Procedūra : 2019/0901(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0148/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0148/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0212

ZIŅOJUMS     
PDF 150kWORD 51k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2019. gada 30. janvāra priekšlikumu iecelt Sebastiano Laviola par Vienotās noregulējuma valdes locekli (N8-0021/2019),

–  ņemot vērā 56. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1),

–  ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 122.a pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0148/2019),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punkts paredz, ka šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos Vienotās noregulējuma valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B.  tā kā, neraugoties uz pienākumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā, un neraugoties uz daudzajiem Parlamenta aicinājumiem ievērot dzimumu līdzsvaru, iesniedzot kandidātu sarakstu, Parlaments pauž nožēlu par to, ka visi kandidāti ir vīrieši; tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu pakalpojumu jomā, un prasa, lai, izvirzot nākamo kandidātu, tiktu ievērots šis pieprasījums; tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru;

C.  tā kā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu 2018. gada 7. decembrī pieņēma šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto Vienotās noregulējuma valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu minētais saraksts tika nosūtīts Parlamentam;

E.  tā kā 2019. gada 30. janvārī Komisija pieņēma priekšlikumu iecelt Sebastiano Laviola par Vienotās noregulējuma valdes locekli un politikas noregulējuma un koordinācijas direktoru un nosūtīja minēto priekšlikumu Parlamentam;

F.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pēc tam izvērtēja ierosinātā kandidāta atbilstību Vienotās noregulējuma valdes locekļa amatam, it īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā noteiktās prasības;

G.  tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2019. gada 19. februārī noturēja Sebastiano Laviola uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Sebastiano Laviola iecelšanu par Vienotās noregulējuma valdes locekli uz pieciem gadiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Vienotā noregulējuma mehānisma valdei, kā arī dalībvalstu valdībām.

(1)

OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

(2)

OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

Atsauces

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

30.1.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.2.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.2.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

8

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Iesniegšanas datums

1.3.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika