Postopek : 2019/0901(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0148/2019

Predložena besedila :

A8-0148/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0212

POROČILO     
PDF 145kWORD 51k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Roberto Gualtieri

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

(N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. januarja 2019 o imenovanju Sebastiana Laviole za člana Enotnega odbora za reševanje (N8-0021/2018),

–  ob upoštevanju člena 56(6) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 806/2014 z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010(1),

–  ob upoštevanju člena 122a Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0148/2019),

A.  ker člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 določa, da se člani Enotnega odbora za reševanje iz člena 43(1)(b) uredbe imenujejo na podlagi svojih sposobnosti, kvalifikacij, znanja na področju bančništva in financ ter izkušenj, ki so relevantne za finančni nadzor, regulacijo in reševanje bank;

B.  ker so bili kljub obveznostim iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 in kljub številnim pozivom Parlamenta, da je treba pri sestavljanju seznamov kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati moški, in ker Parlament to obžaluje; ker Parlament tudi obžaluje, da so ženske še vedno premalo zastopane na vodilnih položajih na področju bančnih in finančnih storitev, ter zahteva, da se njegovi pozivi pri naslednjem imenovanju upoštevajo; ker bi si morale vse institucije in organi EU resnično prizadevati za uravnoteženo zastopanost spolov;

C.  ker je Komisija v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 sprejela 7. decembra 2018 ožji seznam kandidatov za člane Enotnega odbora za reševanje iz člena 43(1)(b) navedene uredbe;

D.  ker je ta seznam v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 posredovala Parlamentu;

E.  ker je Komisija 30. januarja 2019 sprejela predlog o imenovanju Sebastiana Laviole za člana odbora in direktorja za razvoj in usklajevanje politike za reševanje v enotnem odboru za reševanje in je ta predlog posredovala Parlamentu;

F.  ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve nato ocenil priporočila predlaganega kandidata za mesto člana Enotnega odbora za reševanje, zlasti glede na zahteve iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014;

G.  ker je imel Sebastiano Laviola 26. februarja 2019 predstavitev v odboru, ki jo je začel z uvodno izjavo, nato pa je odgovarjal na vprašanja članov odbora;

1.  odobri priporočilo Komisije o imenovanju Sebastiana Laviole za člana Enotnega odbora za reševanje za obdobje petih let;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1)

UL L 225, 30.7.2014, str. 1.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

Referenčni dokumenti

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

30.1.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.2.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

26.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

8

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Datum predložitve

1.3.2019

Zadnja posodobitev: 7. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov