Menetlus : 2018/2209(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0145/2019

Esitatud tekstid :

A8-0145/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.37

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0278

RAPORT     
PDF 194kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2209(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2209(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(5), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1726 (mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011)(6), eriti selle artiklit 47,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0145/2019),

1.  annab heakskiidu Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2209(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(8),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(9) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(10), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(11), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks)(12), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1726 (mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011)(13), eriti selle artiklit 47,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0145/2019),

1.  annab heakskiidu Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2209(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0145/2019),

A.  arvestades, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „amet“) kulude ja tulude aruande(15) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 155 801 818 eurot, mis on 2016. aasta eelarvest märkimisväärselt ehk 89,38 % rohkem; arvestades, et suurenemine oli seotud 11. detsembril 2018. aastal jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1726(16) ametile antud lisaülesannetega; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 2,1 % kõrgem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 91,53 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 0,68 % kõrgem;

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kuigi amet tasus oma Strasbourgis asuva uue hoone ehitustööde eest 2016. aastal täies mahus, ei ole tööd töövõtja suutmatuse tõttu veel lõpetatud ja vaid 70 % ehitustööde kohta on olemas vastu võetud tööde aruanded; märgib, et töövõtjale tehtavate eelmaksete tagatiseks on esitatud pangagarantiid, mida on koos tööde vastuvõtmisega järk-järgult vabastatud; võtab teadmiseks, et töövõtja esitas rahalise nõude ja pöördus ameti vastu kohtusse; võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet registreeris Strasbourgi halduskohtus kostja vastuse ning et kohus ei ole veel otsust teinud; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile Strasbourgi halduskohtu lõpliku otsuse kohta aru;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 658 000 eurot, mis moodustab kogu ülekantud summast 12,20 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast märkimisväärselt ehk 7,11 % kõrgem;

Tulemused

4.  märgib rahuloluga, et amet kasutab mitut võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat sellistes valdkondades nagu süsteemi toimimine, turvalisus ja tarbijate rahulolu tase, et mõõta oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ja mitmeid muid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et tõhustada oma eelarve haldamist;

5.  väljendab heameelt ameti jätkuva koostöö üle justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikuga, eelkõige Euroopa Õigusalase Koostöö Üksuse, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga, kelle kõigiga amet jagab parimaid tavasid;

6.  märgib, et ametile tehti 2016. aastal välishindamine, mille käigus jõuti järeldusele, et amet täidab oma mandaati tõhusalt, ning tehti ettepanek konkreetsete meetmete kohta ameti tegevuse täiustamiseks ja tehti kindlaks potentsiaalsed võimalused ameti mandaadi laiendamiseks; märgib, et 2017. aastal rakendas amet nende soovituste täitmiseks tegevuskava; märgib lisaks, et komisjon võttis järeldusi arvesse ameti asutamisakti reformimise ettepanekus, millest sai määrus (EL) 2018/1726;

7.  rõhutab kõrgetasemelise infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühma lõpparuande tähtsust ning väljendab heameelt komisjoni ettepanekute üle võtta vastu määrused liidu infosüsteemide koostalitlusvõime kohta seoses politsei- ja õigusalase koostöö, varjupaiga- ja rände- ning piiri- ja viisaküsimustega;

8.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt juhib amet praegu kolme eraldiseisvat, omavahel integreerimata suuremahulist IT-süsteemi, mille tõttu võib ametil olla võimatu kasutada ära nende kolme süsteemi vahelist mastaabisäästu ja koostoimet, ning eeldatavasti laiendatakse järgnevatel aastatel ameti mandaati mitme täiendava IT-süsteemi juhtimisele; peab tervitatavaks kontrollikoja ettepanekut, et amet peaks koostama üksikasjaliku tasuvusanalüüsi, mis toetaks ameti hallatavate IT-süsteemide tulevase arendusstrateegia alast arutelu; märgib, et ameti vastuse kohaselt alustati uuringut, et saada selge ülevaade koostalitlusvõimeliste IT-süsteemide tulevasest arhitektuurist; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle uuringu tulemuste ja kavandatavate parandusmeetmete kohta aru;

9.  märgib, et 2017. aasta novembris võttis haldusnõukogu ameti jaoks vastu ajakohastatud pikaajalise strateegia, mis hõlmab aastaid 2018–2022 ja milles on kindlaks määratud ameti edasise arengu suund, ning loodab, et see strateegia viiakse ameti töötulemuste parandamiseks ellu;

Personalipoliitika

10.  märgib murega, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud vaid 87,02 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 131 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 114 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 118); märgib, et 131st heakskiidetud ajutise töötaja ametikohast oli täidetud ainult 114 ja see on põhjendatud, sest kaks ametikohta lisati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 603/2013(17) uuesti sõnastamise eel ning 14 ametikohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226(18) alusel, mis jõustus 29. detsembril 2017. aastal, enne mida amet ei saanud seega töölevõtmismenetlust alustada; märgib rahuloluga, et operatsiooniteabeüksuse juhataja ametikoha tööpakkumine saadeti ära ja võeti vastu 2017. aasta lõpuks; märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 32 lepingulist töötajat ja 7 lähetatud riiklikku eksperti;

11.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta; võtab teadmiseks, et amet pakub e-õppe materjale ja on avaldanud usaldusnõunike konkursikutsed;

12.  peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogus valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 52 liikmest 46 on mehed ja 6 naised; palub sellega seoses komisjonil, liikmesriikidel ja teistel asjaomastel pooltel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad haldusnõukogusse oma liikme nimetavad;

13.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt kujutab töötajate väike arv märkimisväärset ohtu ameti talitluspidevusele, võttes eelkõige arvesse, et rakenduste juhtimise ja hooldusosakonna juhataja töötas ajutiselt ka nii operatsioonide üksuse kui ka operatsioonide- ja taristuosakonna juhataja kohusetäitjana, täites seega ainuisikuliselt tegevusüksuse kolme kõige kõrgemat juhikohta; kinnitab, et amet täitis 2017. aasta jooksul edukalt oma volitusi, vaatamata vahendite nappusele operatiiv- ja horisontaalsete ülesannete osas; toetab pingutuste jätkamist töötajate tööl hoidmiseks ja arendamiseks; väljendab sellega seoses heameelt ameti meetme üle nimetada operatsioonide- ja taristuosakonna ajutise juhatajana ametisse mõni muu töötaja; nõuab tungivalt, et amet täidaks viivitamata kõik ametikohad alaliste töötajatega;

14.  palub ametil jätkuvalt pingutada, et tagada töötajate tööl hoidmine ja arendamine ametis; väljendab heameelt selle üle, kuidas amet tuli toime oluliselt suurenenud töökoormusega 2017. aastal, vaatamata ekspertidest tööjõu suurele voolavusele;

15.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab ameti muret seoses tõlkekuludega;

Hanked

16.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt oli ametil raskusi mitmes keskmise maksumusega hankemenetluses küllaldase konkurentsi tagamisel, kuna amet sai asjaomaste menetluste puhul vaid ühe pakkumuse;

17.  peab kahetsusväärseks, et ameti hankeprotsesse käsitleva komisjoni siseauditi talituse auditi käigus leiti märkimisväärseid puudusi, sh kaks väga olulist küsimust seoses lepingute hinnangulise väärtuse ja põhikontrollidega ning kolm muud olulist leidu; märgib, et paljud puudused on seotud sellega, et finants- ja hankeüksuses ja eriti hankevaldkonnas on liiga vähe töötajaid; märgib, et amet koostas auditileidudele ja siseauditi talituse soovitustele reageerimiseks tegevuskava; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende puuduste vähendamiseks võetavate meetmete kohta aru;

18.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt kasutab amet väga palju väliseid töövõtjaid ning IT-projektide arendamise ja rakendamisega seotud tööst teeb amet 90 % välistöövõtjate abiga; märgib murega, et kuigi IT-projektide kõik etapid on ameti kontrolli all, tekitab tundlike IT-süsteemide arendamise sellises mahus allhankimine suure ohu, et välistest töövõtjatest sõltutakse liiga palju; võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt oleks ametil selleks, et anda kogu süsteemiarendus ameti koosseisulistele töötajatele ja vähendada ülesannete täitmist allhangete korras, vaja palju rohkem töötajaid ning et ülesannete nõuetekohase lahususe tagamiseks ei tegele kvaliteedi tagamisega seotud töövõtjad suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise välistoe pakkumisega; palub ametil seetõttu vähendada välistest töövõtjatest sõltumist ning kasutada selleks omaenda vahendeid paremini ja kehtestada väliste töövõtjate kasutamise piiramise poliitika;

19.  nõuab, et amet võtaks kõik vajalikud meetmed tagamaks, et töövõtjad, kellel on juurdepääs tundlikule teabele IT-süsteemide kohta või nende töödeldavatele andmetele, on õiguslikult kohustatud järgima rangeid konfidentsiaalsuseeskirju, ja nõuaks, et sellised töövõtjad omaksid sellisele teabele juurdepääsu ajal ametlikku riiklikku juurdepääsuluba; nõuab, et amet hoolitseks selle eest, et tema töövõtjate suhtes ei oleks siduvad mis tahes kolmandate riikide õigusaktid, mille tõttu võib neil tekkida konflikt ameti poolt kehtestatud konfidentsiaalsusnõuetega;

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avalikes hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet on teatud menetluste jaoks juba kasutusele võtnud e-arved ja e-hanked, kuid mitte hankedokumentide elektroonilise esitamise rakendust; palub, et amet võtaks kasutusele kõik vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamise kohta aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

21.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib murega, et amet ei avalda haldusnõukogu liikmete ega üleüldiselt juhtivtöötajate elulookirjeldusi, vaid avaldab ainult ameti tegevdirektori elulookirjelduse; palub ametil avaldada kõigi haldusnõukogu liikmete ja juhtivtöötajate elulookirjeldused ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selleks võetud meetmetest; innustab ametit rakendama Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) sõltumatuspoliitikat, mis on hea tava ja eeskujulik süsteem, kuidas huvide konflikte jälgida ja vältida;

22.  peab kahetsusväärseks, et vaatamata korduvatele nõudmistele ei avalda amet haldusnõukogu liikmete, üleüldiselt juhtivtöötajate ega ameti tegevdirektori majanduslike huvide deklaratsioone; nõuab, et huvide deklaratsioonid avaldataks ja et neis oleks kirjas kõik organisatsioonid, millesse isik veel kuulub; rõhutab, et haldusnõukogu liikmed, juhtivtöötajad ega tegevdirektor ei saa ise kinnitada, et neil ei ole huvide konflikti, vaid huvide konflikti olemasolu peaks hindama neutraalne organ;

Sisekontroll

23.  võtab teadmiseks, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli ametil täitmata 23 väga olulist auditisoovitust, sealhulgas üheksa hiljuti antud soovitust, kolm soovitust, mille täitmise tähtaeg oli möödunud, ja neli soovitust, mille täitmine oli pooleli; märgib, et täitmata soovitused ei hõlma kriitilise tähtsusega küsimusi; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende auditisoovituste täitmise kohta aru;

Muud märkused

24.  võtab teadmiseks ameti Prantsusmaal Strasbourgis asuva tegevuskoha ümberehitamise ning peakorteri uue hoone ehitamise Eestis Tallinnas; võtab teadmiseks, et ametil on ka varuasukoht Austrias Sankt Johann im Pongaus ja kontaktbüroo Belgias Brüsselis; märgib murega, et kolimine uude hoonesse Strasbourgis viibis märkimisväärselt ning et on esinenud vastutava töövõtja poolseid mitmeid puudusi;

o

o o

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma ... 2019. aasta resolutsioonile(19) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

17.1.2019

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2209(DEC))

Arvamuse koostaja: Romeo Franz

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „amet“) raamatupidamise aastaaruanne annab õiglase pildi ameti finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning et selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  väljendab heameelt ameti sisemise suutlikkuse edasiarendamise üle seoses eelarve planeerimise ja selle täitmise ennetava järelevalvega, et tagada ameti rahaliste vahendite usaldusväärne haldamine; märgib, et kulukohustuste ja maksete üldine täitmismäär oli 100 %, kusjuures eesmärk oli 95 %;

3.  peab kahetsusväärseks, et ametil puudusid vajalikud inimressursid, et täita oma tööalaseid ja horisontaalseid ülesandeid väliseid töövõtjaid kasutamata; palub ametil jätkuvalt pingutada, et tagada töötajate tööl hoidmine ja arendamine ametis; väljendab heameelt selle üle, kuidas amet tuli toime oluliselt suurenenud töökoormusega 2017. aastal, vaatamata ekspertidest tööjõu suurele voolavusele;

4.  väljendab heameelt, et 2017. aastal rakendati IT-projekte kooskõlas ajakava, maksumuse ja eelarvega; väljendab heameelt selle üle, et amet on teinud uuringu, et saada ülevaade oma tulevaste IT-süsteemide ülesehitusest; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et amet pidi talle usaldatud süsteemide operatiivjuhtimisel ulatuslikult kasutama välistöövõtjaid kolme raamlepingu alusel, kuna puudusid vajalikud ametikohad; rõhutab, et isegi kui kõik IT-projektid on ameti kontrolli all, tekitab oma tegevuse puhul nii suure osa tellimine allhankijatelt riski, et tuginetakse liiga palju välistöövõtjatele ja sõltutakse neist liigselt; nõuab seetõttu, et amet töötaks välja pikaajalise strateegia selle riski vähendamiseks; möönab sellise strateegia vastuvõtmiseks vajalikke halduskulusid, tehnilisi probleeme ja lisapersonali ning suuremat eelarvet, kuid rõhutab, et oma IT-süsteemide tundlikkust arvestades tuleks vältida liigset sõltuvust välistöövõtjatest; nõuab, et amet esitaks parlamendile oma müüjaid ja töövõtjaid käsitleva strateegia; nõuab, et amet võtaks kõik vajalikud meetmed tagamaks, et töövõtjad, kellel on juurdepääs tundlikule teabele IT-süsteemide kohta või nende töödeldavatele andmetele, on õiguslikult kohustatud järgima rangeid konfidentsiaalsuseeskirju, ja nõuaks, et sellised töövõtjad omaksid sellisele teabele juurdepääsu ajal ametlikku riiklikku juurdepääsuluba; nõuab, et amet hoolitseks selle eest, et tema töövõtjate suhtes ei oleks siduvad mis tahes kolmandate riikide õigusaktid, mille tõttu võib neil tekkida konflikt ameti poolt kehtestatud konfidentsiaalsusnõuetega;

5.  peab kahetsusväärseks väikest töötajate arvu oluliste operatsioonide osakondades ning tuletab meelde, kui tähtis on piisav arv töötajaid ja nõuetekohased inimressursid eelkõige rakenduste juhtimise ja hooldusosakonnas; juhib tähelepanu asjaolule, et 2017. aasta teises pooles töötas rakenduste juhtimise ja hooldusosakonna juhataja ka nii operatsioonide üksuse kui ka operatsioonide- ja taristuosakonna juhataja kohusetäitjana, täites seega ainuisikuliselt tegevusüksuse kolme juhikohta; juhib tähelepanu asjaolule, et see ei kujuta endast riski mitte üksnes ameti talitluspidevuse seisukohast, vaid ka puudulikku ülesannete lahusust, tekitades võimalikke huvide konflikte; nõuab, et amet väldiks tarbetute tegevusriskide võtmist tulenevalt oma inimressursside piiratusest, ja nõuab nende küsimuste viivitamatut lahendamist;

6.  võtab teadmiseks, et amet juhib praegu kolme eraldiseisvat, omavahel integreerimata suuremahulist IT-süsteemi, mis kõik käsitlevad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala poliitikavaldkonna andmeid; nõustub kontrollikojaga, et amet peaks tihedas koostöös komisjoni ja liikmesriikidega koostama tasuvusanalüüsi, mis toetaks arutelu ameti pikaajalise arengu üle; juhib tähelepanu sellele, et ameti volituste hiljutine laiendamine ei tohiks kahjustada ameti süsteemide toimimise stabiilsust ja käimasolevaid arenguid ning ameti praeguste IT-süsteemide toimimise stabiilsust ja turvalisust, mis peab jääma ameti esmaseks prioriteediks;

7.  väljendab heameelt selle üle, et amet on võtnud kohustuse täita detsembris 2017 avaldatud siseauditi talituse aruande „eu-LISA hankemenetluste kontrollimehhanismide audit“ („Audit on the controls over the procurement process in eu-LISA“) raames antud soovitust; rõhutab, kui oluline on, et amet täidaks selle kohustuse.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 153.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 153.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(6)

ELT L 295, 21.11.2018, lk 99.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 153.

(9)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 153.

(10)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(11)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(12)

ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(13)

ELT L 295, 21.11.2018, lk 99.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

ELT C 108/56, 22.3.2018, lk 270.

(16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 99).

(17)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 180, 29.6.2013, lk 1).

(18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20).

(19)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika