Postup : 2019/0902(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0146/2019

Předložené texty :

A8-0146/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0214

ZPRÁVA     
PDF 150kWORD 51k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na skutečnost, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví vybrala dne 19. února 2019 za předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví Josého Manuela Campu (C8-0052/2019),

–  s ohledem na čl. 48 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0146/2019),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 stanoví, že předseda Evropského orgánu pro bankovnictví má být jmenován na základě zásluh, kvalifikace, znalostí finančních institucí a trhů, zkušeností s finančním dohledem a regulací po otevřeném výběrovém řízení;

B.  vzhledem k tomu, že Evropský orgán pro bankovnictví zveřejnil dne 12. prosince 2018 oznámení o volném pracovním místě na pozici předsedy orgánu pro bankovnictví; vzhledem k tomu, že lhůta pro podání přihlášek byla stanovena na 11. ledna 2019;

C.  vzhledem k tomu, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví přijala dne 5. února 2019 užší seznam kandidátů na pozici předsedy orgánu pro bankovnictví;

D.  vzhledem k tomu, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví vybrala dne 19. února 2019 za předsedu orgánu pro bankovnictví Josého Manuela Campu a informovala o tom Parlament;

E.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta zvoleného radou orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010;

F.  vzhledem k tomu, že dne 26. února 2019 uspořádal Hospodářský a měnový výbor Parlamentu slyšení s Josém Manuelem Campou, na němž tento kandidát pronesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory četným výzvám k dodržování genderové vyváženosti při předkládání seznamu kandidátů, jež Evropský parlament vyslovil v souvislosti s předchozími návrhy na jmenování, vyjadřuje Parlament politování nad tím, že všichni kandidáti byli muži, a žádá, aby byl tento požadavek při příštím jmenování respektován; vzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v oblasti bankovních a finančních služeb; vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

1.  schvaluje jmenování Josého Manuela Campy předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví a vládám členských států.

(1)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

Referenční údaje

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.2.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

 

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

26.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

26.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

8

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Datum předložení

1.3.2019

Poslední aktualizace: 7. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí