Procedură : 2019/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0148/2019

Texte depuse :

A8-0148/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0212

RAPORT     
PDF 147kWORD 48k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 30 ianuarie 2019 de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N8-0021/2019),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0148/2019),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că membrii Comitetului Unic de Rezoluție menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât, în ciuda obligațiilor prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și în pofida numeroaselor solicitări ale Parlamentului de a se respecta echilibrul de gen la prezentarea unei liste de candidați, Parlamentul deplânge faptul că toți candidații sunt bărbați; întrucât Parlamentul regretă faptul că femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile executive din domeniul serviciilor bancare și financiare și cere ca această solicitare să fie respectată la următoarea numire; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, la 7 decembrie 2018, Comisia a adoptat o listă de candidați finaliști pentru funcția de membru al Comitetului Unic de Rezoluție menționată la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, lista de candidați finaliști a fost transmisă Parlamentului;

E.  întrucât, la 30 ianuarie 2019, Comisia a adoptat o propunere de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului și director pentru elaborarea și coordonarea politicilor de rezoluție în cadrul Comitetului Unic de Rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

F.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus pentru funcția de membru al Comitetului Unic de Rezoluție, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

G.  întrucât comisia a organizat apoi, la 26 februarie 2019, o audiere a lui Sebastiano Laviola, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea Comisiei de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului Unic de Rezoluție pentru o perioadă de cinci ani;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 225, 30.7.2014, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Desemnarea unui membru al Comitetului unic de rezoluție

Referințe

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Data sesizării

30.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

11.2.2019

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Examinare în comisie

26.2.2019

 

 

 

Data adoptării

26.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

8

3

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Data depunerii

1.3.2019

Ultima actualizare: 8 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate