Förfarande : 2019/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2019

Ingivna texter :

A8-0148/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0212

BETÄNKANDE     
PDF 144kWORD 49k
1.3.2019
PE 634.811v01-00 A8-0148/2019

om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

(N8-0021/2019 – C8‑0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 30 januari 2019 att utnämna Sebastiano Laviola till ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8‑0021/2019),

–  med beaktande av artiklarna 56.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0148/2019), och av följande skäl:

A.  I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering samt bankresolution.

B.  Trots de skyldigheter som fastställs i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 och trots att Europaparlamentet många gånger begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, beklagar parlamentet att alla kandidater var män. Parlamentet beklagar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på chefsbefattningar inom bank- och finanstjänstesektorn och begär att kravet om jämn könsfördelning respekteras i samband med nästa utnämning. Alla EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

C.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 7 december 2018 den slutlista över kandidater till posten som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i den förordningen.

D.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 överlämnades slutlistan till parlamentet.

E.  Kommissionen antog den 30 januari 2019 förslaget att utnämna Sebastiano Laviola till styrelseledamot och direktör för utveckling av resolutionspolitik och samordning i den gemensamma resolutionsnämnden och överlämnade detta förslag till parlamentet.

F.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor granskade därefter meriterna för den kandidat som föreslagits som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden, särskilt i förhållande till de krav som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

G.  Den 26 februari 2019 höll utskottet en utfrågning med Sebastiano Laviola. Under denna utfrågning höll han ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag att utnämna Sebastiano Laviola till ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden för en period på fem år.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1)

EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

Referensnummer

N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

30.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.2.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

30.1.2019

 

 

 

Behandling i utskott

26.2.2019

 

 

 

Antagande

26.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

8

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Babette Winter, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Nessa Childers, Bas Eickhout, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Andreas Schwab, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ole Christensen, Danilo Oscar Lancini

Ingivande

1.3.2019

Senaste uppdatering: 7 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy