Postopek : 2019/0902(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0146/2019

Predložena besedila :

A8-0146/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0214

POROČILO     
PDF 145kWORD 51k
1.3.2019
PE 636.109v02-00 A8-0146/2019

o imenovanju predsednika Evropskega bančnega organa

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Roberto Gualtieri

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa

(N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju, da je odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa 19. februarja 2019 za predsednika Evropskega bančnega organa izbral Joséja Manuela Campo (C8-0052/2019),

–  ob upoštevanju člena 48(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES(1),

–  ob upoštevanju člena 122a Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0146/2019),

A.  ker člen 48(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 določa, da se predsednik Evropskega bančnega organa imenuje na podlagi sposobnosti, veščin, znanja na področju finančnih institucij in trgov ter izkušenj, ki so relevantne za finančni nadzor in regulacijo, ter na podlagi odprtega izbirnega postopka;

B.  ker je Evropski bančni organ 12. decembra 2018 objavil razpis za prosto delovno mesto predsednika organa; ker je bil rok za oddajo prijav 11. januar 2019;

C.  ker je odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa 5. februarja 2019 sprejel ožji seznam kandidatov za mesto predsednika organa;

D.  ker je odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa 19. februarja 2019 Joséja Manuela Campo izbral za predsednika Evropskega bančnega organa in o tem ustrezno obvestil Parlament;

E.  ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve nato ocenil priporočila kandidata, ki ga je izbral odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa, zlasti glede na zahteve iz člena 48(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010;

F.  ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 26. februarja 2016 poslušal predstavitev Joséja Manuela Campe, na kateri je slednji podal uvodno izjavo, nato pa odgovarjal na vprašanja članov odborov;

G.  ker Parlament obžaluje, da so bili kljub številnim pozivom Parlamenta v času prejšnjih imenovanj, da je treba pri sestavljanju seznamov kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati moški, in ker Parlament zahteva, da se uravnoteženost spolov upošteva pri naslednjem imenovanju; ker so ženske na področju bančnih in finančnih storitev še vedno premalo zastopane na vodilnih položajih; ker bi morale vse institucije in organi EU ter vse nacionalne institucije in organi izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

1.  odobri imenovanje Joséja Manuela Campe kot predsednika Evropskega bančnega organa za obdobje petih let;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu bančnemu organu in vladam držav članic.

(1)

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa

Referenčni dokumenti

N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.2.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

19.2.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

26.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

8

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Cătălin Sorin Ivan, Danilo Oscar Lancini, Stanisław Ożóg

Datum predložitve

1.3.2019

Zadnja posodobitev: 7. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov