Postupak : 2018/2209(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0145/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0145/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.37

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0278

IZVJEŠĆE     
PDF 204kWORD 63k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2209(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2209(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu(2) o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde(5), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011(6), a osobito njezin članak 47.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0145/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za financijsku godinu 2017.

(2018/2209(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde(12), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011(13), a osobito njezin članak 47.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0145/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za financijsku godinu 2017.

(2018/2209(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0145/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(15), konačni proračun Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 155 801 818 EUR, što čini znatno povećanje od 89,38 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je to povećanje bilo povezano s dodatnim zadaćama Agencije u skladu s Uredbom (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća(16) koja je stupila na snagu 11. prosinca 2018.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je povećanje od 2,1 % u odnosu na 2016.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 91,53 %, što je povećanje od 0,68 % u usporedbi s 2016. godinom;

2.  konstatira da, prema izvješću Revizorskog suda, iako je Agencija platila puni iznos za građevinske radove na svojoj novoj zgradi u Strasbourgu 2016., radovi još nisu završeni zbog nemogućnosti izvođača radova da izvrši svoje obveze, a samo je 70 % radova bilo obuhvaćeno prihvaćenim izvješćima o napretku radova; napominje da su predujmovi izvođaču radova osigurani bankovnim jamstvima koja se postupno vraćaju nakon prihvaćanja radova; prima na znanje da izvođač radova traži svoje financijsko potraživanje i da je pokrenuo sudski postupak protiv Agencije; prima na znanje da je Agencija, prema vlastitom navodu, Upravnom sudu u Strasbourgu uložila odgovor na tužbu te da se čeka odluka tog suda; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o konačnoj odluci Upravnog suda u Strasbourgu;

Ukidanje prijenosa

3.  žali što je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 658 000 EUR, što predstavlja 12,20 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno znatno povećanje od 7,11 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija za mjerenje dodane vrijednosti svojih aktivnosti koristi nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti u područjima kao što su uspješnost sustava, sigurnost i razina zadovoljstva klijenata te razne druge ključne pokazatelje uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  pozdravlja stalnu suradnju Agencije s mrežom agencija za pravosuđe i unutarnje poslove, posebno s Uredom Europske unije za pravosudnu suradnju, Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva i Europskim potpornim uredom za azil, s kojima Agencija razmjenjuje primjere dobre prakse;

6.  primjećuje da je Agencija 2016. provela vanjsku evaluaciju, na temelju koje je zaključeno da Agencija učinkovito ostvaruje svoj mandat te su predloženi konkretni načini poboljšanja njezina poslovanja i utvrđene eventualne mogućnosti za proširenje njezina mandata; primjećuje da je 2017. Agencija provela akcijski plan kako bi realizirala te preporuke; nadalje napominje da je Komisija te nalaze uzela u obzir u svojem prijedlogu reforme osnivačkog akta Agencije koji je postao Uredba (EU) 2018/1726;

7.  naglašava važnost završnog izvješća Stručne skupine na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost i pozdravlja prijedloge Komisije za uredbe o interoperabilnosti informacijskih sustava Unije u pogledu policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija te granica i viza;

8.  sa zabrinutošću konstatira da, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija trenutačno upravlja trima zasebnim, neintegriranim opsežnim informacijskim sustavima koji Agenciji mogu onemogućiti ostvarenje ekonomije razmjera i sinergije između ta tri sustava te da se u narednim godinama očekuje proširenje mandata Agencije na još nekoliko informacijskih sustava kojima će upravljati; pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da bi Agencija trebala izraditi detaljnu analizu troškova i koristi koja bi doprinijela raspravi o strategiji budućeg razvoja informacijskih sustava kojima upravlja; primjećuje da je, sukladno odgovoru Agencije, pokrenuta studija kako bi se dobila jasna predodžba o budućoj arhitekturi interoperabilnih informacijskih sustava; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o ishodu te studije i planiranim korektivnim mjerama;

9.  napominje da je u studenom 2017. Upravni odbor usvojio ažuriranu dugoročnu strategiju Agencije za razdoblje od 2018. do 2022. kojom je postavljen smjer budućeg razvoja Agencije i očekuje da će provedba te strategije dodatno poboljšati uspješnost Agencije;

Kadrovska politika

10.  sa zabrinutošću napominje da je na dan 31. prosinca 2017. bilo realizirano samo 87,02 % plana radnih mjesta, odnosno da je imenovano 114 od 131 privremenog djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 118 odobrenih radnih mjesta 2016.); potvrđuje da se razlika između 114 imenovanih privremenih djelatnika od 131 odobrenog radnog mjesta opravdava činjenicom da su dva radna mjesta dodana u očekivanju preinake Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(17), a da je 14 radnih mjesta bilo predviđeno Uredbom (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća(18) koja je stupila na snagu 29. prosinca 2017., zbog čega je Agencija mogla započeti postupak zapošljavanja tek nakon tog datuma; sa zadovoljstvom primjećuje da je ponuda za radno mjesto voditelja Odjela za informacije o operacijama poslana i prihvaćena do kraja 2017.; primjećuje da je uz njih 2017. za Agenciju radilo 32 ugovornih djelatnika i sedam upućenih nacionalnih stručnjaka;

11.  napominje da je Agencija usvojila oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Agencija nudi sadržaje za e-učenje te da je objavila natječaje za povjerljive savjetnike;

12.  izražava žaljenje zbog rodne neravnoteže u Upravnom odboru Agencije s obzirom na to da je od 52 njezinih članova 46 muškaraca i 6 žena; u tom pogledu traži od Komisije, država članica i drugih zainteresiranih strana da pri imenovanju svojih kandidata za članove Upravnog Odbora uzmu u obzir važnost osiguravanja rodne ravnoteže;

13.  sa zabrinutošću primjećuje da se, prema izvješću Revizorskog suda, zbog malog broja djelatnika javljaju znatni rizici za kontinuitet poslovanja Agencije, posebno s obzirom na to da je načelnik Odjela za upravljanje aplikacijama i njihovo održavanje također bio vršitelj dužnosti načelnika Službe za operativne poslove te načelnika Odjela za operativne i infrastrukturne poslove te tako obnašao tri najviše rukovodeće funkcije u Službi za operativne poslove; potvrđuje da je Agencija uspješno provodila svoj mandat tijekom 2017., usprkos manjku sredstava za operativne i horizontalne funkcije u Agenciji; podupire daljnje ulaganje napora nužnih za zadržavanje i razvoj osoblja u Agenciji; u tom pogledu pozdravlja mjeru Agencije da imenuje drugog zaposlenika privremenim voditeljem Odjela za operativne i infrastrukturne poslove; apelira na Agenciju da bez odgađanja popuni sva radna mjesta stalnim osobljem;

14.  poziva Agenciju da nastavi ulagati napore u zadržavanje i razvoj osoblja u okviru Agencije; pozdravlja način na koji se Agencija 2017. nosila sa znatno većim radnim opterećenjem usprkos visokoj fluktuaciji stručnog osoblja;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije zabrinutost Agencije zbog troškova prevođenja;

Javna nabava

16.  sa zabrinutošću primjećuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija imala poteškoća privući dovoljan broj podnositelja ponude u okviru nekoliko postupaka javne nabave srednje vrijednosti, za koje je primila samo po jednu ponudu;

17.  sa žaljenjem napominje da su revizijom koju je provela Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) u pogledu postupaka javne nabave Agencije otkriveni znatni nedostaci, uključujući dva „vrlo važna” pitanja u vezi s procjenom vrijednosti ugovora i ključnim kontrolama te da su tri ostala rezultata ocijenjena kao „važna”; potvrđuje da su mnogi nedostaci povezani s nedovoljnim brojem zaposlenika u Odjelu za financije i javnu nabavu, a posebno u sektoru nabave; napominje da je Agencija uspostavila akcijski plan u vezi s nalazima revizije i preporukama IAS-a; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetim za rješavanje tih nedostataka;

18.  napominje da prema izvješću Revizorskog suda Agencija često angažira vanjske pružatelje usluga i da 90 % poslova povezanih s razvojem i provedbom informatičkih projekata Agencija obavlja u suradnji s vanjskim pružateljima usluga; sa zabrinutošću primjećuje da, iako su sve faze IT projekata pod kontrolom Agencije, eksternalizacija razvojnih aktivnosti za tako osjetljive informacijske sustave u tolikoj mjeri izvor je znatnog rizika u pogledu prekomjernog oslanjanja na vanjske izvršitelje i ovisnosti o njima; prima na znanje odgovor Agencije da bi za potpun razvoj takvih sustava unutar Agencije i za smanjenje eksternalizacije bilo potrebno znatno povećanje broja zaposlenika Agencije te da u svrhu osiguranja propisnog razdvajanja dužnosti, izvršitelji uključeni u osiguranje kvalitete nisu uključeni u pružanje vanjske podrške operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima; stoga poziva Agenciju da ograniči ovisnost o vanjskim izvršiteljima boljim korištenjem vlastitih resursa i da uspostavi odgovarajuću politiku za ograničavanje korištenja vanjskih izvršitelja;

19.  traži od Agencije da poduzme sve potrebne mjere kako bi se zajamčilo da izvođači koji imaju pristup osjetljivim informacijama o IT sustavima ili koji obrađuju osjetljive podatke budu pravno obvezani strogim pravilima o povjerljivosti i da se postavi zahtjev da takvi izvođači pristup tim podacima smiju dobiti samo uz formalnu nacionalnu sigurnosnu provjeru; traži od Agencije da zajamči da izvođači ne podliježu obvezama prema zakonima trećih zemalja koji bi ih mogli dovesti u sukob s odredbama o povjerljivosti Agencije;

20.  konstatira na temelju izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije uvela sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); na temelju informacija Agencije konstatira da je za određene postupke Agencija već uvela e-račun i e-natječaj, ali ne i e-podnošenje ponuda; poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate i izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnica o njihovoj primjeni;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

21.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; sa zabrinutošću primjećuje da Agencija ne objavljuje životopise članova svojeg Upravnog odbora ni svog rukovodećeg osoblja općenito, nego da je objavila samo životopis izvršnog direktora; poziva Agenciju da objavi životopise svih članova Upravnog odbora i rukovodećeg osoblja te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga; potiče Agenciju da se koristi politikom neovisnosti Europske agencije za kemikalije (ECHA) kao najboljom praksom i uzornim sustavom praćenja i sprječavanja sukoba interesa;

22.  žali zbog toga što Agencija, unatoč prethodnim pozivima da to učini, ne objavljuje izjave o financijskim interesima članova svojeg Upravnog odbora, rukovodećeg osoblja općenito ni svojeg izvršnog direktora; poziva na objavljivanje izjava o financijskim interesima u kojima bi se navelo članstvo u svim drugim organizacijama; naglašava da ne trebaju članovi Upravnog odbora, rukovodeće osoblje ili izvršni direktor sami izjaviti da nisu u sukobu interesa, nego da bi neutralno tijelo trebalo procijeniti postojanje sukoba interesa;

Unutarnje kontrole

23.  napominje da je 31. prosinca 2017. Agencija imala 23 otvorene preporuke iz revizije koje su označene kao „izrazito važne”, od kojih je devet izdano nedavno, tri kojima je istekao rok za izvršenje i četiri koje su još bile u tijeku; primjećuje da nema otvorenih pitanja koja su označena kao „ključna”; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih preporuka iz revizije;

Druge primjedbe

24.  prima na znanje obnovu zgrade operativnog centra Agencije u Strasbourgu (Francuska) i izgradnju novog sjedišta u Tallinnu (Estonija); napominje da Agencija također ima pričuvni centar u mjestu Sankt Johann im Pongau (Austrija) i ured za vezu u Bruxellesu (Belgija); sa zabrinutošću konstatira da je preseljenje u nove prostorije u Strasbourgu znatno kasnilo te da je odgovorni izvođač napravio nekoliko propusta;

o

o o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(19) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

17.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2017.

(2018/2209(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2017. te da su transakcije Agencije zakonite i pravilne;

2.  pozdravlja daljnji razvoj unutarnjih kapaciteta Agencije u pogledu planiranja proračuna i proaktivnog praćenja njegova izvršenja kako bi se osiguralo dobro upravljanje financijskim sredstvima Agencije; primjećuje da je ukupna razina izvršenja za obveze i plaćanja iznosila 100 %, pri čemu je cilj bio 95 %;

3.  žali zbog toga što Agencija nije raspolagala osobljem potrebnim za izvršenje svojih operativnih i horizontalnih funkcija bez oslanjanja na vanjske izvođače; poziva Agenciju da nastavi ulagati napore u zadržavanje i razvoj osoblja u okviru Agencije; pozdravlja način na koji se Agencija 2017. nosila sa znatno većim radnim opterećenjem usprkos visokoj fluktuaciji stručnog osoblja;

4.  pozdravlja činjenicu da su 2017. godine IT projekti bili implementirani unutar predviđenih rokova, troškova i proračuna; pozdravlja činjenicu da je Agencija provela studiju kako bi dobila pregled strukture budućih IT sustava; ističe, međutim, da je Agencija zbog nedostatka potrebnih radnih mjesta u planu radnih mjesta morala u znatnoj mjeri angažirati vanjske izvođače za operativno upravljanje sustavima koji su joj povjereni, i to kroz tri okvirna ugovora; naglašava da, iako su ti IT projekti pod kontrolom Agencije, zbog eksternaliziranja u tolikoj mjeri nastaje rizik u pogledu prekomjernog oslanjanja na vanjske izvođače i ovisnosti o njima; stoga traži od Agencije da izradi dugoročnu strategiju za ublažavanje toga rizika; svjestan je administrativnog opterećenja, tehničkih izazova i dodatnih troškova za osoblje te povećanog proračuna potrebnog za donošenje te strategije, no naglašava da se, s obzirom na osjetljivost IT sustava Agencije, treba izbjeći pretjerano oslanjanje na vanjske izvođače; traži od Agencije da svoju strategiju za prodavatelje i izvođače predstavi Parlamentu; traži od Agencije da poduzme sve potrebne mjere kako bi se zajamčilo da izvođači koji imaju pristup osjetljivim informacijama o IT sustavima ili koji obrađuju osjetljive podatke budu pravno obvezani strogim pravilima o povjerljivosti i da se postavi zahtjev da takvi izvođači pristup tim podacima smiju dobiti samo uz formalnu nacionalnu sigurnosnu provjeru; traži od Agencije da zajamči da izvođači ne podliježu obvezama prema zakonima trećih zemalja koji bi ih mogli dovesti u sukob s odredbama o povjerljivosti Agencije;

5.  žali zbog malog broja osoblja u ključnim operativnim odjelima i podsjeća na važnost odgovarajućeg broja osoblja i prikladnog upravljanja ljudskim resursima, posebno u odjelu za upravljanje aplikacijama i njihovo održavanje; ističe da je još tijekom druge polovice 2017. voditelj tog odjela ujedno bio privremeni vršitelj dužnosti voditelja službe za operativne poslove te voditelja odjela za operativne i infrastrukturne poslove, odnosno da je obnašao tri najviše rukovoditeljske funkcije u službi za operativne poslove; ističe da to ne predstavlja samo rizik iz perspektive kontinuiteta poslovanja, nego i manjkavu raspodjelu dužnosti koja može dovesti do operativnih sukoba interesa; traži od Agencije da izbjegava nepotrebne operativne rizike zbog nedostatka ljudskih resursa i zahtijeva da bez odgađanja riješi te probleme;

6.  napominje da Agencija trenutačno upravlja trima zasebnim, neintegriranim opsežnim IT sustavima te da se u svima njima obrađuju podatci povezani s područjem politike Unije koje obuhvaća slobodu, sigurnost i pravdu; slaže se s Revizorskim sudom da bi Agencija, u bliskoj suradnji s Komisijom i državama članicama, trebala izraditi analizu troškova i koristi koja bi doprinijela raspravi o njezinu dugoročnom razvoju; ističe da nedavno proširen mandat Agencije ne bi trebao naštetiti dostupnosti sustava kao ni tekućim aktivnostima te stabilnosti i sigurnosti rada postojećih IT sustava Agencije, koji moraju ostati njezin glavni prioritet;

7.  pozdravlja činjenicu da je Agencija preuzela obvezu da provede u djelo preporuku iz izvješća Službe Komisije za unutarnju reviziju iz prosinca 2017. o kontrolama postupka javne nabave u agenciji eu-LISA; ističe da je važno da Agencija ispuni tu obvezu.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 153.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 153.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 286, 1.11.2011., str. 1.

(6)

SL L 295, 21.11. 2018., str. 99.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 153.

(9)

SL C 434, 30.11.2018., str. 153.

(10)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(12)

SL L 286, 1.11.2011., str. 1.

(13)

SL L 295, 21.11. 2018., str. 99.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

SL C 108/56, 22.3.2018., str. 270.

(16)

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018, str. 99.).

(17)

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijelâ kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).

(18)

Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.).

(19)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti