RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja

1.3.2019 - (N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Roberto Gualtieri

Menetlus : 2019/0902(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0146/2019
Esitatud tekstid :
A8-0146/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse, et Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu valis 19. veebruaril 2019 Euroopa Pangandusjärelevalve eesistujaks José Manuel Campa (C8-0052/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)[1] artikli 48 lõiget 2,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0146/2019),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 48 lõikes 2 on sätestatud, et Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja nimetatakse ametisse pärast avalikku valikumenetlust, arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste ja finantsturgude kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -regulatsiooni valdkonnas;

B.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve avaldas 12. detsembril 2018 teate, et järelevalveasutuse eesistuja ametikoht on vaba; arvestades, et taotluste esitamise tähtaeg oli 11. jaanuar 2019;

C.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu võttis 5. veebruaril 2019 vastu järelevalveasutuse eesistuja ametikohale esitatud kandidaatide nimekirja;

D.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu valis 19. veebruaril 2019 järelevalveasutuse eesistujaks José Manuel Campa ja teavitas sellest Euroopa Parlamenti;

E.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hindas seejärel Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogu poolt välja valitud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 48 lõikes 2 kehtestatud nõudeid;

F.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 26. veebruaril 2019 José Manuel Campa kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

G.  arvestades, et vaatamata Euroopa Parlamendi mitmetele varasematele üleskutsetele austada kandidaatide nimekirja koostamisel soolist tasakaalu, olid kõik kandidaadid mehed ning parlament taunib seda asjaolu ja nõuab, et järgmise ametisse nimetamise puhul võetaks seda taotlust arvesse; arvestades, et naised on pangandus- ja finantsteenuste valdkonna juhtivatel ametikohtadel jätkuvalt alaesindatud; arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

1.  annab nõusoleku José Manuel Campa nimetamiseks Euroopa Pangandusjärelevalve eesistujaks viieaastaseks ametiajaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Pangandusjärelevalvele ning liikmesriikide valitsustele.

  • [1]  ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine

Viited

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

 

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

8

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Esitamise kuupäev

1.3.2019

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika