Postup : 2019/0902(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2019

Predkladané texty :

A8-0146/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0214

SPRÁVA     
PDF 154kWORD 49k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výber Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (C8 – 0052/2019) Radou orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 19. februára 2019,

–  so zreteľom na článok 48 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0146/2019),

A.  keďže v článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 sa stanovuje, že predseda Európskeho orgánu pre bankovníctvo je vymenovaný na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou, a to na základe otvoreného výberového konania;

B.  keďže Európsky orgán pre bankovníctvo uverejnil 12. decembra 2018 oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu predsedu orgánu pre bankovníctvo; keďže konečný termín na predloženie žiadostí bol 11. január 2019;

C.  keďže 5. februára 2019 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo prijala užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu orgánu pre bankovníctvo;

D.  keďže 19. februára 2019 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo vybrala Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo a náležite o tom informovala Parlament;

E.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010;

F.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 26. februára 2019 vypočutie Josého Manuela Campu, počas ktorého predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

G.  keďže navzdory početným výzvam Európskeho parlamentu pri predchádzajúcich nomináciách na rešpektovanie rodovej rovnováhy pri predkladaní zoznamu kandidátov Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti boli muži a nástojí na tom, aby sa táto požiadavka zohľadnila pri ďalšej nominácii; keďže ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

1.  schvaľuje vymenovanie Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a vládam členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Referenčné čísla

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Dátum konzultácie/žiadosť o súhlas

19.2.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

 

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

26.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

8

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Dátum predloženia

1.3.2019

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia