Procedură : 2019/0902(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0146/2019

Texte depuse :

A8-0146/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0214

RAPORT     
PDF 147kWORD 50k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind numirea președintelui Autorității Bancare Europene

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere alegerea, de către consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene din 19 februarie 2019, a lui José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității Bancare Europene (C8-0052/2019),

–  având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0146/2019),

A.  întrucât articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 prevede că președintele Autorității Bancare Europene, trebuie să fie numit pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor cu privire la instituțiile și piețele financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, în urma unei proceduri de selecție deschise;

B.  întrucât Autoritatea Bancară Europeană a publicat, la 12 decembrie 2018, un anunț de post vacant pentru funcția de președinte al Autorității; întrucât termenul de depunere a candidaturilor a fost 11 ianuarie 2019;

C.  întrucât, la 5 februarie 2019, consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene a adoptat o listă restrânsă de candidați pentru funcția de președinte al Autorității;

D.  întrucât, la 19 februarie 2019, consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene l-a ales pe José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității și a informat Parlamentul în consecință;

E.  întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului ales de consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

F.  întrucât, la 26 februarie 2019, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu José Manuel Campa, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

G.  întrucât, în pofida faptului că Parlamentul European a solicitat în numeroase rânduri, cu ocazia propunerilor de numiri anterioare, să se respecte echilibrul de gen atunci când se prezintă o listă de candidați, Parlamentul regretă că toți candidații sunt bărbați și solicită ca această cerere să fie respectată pentru următoarea propunere de numire; întrucât femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de conducere în sectorul bancar și al serviciilor financiare; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen,

1.  aprobă numirea lui José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității Bancare Europene pentru o perioadă de cinci ani;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Bancare Europene, precum și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Numirea președintelui Autorității Bancare Europene

Referințe

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Data sesizării

19.2.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

 

Raportor

Data numirii

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Examinare în comisie

26.2.2019

 

 

 

Data adoptării

26.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

8

5

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Data depunerii

1.3.2019

Ultima actualizare: 7 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate