Procedūra : 2018/2209(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0145/2019

Pateikti tekstai :

A8-0145/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.37

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0278

PRANEŠIMAS     
PDF 212kWORD 69k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) (EU-LISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2209(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2209(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra(5), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011(6), ypač į jo 47 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0145/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2209(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(11), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra(12), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011(13), ypač į jo 47 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(14), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0145/2019),

1.  pritaria Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2209(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0145/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) įplaukų ir išlaidų ataskaita(15), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 155 801 818 EUR, t. y. gerokai (89,38 proc.) didesnis nei 2016 m.; kadangi padidinimas buvo susijęs su papildomomis Agentūros užduotimis pagal 2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2018/1726(16); kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo gavę pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., t. y. 2,1 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 91,53 proc., t. y. 0,68 proc. didesnis nei 2016 m.;

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad nors 2016 m. Agentūra jau buvo sumokėjusi visą naujų pastatų Strasbūre statybos darbų kainą, statybos darbai dar nebuvo užbaigti dėl rangovo nesugebėjimo jų įvykdyti, ir priimtų darbų pažangos ataskaitos apima tik apie 70 proc. darbų; pripažįsta, kad rangovui skirtiems išankstiniams mokėjimams buvo suteiktos banko garantijos, mokėjimai vyksta progresyviai, priėmus atliktus darbus; atkreipia dėmesį į tai, kad rangovas Agentūrai pateikė finansinį ieškinį ir iškėlė bylą teisme; pažymi, kad Agentūra nurodo, kad ji Strasbūro administraciniam teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį ir kad laukiama teismo sprendimo; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie galutinį Strasbūro administracinio teismo sprendimą;

Panaikinti perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  apgailestauja dėl to, kad panaikintų perkėlimų iš 2016 į 2017 metus suma sudarė 658 000 EUR, t. y. 12,20 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, ir tai yra gerokai daugiau (7,11 proc.) palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad tokiose srityse kaip antai, veikla, saugumas ir vartotojų pasitenkinimas, Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir įvairius kitus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad pagerintų biudžeto valdymą;

5.  teigiamai vertina nuolatinį Agentūros bendradarbiavimą su Teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklu, visų pirma su Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padaliniu, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra ir Europos prieglobsčio paramos biuru, su kuriais Agentūra dalijasi geriausia patirtimi;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. atliktas Agentūros išorės vertinimas, kuriame padaryta išvada, jog Agentūra veiksmingai vykdo savo įgaliojimus, ir pasiūlyti konkretūs jos veiklos tobulinimo būdai bei nustatytos galimybės išplėtoti jos įgaliojimus; konstatuoja, kad 2017 m. Agentūra, siekdama atsižvelgti į šias rekomendacijas, įgyvendino veiksmų planą; taip pat pažymi, kad Komisija atsižvelgė į nustatytus faktus savo pasiūlyme dėl Agentūros steigimo akto reformos ir kad šis pakeistas aktas – tai Reglamentas (ES) 2018/1726;

7.  pabrėžia Aukšto lygio ekspertų grupės informacinių sistemų ir sąveikumo klausimais galutinės ataskaitos svarbą ir teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus dėl reglamentų dėl Sąjungos informacinių sistemų, susijusių su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu, prieglobsčiu, migracija, sienomis ir vizomis, sąveikumo;

8.  susirūpinęs pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, šiuo metu Agentūra valdo tris atskiras, neintegruotas didelės apimties IT sistemas, ir tai gali sutrukdyti Agentūrai naudotis masto ekonomija ir tų trijų sistemų sąveika, ir tikimasi, jog artimiausiais metais išplėtojus Agentūros įgaliojimus ji valdys dar keletą papildomų IT sistemų; teigiamai vertina Audito Rūmų pasiūlymą Agentūrai parengti išsamią ekonominės naudos analizę, kuria būtų galima remtis vykdant diskusijas dėl būsimos jos valdomų IT sistemų plėtojimo strategijos; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra atsakė, jog, siekiant turėti aiškų būsimos IT sistemų sąveikumo architektūros vaizdą, buvo atliktas tyrimas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio tyrimo rezultatus ir numatytus taisomuosius veiksmus;

9.  pažymi, kad 2017 m. lapkričio mėn. valdančioji taryba priėmė atnaujintą ilgalaikę Agentūros strategiją, apimančią 2018–2022 m. laikotarpį, kurioje nustatoma Agentūros būsimos plėtros kryptis, ir tikisi, kad ši strategija bus įgyvendinta siekiant toliau gerinti Agentūros veiklą;

Personalo politika

10.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 87,02 proc. ir buvo paskirta 114 laikinųjų darbuotojų, kai pagal Sąjungos biudžetą yra patvirtintas 131 laikinojo darbuotojo etatas (palyginti su 118 patvirtintų etatų 2016 m.); pripažįsta, kad skirtumas, atsižvelgiant į 131 patvirtintą darbuotojo etatą ir 114 paskirtų laikinųjų darbuotojų, yra pagrįstas tuo, kad, laukiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2013(17) naujos redakcijos, buvo pridėti du etatai ir 14 etatų buvo numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/2226(18), kuris įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d., taigi Agentūra įdarbinimo procesą galėjo pradėti tik nuo tos dienos; su pasitenkinimu pažymi, kad darbo pasiūlymas dėl Operacijų informacijos skyriaus vadovo posto buvo išsiųstas ir priimtas iki 2017 m. pabaigos; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 32 sutartininkai ir septyni deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

11.  pažymi, kad Agentūra patvirtino pavyzdinį Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos; pripažįsta, kad Agentūra siūlo e. mokymo medžiagą ir paskelbė kvietimus teikti paraiškas konfidencialiems patarėjams;

12.  apgailestauja dėl nepakankamos Agentūros valdančiosios tarybos narių lyčių pusiausvyros – iš 52 narių 46 nariai yra vyrai, o 6 – moterys; todėl prašo Komisijos, valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių atsižvelgti į tai, kad teikiant savo pasiūlymus dėl valdančiosios tarybos narių skyrimo yra svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad nedidelis darbuotojų skaičius kelia didelę riziką Agentūros veiklos tęstinumui, ypač atsižvelgiant į tai, kad taikomųjų programų valdymo ir priežiūros padalinio vadovas taip pat laikinai ėjo operacijų departamento vadovo ir operacijų ir infrastruktūros padalinio vadovo pareigas, taigi operacijų departamente buvo sujungtos trys aukščiausios vadovaujamosios pareigos; pripažįsta, kad praėjusiais metais Agentūra sėkmingai vykdė savo įgaliojimus, neatsižvelgiant į tai, kad trūko išteklių vykdant Agentūros pagrindinę ir horizontaliąją veiklą; palaiko pastangas išsaugoti darbuotojus ir užtikrinti vystymosi galimybes Agentūroje; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina Agentūros veiksmus – kitą darbuotoją paskirti laikinuoju operacijų ir infrastruktūros padalinio vadovu; primygtinai ragina Agentūrą ilgiau nedelsiant užpildyti visas nuolatines darbo vietas;

14.  ragina Agentūrą toliau stengtis užtikrinti darbuotojų išsaugojimą ir vystymosi galimybes Agentūroje; palankiai vertina tai, kaip 2017 m. Agentūra sprendė smarkiai padidėjusio darbo krūvio klausimą, neatsižvelgiant į tai, kad vyko didelė darbuotojų ekspertų kaita;

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje siekiant padidinti viešumą; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo raštu išlaidų;

Viešieji pirkimai

16.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra, stengdamasi užtikrinti pakankamą su keliomis vidutinės vertės viešųjų pirkimų procedūromis susijusį konkurencingumą, susidūrė su sunkumais – šiose procedūrose gavo tik vieną pasiūlymą;

17.  apgailestaudamas pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnybai (IAS) atliekant Agentūros viešųjų pirkimų procesų auditą, rasta didelių trūkumų, įskaitant du, kurie nurodyti kaip labai svarbūs klausimai, susiję su sutarčių verčių vertinimu ir pagrindinėmis kontrolės priemonėmis, kiti trys nustatyti trūkumai buvo vertinti kaip svarbūs klausimai; pripažįsta, kad daugelis trūkumų yra susiję su nepakankamu Finansų ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų skaičiumi, visų pirma, viešųjų pirkimų sektoriuje; pažymi, kad Agentūra įgyvendina veiksmų planą, susijusį su audito metu nustatytomis išvadomis ir IAS rekomendacijomis; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi siekiant sušvelninti šiuos trūkumus;

18.  pažymi, kad, kaip nurodoma Audito Rūmų ataskaitoje, Agentūra plačiai naudojasi išorės rangovų paslaugomis ir kad 90 proc. darbų, susijusių su IT projektų rengimu ir įgyvendinimu, Agentūra atlieka kartu su išorės rangovais; susirūpinęs pažymi, kad, nors Agentūra vykdo visų IT projektų etapų kontrolę, visgi tuomet, kai jautrių IT sistemų plėtojimo veikla tokiu mastu pavedama rangovams, atsiranda reikšminga pernelyg didelio pasikliovimo rangovais ir priklausomybės nuo jų rizika; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad, norint visą tų sistemų plėtrą vykdyti Agentūroje ir rangovams patikėti mažiau paslaugų, reikėtų gerokai padidinti Agentūros darbuotojų skaičių ir kad, siekiant užtikrinti tinkamą pareigų atskyrimą, kokybės užtikrinimo veikloje dalyvaujantys rangovai nedalyvauja teikiant išorės paramą didelio masto IT sistemų operacijų valdymui; todėl ragina Agentūrą riboti priklausomybę nuo išorės rangovų geriau panaudojant savo nuosavus išteklius ir sukurti tinkamą politiką, kad būtų ribojamas naudojimasis išorės rangovų paslaugomis;

19.  prašo Agentūros imtis visų būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad rangovai, turintys prieigą prie neskelbtinos informacijos apie IT sistemas arba prie jų tvarkomų duomenų, būtų teisiškai įpareigoti laikytis griežtų konfidencialumo taisyklių, ir reikalauti, kad šie rangovai turėtų oficialius nacionalinius asmens patikimumo pažymėjimus tuo metu, kai naudojasi minėta informacija; prašo Agentūros užtikrinti, kad jos rangovai nebūtų įpareigoti pagal jokius trečiųjų valstybių įstatymus, dėl kurių jie galėtų patirti konfliktą, susijusį su Agentūros nustatyta konfidencialumo tvarka;

20.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nepradėjo taikyti visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; remdamasis Agentūros pateikta informacija pažymi, kad ji jau įdiegė tam tikrose procedūrose taikomas e. sąskaitų išrašymo ir e. konkursų priemones, bet ne e. pasiūlymų teikimo priemones; ragina Agentūrą įdiegti visas reikalingas priemones ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jų taikymą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

21.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra neskelbia nei savo valdančiosios tarybos, nei apskritai vyresniosios vadovybės, išskyrus vykdomąjį direktorių, gyvenimo aprašymų; ragina Agentūrą skelbti visų valdančiosios tarybos narių ir vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šioje srityje; ragina Agentūrą naudoti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) nepriklausomumo politiką kaip geriausią praktiką ir pavyzdinę stebėsenos sistemą, kuria užkertamas kelias bet kokiems interesų konfliktams;

22.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant ankstesnių raginimų, Agentūra neskelbia nei savo valdančiosios tarybos narių, nei apskritai savo vadovų ir vykdomojo direktoriaus interesų deklaracijų; ragina paskelbti interesų deklaracijas, kuriose būtų nurodoma narystė visose kitose organizacijose; pabrėžia, kad valdančiosios tarybos nariai, vadovai arba vykdomasis direktorius turėtų ne patys pasiskelbti neturintys interesų konfliktų, o tai, ar esama interesų konfliktų, turėtų įvertinti neutrali įstaiga;

Vidaus kontrolė

23.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. Agentūra buvo neįgyvendinusi 23 audito rekomendacijų, laikomų „labai svarbiomis“, įskaitant 9 neseniai pateiktas audito rekomendacijas, tris rekomendacijas, kurių terminas jau buvo pasibaigęs, ir keturias rekomendacijas, kurios dar buvo įgyvendinamos; pažymi, kad šiuo metu nėra jokių itin svarbių neįgyvendintų rekomendacijų; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

Kitos pastabos

24.  atkreipia dėmesį į Agentūros veiklos patalpų Strasbūre (Prancūzija) rekonstrukciją ir naujo būstinės pastato Taline (Estija) statybą; pažymi, kad Agentūra taip pat turi atsarginę tinklavietę Pongau Sankt Johane (Austrija), taip pat ryšių tarnybą Briuselyje (Belgija); susirūpinęs pažymi, kad labai vėluojama persikelti į naujas patalpas Strasbūre ir kad atsakingam rangovui vykdant darbus ne kartą iškilo problemų;

o

o o

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(19) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

17.1.2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2209(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadas, kad Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir kad jos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  palankiai vertina tai, kad toliau vystomi Agentūros vidaus pajėgumai, susiję su biudžeto planavimu ir aktyvia biudžeto įgyvendinimo stebėsena, kad būtų užtikrintas patikimas Agentūros finansinių išteklių valdymas; pažymi, kad bendras įsipareigojimų ir mokėjimų vykdymo lygis sudarė 100 proc., palyginti su tikslu, kuris buvo 95 proc.;

3.  apgailestauja dėl to, kad Agentūrai trūko žmogiškųjų išteklių, reikalingų jos operatyviajai ir horizontaliajai funkcijoms vykdyti nesikreipiant į išorės rangovus; ragina Agentūrą toliau stengtis užtikrinti darbuotojų išsaugojimą ir vystymąsi Agentūroje; palankiai vertina tai, kaip Agentūra išsprendė 2017 m. smarkiai padidėjusio darbo krūvio klausimą, neatsižvelgiant į tai, kad vyko didelė darbuotojų ekspertų kaita;

4.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. IT projektai įgyvendinti laiku, laikantis nustatytų išlaidų ir biudžeto; palankiai vertina tai, kad Agentūra atlikto tyrimą, kad apžvelgtų būsimų IT sistemų struktūrą; vis dėlto pabrėžia, kad dėl reikiamų pareigybių pagal etatų planą trūkumo Agentūra jai patikėtų sistemų operacijoms valdyti dideliu mastu pagal tris bendrąsias sutartis turėjo pasitelkti išorės rangovus; pabrėžia, kad net jei Agentūra kontroliuoja savo IT projektus, veiklos patikėjimas išorės rangovams tokiu dideliu mastu kelia pernelyg didelio pasikliovimo rangovais ir per didelės priklausomybės nuo jų riziką; todėl prašo Agentūros parengti ilgalaikę strategiją šiai rizikai sumažinti; pripažįsta su tokios strategijos patvirtinimu susijusias pernelyg dideles administracines išlaidas, technines problemas ir papildomas išlaidas darbuotojams bei padidėjusį biudžetą, tačiau pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Agentūros IT sistemų jautrumą, reikia vengti pernelyg didelės priklausomybės nuo išorės rangovų; prašo Agentūros pateikti Parlamentui savo pardavėjų ir rangovų strategiją; prašo Agentūros imtis visų būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad rangovai, turintys prieigą prie neskelbtinos informacijos apie IT sistemas arba prie jų tvarkomų duomenų, būtų teisiškai įpareigoti laikytis griežtų konfidencialumo taisyklių, ir reikalauti, kad šie rangovai turėtų oficialius nacionalinius asmens patikimumo pažymėjimus tuo metu, kai naudojasi minėta informacija; prašo Agentūros užtikrinti, kad jos rangovai nebūtų įpareigoti pagal jokius trečiųjų valstybių įstatymus, dėl kurių jie gali patirti konfliktą, susijusį su Agentūros nustatyta konfidencialumo tvarka;

5.  apgailestauja dėl mažo darbuotojų skaičiaus pagrindiniuose veiklos padaliniuose ir primena, koks svarbus pakankamas darbuotojų skaičius ir tinkamas žmogiškųjų išteklių valdymas, ypač Taikomųjų programų valdymo ir priežiūros padalinyje; be to, pabrėžia, kad 2017 m. antroje pusėje Taikomųjų programų valdymo ir priežiūros padalinio vadovas taip pat laikinai ėjo Operacijų departamento vadovo ir Operacijų ir infrastruktūros padalinio vadovo pareigas, taigi buvo sujungtos trys aukščiausios vadovaujamosios pareigos Operacijų departamente; pabrėžia, kad tai ne tik kelia grėsmę veiklos tęstinumo aspektu, bet yra ir klaidingas pareigų paskirstymas, dėl kurio galimi su veikla susiję interesų konfliktai; prašo Agentūros vengti nebūtinos su veikla susijusios rizikos, kurią lemia jos žmogiškųjų išteklių srities suvaržymai, ir prašo Agentūros nedelsiant spręsti šias problemas;

6.  pažymi, kad Agentūra šiuo metu valdo tris atskiras neintegruotas didelio masto IT sistemas, kuriomis visomis tvarkomi Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srities duomenys; sutinka su Audito Rūmais, kad Agentūra, glaudžiai konsultuodamasi su Komisija ir valstybėmis narėmis, turėtų parengti sąnaudų ir naudos analizę, kuri paremtų diskusiją dėl Agentūros ilgalaikės raidos; pabrėžia, kad dėl neseniai išplėstų Agentūros įgaliojimų neturėtų būti kenkiama sistemos parengčiai, taip pat vykdomai plėtrai bei dabartinių Agentūros IT sistemų operacijų stabilumui ir saugumui – tai privalo ir toliau būti svarbiausias Agentūros prioritetas;

7.  palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą atsižvelgti į 2017 m. gruodžio mėn. paskelbtoje Vidaus audito tarnybos ataskaitoje „Eu-LISA pirkimų proceso kontrolės auditas“ pateiktą rekomendaciją; pabrėžia, kaip svarbu, kad Agentūra įvykdytų šį įsipareigojimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 153.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 153.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(6)

OL L 295, 2018 11 21, p. 99.

(7)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 153.

(9)

OL C 434, 2018 11 30, p. 153.

(10)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(12)

OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(13)

OL L 295, 2018 11 21, p. 99.

(14)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(15)

OL C 108/56, 2018 3 22, p. 270.

(16)

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99).

(17)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

(18)

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

(19)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 19 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika