Procedure : 2019/0901(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0148/2019

Indgivne tekster :

A8-0148/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0212

BETÆNKNING     
PDF 144kWORD 51k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 30. januar 2019 om at udnævne Sebastiano Laviola til nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0021/2019),

–  der henviser til artikel 56, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0148/2019),

A.  der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at de i forordnings artikel 43, stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans udpeges på grundlag af kvalifikationer, kendskab til bank- og finansanliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn, finansiel regulering og bankafvikling;

B.  der henviser til, at Parlamentet på trods af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, og til trods for Parlamentets mange opfordringer til at respektere balancen mellem kønnene ved fremlæggelsen af en liste over kandidater beklager, at alle kandidater var mænd; der henviser til, at Parlamentet beklager, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser, og kræver, at denne anmodning respekteres i forbindelse med den næste udnævnelse; der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

C.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 7. december 2018 vedtog en endelig liste over kandidater til hvervet som medlem af den i artikel 43, stk. 1, litra b), omhandlede Fælles Afviklingsinstans;

D.  der henviser til, at den endelige liste med kandidater i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 blev sendt til Europa-Parlamentet;

E.  der henviser til, at Kommissionen den 30. januar 2019 vedtog et forslag om at udnævne Sebastiano Laviola til medlem af Afviklingsinstansen og direktør for udvikling og koordinering af afviklingspolitik i Den Fælles Afviklingsinstans og sendte forslaget til Parlamentet;

F.  der henviser til, at dets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en vurdering af den foreslåede kandidats kvalifikationer til hvervet som medlem af Den Fælles Afviklingsinstans, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

G.  der henviser til, at udvalget den 26. februar 2019 foretog en høring af Sebastiano Laviola, som efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender Kommissionens forslag om at udnævne Sebastiano Laviola til medlem af Den Fælles Afviklingsinstans i en periode på fem år;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1)

EUT L 225 af 30.7.2014, s 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udpegning af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

Referencer

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

30.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.2.2019

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

26.2.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

8

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Dato for indgivelse

1.3.2019

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik