Procedūra : 2019/0902(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0146/2019

Pateikti tekstai :

A8-0146/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0214

PRANEŠIMAS     
PDF 150kWORD 49k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo

(N8-0028/2019 – C8‑0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. vasario 19 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba išrinko José Manuelį Campą Europos bankininkystės institucijos pirmininku (C8-0052/2019),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(1), 48 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0146/2019),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Europos bankininkystės institucijos pirmininkas po atviros atrankos procedūros skiriamas atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra bei reguliavimu susijusią patirtį;

B.  kadangi 2018 m. gruodžio 12 d. Europos bankininkystės institucija paskelbė pranešimą apie laisvą Institucijos pirmininko vietą; kadangi paraiškų pateikimo terminas buvo 2019 m. sausio 11 d.;

C.  kadangi 2019 m. vasario 5 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba patvirtino galutinį kandidatų eiti Institucijos pirmininko pareigas sąrašą;

D.  kadangi 2019 m. vasario 19 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba išrinko José Manuelį Campą Institucijos pirmininku ir atitinkamai informavo Parlamentą,

E.  kadangi gavęs šią informaciją Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino Europos bankininkystės institucijos Priežiūros tarybos išrinkto kandidato kvalifikaciją, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 48 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

F.  kadangi 2019 m. vasario 26 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su José Manueliu Campa, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

G.  kadangi, nepaisant daugybės ankstesnių Europos Parlamento raginimų teikiant kandidatų sąrašą laikytis lyčių pusiausvyros, visi pateikti kandidatai buvo vyrai; Parlamentas dėl to apgailestauja ir reikalauja, kad į šį prašymą būtų atsižvelgta teikiant kitą kandidatų sąrašą; kadangi moterims bankininkystės ir finansinių paslaugų srityse ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1.  pritaria, kad José Manuel Campa būtų paskirtas Europos bankininkystės institucijos pirmininku penkerių metų kadencijai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos bankininkystės institucijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1)

OL L 331, 2010 12 15, p. 12.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas

Nuorodos

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.2.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

 

 

 

Pranešėjai:

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

26.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

8

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Pateikimo data

1.3.2019

Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika