a zejména oblasti zadávání veřejných zakázek; konstatuje, že agentura přijala akční plán k reakci na auditní závěry a doporučení útvaru vnitřního auditu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění těchto nedostatků;

18.  konstatuje, že podle zprávy Dvora používá agentura široce externí dodavatele a že 90 % práce na vývoji a implementaci IT projektů provádí agentura ve spolupráci a externími dodavatel; se znepokojením konstatuje, že ačkoli agentura kontroluje všechny fáze IT projektů, natolik rozsáhlá externalizace vývoje citlivých IT systémů vytváří značné riziko přílišného využívání subdodavatelů a přílišné závislosti na nich; bere na vědomí, že agentura odpověděla, že pokud by měla tyto systémy vyvíjet sama a snížit zadávání těchto úkolů, potřebovala by podstatně více zaměstnanců, a že v zájmu řádného oddělení jednotlivých úkolů se dodavatelé podílející se zajišťování kvality neúčastní poskytování externí podpory provozního řízení rozsáhlých IT systémů; vyzývá proto agenturu, aby omezila závislost na externích dodavatelích lepším využíváním vlastních zdrojů a zavedením řádné politiky na omezení využívání vnějších dodavatelů;

19.  žádá agenturu, aby přijala všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby dodavatelé, kteří mají přístup k citlivým informacím o informačních systémech nebo k údajům, které zpracovávají, byli právně vázáni přísnými pravidly v oblasti důvěrnosti, a aby požadovala, aby tito dodavatelé měli v době přístupu k těmto informacím formální vnitrostátní bezpečnostní prověrku; žádá agenturu, aby zajistila, že její dodavatelé nebudou vázáni žádnými právními předpisy třetích zemí, které by je mohly dostat do střetu s ujednáními o důvěrnosti stanovenými agenturou;

20.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura před koncem roku 2017 ještě neměla zavedeny všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); z informací poskytnutých agenturou se dozvídá, že agentura již zavedla pro některá řízení elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli elektronické podávání nabídek; vyzývá agenturu, aby zavedla všechny nezbytné nástroje a podala orgánu příslušnému k udílení absolutoria zprávu o jeho provádění;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

21.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; se znepokojením konstatuje, že agentura nezveřejňuje životopisy členů své správní rady ani svých vedoucích pracovníků s výjimkou svého výkonného ředitele; vyzývá agenturu, aby zveřejňovala životopisy všech členů své správní rady a svých vedoucích pracovníků a podávala zprávy orgánu pro udělení absolutoria o opatřeních přijímaných v tomto ohledu; vybízí agenturu, aby využívala politiku nezávislosti Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) jako osvědčený postup a příkladný mechanismus monitorování střetů zájmů a předcházení jim;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura nezveřejňuje prohlášení zájmů členů své správní rady, svých vedoucích pracovníků a svého výkonného ředitele; žádá, aby byla zveřejňována prohlášení o zájmech, která budou uvádět členství ve všech dalších organizacích; zdůrazňuje, že by to neměli být členové správní rady, vedoucí pracovníci ani výkonný ředitel, kdo sami vyhlašují, že nejsou ve střetu zájmů, ale že by nepřítomnost střetu zájmů měl posuzovat nezávislý orgán;

Vnitřní kontroly

23.  bere na vědomí, že k 31. prosinci 2017 měla agentura 23 otevřených auditních doporučení, která byla označena jako „velmi důležitá“; devět z nich pocházelo z nedávné doby, u třech byla již překročena lhůta pro provedení a čtyři byly v procesu provádění; konstatuje, že žádný „kritický“ problém nezůstal nevyřešen; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o provádění doporučení předložených na základě auditu;

Další připomínky

24.  poukazuje na to, že probíhá rekonstrukce datového centra ve Štrasburku a výstavba nového ústředí v Tallinnu (Estonsko); konstatuje, že agentura má rovněž záložní zařízení v Sankt Johann im Pongau (Rakousko) a kontaktní kancelář v Bruselu; se znepokojením konstatuje, že stěhování do nových prostor ve Štrasburku se velmi opožďuje a že příslušný dodavatel se dopustil několika pochybení;

o

o o

25.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(19) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Zpravodaj: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2017 a že její operace jsou legální a správné;

2.  vítá další rozvoj vnitřní kapacity agentury v oblasti plánování rozpočtu a proaktivního monitorování plnění rozpočtu za účelem zajištění řádného řízení finančních zdrojů agentury; bere na vědomí, že celková míra plnění závazků a plateb činila 100 %, přičemž cílová míra plnění byla stanovena na 95 %;

3.  vyjadřuje politování nad skutečností, že se agentuře nedostávalo lidských zdrojů, jež potřebovala k plnění svých operačních a horizontálních úkolů, aniž by musela využívat externích dodavatelů; vyzývá agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o udržení zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci agentury; vítá způsob, jakým agentura čelila výraznému nárůstu v objemu práce v roce 2017 navzdory velké fluktuaci odborných pracovníků;

4.  vítá skutečnost, že projekty v oblasti informačních technologií byly v roce 2017 prováděny včas a dodržovaly stanovené náklady i rozpočet; vítá skutečnost, že agentura provedla studii, aby získala přehled o struktuře svých budoucích informačních systémů; zdůrazňuje však, že agentura musela pro provozní řízení systémů, které jí byly svěřeny, ve velké míře využívat externí dodavatele prostřednictvím tří rámcových smluv, a to kvůli nedostatku nezbytných pracovních míst v plánu pracovních míst; zdůrazňuje, že přestože jsou projekty agentury v oblasti informačních technologií pod její kontrolou, externalizace v takovémto významném rozsahu vytváří riziko přílišné závislosti na vnějších dodavatelích; žádá proto agenturu, aby připravila dlouhodobou strategii ke zmírnění tohoto rizika; bere na vědomí správní a režijní náklady, technické problémy a dodatečné náklady na zaměstnance i vyšší rozpočet spojený s přijetím takovéto strategie, zdůrazňuje však, že vzhledem k citlivosti informačních systémů agentury je třeba zabránit nadměrné závislosti na externích dodavatelích; žádá agenturu, aby Parlamentu předložila svou strategii týkající se prodejců a dodavatelů; žádá agenturu, aby přijala všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby dodavatelé, kteří mají přístup k citlivým informacím o informačních systémech nebo k údajům, které zpracovávají, byli právně vázáni přísnými pravidly v oblasti důvěrnosti, a aby požadovala, aby tito dodavatelé měli v době přístupu k těmto informacím formální vnitrostátní bezpečnostní prověrku; žádá agenturu, aby zajistila, že její dodavatelé nebudou vázáni žádnými právními předpisy třetích zemí, které by je mohly dostat do střetu s ujednáními o důvěrnosti stanovenými agenturou;

5.  lituje malého počtu zaměstnanců v klíčových provozních útvarech a připomíná význam odpovídajícího počtu zaměstnanců a vhodného řízení lidských zdrojů, zejména v odboru „Správa a údržba aplikací“; dále zdůrazňuje, že ve druhé polovině roku 2017 vedoucí odboru „Správa a údržba aplikací“ také dočasně působil na pozici vedoucího „Oddělení operací“ a vedoucího „Odboru pro operace a infrastrukturu“, čímž byly sloučeny tři z nejvyšších vedoucích pozic v oddělení operací; zdůrazňuje, že se nejedná jen o riziko z hlediska kontinuity činnosti, ale také o chybné oddělení povinností, čímž dochází k potenciálnímu střetu provozních zájmů; žádá agenturu, aby zabránila přijímání zbytečných provozních rizik kvůli omezením v oblasti lidských zdrojů, a vyzývá ji, aby tyto problémy začala neprodleně řešit;

6.  konstatuje, že agentura v současné době spravuje tři samostatné, neintegrované, rozsáhlé informační systémy, které všechny zpracovávají údaje související s politikou Unie v oblasti bezpečnosti, svobody a spravedlnosti; souhlasí s Účetním dvorem, že by agentura měla v úzké spolupráci s Komisí a členskými státy připravit analýzu nákladů a přínosů jako podklad k diskusi o jejím dlouhodobém vývoji; zdůrazňuje, že k nedávnému rozšíření mandátu agentury by nemělo dojít na úkor dostupnosti systému i probíhajícího vývoje a stability a bezpečnosti provozu stávajících informačních systémů agentury, které musí i nadále představovat její hlavní prioritu;

7.  vítá závazek agentury, že se bude zabývat doporučením obsaženým ve zprávě útvaru interního auditu Komise nazvané „Audit kontrol procesu zadávání veřejných zakázek v agentuře eu-LISA “ vydané v prosinci 2017; zdůrazňuje, že je důležité, aby agentura tomuto závazku dostála.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 153.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 153.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 153.

(9)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 153.

(10)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 295, 13.12.2018, s. 99.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Úř. věst. C 108/56, 22.3.2018, s. 270

(16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(17)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

(18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(19)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí