Förfarande : 2018/2209(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0145/2019

Ingivna texter :

A8-0145/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.37

Antagna texter :

P8_TA(2019)0278

BETÄNKANDE     
PDF 194kWORD 68k
1.3.2019
PE 626.806v02-00 A8-0145/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)) för budgetåret 2017

(2018/2209(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2017

(2018/2209(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0099/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa(5), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1726 av den 14 november 2018 om inrättande av Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), och ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011(6), särskilt artikel 47,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0145/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2017

(2018/2209(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2017, med byråns svar(8),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0099/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(11), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa(12), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1726 av den 14 november 2018 om inrättande av Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), och ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011(13), särskilt artikel 47,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0145/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it‑system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2017

(2018/2209(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0145/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(15) för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad byrån) uppgick byråns slutliga budget för budgetåret 2017 till 155 801 818 EUR, vilket är en avsevärd ökning med 89,38 % jämfört med 2016. Ökningen var kopplad till byråns ytterligare uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726(16), som trädde i kraft den 11 december 2018. Byråns budget kommer huvudsakligen från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är en ökning med 2,1 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 91,53 %, vilket innebär en ökning med 0,68 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att trots att byrån 2016 betalade hela kostnaden för byggarbetena i sina nya lokaler i Strasbourg var arbetena fortfarande inte klara, eftersom entreprenören inte lyckats utföra sina arbeten, och endast cirka 70 % av arbetena hade rapporterats och godkänts som slutförda. Parlamentet konstaterar att förskottsbetalningarna till entreprenören täcks av bankgarantier som utlöses successivt när arbetena godkänts som slutförda. Parlamentet noterar att entreprenören har framfört ekonomiska krav och väckt talan inför domstol mot byrån. Byrån uppger att den har registrerat ett svaromål hos förvaltningsdomstolen i Strasbourg, och att domstolens beslut ännu inte har förkunnats. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den slutliga domen i förvaltningsdomstolen i Strasbourg.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet beklagar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 658 000 EUR, vilket utgör 12,20 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en betydande ökning med 7,11 % jämfört med 2016.

Resultat

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder ett flertal centrala resultatindikatorer inom områden som systemprestanda, säkerhet och mätning av kundtillfredsställelse för att mäta det mervärde som dess verksamhet ger, samt andra centrala resultatindikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet välkomnar byråns fortsatta samarbete med nätverket för byråerna inom området rättsliga och inrikes frågor, i synnerhet EU:s enhet för rättsligt samarbete, Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning och Europeiska stödkontoret för asylfrågor, som alla delar bästa praxis med byrån.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån genomgick en extern utvärdering 2016 som kom fram till att den uppfyller sitt mandat effektivt och föreslog specifika sätt att förbättra verksamheten samt identifierade potentiella möjligheter att utvidga dess mandat. Parlamentet noterar att byrån 2017 införde en handlingsplan för att följa upp dessa rekommendationer. Parlamentet konstaterar vidare att kommissionen beaktade dessa resultat i sitt förslag till reform av byråns grundakt, som sedan blev förordning (EU) 2018/1726.

7.  Europaparlamentet betonar betydelsen av slutrapporten från expertgruppen för informationssystem och interoperabilitet, och välkomnar kommissionens förslag om förordningar om interoperabilitet mellan unionens informationssystem i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl- och migrationsärenden samt gränser och viseringar.

8.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport bedriver byrån för närvarande tre separata, icke-integrerade storskaliga it-system, vilket kan hindra byrån från att uppnå stordriftsfördelar och synergier mellan dessa tre system, och att byråns mandat förväntas utvidgas till att omfatta ännu fler it-system under de kommande åren. Parlamentet välkomnar revisionsrättens förslag om att byrån bör ta fram en detaljerad kostnads-nyttoanalys som underlag för en diskussion om den framtida utvecklingsstrategin för de it-system som den hanterar. Enligt byråns svar har en studie genomförts för att få en klar bild av den framtida strukturen för interoperabla it-system. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna studie och de planerade korrigerande åtgärderna.

9.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i november 2017 antog en uppdaterad långsiktig strategi för byrån som omfattar perioden 2018–2022 och som anger riktningen för byråns framtida utveckling, och förväntar sig att denna strategi genomförs för att ytterligare förbättra byråns resultat.

Personalpolitik

10.  Europaparlamentet noterar med oro att endast 87,02 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 131 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 118 tillåtna tjänster 2016) hade 114 tillsatts. Parlamentet konstaterar att skillnaden mellan de 114 tillsatta tjänsterna för tillfälligt anställda och de 131 godkända tjänsterna motiveras av att två tjänster lades till för att föregripa omarbetningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013(17) och att 14 tjänster tillhandahölls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2226(18), som trädde i kraft den 29 december 2017, vilket innebar att byrån kunde inleda rekryteringsprocessen först efter detta datum. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att erbjudandet om anställning till befattningen som chef för enheten för operativ information skickades och godkändes i slutet av 2017. Parlamentet noterar dessutom att 32 kontraktsanställda och sju utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

11.  Europaparlamentet noterar att byrån redan antagit kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet uppskattar att byrån erbjuder material för e-lärande och har offentliggjort annonser om konfidentiella rådgivare.

12.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen bland byråns styrelseledamöter, där 46 av 52 personer är män och 6 är kvinnor. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen, medlemsstaterna och andra berörda parter att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de presenterar sina nomineringar av personer för styrelseledamotsbefattningar.

13.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport medför det låga antalet anställda betydande risker för byråns verksamhet, i synnerhet eftersom chefen för enheten för förvaltning och underhåll även var tillförordnad chef för både den operativa avdelningen och enheten för drift och infrastruktur, och innehade därmed de tre högsta ledningstjänsterna vid den operativa avdelningen. Parlamentet konstaterar att byrån framgångsrikt fullgjorde sitt mandat under 2017, trots en betydande brist på resurser i byråns operativa och horisontella funktioner. Parlamentet stöder de fortsatta insatser som krävs för att säkerställa att personalen stannar kvar och vidareutvecklas inom byrån. Parlamentet välkomnar i detta avseende byrån åtgärd att utse en annan person till tillförordnad chef för enheten för drift och infrastruktur. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att utan ytterligare dröjsmål tillsätta alla tjänster med fast anställd personal.

14.  Europaparlamentet uppmanar byrån att fortsätta sina ansträngningar för att säkerställa att personal stannar kvar och vidareutvecklas inom byrån. Parlamentet välkomnar byråns hantering av den kraftigt ökade arbetsbördan under 2017, trots den höga personalomsättningen bland experterna.

15.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag om att också offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns oro över översättningskostnaderna.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport har byrån haft svårt att attrahera tillräcklig konkurrens vid flera upphandlingsförfaranden för kontrakt till medelhögt värde, och fick vid de ifrågavarande förfarandena endast ett anbud per upphandling.

17.  Europaparlament beklagar att den internrevision som kommissionens tjänst för internrevision gjorde när det gäller byråns upphandlingsförfarande påvisade betydande svagheter, däribland två ”mycket stora” brister i beräkningen av kontraktsvärdet och nyckelkontroller samt ”betydande” brister på ytterligare tre punkter. Parlamentet konstaterar att många av svagheterna beror på den otillräckliga bemanningen av finans- och upphandlingsenheten och framför allt när det gäller upphandlingssektorn. Parlamentet noterar att byrån har lagt fram en handlingsplan för att åtgärda de problem som revisionen påvisade och för att följa internrevisionstjänstens rekommendationer. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att minska dessa svagheter.

18.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport utnyttjar byrån i hög grad externa uppdragstagare, och att 90 % av arbetet med utveckling och genomförande av it-projekt utförs av byrån tillsammans med externa uppdragstagare. Parlamentet konstaterar med oro att även om alla faser av it-projekten står under byråns kontroll, finns det en betydande risk för en alltför stor tillit till och ett alltför stort beroende av externa uppdragstagare när så stor del av utvecklingen av känsliga it-system utkontrakteras. Parlamentet noterar byråns svar om att en fullständig utveckling av dessa system internt och en minskning av utkontrakteringen skulle kräva en avsevärd personalökning, och att för att säkerställa att uppgifterna verkligen hålls isär ska de uppdragstagare som deltar i kvalitetssäkring inte tillhandahålla externt stöd för driften av storskaliga it-system. Parlamentet uppmanar därför byrån att begränsa beroendet av externa uppdragstagare genom att bättre utnyttja sina egna resurser och att inrätta en adekvat politik för att begränsa anlitandet av externa uppdragstagare.

19.  Europaparlamentet begär att byrån vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppdragstagare som har tillgång till känslig information om it-system eller till de uppgifter som de behandlar är rättsligt bundna av strikta sekretessregler, samt att byrån ställer krav på att dessa uppdragstagare har formella nationella säkerhetsgodkännanden när de får tillgång till sådan information. Parlamentet uppmanar byrån att säkerställa att dess uppdragstagare inte är bundna av någon lagstiftning i tredjeländer som skulle kunna leda till att de hamnar i konflikt med de sekretessregler som fastställts av byrån.

20.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att byrån har infört e-fakturering och e-upphandling för vissa förfaranden, men inte e-inlämning. Byrån uppmanas att införa alla de verktyg som behövs och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur de tillämpas.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

21.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet konstaterar med oro att byrån inte offentliggör meritförteckningarna för ledamöterna i sin styrelse eller personalen i sin ledning i allmänhet, utan endast för den verkställande direktören. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra meritförteckningar för alla styrelseledamöter och all personal i ledningen, och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende. Parlamentet uppmanar byrån att använda Europeiska kemikaliemyndighetens policy för oberoende som bästa praxis och ett exemplariskt system för övervakning och förebyggande av eventuella intressekonflikter.

22.  Europaparlamentet beklagar att byrån trots tidigare uppmaningar inte offentliggör intresseförklaringarna för ledamöterna i sin styrelse eller personalen i sin ledning i allmänhet, utan endast för den verkställande direktören. Parlamentet begär att det i intresseförklaringarna anges medlemskap i alla andra organisationer. Parlamentet betonar att det inte är styrelsens, ledningens eller den verkställande direktörens uppgift att fastställa avsaknad av intressekonflikter, utan att ett neutralt organ ska bedöma förekomsten av intressekonflikter.

Internkontroller

23.  Europaparlamentet konstaterar att byrån den 31 december 2017 hade 23 öppna revisionsrekommendationer som klassificerades som ”mycket viktiga”, däribland nio som nyligen hade utfärdats, tre där tidsfristen hade löpt ut och fyra som fortfarande var pågående. Parlamentet noterar att ingen ”kritisk” fråga är oavslutad. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa revisionsrekommendationer.

Övriga kommentarer

24.  Europaparlamentet noterar att byråns operativa centrum i Strasbourg (Frankrike) håller på att byggas om, och att man håller på att bygga ett nytt huvudkontor i Tallinn (Estland). Parlamentet noterar också att byrån har ett reservdriftsställe i Sankt Johann im Pongau (Österrike) samt ett sambandskontor i Bryssel (Belgien). Parlamentet noterar med oro att flytten till nya lokaler i Strasbourg har blivit kraftigt försenad och att det har förekommit flera problem med den ansvariga uppdragstagaren.

o

o o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(19) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

17.1.2019

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2017

(2018/2209(DEC))

Föredragande av yttrande: Romeo Franz

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad byrån) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet gläder sig över den fortsatta utvecklingen av byråns interna kapacitet när det gäller budgetplanering och proaktiv övervakning av budgetgenomförandet, med syftet att säkerställa en sund förvaltning av byråns finansiella resurser. Parlamentet noterar att den sammanlagda genomförandenivån för åtaganden och betalningar var 100 %, vilket kan jämföras med målet på 95 %.

3.  Europaparlamentet beklagar att byrån saknade erforderlig personal för att kunna fullgöra sina operativa och övergripande funktioner utan att anlita externa uppdragstagare. Byrån uppmanas att fortsätta sina ansträngningar för att säkerställa att personal stannar kvar och vidareutvecklas inom byrån. Parlamentet välkomnar byråns hantering av den kraftigt ökade arbetsbördan under 2017, trots den höga personalomsättningen bland experterna.

4.  Europaparlamentet välkomnar att byråns it-projekt genomfördes inom fastställda budget- och tidsramar under 2017, samt att byrån genomförde en studie för att få överblick över strukturen för sitt framtida IT-system. Parlamentet påpekar dock att byrån, på grund av bristen på nödvändiga tjänster i tjänsteförteckningen, i stor utsträckning, via tre ramavtal, behövde anlita externa uppdragstagare för den operativa förvaltningen av de system som anförtrotts byrån. Även om byråns it-projekt ligger inom byråns kontroll, innebär det faktum att dess verksamhet läggs ut på entreprenad i så pass stor utsträckning en risk för alltför stor tillit till och alltför stort beroende av externa uppdragstagare. Parlamentet begär därför att byrån utarbetar en långsiktig strategi för att minska denna risk. Parlamentet är medvetet om de administrativa omkostnader, de tekniska utmaningar, de ytterligare personalkostnaderna och den utökade budget som behövs för att tillämpa en sådan strategi, men betonar att man med tanke på it-systemens känslighet måste undvika ett alltför stort beroende av externa uppdragstagare. Parlamentet uppmanar byrån att presentera sin strategi angående leverantörer och uppdragstagare för parlamentet. Parlamentet begär att byrån vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppdragstagare som har tillgång till känslig information om it-system eller till de uppgifter som de behandlar är rättsligt bundna av strikta sekretessregler, samt att byrån ställer krav på att dessa uppdragstagare har formella nationella säkerhetsgodkännanden när de får tillgång till sådan information. Parlamentet uppmanar byrån att säkerställa att dess uppdragstagare inte är bundna av någon lagstiftning i tredjeländer som skulle kunna leda till att de hamnar i konflikt med de sekretessregler som fastställts av byrån.

5.  Europaparlamentet beklagar det låga antalet anställda vid centrala operativa enheter, och påminner om vikten av tillräcklig personalstyrka och lämplig personalförvaltning, särskilt vid enheten för förvaltning och underhåll av applikationer (AMM). Parlamentet betonar att chefen för AMM-enheten under andra halvåret 2017 även var tillförordnad chef för både den operativa avdelningen och enheten för drift och infrastruktur, och därmed innehade tre av de högsta ledningstjänsterna vid den operativa avdelningen. Parlamentet påpekar att detta inte bara är en risk ur ett kontinuitetsperspektiv utan även en bristfällig åtskillnad mellan funktioner, vilket skapar potentiella operativa intressekonflikter. Parlamentet uppmanar byrån att undvika onödiga operativa risker på grund av sina personalbegränsningar och begär att byrån utan dröjsmål tar itu med dessa frågor.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån för närvarande förvaltar tre separata, icke integrerade stora it-system som alla hanterar data inom EU:s politikområde frihet, säkerhet och rättvisa. Parlamentet håller med revisionsrätten om att byrån i nära samråd med kommissionen och medlemsstaterna bör utarbeta en kostnads-nyttoanalys till stöd för en diskussion om byråns långsiktiga utveckling. Parlamentet påpekar att den senaste tidens utökning av byråns mandat inte får ske på bekostnad av systemets tillgänglighet och den pågående utvecklingen, stabiliteten och säkerheten när det gäller byråns nuvarande it-system, som måste förbli dess främsta prioritering.

7.  Europaparlamentet välkomnar byråns åtagande att ta itu med rekommendationen i internrevisionstjänstens rapport från december 2017 om en revision av kontrollerna över upphandlingsprocessen vid eu-LISA. Parlamentet betonar vikten av att byrån fullgör detta åtagande.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 153.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 153.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.

(6)

EUT L 295, 21.11.2018, s. 99.

(7)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 153.

(9)

EUT C 434, 30.11.2018, s. 153.

(10)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

EUT L 286, 1.11.2011, s.1.

(13)

EUT L 295, 21.11.2018, s. 99.

(14)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

EUT C 108/56, 22.03.2018, s. 270

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99).

(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).

(18)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in‑ och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327, 9.12.2017, s. 20).

(19)

Antagna texter, P8_TA(2019)0000.

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy