Postup : 2019/0901(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0148/2019

Predkladané texty :

A8-0148/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0212

SPRÁVA     
PDF 153kWORD 49k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 30. januára 2019 na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0021/2019),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0148/2019),

A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že členovia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedení v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sa majú vymenovať na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

B.  keďže napriek povinnostiam stanoveným v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 a napriek mnohým výzvam Parlamentu, aby sa pri predkladaní zoznamu kandidátov dodržalo vyvážené zastúpenie mužov a žien, Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti boli muži; keďže Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb, a žiada, aby sa táto žiadosť pri ďalšej nominácii rešpektovala; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia schválila 7. decembra 2018 užší zoznam kandidátov na pozíciu člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedený v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia;

D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 poskytla tento zoznam Európskemu parlamentu;

E.  keďže Komisia prijala 30. januára 2019 návrh na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena rady a riaditeľa pre rozvoj a koordináciu politiky na riešenie krízových situácií v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií a tento návrh postúpila Parlamentu;

F.  keďže jeho Výbor pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

G.  keďže výbor usporiadal 26. februára 2019 vypočutie Sebastiana Laviolu, ktorý počas neho predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh Komisie na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Appointment of a member of the Single Resolution Board

Referenčné čísla

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

30.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.2.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

26.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Dátum predloženia

1.3.2019

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia