Procedura : 2018/2209(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0145/2019

Teksty złożone :

A8-0145/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.37

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0278

SPRAWOZDANIE     
PDF 224kWORD 70k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) (eu-LISA) za rok budżetowy 2017

(2018/2209(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017

(2018/2209(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości(5), w szczególności jego art. 33,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu‑LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011(6), w szczególności jego art. 47,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0145/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017

(2018/2209(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(11), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości(12), w szczególności jego art. 33,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu‑LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011(13), w szczególności jego art. 47,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0145/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017

(2018/2209(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0145/2019),

A.  mając na uwadze, że według zestawienia dochodów i wydatków(15) Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2017 wynosił 155 801 818 EUR, co stanowi wzrost o 89,38 % w porównaniu z rokiem 2016; mając na uwadze, że wzrost ten był związany z dodatkowymi zadaniami Agencji wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726(16), które weszło w życie w dniu 11 grudnia 2018 r. ; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza wzrost o 2,1 % w porównaniu z rokiem 2016; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 91,53 %, co stanowi wzrost o 0,68 % w stosunku do 2016 r.;

2.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału chociaż Agencja w 2016 r. zapłaciła pełną cenę za roboty budowlane w nowej siedzibie w Strasburgu, roboty te nie zostały jeszcze ukończone z powodu niezdolności wykonawcy do ich wykonania, a jedynie 70 % robót jest objętych zatwierdzonymi sprawozdaniami z postępu prac; przyjmuje do wiadomości, że zaliczki dla wykonawcy są objęte gwarancjami bankowymi, stopniowo zwalnianymi po odbiorze robót; zauważa, że wykonawca przedłożył roszczenie finansowe i wystąpił do sądu przeciwko Agencji; zauważa, że według Agencji złożyła ona odpowiedź na pozew przed sądem administracyjnym w Strasburgu oraz że sąd nie wydał jeszcze wyroku; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o ostatecznym wyroku sądu administracyjnego w Strasburgu;

Anulowane środki przeniesione

3.  z żalem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 658 000 EUR, co stanowi 12,20 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza istotny spadek – o 7,11 % – w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja wykorzystuje szereg kluczowych wskaźników efektywności w obszarach takich jak wydajność systemów, bezpieczeństwo i poziom zadowolenia klientów do mierzenia wartości dodanej wynikającej z jej działalności, a także różne inne kluczowe wskaźniki efektywności w celu usprawnienia zarządzania budżetem;

5.  z zadowoleniem odnotowuje, że Agencja prowadzi stałą współpracę z sieciami agencji działających w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności z Europejską Jednostką Współpracy Sądowej, Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w dziedzinie Ścigania oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, dzieląc się z nimi wszystkimi najlepszymi praktykami;

6.  zauważa, że w 2016 r. Agencja przeszła ocenę zewnętrzną, w wyniku której stwierdzono, że wypełnia ona swój mandat skutecznie, oraz zaproponowano szczególne sposoby poprawy jej operacji i wskazano potencjalne możliwości rozszerzenia jej mandatu; odnotowuje, że w 2017 r. Agencja wdrożyła plan działania, aby zastosować się do tych zaleceń; zauważa ponadto, że Komisja uwzględniła te ustalenia we wniosku dotyczącym zmiany aktu założycielskiego Agencji, który to wniosek stał się rozporządzeniem (UE) 2018/1726;

7.  podkreśla znaczenie sprawozdania końcowego grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności oraz z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące rozporządzeń w sprawie interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz granic i wiz;

8.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału Agencja zarządza obecnie trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi systemami informatycznymi na dużą skalę, co może uniemożliwić Agencji osiągnięcie korzyści skali i synergii między tymi trzema systemami, oraz że w nadchodzących latach oczekuje się rozszerzenia mandatu Agencji o zarządzanie kilkoma dodatkowymi systemami informatycznymi; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by Agencja przygotowała szczegółową analizę kosztów i korzyści jako wkład do dyskusji na temat rozwoju strategii dotyczącej zarządzanych przez nią systemów informatycznych w przyszłości; zauważa, że – jak wynika z odpowiedzi Agencji – przeprowadzono badanie w celu uzyskania wyraźnego obrazu przyszłej architektury interoperacyjnych systemów informatycznych; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wynikach tego badania i planowanych działaniach naprawczych;

9.  zauważa, że w listopadzie 2017 r. zarząd przyjął uaktualnioną długoterminową strategię dla Agencji na lata 2018–2022 wyznaczającą kierunek przyszłego rozwoju Agencji, i oczekuje, że wdrożenie tej strategii przyczyni się do dalszej poprawy wyników Agencji;

Polityka kadrowa

10.  z niepokojem zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 87,02 % i choć budżet Unii przewidywał 131 stanowisk dla pracowników na czas określony, przyjęto tylko 114 osoby (w porównaniu z 118 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); przyjmuje do wiadomości, że różnica między liczbą 114 pracowników zatrudnionych na czas określony a zatwierdzoną liczbą 131 takich pracowników jest uzasadniona faktem, że dwa stanowiska dodano w oczekiwaniu na wersję przekształconą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013(17) i że 14 stanowisk przewidziano na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226(18), które weszło w życie 29 grudnia 2017 r., co sprawiło, że Agencja mogła rozpocząć procedurę naboru dopiero po tej dacie; z zadowoleniem zauważa, że oferta pracy na stanowisku kierownika Działu ds. Informacji o Operacjach została wysłana i zaakceptowana przed końcem 2017 r; zauważa, że w 2017 r. w Agencji pracowało również 32 pracowników kontraktowych i 7 ekspertów oddelegowanych;

11.  zauważa, że Agencja przyjęła wzór decyzji Komisji w sprawie polityki ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; przyjmuje do wiadomości, że Agencja oferuje materiały szkoleniowe w internecie i opublikowała zaproszenia do składania ofert na stanowisko zaufanych doradców;

12.  ubolewa nad brakiem równowagi płci w 52-osobowym zarządzie Agencji, w którego skład wchodzi 46 mężczyzn i 6 kobiet; w związku z tym zwraca się do Komisji, państw członkowskich i innych zainteresowanych stron o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci przy przedstawianiu kandydatów na członków zarządu;

13.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału niewielka liczba pracowników stwarza poważne ryzyko dla ciągłości pracy Agencji, w szczególności biorąc pod uwagę, że kierownik działu ds. zarządzania i utrzymania aplikacji również zajmował tymczasowe stanowiska kierownika działu operacyjnego i kierownika działu ds. operacji i infrastruktury i tym samym połączył trzy najwyższe stanowiska kierownicze w dziale operacyjnym; przyjmuje do wiadomości, że Agencja z powodzeniem zrealizowała powierzony jej mandat w ciągu 2017 r., mimo braku zasobów w zakresie funkcji operacyjnych i horyzontalnych w Agencji; popiera kontynuację wysiłków niezbędnych do utrzymania poziomu zatrudnienia i zwiększenia personelu Agencji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wprowadzony przez Agencję środek polegający na powołaniu innego pracownika na stanowisko tymczasowego szefa Działu ds. Operacji i Infrastruktury; wzywa Agencję do niezwłocznego obsadzenia wszystkich stanowisk personelem zatrudnionym na czas nieokreślony;

14.  wzywa Agencję do kontynuacji wysiłków na rzecz zapewnienia utrzymania poziomu zatrudnienia i rozwoju personelu Agencji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja odpowiednio sprostała zwiększonemu obciążeniu pracą w 2017 r., pomimo dużej rotacji ekspertów;

15.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Agencji dotyczące kosztów tłumaczenia pisemnego;

Zamówienia

16.  z niepokojem zauważa, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż Agencja napotkała trudności w przyciągnięciu wystarczającej liczby oferentów przy zamówieniach średniej wielkości – w odnośnych procedurach otrzymała tylko jedną ofertę;

17.  zauważa z ubolewaniem, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji w odniesieniu do procedur udzielania zamówień w Agencji stwierdzono znaczące niedociągnięcia, w tym dwie „bardzo istotne” kwestie dotyczące oszacowania wartości umów oraz kluczowych mechanizmów kontroli. a także trzy inne ustalenia ocenione jako „ważne”; dostrzega, że wiele niedociągnięć jest związanych z niewystarczającą liczbą pracowników w Dziale ds. Finansów i Udzielania Zamówień, w szczególności w obszarze udzielania zamówień; zauważa, że Agencja wprowadziła plan działania dotyczący ustaleń audytu i zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach przyjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości;

18.  odnotowuje, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż Agencja w szerokim zakresie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych oraz że 90 % prac związanych z opracowaniem i realizacją projektów informatycznych wykonywanych jest wspólnym wysiłkiem Agencji i podmiotów zewnętrznych; zauważa z zaniepokojeniem, że chociaż Agencja kontroluje wszystkie etapy projektów informatycznych, outsourcing rozwoju newralgicznych systemów informatycznych w takim zakresie stwarza znaczne ryzyko nadmiernego polegania na wykonawcach i nadmiernej zależności od nich; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, iż pełny rozwój tych systemów wewnątrz Agencji i ograniczenie outsourcingu zadań wymagałyby znacznego zwiększenia personelu Agencji oraz że w celu zapewnienia odpowiedniego rozdzielenia obowiązków wykonawcy zaangażowani w zapewnianie jakości nie są zaangażowani w zapewnianie wsparcia zewnętrznego dla zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi; w związku z tym wzywa Agencję do ograniczenia zależności od podmiotów zewnętrznych przez lepsze wykorzystanie zasobów własnych oraz do wprowadzenia odpowiedniej polityki w celu ograniczenia korzystania z usług podmiotów zewnętrznych;

19.  zwraca się do Agencji o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu dopilnowania, by wykonawcy mający dostęp do informacji szczególnie chronionych dotyczących systemów informatycznych lub danych, które przetwarzają, byli prawnie zobowiązani do przestrzegania surowych zasad poufności, a także wzywa Agencję do domagania się, by w chwili uzyskiwania dostępu do takich informacji wykonawcy posiadali oficjalne krajowe poświadczenia bezpieczeństwa; zwraca się do Agencji o dopilnowanie, by jej wykonawcy nie byli związani żadnymi przepisami państw trzecich, które to przepisy mogłyby stać w sprzeczności z ustaleniami dotyczącymi poufności ustanowionymi przez Agencję;

20.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie wprowadziła jeszcze wszystkich narzędzi oferowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia) ; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji zauważa, że wprowadziła już ona elektroniczne fakturowanie i elektroniczne procedury przetargowe w niektórych postępowaniach, lecz nie wprowadziła elektronicznego systemu składania ofert; wzywa Agencję, aby wprowadziła wszystkie niezbędne narzędzia i poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

21.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zauważa z zaniepokojeniem, że poza życiorysem dyrektora wykonawczego Agencja w ogóle nie publikuje życiorysów członków zarządu ani kadry kierowniczej; wzywa Agencję do publikowania życiorysów wszystkich członków zarządu i kadry kierowniczej oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o środkach przyjętych w tym zakresie; zachęca Agencję do stosowania polityki niezależności Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jako najlepszej praktyki i wzorcowego systemu monitorowania konfliktów interesów i zapobiegania im;

22.  ubolewa, że mimo wcześniejszych wezwań Agencja nie publikuje deklaracji interesów członków zarządu, całej kadry kierowniczej i dyrektora wykonawczego; wzywa do opublikowania deklaracji interesów wymieniających członkostwo we wszystkich innych organizacjach; podkreśla, że to nie członkowie zarządu, kadra kierownicza czy dyrektor wykonawczy powinni deklarować, że nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów, ale że to neutralny organ powinien ocenić, czy istnieje konflikt interesów;

Kontrole wewnętrzne

23.  przyjmuje do wiadomości, że na dzień 31 grudnia 2017 r. Agencja miała 23 otwarte zalecenia z audytu, które oceniono jako „bardzo ważne”, w tym dziewięć niedawno wydanych, z których trzy straciły ważność, a cztery były nadal w toku; zauważa, że brak jest otwartych kwestii „krytycznych”; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tych zaleceń pokontrolnych;

Inne uwagi

24.  odnotowuje przebudowę centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu (Francja) oraz budowę nowej siedziby w Tallinie (Estonia); zauważa, że Agencja posiada również centrum wsparcia w Sankt Johann im Pongau (Austria), a także biuro łącznikowe w Brukseli (Belgia); z niepokojem zauważa, że przeniesienie do nowej siedziby w Strasburgu odbyło się ze znacznym opóźnieniem oraz że stwierdzono szereg uchybień ze strony odpowiedzialnego wykonawcy;

o

o o

25.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … 2019 r.(19) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

17.1.2019

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017

(2018/2209(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Romeo Franz

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („Agencji”) rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r., a jej transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  z zadowoleniem przyjmuje dalszy rozwój wewnętrznych zdolności Agencji w odniesieniu do planowania budżetowego i proaktywnego monitorowania wykonania budżetu w celu zapewnienia należytego zarządzania zasobami finansowymi Agencji; zauważa, że ogólny poziom wykonania zobowiązań i płatności wyniósł 100 %, przy zakładanym celu 95 %;

3.  ubolewa, że Agencja nie dysponowała zasobami kadrowymi, dzięki którym mogłaby wykonywać swoje funkcje operacyjne i horyzontalne bez korzystania z usług wykonawców zewnętrznych; wzywa Agencję do kontynuacji wysiłków na rzecz zapewnienia utrzymania poziomu zatrudnienia i rozwoju personelu Agencji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja odpowiednio sprostała zwiększonemu obciążeniu pracą w 2017 r., pomimo dużej rotacji ekspertów;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty informatyczne zostały wdrożone w 2017 r. zgodnie z ustalonymi kalendarzem, kosztami i budżetem; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja przeprowadziła badanie mające na celu przegląd struktury jej przyszłych systemów informatycznych; zwraca jednak uwagę, że z powodu braku koniecznych stanowisk w planie zatrudnienia Agencja musiała w szerokim zakresie korzystać z usług zewnętrznych wykonawców, za pośrednictwem trzech umów ramowych, w celu operacyjnego zarządzania systemami powierzonymi Agencji; podkreśla, że nawet jeżeli projekty informatyczne Agencji są pod jej kontrolą, outsourcing działań Agencji w tak szerokim zakresie stwarza zagrożenie nadmiernej zależności od wykonawców zewnętrznych i nadmiernego polegania na nich; w związku z tym zwraca się do Agencji o opracowanie długoterminowej strategii na rzecz ograniczenia tego ryzyka; dostrzega obciążenie administracyjne, trudności techniczne oraz dodatkowe środki na personel i dodatkowy budżet, jakie wiążą się z przyjęciem takiej strategii, ale podkreśla, że ze względu na wrażliwość systemów informatycznych Agencji należy unikać nadmiernej zależności od wykonawców zewnętrznych; zwraca się do Agencji o przedstawienie Parlamentowi strategii dotyczącej dostawców i wykonawców; zwraca się do Agencji o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu dopilnowania, by wykonawcy mający dostęp do informacji szczególnie chronionych dotyczących systemów informatycznych lub danych, które przetwarzają, byli prawnie zobowiązani do przestrzegania surowych zasad poufności, a także wzywa Agencję do domagania się, by w chwili uzyskiwania dostępu do takich informacji wykonawcy posiadali oficjalne krajowe poświadczenia bezpieczeństwa; zwraca się do Agencji o dopilnowanie, by jej wykonawcy nie byli związani żadnymi przepisami państw trzecich, które to przepisy mogłyby stać w sprzeczności z ustaleniami dotyczącymi poufności ustanowionymi przez Agencję;

5.  ubolewa nad niewielką liczbą pracowników w kluczowych działach operacyjnych, a także przypomina znaczenie odpowiedniego poziomu zatrudnienia i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w dziale „Zarządzanie aplikacjami i ich obsługa techniczna”; wskazuje również, że w drugiej połowie 2017 r. kierownik tego działu zajmował tymczasowo stanowiska szefa departamentu operacji i kierownika działu operacji i infrastruktury, a tym samym piastował trzy najwyższe stanowiska kierownicze w departamencie operacji; zwraca uwagę, że jest to nie tylko ryzyko z punktu widzenia ciągłości działania, ale również nieprawidłowy podział obowiązków, co stwarza potencjalne konflikty interesów operacyjnych; zwraca się do Agencji o unikanie zbędnego ryzyka operacyjnego ze względu na jej ograniczenia w zakresie zasobów ludzkich i zwraca się do niej o bezzwłoczne zajęcie się tymi kwestiami;

6.  zauważa, że obecnie Agencja zarządza trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi, z których wszystkie przetwarzają dane w obszarze polityki UE dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; zgadza się z Trybunałem, że Agencja powinna, w ścisłym porozumieniu z Komisją i państwami członkowskimi, przygotować ocenę kosztów i korzyści, która będzie przydatna w dyskusji na temat długoterminowego rozwoju Agencji; zwraca uwagę, że rozszerzony niedawno mandat Agencji nie powinien mieć negatywnego wpływu na dostępność systemu i bieżące operacje oraz na stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania obecnych systemów informatycznych Agencji, które muszą pozostać jej najważniejszym priorytetem;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Agencji do uwzględnienia zalecenia zawartego w sprawozdaniu Służby Audytu Wewnętrznego dotyczącym audytu mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do procedur udzielania zamówień w eu-LISA, wydanym w grudniu 2017 r.; podkreśla, że ważne jest, aby Agencja wywiązała się z tego zobowiązania.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petra Kammerevert

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.

(2)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1.

(6)

Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99.

(7)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(8)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.

(9)

Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.

(10)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(12)

Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1.

(13)

Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99.

(14)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(15)

Dz.U. C 108/56 z 22.3.2018, s. 270.

(16)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99).

(17)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1).

(18)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20).

(19)

Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0000.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności