Procedura : 2019/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0148/2019

Teksty złożone :

A8-0148/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0212

SPRAWOZDANIE     
PDF 156kWORD 49k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0021/2019),

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0148/2019),

A.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.  mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż mimo obowiązków określonych w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 i pomimo licznych apeli Parlamentu o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów wśród kandydatów znaleźli się wyłącznie mężczyźni; mając na uwadze, że Parlament ubolewa nad tym, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych, i domaga się, aby przy kolejnej nominacji jego apel został należycie uwzględniony; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 7 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko członka Jednolitej Rady, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 lista ta została przekazana Parlamentowi;

E.  mając na uwadze, że dnia 30 stycznia 2019 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju i koordynacji polityki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała ten wniosek Parlamentowi;

F.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu przystąpiła wówczas do oceny kwalifikacji zaproponowanego kandydata na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

G.  mając na uwadze, że 26 lutego 2019 r. w komisji odbyło się przesłuchanie Sebastiano Lavioli, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na pięcioletnią kadencję;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Odsyłacze

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

30.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.2.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

26.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

8

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Data złożenia

1.3.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności