JELENTÉS az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról

1.3.2019 - (N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Roberto Gualtieri

Eljárás : 2019/0901(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0148/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0148/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezéséről szóló 2019. január 30-i bizottsági javaslatra (N8-0021/2018),

–  tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] 56. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 122a. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0148/2019),

A.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdése értelmében a rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett Egységes Szanálási Testület tagjait érdemeik, képességeik, a banki szakértelem, a pénzügyi kérdések ismerete, a pénzügyi felügyelet és szabályozás, valamint a bankok szanálása szempontjából releváns tapasztalataik alapján kell kinevezni;

B.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében rögzített kötelezettségek, valamint a Parlament által a jelöltek listájának benyújtásakor a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartására tett számos felszólítás ellenére az összes jelölt férfi, amit a Parlament helytelenít; mivel a Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nők továbbra sincsenek megfelelően reprezentálva a banki és pénzügyi szolgáltatások terén betöltött vezető pozíciókban, és kéri, hogy a következő kinevezésnél tartsák be ezt a kérést; mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek konkrét intézkedéseket kell tennie a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

C.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2018. december 7-én elfogadta a rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, az Egységes Szanálási Testület tagjának jelölt személyek szűkített listáját;

D.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a szűkített listát megküldték a Parlamentnek;

E.  mivel a Bizottság 2019. január 30-án javaslatot fogadott el Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává és a szanálási politika kidolgozásáért és koordinálásáért felelős igazgatóvá történő kinevezéséről és benyújtotta azt a Parlamentnek;

F.  mivel Gazdasági és Monetáris Bizottsága ezután értékelte az Egységes Szanálási Testület tagjának javasolt jelölt képességeit, különös tekintettel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményekre;

G.  mivel a bizottság 2018. február 21-én meghallgatás keretében találkozott Sebastiano Laviolával, aki először nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjainak kérdéseire;

1.  egyetért Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő, ötéves időtartamra szóló kinevezéséről szóló bizottsági javaslattal;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

  • [1]  HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése

Hivatkozások

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

30.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.2.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

8

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

A benyújtás dátuma

1.3.2019

Utolsó frissítés: 2019. március 8.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat