Процедура : 2019/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0146/2019

Внесени текстове :

A8-0146/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0214

ДОКЛАД     
PDF 166kWORD 50k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

относно назначаването на председателя на Европейския банков орган

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно назначаването на председателя на Европейския банков орган

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид факта, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган (C8-0052/2019),

–  като взе предвид член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(1),

–  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0146/2019),

А.  като има предвид, че член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 предвижда, че председателят на Европейския банков орган следва да бъде назначен след открита процедура за подбор, въз основа на неговите качества, умения, познания за финансовите институции и пазари и опит, свързан с финансовия надзор и регулиране;

Б.  като има предвид, че на 12 декември 2018 г. Европейският банков орган публикува обявление за свободна длъжност за поста председател на Органа; като има предвид, че крайният срок за подаване на заявления беше 11 януари 2019 г.;

В.  като има предвид, че на 5 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган прие списък с подбрани кандидати за длъжността председател на Органа;

Г.  като има предвид, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган и съответно уведоми Парламента за това;

Д.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на кандидата, избран от Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

Е.  като има предвид, че на 26 февруари 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси на Парламента проведе изслушване на Хосе Мануел Кампа, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент изразява съжаление, че независимо от многобройните му призиви за спазване на баланса между половете при представянето на списъка с кандидати, всички кандидати в този списък са били мъже, и изисква това искане да бъде зачетено при следващата номинация; като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги; като има предвид, че всички институции на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1.  одобрява назначаването на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган за период от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията, на Европейския банков орган и на правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Назначаване на председателя на Европейския банков орган

Позовавания

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

19.2.2019

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

 

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

8

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Дата на внасяне

1.3.2019

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност