Postup : 2018/2209(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0145/2019

Predkladané texty :

A8-0145/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.37

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0278

SPRÁVA     
PDF 215kWORD 70k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017;

(2018/2209(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(5), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu‑LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011(6), a najmä na jeho článok 47,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0145/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(11), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(12), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu‑LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011(13), a najmä na jeho článok 47,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0145/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0145/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(15) predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 sumu 155 801 818 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje výrazné zvýšenie o 89,38 %; keďže toto zvýšenie súviselo s dodatočnými úlohami agentúry podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726(16), ktoré nadobudlo účinnosť 11. decembra 2018; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  uznanlivo konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,1 %; okrem toho dodáva, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 91,53 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,68 %;

2.  konštatuje, že zo správy Dvora audítorov vyplýva, že hoci agentúra zaplatila za stavebné práce v súvislosti so svojimi novými priestormi v Štrasburgu v roku 2016 plnú cenu, práce ešte stále nie sú dokončené kvôli neschopnosti dodávateľa plniť zmluvu a že len 70 % prác bolo zahrnutých v schválených správach o pokroku prác; uznáva, že zálohové platby poskytnuté dodávateľovi sú pokryté bankovými zárukami, ktoré sa uvoľňujú postupne po prijatí diela; berie na vedomie, že dodávateľ predložil finančnú pohľadávku a podal na agentúru žalobu; berie na vedomie, že podľa vyjadrenia agentúry táto podala na správnom súde v Štrasburgu vyjadrenie k žalobe a že sa čaká na rozhodnutie súdu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o konečnom rozhodnutí správneho súdu v Štrasburgu;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 658 000 EUR, čo predstavuje 12,20 % celkovej prenesenej sumy a značné zvýšenie o 7,11 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) v oblastiach, ako je výkonnosť systému, bezpečnosť a úroveň spokojnosti zákazníkov, s cieľom merať pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jej činnosti, a rôzne ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

5.  víta pokračujúcu spoluprácu agentúry so sieťou agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci, najmä s Jednotkou Európskej únie pre justičnú spoluprácu, Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a Európskym podporným úradom pre azyl, pričom so všetkými týmito subjektmi agentúra spoločne využíva najlepšie postupy;

6.  konštatuje, že v roku 2016 sa v agentúre uskutočnilo externé hodnotenie, v ktorom sa dospelo k záveru, že agentúra plní svoj mandát účinne, navrhli konkrétne spôsoby zlepšenia jej operácií a určili potenciálne možnosti na rozšírenie jej mandátu; berie na vedomie, že agentúra v roku 2017 zaviedla akčný plán na riešenie týchto odporúčaní; ďalej konštatuje, že Komisia zohľadnila tieto zistenia vo svojom návrhu reformy zakladajúceho aktu agentúry, ktoré sa transformovalo na nariadenie (EÚ) 2018/1726;

7.  zdôrazňuje význam záverečnej správy expertnej skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu a víta návrhy Komisie na nariadenia o interoperabilite informačných systémov Únie, pokiaľ ide o policajnú a justičnú spoluprácu, azyl a migráciu a hranice a víza;

8.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra v súčasnosti riadi tri samostatné neintegrované rozsiahle IT systémy, ktoré môžu brániť tomu, aby agentúra dosahovala úspory z rozsahu a synergie medzi týmito tromi systémami, a že rozšírenie mandátu agentúry na spravovanie niekoľkých ďalších IT systémov sa očakáva v nadchádzajúcich rokoch; víta návrh Dvora audítorov, že agentúra by mala vypracovať podrobnú analýzu nákladov a prínosov v záujme príspevku do diskusie o budúcej stratégii vývoja informačných systémov, ktoré spravuje; na základe odpovede agentúry konštatuje, že sa uskutočnila štúdia s cieľom získať jasný obraz o budúcej architektúre interoperabilných informačných systémov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledku tejto štúdie a o plánovaných nápravných opatreniach;

9.  konštatuje, že správna rada prijala v novembri 2017 aktualizovanú dlhodobú stratégiu agentúry, ktorá sa vzťahuje na roky 2018 až 2022 a určuje smerovanie budúceho rozvoja agentúry, a očakáva, že vykonávaním tejto stratégie sa zlepší výkonnosť agentúry;

Personálna politika

10.  so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 87,02 %, pričom zo 131 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 118 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 114 dočasných zamestnancov; berie na vedomie, že rozdiel medzi 114 vymenovanými a 131 povolenými dočasnými zamestnancami je odôvodnený skutočnosťou, že dva pracovné miesta boli pridané v očakávaní prepracovaného znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013(17) a že 14 pracovných miest bolo vytvorených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226,(18) ktoré nadobudlo účinnosť 29. decembra 2017, a umožnilo tak agentúre začať proces prijímania zamestnancov po tomto dátume; s uspokojením konštatuje, že pracovná ponuka na post vedúceho útvaru informácií o operáciách bola zaslaná a prijatá do konca roka 2017; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 32 zmluvných zamestnancov a 7 vyslaných národných expertov;

11.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; berie na vedomie, že agentúra ponúka materiál pre elektronické vzdelávanie a zverejnila výzvy pre dôverných poradcov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v riadiacej rade agentúry, v ktorej je z 52 členov 46 mužov a 6 žien; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady;

13.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov malý počet zamestnancov predstavuje značné riziká pre kontinuitu činnosti agentúry, najmä vzhľadom na to, že vedúci oddelenia pre riadenie a údržbu aplikácií tiež dočasne zastáva pracovné miesta vedúceho oddelenia operácií a vedúceho oddelenia pre operácie a infraštruktúru, čím sa spojili tri najvyššie riadiace pozície v rámci oddelenia operácií; uznáva, že agentúra úspešne splnila svoj mandát v priebehu roka 2017 napriek významnému nedostatku zdrojov v operačných a horizontálnych funkciách v agentúre; podporuje pokračujúce úsilie potrebné na udržanie a rozvoj zamestnancov agentúry; v tejto súvislosti víta opatrenie agentúry týkajúce sa vymenovania iného zamestnanca ako dočasného vedúceho oddelenia pre operácie a infraštruktúru; naliehavo vyzýva agentúru, aby bezodkladne obsadila všetky pracovné miesta stálymi zamestnancami;

14.  vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zaistenie udržania zamestnancov a ich rozvoj v rámci agentúry; víta, ako agentúra v roku 2017 riešila výrazne zvýšené pracovné zaťaženie napriek vysokej fluktuácii odborných zamestnancov;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad;

Verejné obstarávanie

16.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa agentúra stretla s ťažkosťami pri zaistení dostatočnej súťaže pre niekoľko postupov verejného obstarávania so strednou hodnotou, pričom v príslušných postupoch dostala len jednu ponuku;

17.  s poľutovaním konštatuje, že v audite, ktorý vykonal Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) v súvislosti s postupmi verejného obstarávania agentúry, sa zistili významné nedostatky vrátane dvoch „veľmi dôležitých“ otázok týkajúcich sa odhadu zmluvných hodnôt a kľúčových kontrol a troch ďalších zistení hodnotených ako „dôležité“; uznáva, že mnohé nedostatky sa týkajú nedostatočného personálneho zabezpečenia oddelenia pre finančné a verejné obstarávanie a najmä odvetvia verejného obstarávania; berie na vedomie, že agentúra zaviedla akčný plán na riešenie zistení z auditu a odporúčaní IAS; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie týchto nedostatkov;

18.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra nadmerne využíva služby externých dodávateľov, ktorí spolu s agentúrou vykonávajú 90 % práce súvisiacej s vývojom a implementáciou IT projektov; so znepokojením konštatuje, že hoci všetky fázy IT projektov sú pod kontrolou agentúry, outsourcing vývoja citlivých IT systémov v takejto miere spôsobuje značné riziko prílišného spoliehania sa a závislosti od dodávateľov; berie na vedomie odpoveď agentúry, že úplný vývoj týchto systémov z vlastných zdrojov a zníženie outsourcingu úloh by si vyžadovalo podstatné navýšenie zamestnancov agentúry a že v záujme zabezpečenia riadneho oddelenia povinností sa dodávatelia zapojení do zabezpečovania kvality nepodieľajú na poskytovaní externej podpory na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov; vyzýva preto agentúru, aby prostredníctvom lepšieho využívania vlastných zdrojov obmedzila závislosť od externých dodávateľov a aby zaviedla vhodnú politiku na obmedzenie využívania externých dodávateľov;

19.  žiada agentúru, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia, ktorí majú prístup k citlivým informáciám o informačných systémoch alebo k údajom, ktoré spracúvajú, boli právne viazaní dodržiavať prísne pravidlá dôvernosti, a aby od týchto dodávateľov požadovala, aby mali v čase prístupu k takýmto informáciám formálne národné bezpečnostné previerky; žiada agentúru, aby zabezpečila, že jej dodávatelia nie sú viazaní žiadnymi právnymi predpismi tretích krajín, kvôli ktorým by sa mohli dostať do rozporu s opatreniami v oblasti dôvernosti;

20.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nezaviedla všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra už zaviedla elektronickú fakturáciu a elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania pre niektoré postupy, elektronické predkladanie ponúk však ešte nie; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky tieto potrebné nástroje a aby o ich uplatňovaní informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

21.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením konštatuje, že agentúra nezverejňuje životopisy členov svojej riadiacej rady ani svojich riadiacich pracovníkov vo všeobecnosti, len svojho výkonného riaditeľa; vyzýva agentúru, aby zverejnila životopisy všetkých členov správnej rady a riadiacich pracovníkov a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti; nabáda agentúru, aby využívala politiku nezávislosti Európskej chemickej agentúry (ECHA) ako najlepší postup a príkladný systém monitorovania a predchádzania akýmkoľvek konfliktom záujmov;

22.  so znepokojením konštatuje, že napriek predchádzajúcim výzvam agentúra nezverejňuje životopisy členov správnej rady ani svojich riadiacich pracovníkov vo všeobecnosti, ani svojho výkonného riaditeľa; požaduje, aby sa vyhlásenia o záujmoch zverejnili vrátane členstva v akýchkoľvek ďalších organizáciách; zdôrazňuje, že nie je kompetenciou členov správnej rady, riadiacich pracovníkov ani výkonného riaditeľa, aby vyhlásili, že nie sú v konflikte záujmov, ale že by to mal posudzovať nezávislý orgán;

Vnútorné kontroly

23.  berie na vedomie, že k 31. decembru 2017 mala agentúra 23 nevyriešených odporúčaní auditu, ktoré boli hodnotené ako „veľmi dôležité“, vrátane deviatich odporúčaní, ktoré boli vydané nedávno, pričom tri z nich boli po termíne vykonania a štyri boli ešte v štádiu riešenia; konštatuje, že medzi otvorenými otázkami nie sú žiadne z kategórie „s rozhodujúcim významom“; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní auditu;

Ďalšie pripomienky

24.  berie na vedomie rekonštrukciu operačného zariadenia agentúry v Štrasburgu (Francúzsko) a výstavbu nového ústredia v Tallinne (Estónsko); konštatuje, že agentúra má aj záložné pracovisko v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku a kontaktný úrad v Bruseli v Belgicku; so znepokojením konštatuje, že presun do nových priestorov v Štrasburgu bol poznačený značnými oneskoreniami a že zodpovedný dodávateľ sa dopustil niekoľkých zlyhaní;

o

o o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(19) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2209(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

2.  víta ďalší rozvoj vnútorných kapacít agentúry, pokiaľ ide o plánovanie rozpočtu a proaktívne monitorovanie plnenia rozpočtu s cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie s finančnými zdrojmi agentúry; konštatuje, že celková úroveň plnenia záväzkov a platieb bola 100 %, pričom cieľ bol 95 %;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúre chýbali ľudské zdroje potrebné na plnenie operačných a horizontálnych funkcií bez pomoci externých dodávateľov; vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zaistenie udržania zamestnancov a ich rozvoj v rámci agentúry; víta, ako agentúra v roku 2017 riešila výrazne zvýšené pracovné zaťaženie napriek vysokej fluktuácii odborných zamestnancov;

4.  víta, že v roku 2017 sa IT projekty realizovali včas a že súvisiace náklady aj rozpočet boli dodržané; víta, že agentúra uskutočnila štúdiu s cieľom získať prehľad o architektúre svojich budúcich informačných systémov; poukazuje však na to, že agentúra musela na prevádzkové riadenie systémov, ktoré boli agentúre zverené, prostredníctvom troch rámcových zmlúv vo veľkej miere využívať externých dodávateľov, a to kvôli nedostatku nevyhnutných pracovných miest v pláne pracovných miest; zdôrazňuje, že aj keď agentúra má IT projekty pod kontrolou, outsourcing činností v takom veľkom rozsahu vytvára riziko nadmerného využívania a nadmernej závislosti od externých dodávateľov; žiada preto agentúru, aby vypracovala dlhodobú stratégiu na zmiernenie tohto rizika; berie na vedomie administratívne režijné náklady, technické problémy a dodatočné náklady na zamestnancov a vyšší rozpočet, ktoré sú potrebné na prijatie takejto stratégie, zdôrazňuje však, že vzhľadom na citlivosť informačných systémov agentúry treba predísť prílišnej závislosti od externých dodávateľov; žiada agentúru, aby Parlamentu predložila svoju stratégiu týkajúcu sa predajcov a dodávateľov; žiada agentúru, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia, ktorí majú prístup k citlivým informáciám o informačných systémoch alebo k údajom, ktoré spracúvajú, boli právne viazaní dodržiavať prísne pravidlá dôvernosti, a aby od týchto dodávateľov požadovala, aby mali v čase prístupu k takýmto informáciám formálne národné bezpečnostné previerky; žiada agentúru, aby zabezpečila, že jej dodávatelia nie sú viazaní žiadnymi právnymi predpismi tretích krajín, kvôli ktorým by sa mohli dostať do rozporu s opatreniami v oblasti dôvernosti;

5.  vyjadruje poľutovanie nad nízkym počtom zamestnancov na kľúčových operačných oddeleniach a pripomína význam príslušného počtu zamestnancov a vhodného riadenia ľudských zdrojov, najmä na oddelení pre riadenie a údržbu aplikácií; upozorňuje tiež, že v druhej polovici roka 2017 vedúci tohto oddelenia dočasne zastával aj funkciu vedúceho útvaru operácií a vedúceho oddelenia operácií a infraštruktúry, čím sa spojili tri najvyššie manažérske pozície v útvare operácií; upozorňuje, že nejde len o riziko z hľadiska kontinuity činností, ale aj o chybné rozdelenie úloh, čím vznikajú možné operačné konflikty záujmov; žiada agentúru, aby nepodstupovala zbytočné operačné riziká v dôsledku obmedzení v oblasti ľudských zdrojov, a žiada ju, aby bezodkladne vyriešila tieto problémy;

6.  konštatuje, že agentúra v súčasnosti riadi tri samostatné, neintegrované rozsiahle informačné systémy, ktoré všetky spracúvajú údaje v oblasti politiky Únie týkajúcej sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; súhlasí s Dvorom audítorov, že agentúra by mala v úzkej spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vypracovať analýzu nákladov a prínosov so zreteľom na diskusiu o jej dlhodobom rozvoji; poukazuje na to, že nedávne rozšírenie mandátu agentúry by nemalo narúšať dostupnosť systému, prebiehajúci rozvoj ani stabilitu či bezpečnosť činností súčasných informačných systémov agentúry, ktoré musia zostať jej prvoradou prioritou;

7.  víta záväzok agentúry zaoberať sa odporúčaním zo správy Útvaru pre vnútorný audit o audite kontrol procesu verejného obstarávania v agentúre eu-LISA z decembra 2017; zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra tento záväzok splnila.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.

(9)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.

(10)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Ú. v. EÚ C 108/56, 22.3.2018, s. 270.

(16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).

(17)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).

(18)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(19)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0000.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia