RAPORT komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

1.3.2019 - (N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Roberto Gualtieri

Menetlus : 2019/0901(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0148/2019
Esitatud tekstid :
A8-0148/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta ettepanekut nimetada Sebastiano Laviola Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks (N8-0021/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010)[1] artikli 56 lõiget 6,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0148/2019),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamisel lähtutakse nende saavutustest, oskustest, pangandus- ja finantsalastest teadmistest ning finantsjärelevalve, -regulatsiooni ning pankade kriisilahenduse valdkonna jaoks olulistest kogemustest;

B.  arvestades, et vaatamata määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 sätestatud kohustustele ja hoolimata Euroopa Parlamendi arvukatest üleskutsetest pidada kandidaatide nimekirja esitamisel silmas soolist tasakaalu, peab parlament kahetsusega nentima, et kõik kandidaadid olid mehed; arvestades, et parlament peab kahetsusväärseks, et naised on jätkuvalt alaesindatud pangandus- ja finantsteenuste valdkonna juhtivatel ametikohtadel, ning nõuab, et järgmisel ametisse nimetamisel võetaks seda nõuet arvesse; arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

C.  arvestades, et komisjon võttis 7. detsembril 2018. aastal määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametikohale;

D.  arvestades, et nimekiri edastati määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt Euroopa Parlamendile;

E.  arvestades, et 30. jaanuaril 2019. aastal võttis komisjon vastu ettepaneku nimetada Sebastiano Laviola Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks ning kriisilahenduspoliitika kujundamise ja koordineerimise direktoriks ning edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

F.  arvestades, et parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hindas seejärel Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametikohale esitatud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 kehtestatud nõudeid;

G.  arvestades, et parlamendikomisjon korraldas 26. veebruaril 2019. aastal Sebastiano Laviola kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  annab nõusoleku Sebastiano Laviola nimetamiseks Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks viieks aastaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

  • [1]  ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametisse nimetamine

Viited

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

30.1.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.2.2019

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

8

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Esitamise kuupäev

1.3.2019

Viimane päevakajastamine: 7. märts 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika