Postup : 2019/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0148/2019

Předložené texty :

A8-0148/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0212

ZPRÁVA     
PDF 150kWORD 70k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 30. ledna 2019 na jmenování Sebastiana Lavioly členem Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0021/2019),

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0148/2019),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že členové Jednotného výboru pro řešení krizí uvedení v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament s politováním konstatuje, že všichni kandidáti byli muži navzdory povinnostem stanoveným v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 a svým četným žádostem o genderově vyvážené seznamy kandidátů; vzhledem k tomu, že Parlament vyslovuje politování nad tím, ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v sektoru bankovních a finančních služeb, a trvá na tom, aby byl jeho požadavek při příští nominaci respektován; vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 7. prosince 2018 v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 schválila užší seznam kandidátů na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí podle čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 byl tento užší seznam poskytnut Parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Komise dne 30. ledna 2019 chválila návrh jmenovat Sebastiana Laviolu členem správní rady a ředitelem pro vytváření a koordinaci politik pro řešení krizových situací v Jednotném výboru pro řešení krizí a tento návrh předala Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta navrženého na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí, zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

G.  vzhledem k tomu, že výbor dne 26. února 2019 uspořádal se Sebastianem Laviolou slyšení, na němž kandidát přednesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  schvaluje návrh Komise na jmenování Sebastiana Lavioly členem Jednotného výboru pro řešení krizí na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě, Komisi, jakož i vládám členských států.

(1)

Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

Referenční údaje

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

30.1.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

11.2.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

26.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

26.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

8

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Datum předložení

1.3.2019

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí