Procedūra : 2019/0902(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0146/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0146/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2019 - 11.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0214

ZIŅOJUMS     
PDF 150kWORD 51k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšanu amatā

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšanu amatā

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes 2019. gada 19. februāra lēmumu izraudzīties José Manuel Campa par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāju (C8–0052/2019),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 122.a pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0146/2019),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1093/2010 48. panta 2. punktā ir paredzēts, ka Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāju ieceļ saskaņā ar atklātu atlases procedūru, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un regulējumu;

B.  tā kā Eiropas Banku iestāde 2018. gada 12. decembrī publicēja paziņojumu par vakanto iestādes priekšsēdētāja amatu; tā kā pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2019. gada 11. janvāris;

C.  tā kā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padome 2019. gada 5. februārī apstiprināja iestādes priekšsēdētāja amata kandidātu sarakstu;

D.  tā kā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padome 2019. gada 19. februārī izraudzījās José Manuel Campa par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāju un par to attiecīgi informēja Parlamentu,

E.  tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja pēc tam izvērtēja Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes izvēlētā kandidāta atbilstību, it īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1093/2010 48. panta 2. punktā noteiktās prasības;

F.  tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2019. gada 26. februārī rīkoja José Manuel Campa uzklausīšanu, kurā viņš sniedza ievada paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

G.  tā kā Eiropas Parlaments saistībā ar iepriekšējām nominācijām vairākkārt izteicis aicinājumu kandidātu saraksta iesniegšanā ievērot dzimumu līdzsvaru, taču, neraugoties uz to, visi kandidāti ir vīrieši, par ko Parlaments pauž nožēlu un pieprasa, lai saistībā ar nākamo nomināciju šī prasība tiktu ievērota; tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu pakalpojumu jomā; tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru,

1.  apstiprina José Manuel Campa iecelšanu par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Banku iestādei, kā arī dalībvalstu valdībām.

(1)

OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā

Atsauces

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.2.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

8

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Iesniegšanas datums

1.3.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika