Procedure : 2019/0902(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0146/2019

Indgivne tekster :

A8-0146/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0214

BETÆNKNING     
PDF 144kWORD 51k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

(N8 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 19. februar 2019 udvalgte José Manuel Campa til formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (C8-0052/2019),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0146/2019),

A.  der henviser til, at formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i henhold til artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal udpeges på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt på grundlag af relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering efter en åben udvælgelsesprocedure;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 12. december 2018 offentliggjorde et stillingsopslag med henblik på besættelse af stillingen som formand for myndigheden; der henviser til, at fristen for indsendelse af ansøgninger var den 11. januar 2019;

C.  der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 5. februar 2019 vedtog en endelig liste over kandidater til stillingen som formand for myndigheden;

D.  der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 19. februar 2019 udvalgte José Manuel Campa til formand for myndigheden og orienterede Parlamentet herom;

E.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en vurdering af den af tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udvalgte kandidats kvalifikationer, navnlig med henblik på kravene i artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010;

F.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 26. februar 2019 holdt en høring med José Manuel Campa, hvorunder han fremsatte en indledende erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

G.  der henviser til, at Parlamentet beklager, at alle kandidater - uagtet dets talrige opfordringer i forbindelse med tidligere udnævnelser om at tilstræbe en ligelig kønsfordeling ved forelæggelsen af kandidatlister - var mænd, og opfordrer til, at dette krav efterkommes i forbindelse med den næste udnævnelse; der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser; der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

1.  godkender udpegelsen af José Manuel Campina til formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for en periode på fem år;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og medlemsstaternes regeringer.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Referencer

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

19.2.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

26.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

8

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

1.3.2019

(1)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik