ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν

1.3.2019 - (2018/2236(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: David McAllister

Διαδικασία : 2018/2236(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0149/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0149/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν

(2018/2236(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2018/… του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, με την οποία εξουσιοδοτούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα της Ένωσης διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου (10336/18),

  έχοντας υπόψη την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα των κρατών μελών διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, (10337/18),

  έχοντας υπόψη τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018 (10601/18 EU Restricted), οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο στις 6 Αυγούστου 2018,

  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, που είναι σε ισχύ από το 1999,

  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης ΕΕ-Ουζμπεκιστάν σχετικά με την ενέργεια, το οποίο υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα[1],

  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα[2],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν[3],

  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία[4], και της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας[5],

  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ» (JOIN(2016)0031),

  έχοντας υπόψη τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στο Ουζμπεκιστάν η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 2017 αντίστοιχα, καθώς και τις τακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί στο Ουζμπεκιστάν η Αντιπροσωπεία του στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζίας, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία,

  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 13ης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017 στη Σαμαρκάνδη και εξέτασε τη διμερή ατζέντα (οικονομία, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και κράτος δικαίου) και περιφερειακά θέματα,

  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 14ης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες, με τίτλο «ΕΕ-Κεντρική Ασία – Μαζί να χτίσουμε ένα μέλλον με ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη συνδεσιμότητα και ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις»[6],

  έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Ουζμπεκιστάν, η οποία ανέρχεται σε 168 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020, τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), καθώς και άλλα μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας και τη μείωση των πυρηνικών αποβλήτων στη χώρα,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης της Τασκένδης για το Αφγανιστάν, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαρτίου 2018 στο Ουζμπεκιστάν, υπό τη συμπροεδρία του Αφγανιστάν, με τίτλο «Ειρηνευτική διαδικασία, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και περιφερειακή συνδεσιμότητα»,

  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική δράσεων σε πέντε τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη του Ουζμπεκιστάν (Αναπτυξιακή Στρατηγική), για την περίοδο 2017-2021,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει το Ουζμπεκιστάν με στόχο μια πιο ανοικτή κοινωνία, αλλά και για μεγαλύτερο άνοιγμα στις σχέσεις του με τις γείτονες χώρες μετά την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0149/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Νοεμβρίου 2018, η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συνολική ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΕΣΕΣΣ), για την αντικατάσταση της υφιστάμενης ΣΕΣΣ ΕΕ-Ουζμπεκιστάν, με στόχο την ενισχυμένη και βαθύτερη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με βάση τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και της χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η διεθνής ασφάλεια και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά παγκόσμιες προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή και το οργανωμένο έγκλημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ η ΕΣΕΣΣ·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) τις ακόλουθες συστάσεις:

Σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν

α)  να επικροτήσουν τις δεσμεύσεις και τα μέτρα που έλαβε το Ουζμπεκιστάν με στόχο μια πιο ανοικτή κοινωνία, καθώς και το επίπεδο ουσιαστικής συμμετοχής στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, που οδήγησε στην έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική ΕΣΕΣΣ· να τονίσουν ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Ουζμπεκιστάν βάσει κοινών αξιών και να αναγνωρίσουν τον ρόλο του Ουζμπεκιστάν ως σημαντικής πολιτιστικής και πολιτικής γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας·

β)  να προβλέψουν τακτικό και διεξοδικό διάλογο και να παρακολουθούν την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ανεξάρτητου δικαστικού σώματος —συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των περιορισμών ως προς την ανεξαρτησία των δικηγόρων— και ενός πραγματικά ανεξάρτητου κοινοβουλίου που προκύπτει από πραγματικά ελεύθερες εκλογές, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, στην αποπολιτικοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και στη διασφάλιση της δέσμευσής τους για σεβασμό του κράτους δικαίου, και στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη μεταρρυθμιστική διαδικασία· να χαιρετίσουν τις νέες εξουσίες που εκχωρήθηκαν στην Ανώτατη Συνέλευση (Oliy Majlis) και τους νέους μηχανισμούς που ενισχύουν την κοινοβουλευτική εποπτεία· να ενθαρρύνουν τις αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις της έκθεσης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ μετά από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2014·

γ)  να τονίσουν τη σημασία των βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής τους, και να προσφέρουν σημαντική σχετική στήριξη, με βάση τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συμφωνίες, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα και να αντιμετωπιστούν πολιτικά, κοινωνιακά και οικονομικά ζητήματα, με σκοπό ιδίως τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την παροχή περισσότερου χώρου δράσης για μια αληθινά πολύμορφη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, την ενίσχυση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία όλων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, την εξασφάλιση λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άλλα εγκλήματα, και την άρση των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα·

δ)  να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν την προσήλωση του Ουζμπεκιστάν στις εν εξελίξει διαρθρωτικές, διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της διοικητικής λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας, και να τονίσουν τη σημασία της πλήρους και επαληθεύσιμης υλοποίησής τους· να επικροτήσουν την ελευθέρωση των πράξεων σε ξένο νόμισμα και της αγοράς συναλλάγματος· να τονίσουν ότι το συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ουζμπεκιστάν, η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2017-2021, πρέπει να εφαρμοστεί και να υποστηριχθεί με μέτρα που θα διευκολύνουν το εξωτερικό εμπόριο και θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον· να λάβουν υπόψη ότι η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού και η αποστολή εμβασμάτων αποτελούν βασικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Ουζμπεκιστάν·

ε)  να παροτρύνουν την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να διασφαλίσει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνία των πολιτών, οι διεθνείς παρατηρητές και οι οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα σε ένα νομικά ορθό και πολιτικά ασφαλές περιβάλλον, διευκολύνοντας ιδίως τις διαδικασίες καταχώρισης στα οικεία μητρώα και καθιστώντας δυνατή την προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση άρνησης της καταχώρισης στα οικεία μητρώα· να προτρέψουν την κυβέρνηση να επιτρέπει την τακτική, απρόσκοπτη και ανεξάρτητη παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στις φυλακές και στους χώρους κράτησης· να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να καλέσει τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, να εφαρμόσει τη σύσταση από την τελευταία του επίσκεψη το 2003, και να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης, χορηγώντας απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους κράτησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της μεταχείρισης των κρατουμένων· να καλέσουν τις αρχές να ερευνούν διεξοδικά όλες τις καταγγελίες για βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση·

στ)  να προωθήσουν την ανάδυση μιας ανεκτικής και δημοκρατικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, υπό μια αξιόπιστη κυβέρνηση, μέσω της στήριξης της σταδιακής ελευθέρωσης, με πλήρη σεβασμό στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο προς όφελος του λαού·

ζ)  να επιδοκιμάσουν την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων αλλά να προτρέψουν τις αρχές να τους εγγυηθούν πλήρη επανένταξη και πρόσβαση σε ένδικα μέσα και ιατρική περίθαλψη· να ζητήσουν την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων και όλων των άλλων ατόμων που έχουν φυλακιστεί ή διώκονται για πολιτικές κατηγορίες, όπως ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών ή θρησκευτικοί ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί της αντιπολίτευσης· να εκφράσουν την ανησυχία τους για διάφορες δίκες που διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και να παροτρύνουν την κυβέρνηση να θέσει τέλος στις πρακτικές αυτές· να παροτρύνουν την κυβέρνηση να τροποποιήσει γρήγορα τις διατάξεις του ποινικού κώδικα που σχετίζονται με τον εξτρεμισμό, οι οποίες χρησιμοποιούνται ενίοτε καταχρηστικά για την ποινικοποίηση των αντιφρονούντων· να επιδοκιμάσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με στόχο τον τερματισμό της χρήσης της κατηγορίας περί «παραβάσεων των σωφρονιστικών κανόνων» για την αυθαίρετη παράταση των ποινών πολιτικών κρατουμένων· να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που καταδικάζονται για ποινικά και άλλα αδικήματα λαμβάνουν αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων επί των υποθέσεών τους, ούτως ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα προσφυγής και να αιτηθούν αποκατάσταση· να επιδοκιμάσουν το γεγονός ότι ορισμένοι περιορισμοί στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς έχουν καταστεί λιγότερο αυστηροί και να ενθαρρύνουν περαιτέρω την άρση των περιορισμών στα δικαιώματα αυτά, όπως της κράτησης ειρηνικών διαδηλωτών, τηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· να εκφράσουν ικανοποίηση για την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων·

η)  να σημειώσουν ότι η κατάταξη του Ουζμπεκιστάν στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα σημείωσε μικρή μόνο βελτίωση από το 2016 έως το 2018, και ότι εξακολουθούν να ανησυχούν για τη λογοκρισία, τη φραγή ιστοτόπων, την αυτολογοκρισία δημοσιογράφων και ιστολόγων (bloggers), την παρενόχληση, διαδικτυακή και μη, και τις πολιτικά υποκινούμενες ποινικές κατηγορίες· να παροτρύνουν τις αρχές να θέσουν τέλος αφενός στις πιέσεις που ασκούνται στα μέσα ενημέρωσης αφετέρου στην παρακολούθησή τους, να σταματήσουν τη φραγή της πρόσβασης σε ανεξάρτητους ιστότοπους και να επιτρέψουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να διαθέτουν διαπιστευμένους ανταποκριτές και να δραστηριοποιούνται στη χώρα· να υποστηρίξουν και να επιδοκιμάσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί με στόχο τη βελτίωση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως, π.χ., η άρση ορισμένων περιορισμών που διέπουν τις δραστηριότητές τους, καθώς και η επιστροφή αλλοδαπών και διεθνών μέσων ενημέρωσης και ΜΚΟ που είχαν αποκλειστεί κατά το παρελθόν από τη χώρα· να επικροτήσουν τον νέο νόμο σχετικά με την καταχώριση των ΜΚΟ στα οικεία μητρώα, με τον οποίο καθίστανται λιγότερο αυστηρές ορισμένες διαδικασίες καταχώρισης στα οικεία μητρώα και ορισμένες απαιτήσεις περί ειδικής άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων ή τη σύγκληση συνεδριάσεων· να παροτρύνουν τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τον εν λόγω νόμο, μεταξύ άλλων με την άρση όλων των φραγμών στην καταχώριση των διεθνών οργανισμών στα οικεία μητρώα, και να ενθαρρύνουν τις αρχές να επιληφθούν των υπόλοιπων περιορισμών στο έργο των ΜΚΟ, όπως οι επαχθείς απαιτήσεις καταχώρισης στα οικεία μητρώα και η παρεμβατική παρακολούθηση·

θ)  να εκφράσουν ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και τη σταδιακή εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, καθώς και για τις πρόσφατες επισκέψεις των ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών στο Ουζμπεκιστάν και το εκ νέου άνοιγμα της χώρας σε διεθνείς ΜΚΟ στον τομέα αυτόν· να επισημάνουν ότι η κρατικά υποστηριζόμενη αναγκαστική εργασία στους κλάδους της βαμβακουργίας και της μεταξουργίας, καθώς και σε άλλους τομείς, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα· να επισημάνουν ότι αναμένουν τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν για την εξάλειψη όλων των μορφών αναγκαστικής εργασίας, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του φαινομένου, ειδικότερα δε του συστήματος υποχρεωτικών ποσοστώσεων, και την απόδοση ευθυνών στις τοπικές αρχές για την επίταξη εργαζομένων του δημόσιου τομέα και σπουδαστών για αναγκαστική εργασία· να τονίσουν ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και περαιτέρω νομικά μέτρα για να εδραιωθεί η πρόοδος στον τομέα αυτόν, με στόχο την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας· να ενθαρρύνουν, εν προκειμένω, την περαιτέρω συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)· να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση επίσκεψης στη χώρα από την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις σύγχρονες μορφές δουλείας· να υπογραμμίσουν ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για να αναπτυχθεί στη χώρα μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού βάμβακος, καθώς και σύγχρονες και περιβαλλοντικά ορθές τεχνολογίες βαμβακοκαλλιέργειας και γεωργικές πρακτικές· να υποστηρίξουν τους εγχώριους βαμβακοπαραγωγούς σε ό, τι αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής τους, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των εργασιακών πρακτικών, με σκοπό την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας·

ι)  να ενθαρρύνουν τις αρχές να κλιμακώσουν τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας στη χώρα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα του ιδιωτικού τομέα και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· να επικροτήσουν, στο πλαίσιο αυτό, την παράταση του προγράμματος κατάρτισης στελεχών και να ενθαρρύνουν την υλοποίηση περαιτέρω προγραμμάτων κατάρτισης για επιχειρηματίες· να υπενθυμίσουν τις δυνατότητες των νέων της χώρας και το σχετικά υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσής τους εν προκειμένω· να ενθαρρύνουν την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας· να υπενθυμίσουν τη σημασία προγραμμάτων της ΕΕ όπως το πρόγραμμα Erasmus+ για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και για την παροχή ευκαιριών ενδυνάμωσης των σπουδαστών που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά ως θετικών παραγόντων αλλαγής στην κοινωνία τους·

ια)  να συνεχίσουν να πραγματοποιούν ετήσιους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και, στο πλαίσιο αυτό, να ασκήσουν πίεση για την επίλυση μεμονωμένων περιπτώσεων που εμπνέουν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πολιτικών κρατουμένων· να συμφωνούν, πριν από κάθε γύρο διαλόγων, επί συγκεκριμένων τομέων σε ετήσια βάση και να αξιολογούν την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, ενσωματώνοντας τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις άλλες συνεδριάσεις και πολιτικές· να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχουν κυρωθεί από το Ουζμπεκιστάν, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και της ΔΟΕ· να εκφράσουν τη συνεχιζόμενη ανησυχία τους για τα εκκρεμή προβλήματα και τη μη υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων· να ενθαρρύνουν τις αρχές να αποποινικοποιήσουν τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία ανεκτικότητας για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· να ζητήσουν από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να διασφαλίσουν την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών·

ιβ)  να μεριμνήσουν για την επανεξέταση του συστήματος διαβατηρίων· να επικροτήσουν την κατάργηση του καθεστώτος «θεωρήσεων εξόδου», στο οποίο υπόκειντο κατά το παρελθόν οι πολίτες του Ουζμπεκιστάν όταν ταξίδευαν εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)· να επιδοκιμάσουν την εξαγγελία του Ουζμπεκιστάν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν θα απαιτούνται πλέον θεωρήσεις από τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ·

ιγ)  να παροτρύνουν τις αρχές να βελτιώσουν το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να αυξήσουν τους κρατικούς πόρους συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση αυτή, καθώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της·

ιδ)  να προτρέψουν τις αρχές να παράσχουν την απαιτούμενη στήριξη και να αναζητήσουν τη συμβολή και τη στήριξη διεθνών εταίρων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Ουζμπεκιστάν, ειδικότερα δε στην αυτόνομη Δημοκρατία του Karakalpakstan, να αντιμετωπίσει περαιτέρω τις επιπτώσεις που έχει η περιβαλλοντική καταστροφή της λίμνης Αράλης στην οικονομία, την κοινωνία και την υγεία, εφαρμόζοντας βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, πολιτικές και πρακτικές διαλόγου, και ένα αξιόπιστο σχέδιο σταδιακού καθαρισμού της περιοχής· να επικροτήσουν τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία για τα ύδατα, ειδικότερα με το Τατζικιστάν και το Καζαχστάν, την ίδρυση του καταπιστευματικού ταμείου πολλαπλών εταίρων των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ασφάλεια στην περιοχή της λίμνης Αράλης, και την προσήλωση που επιδεικνύουν οι αρχές· να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης των αρδευτικών υποδομών·

ιε)  να αναγνωρίσουν τη νέα εξωτερική πολιτική του Ουζμπεκιστάν, η οποία έχει οδηγήσει σε βελτιώσεις στη συνεργασία με τις γείτονες χώρες και τους διεθνείς εταίρους, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, τη διαχείριση των συνόρων και των υδάτων, την οριοθέτηση των συνόρων και την ενέργεια· να υποστηρίξουν τη θετική συμμετοχή του Ουζμπεκιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν·

ιστ)  να επικροτήσουν τη σταθερή δέσμευση του Ουζμπεκιστάν υπέρ της διατήρησης της αποπυρηνικοποιημένης ζώνης της Κεντρικής Ασίας· να υπενθυμίσουν τη δέσμευση της ΕΕ για παροχή στήριξης στο Ουζμπεκιστάν όσον αφορά τη διαχείριση των τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων· να ενθαρρύνουν το Ουζμπεκιστάν να υπογράψει τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων·

ιζ)  να λάβουν υπόψη τον σημαντικό ρόλο του Ουζμπεκιστάν στην επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, εφαρμόζοντας την αρχή της διαφοροποίησης·

ιη)  να αναγνωρίσουν τις θεμιτές ανησυχίες του Ουζμπεκιστάν όσον αφορά την ασφάλεια και να εντείνουν τη συνεργασία με σκοπό να υποστηριχθούν η διαχείριση κρίσεων, η πρόληψη συγκρούσεων, η ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, και παράλληλα να προστατευθεί το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ιθ)  να εξασφαλίσουν αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·

κ)  να συνδέσουν την παροχή βοήθειας στο Ουζμπεκιστάν από τα ενωσιακά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης και από τα δάνεια της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων·

κα)  να υποστηρίξουν την αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών διεθνών συμβάσεων που απαιτούνται για καθεστώς ΣΓΠ+·

κβ)  να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Ουζμπεκιστάν να συμμετάσχει στη διαδικασία προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), προκειμένου να ενσωματωθεί καλύτερα η χώρα στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό της κλίμα, ούτως ώστε να προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI)·

κγ)  να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων με άλλες τρίτες χώρες στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Κίνας «One Belt, One Road» (Μία ζώνη, μία οδός)· και να επιμείνουν ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με την εν λόγω πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας, στο πλαίσιο αυτό, κατευθυντήριες γραμμές·

Νέα συνολική συμφωνία

κδ)  να αξιοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις για την ΕΣΕΣΣ προκειμένου να υποστηρίξουν μια γνήσια και βιώσιμη πρόοδο προς ένα υπόλογο και δημοκρατικό καθεστώς που εγγυάται και προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους πολίτες και επικεντρώνεται ειδικότερα στην εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανεξαρτησία των δικηγόρων· να διασφαλίσουν ότι, πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το Ουζμπεκιστάν θα έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων μέσω της άρσης των φραγμών που εμποδίζουν όλες τις νέες ομάδες να καταχωριστούν στα οικεία μητρώα και να προβούν στη νόμιμη έναρξη των δραστηριοτήτων τους στη χώρα, καθώς και να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό·

κε)  να διαπραγματευτούν μια σύγχρονη, σφαιρική και φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, η οποία θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999, ενισχύοντας τις διαπροσωπικές επαφές, την πολιτική συνεργασία, τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, και τη συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση, και συμβάλλοντας στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Ουζμπεκιστάν·

κστ)  να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για προώθηση των δημοκρατικών προτύπων, των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, καθώς και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

κζ)  να υποστηρίξουν τις ανανεωμένες προσπάθειες του Ουζμπεκιστάν για πολυμερή και διεθνή συνεργασία όσον αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, όπως η διεθνής ασφάλεια και η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της διαχείρισης των υδάτων, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων·

κη)  να διασφαλίσουν ότι η συνολική συμφωνία διευκολύνει και ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και την ειρηνική επίλυση των υφιστάμενων διαφορών, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διαμόρφωση σχέσεων πραγματικά καλής γειτονίας·

κθ)  να βελτιώσουν τις διατάξεις που αφορούν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, συνδέοντας καλύτερα τις διατάξεις αυτές με τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με μια δέσμευση για εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφενός παρέχοντας παράλληλα μηχανισμούς για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, αφετέρου προωθώντας τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δικαίου, και τα ανεξάρτητα και διαφανή θεσμικά όργανα, τον κοινωνικό διάλογο και την εφαρμογή των εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμες άμεσες ξένες επενδύσεις και να υποστηριχθεί η διαφοροποίηση της οικονομίας· να βελτιώσουν τη συνεργασία σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγής, και να εξασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι επί του παρόντος δεσμευμένα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ θα επαναπατριστούν υπεύθυνα προς όφελος όλου του λαού του Ουζμπεκιστάν·

λ)  να ενισχύσουν τις πτυχές της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ισχυροποιημένης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης λογοδοσίας των εκπροσώπων του Συμβουλίου Συνεργασίας και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας·

λα)  να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των οικείων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης της συμφωνίας·

λβ)  να συμπεριλάβουν όρους για την ενδεχόμενη αναστολή της συνεργασίας σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών στοιχείων από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, όσον αφορά ιδίως τον σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις· να συστήσουν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών, παρέχοντας στους θιγόμενους πληθυσμούς και στους εκπροσώπους τους ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και για την παρακολούθηση της εφαρμογής·

λγ)  να εξασφαλίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των μερών της ΕΣΕΣΣ από την έναρξη της ισχύος της, να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών ενημερώνονται δεόντως για την εφαρμογή της ΕΣΕΣΣ από την ΕΥΕΔ και αντιδρούν καταλλήλως·

λδ)  να μεριμνήσουν για τη διαβίβαση όλων των οδηγιών διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη των κανόνων περί εμπιστευτικότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο· να τηρήσουν τις διοργανικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα·

λε)  να εφαρμόσουν την ΕΣΕΣΣ προσωρινά μόνον αφού δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο·

λστ)  να υλοποιήσουν δημόσια εκστρατεία προβολής, στην οποία θα επισημαίνονται τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, και η οποία αναμένεται επίσης να ενισχύσει περαιτέρω τις διαπροσωπικές επαφές·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

60

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Στέλιος Κούλογλου, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

60

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου